Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Nazwa strony Ilość wizyt
Rejestr zmian 579690
polec strone 131962
Zamówienia publiczne 83865
zmiany 81370
Strona główna 73932
Informacje o innych zamówieniach 56106
Zamówienia publiczne - szczegóły 23021
Zarządzenia Wójta 20308
Nabór pracowników 20279
Urząd Gminy 14633
Praca Urzędu 13745
Informacje urzędu 13315
Druki do pobrania 12198
Rada Gminy 11181
Gmina 10626
Konkursy 9356
Uchwały Rady Gminy 9219
Przetargi - działki 8405
Ochrona środowiska 7238
Przetargi - majątek gminny 6897
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych 6550
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5898
Misje, cele i zadania, wraz z analizą ryzyka 5331
Szukaj 5225
Deklaracje majątkowe 5201
Plan Kontroli Zarządczej 4880
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy 4631
Protokoły i sprawozdania 4515
Zamówienia publiczne - archiwum 4429
Kierownictwo Urzędu Gminy 4256
Plany i programy 4178
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 4178
Przedszkole w Nędzy 3928
Jak szukać 3909
Plany i programy 3906
Jednostki Organizacyjne Gminy 3899
Wyniki kontroli 3896
Mapa witryny 3660
Instrukcja obsługi BIP 3599
Regulamin organizacyjny urzędu 3596
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 3580
Statystyka strony 3579
Struktura Urzędu 3558
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach 3417
Poprzednia wersja serwisu 3310
Linki 3247
Wyniki z poprzedniego BIP 3226
Redakcja 3114
dokumenty do pobrania 3079
Polityka prywatności 3057
Podatek od nieruchomości 3004
Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej 2842
Referaty urzędu 2823
Referat Infrastruktury i Gospodarki 2794
do pobrania 2752
Archiwum uchwał 2722
Gminna Biblioteka Publiczna 2712
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r 2700
Jednostki Pomocnicze 2685
Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. 2637
Kontrola Zarządcza 2622
Webmaster 2568
Przetargi 2534
Zastrzeżenia 2528
dane teleadresowe 2519
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich 2509
Komisje Rady Gminy 2482
Decyzje, opinie... 2478
Sprawozdania 2474
Statut gminy 2446
Budżet gminy 2412
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 2355
Sołectwo Nędza 2328
Konkursy - Archiwum 2319
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej 2305
Wójt Gminy 2305
Obwieszczenia 2249
Sołectwo Górki Śląskie 2239
Regulamin organizacyjny 2190
Regulamin organizacyjny 2170
Załatwianie spraw 2169
Formularze B 2136
Wystąpienia pokontrolne 2102
Statut 2099
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2081
Skarbnik Gminy 2075
Wybory uzupełniające 2072
Kontakt - dojazd 2036
Regulamin wynagradzania 2034
Samodzielne stanowiska 2030
Formularze A 2019
Sekretarz Gminy 2001
Kluby Radnych 2001
Sołectwo Babice 1993
Sprzedaż majątku ruchomego 1958
Informacje z realizacji planu Kontroli Zarządczej 1953
Archiwum Zarządzenia wójta 1946
Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy 1941
Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 1919
Wybory samorządowe 16 listopad 2014r. 1918
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 1913
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1910
Wymiana dowodu osobistego 1905
Główny Specjalista ds. Oświaty, Sportu i Kontroli Wewnętrznej 1905
Sołectwo Szymocice 1890
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1877
Sołectwo Zawada Książęca 1870
Sołectwo Ciechowice 1823
Statut 1813
Specjalista ds. Integracji Europejskiej, Rekreacji i Gospodarki Zasobami Gminy 1780
Pomieszczenia Urzędu 1773
Regulamin pracy Urzędu 1771
Sołectwo Łęg 1748
Podział nieruchomości 1746
Procedury prawne 1720
Referat Finansowy 1718
konkursy 1 1710
Formularze E 1700
Statut Urzędu Gminy 1698
Stan obsługi spraw 1681
Statut 1681
Urząd Stanu Cywilnego 1678
Regulamin organizacyjny 1676
Majątek 1663
Referent ds. Kadr, Obsługi USC i Rady Gminy 1638
Plany i programy 1631
Archiwa Urzędu 1627
Ochrona środowiska 1620
Statut 1583
Statut 1561
Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1556
Prawo miejscowe 1550
Główny Specjalista ds. Obronnych 1548
Referent ds. Informatyki, Reagowania Kryzysowego i Ochrony 1544
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy 1532
Wydanie aktu urodzenia 1525
Statut 1525
Rejestry 1503
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1502
Pełnomocnik ds. Udostępniania Informacji Publicznej w BIP 1499
Wydanie decyzji o wycince drzew 1496
Statut 1490
Statut 1483
Opłata za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1476
Podatek rolny 1471
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości 1470
Statut 1466
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1462
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1462
Formularze G 1458
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty ds. obronnych Urzędu Gminy w Nędzy 1458
Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1457
Opłata od posiadania psów 1456
Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Nędzy 1450
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1447
Wydanie aktu zgonu 1433
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1427
Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 1426
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 1420
Inspektor ds. Ubezpieczeniowych i Kancelaryjnych 1418
Kontakt 1416
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione 1408
Zawarcie związku małżeńskiego 1398
Majątek 1390
Statut 1384
Podatek od środków transportowych 1383
Wymeldowanie z pobytu stałego 1382
Plany i programy 1373
Majątek 1373
Opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 1368
Zameldowanie na pobyt stały 1367
Statut 1367
Procedury ISO 1367
Zmiana imienia i nazwiska 1366
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 1365
Analiza wskaźników podstawowych procesów 1364
Statut 1360
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1356
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 1350
Taryfa 1350
Sprawozdania 1343
Majątek 1341
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy 1337
Majątek 1337
Statut 1336
Sprawozdania 1334
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu 1329
Plany i programy 1327
Odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nędza 1325
Majątek gminy 1322
Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1322
Plany i programy 1319
Poświadczenie własnoręczności podpisu 1318
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1317
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym 1316
Sprawozdania 1316
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1313
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 1308
Opłaty, czynsze i podatki 1302
Majątek 1302
Sprawozdania 1290
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1283
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1283
Sprawozdania 1282
Plany i programy 1280
Plany i programy 1279
Plany i programy 1279
Protokoły z posiedzeń 1274
Statut 1271
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego 1270
Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 1270
Archiwa 1269
Organy Spółki 1268
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy 1259
Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1251
Plany i programy 1248
Umowa Spółki 1247
Sprawozdania 1246
Cennik usług 1246
Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy 1244
Opłata stała 1230
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1225
Ewidencje 1222
Podatek leśny 1221
Analiza wody 1218
Sprawozdania 1216
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora lub specjalisty w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 1213
Zarządzenia 1198
Struktura Organizacyjna Spółki 1194
Usługi podstawowe 1193
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1189
Sprawozdania 1185
Majątek 1184
Usługi dodatkowe 1167
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1165
Plany i programy 1151
Czynsz za lokale użytkowe w obiektach użyteczności publicznej 1148
Wymeldowanie z pobytu czasowego 1148
ISO w Urzędzie 1133
Plany i programy 1129
Archiwum budżetu 1126
Budżet 2009 1125
Opłata targowa 1111
Sprawozdania 1098
Regulamin pracy 1081
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 1075
Przetargi 1063
Inwestycje bieżące 1059
Regulamin pracy 1055
Plany i programy 1052
Plany i programy 1040
Plany i programy 1035
Sprawozdania 1027
Plany i programy 1025
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Przedszkola w Nędzy 1021
Sprawozdania 1015
Sprawozdania 1008
Sprawozdania 1001
Plany i programy 994
Satysfakcja strony z usług świadczonych przez Urząd Gminy 976
Inwestycje zrealizowane 955
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 955
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy 953
Sprawozdania 944
Sprawozdania 943
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 941
Język migowy 938
statut 2 919
Ochrona środowiska 912
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy 903
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej 899
regolamin organizacyjny 2 893
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy w Nędzy 890
pliki do pobrania 849
Taryfa 847
Formularze H 828
Formularze C 820
Archiwum Przetargi 813
Formularze D 808
plany i programy 805
regolamin organizacyjny 3 786
zamowienia publiczne 781
Formularze I 777
Statut 775
regulamin organizacyjny 2 773
uchwaly rady gminy archiwum 770
Formularze F 767
statut 1 734
8a614226a953a8cd526fca6fe9ba5 725
sprawozdania 2 719
2007b 714
majatek 3 698
sprawozdania 3 698
plany i programy 3 695
majatek 2 693
regolamin organizacyjny 1 689
forums 689
statut 3 687
plany i programy 1 686
wiadomosc 684
nformacji publicznej nie udostepnionej w BIP 683
iapa witryny 670
sprawozdamia 665
konkursy 661
sprawozdania 1 660
310-nhng-s-tht-rt-tc-ci 650
zarzadzenia wojta jako kierownik urzedu 648
691 646
758 646
ki 645
dokumentycd pobrania 641
formacsiega 639
sprawozdania 638
5 633
2008a 631
6428a507 623
hty do pobrania 622
r371 622
n450 621
kontakt 620
seite-20 620
obslugi bip 617
1uSi spraw 614
hhome 611
acrobenia urzedu 608
60042265 608
dotacje na zadania publiczne 608
estepniorsj w BI 607
ega 605
ga 602
g434 598
1b52d302e7181331 594
a witryny 589
zarzadzenie wojta 585
popkzedeni serwia 583
62-hi-ky-nguyn-ng-mnh-s-thc-va-huyn-thoi 581
da47 581
27532d17e56e07902b254dfad10 581
zamowienia szczegoly 580
p426 577
protukt 577
309-th-gii-quan-tam-n-tinh-trng-nhan-quyn-ca-vn 573
8ec355648e7891e66c54191b 573
1praafreciciogolaitampazedu 572
ciopping-cutting-board-clear 572
jak eizukac 570
hogistik-und-produktion 568
g 566
dc82d632c9fcecb0778afbc7924494a6 565
seite-42 563
krzyzanowice solectwo 558
m81-regulateur-de-debit 557
19776-La Polizia ricorda Frernia 556
new ix 556
boleslaw solectwo 556
view 555
linkiedeni serwis 555
593-khoan-hng-trong-vu-ls-le-cong-inh 553
120-nhng-s-tht-nhc-nhi 552
d812 552
informacje 547
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 547
444-mt-bt-ng-trong-quan-h-kinh-t-vit-m 546
crediti p806051 545
artikel 544
w nedzy 544
174-nhng-cu-bt-tay-gay-xn-mt 542
123-mu-thon-tinh-vit-nam-ca-quc-cng-sn-trung-hoa 542
Central-de-Atendimento 542
176-nc-c-chiu-tng 540
i okrety 540
referat inwestycji 537
nieruchomosci 537
ny w nedzy 536
oplata odpady 535
liaki 535
httny 535
r zmian 534
iIdex 534
Do 14 tyś 533
epawi85h-Ball Eat 532
rejcaestr zmian 532
dokumentyn-lamobrania 531
tkpa prywatnosci 530
175-sai-gon-nhng-ngay-cui-thang-t-1975 529
y urzedu 528
87-alexander-solzhenitsyn-vn-tai-va-o-c-ca-s-tht 527
541-bai-nhn-nh-vi-sao-nha-nc-c-tai-csvn-li-bt-lut-s-le-cong-nh 527
informacje-in-misurata 527
9bf41544a3l65a46c9077ebb5e35c3 526
rdjesti zmian 526
straz miejska 526
134-cai-lan-va-cai-ln 525
y 524
oplaty czynsze i podatki 522
45 521
gminna biblioteka publiczna 521
311-bauxite-git-ba-o 520
262-vit-nam-ai-ang-t-din-bin-t-chuyn-hoa 520
7ttrettedzinstrummntsd346-banjos 519
182-ngay-b-nc-ra-i 518
strona82 518
479-khieu-khich-bin-ong 517
591-li-them-mt-chinh-tr-gia-lu-vi-tinh 515
montbip 514
strona56 511
7ew1 n6c54191b 509
02b480dc052c4fe1 508
dosnload88o abz35129 506
baubeschlaege 504
218-lam-th-nao-bo-v-vit-nam-trc-am-mu-thon-tinh-ca-trung-quc 504
00657enty do pobrania 504
google-pagerzjalny w nagerank-checker-102 504
cja oboutgi bir 502
strna56 499
index2 499
dadnosad 498
928-git-nc-tran-ly-bao-cong-an-csvn-len-an-tq-qmu-tham-himq 497
rejestr zaendaochrsdowiska 497
null 497
training-amminrstraindex 495
rok 2011 495
zy 494
1390-vit-nam-quan-i-i-ng-len-u 493
Powyżej 14 tyś 490
1356-th-t-cao-nguyn-tn-dng-tham-nhng-giau-nht-chau-a 489
konkursy 1 487
dowcipy 484
casrawis 483
1303671a01dad141560467e0a99e1cf 483
00ac8ed3b4327bdd4ebbebcb2ba10a00 480
26408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33 479
statut 478
3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a 478
rejes8tr zmian 477
Studium zagospodarowania przestrzennego 476
69853df766fa44e1ed0ff613f563bd 474
ask szukac 473
261-nhng-tay-la-o-ca-thi-i-th-on-d-d-lng-gt-tinh-vi-va-ma-u-ca-be-nhom-trnh-hip-va-ngo-mitch 472
5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 471
test 467
statysty976ka strony 465
downlmadee44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac 461
405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd 458
a4380923dd651c195b1631af7c829187 441
strona7 439
pm zarzadzenia 2003 432
album 412
fb87582825f9d28a8d42c5e5e5e8b23d 408
f29c21d4897f78948b91f03172341b7b 407
gsd 406
85fc37b18c57097425b52fc7afbb6969 401
303ed4c69846ab36c2904d3ba8573050 399
f80bf05527157a8c2a7bb63b22f49aaa 398
1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e 396
d806ca13ca3449af72a1ea5aedbed26a 396
d7a728a67d909e714c0774e22cb806f2 392
0ff39bbbf981ac0151d340c9aa40e63e 391
798cebccb32617ad94123450fd137104 391
b3b4d2dbedc99fe843fd3dedb02f086f 389
f76a89f0cb91bc419542ce9fa43902dc 386
851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf 385
8c7bbbba95c1025975e548cee86dfadc 385
majatek 7 384
20479c788fb27378c2c99eadcf207e7f 383
9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0 382
8ebda540cbcc4d7336496819a46a1b68 380
443cb001c138b2561a0d90720d6ce111 379
48ab2f9b45957ab574cf005eb8a76760 379
44c4c17332cace2124a1a836d9fc4b6f 376
69386f6bb1dfed68692a24c8686939b9 376
58d4d1e7b1e97b258c9ed0b37e02d087 375
ab233b682ec355648e7891e66c54191b 375
f7cfdde9db36af8e0d9a6d123d5c385e 374
0x31303235343830303536 374
7750ca3559e5b8e1f44210283368fc16 373
5e9f92a01c986bafcabbafd145520b13 372
fck about 372
browser 369
null-- 369
je-media-player 366
b73dfe25b4b8714c029b37a6ad3006fa 365
310cc7ca5a76a446f85c1a0d641ba96d 361
0x27 347
solectwo zawada 344
uploadtest 341
0x31303235343830303536-- 338
0fd7e4f42a8b4b4ef33394d35212b13e 326
majatek 1 322
outputhtml 319
whatsnew 294
guestbook 291
9238b8c482371600b4448da21405865a 252
d2dc6368837861b42020ee72b0896182 243
64d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85 237
d87ca511e2a8593c8039ef732f5bffed 233
7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03 232
46123e470d3226911c48df4e9867b9db 230
340a39045c40d50dda207bcfdece883a 228
2edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c 227
85267d349a5e647ff0a9edcb5ffd1e02 226
45c68484c6fc509cb25bdfca881e5cd8 225
0f9cafd014db7a619ddb4276af0d692c 222
a76da37101dffabe00e5d636c01719b6 218
4671aeaf49c792689533b00664a5c3ef 115
d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26 104
854d6fae5ee42911677c739ee1734486 76
guestbook 15
(select concat(0x7e 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select cast(Char(114)+Char(51)+Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Ch 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select Char(114)||Char(51)||Char(100)+Char(109)+Char(48)+Char(118)+Char(51)+Char(95)+Char(104)+Char(118)+Char(106)+Char(95)+Char(105)+Char(110)+Char( 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
(select chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
chr(114)||chr(51)||chr(100)||chr(109)||chr(48)||chr(118)||chr(51)||chr(95)||chr(104)||chr(118)||chr(106)||chr(95)||chr(105)||chr(110)||chr(106)||chr(1 1
E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/