TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Plany i programy Piątek, 19.04.2024
 
Linki

Plany i programy

Plany i Programy
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice w granicach obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego - żwiru "Babice".
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice.
4. Plan kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych przez gminę jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2009.
5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
6. Plan potrzeb gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2009 rok.
7. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nędza na lata 2008-2015.
8.Szansa - Program aktywnej integracji w gminie Nędza.
9.Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Nędza na lata 2008-2013.
10. Plan kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych przez gminę jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2008.
11. Plan potrzeb gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2008 rok.
12. Program współpracy na 2008 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nędza na lata 2008-2010.
14. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
15. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nędzy na rok 2008.
16. Wstępna koncepcja skanalizowania gminy Nędza w zakresie ścieków sanitarnych.
17. Plan kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych przez gminę Nędza jednostek sektora finansów publicznych w roku 2007.
18. Plan potrzeb gminy Nędza w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2007 rok.
19. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Nędza.
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice.
21. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
22. Plan kontroli finansowej dla podległych i nadzorowanych przez gminę Nędza jednostek sektora finansów publicznych w roku 2007.
23. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nędzy na rok 2007.
24. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
25. Program współpracy na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Ciechowice.
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza.
28. Plan kontroli finansowej dla podległych i nadzorowanych przez gminę Nędza jednostek sektora finansów publicznych w roku 2006.
29. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nędzy na rok 2006.
30. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg.
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca.
33. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Nędza na lata 2005-2010.
34. Program współpracy na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
35. Roczny plan kontroli zewnętrznej / roczny plan kontroli wewnętrznej w roku 2005.
36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie.
37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Szymocice.
38. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Nędza.
39. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004-2007.
40. Program współpracy na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
41. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
42. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nędzy na rok 2005.
43. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nędza.
44. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nędza na lata 2004- 2015.
45. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2004-2015.
46. Strategia Rozwoju Gminy Nędza do 2011 roku.
47. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
48. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.
49. Plany od 02.01.2009 roku
50..Prognoza odziaływania na środowisko projektu zmiany studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenów położonych w Sołectwie Ciechowice
51.Prognoza odziaływania na środowisko projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenów położonych w sołectwie Babice
52.Prognoza odziaływania na środowisko projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenów położonych w sołectwie Babice w granicach obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Babice"
53.Prognoza odziaływania na środowisko projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonegi w sołectwie Ciechowice przeznaczonego pod gminną oczyszczalnię ścieków
54.Prognoza oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszarów położonych w sołectwach - Łęg, Babice, Nędza i Szymocice 
55.Plan zagospodarowania przestrzennego - Zawada Książęca - raster ewidencyjny Nr 1
56.Plan zagospodarowania przestrzennego - Zawada Książęca - raster ewidencyjny Nr 2
57.Plan zagospodarowania przestrzennego - Zawada Książęca - raster ewidencyjny Nr 3
58.Plan zagospodarowania przestrzennego - Zawada książęca - legenda mapy
59.Plan zagospodarowania przestrzennego - Babice - raster ewidencyjny
60.Plan zagospodarowania przestrzennego - Babice - raster zasadniczy
61.Plan zagospodarowania przestrzennego - Babice - legenda mapy
62.Plan zagospodarowania przestrzennego - Górki Śląskie - orientacja
63.Plan zagospodarowania przestrzennego - Górki Śląskie - Astrów
64.Plan zagospodarowania przestrzennego - Górki Śląskie - sekcja 1
65.Plan zagospodarowania przestrzennego - Górki Śląskie - sekcja 2
66.Plan zagospodarowania przestrzennego - Ciechowice - raster zasadniczy 1a
67.Plan zagospodarowania przestrzennego - Ciechowice - raster zasadniczy 1b
68.Plan zagospodarowania przestrzennego - Ciechowice - legenda mapy
69.Plan zagospodarowania przestrzennego - Łęg - raster ewidencyjny 1a
70.Plan zagospodarowania przestrzennego - Łęg - raster ewidencyjny 2a
71.Plan zagospodarowania przestrzennego - Łęg - raster ewidencyjny 1b
72.Plan zagospodarowania przestrzennego - Łęg - raster ewidencyjny 2b
73.Plan zagospodarowania przestrzennego - Łęg - raster zasadniczy
74.Plan zagospodarowania przestrzennego - Łęg - legenda mapy
75.Plan zagospodarowania przestrzennego - Nędza - raster zasadniczy 1
76.Plan zagospodarowania przestrzennego - Nędza - raster zasadniczy 2
77.Plan zagospodarowania przestrzennego - Nędza - raster zasadniczy 3
78.Plan zagospodarowania przestrzennego - Nędza - raster zasadniczy 4
79.Plan zagospodarowania przestrzennego - Nędza - legenda mapy
80.Plan zagospodarowania przestrzennego - Szymocice - raster zasadniczy
81.Plan zagospodarowania przestrzennego - Szymocice - legenda mapy
82.Program ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010 - 2013
83.Plan gospodarki odpadami dla Gminy Nędza na lata 2010 - 2013Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-02-03 12:42:35
Czas wytworzenia: 2012-02-03 12:42:31
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2012-02-03 12:42:35)
Odwiedzin na tej stronie: 5522 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM