TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Wybory uzupełniające Czwartek, 28.05.2020
 
Linki

Wybory uzupełniające

1

UCHWAŁA NR XIX / 128 / 2011
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust.2 i 4 , w związku z ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 176 poz,1190 z późn. zm.) art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Nędza
uchwala, co następuje:
§ 1
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Nędza ,Pana Romana Marcola w Okręgu Wyborczym Nr 5 wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nędza.
§ 3
Uchwałę przesyła się Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nędzy ,a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Gminy Nędza.

 

2

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY GMINY NĘDZA
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5

1 MANDATWojewoda Śląski Zarządzeniem Nr 431/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nędza w trzy mandatowym okręgu wyborczym Nr 5 .- wybierany będzie jeden radny .

Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 11 marca 2012 roku (NIEDZIELA) .

Do dnia 21 stycznia 2012 roku komitety wyborcze mogą zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach ul. Jagiellońska nr 25 :
• zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
• oraz zamiar zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy.


Nędza, dnia 22.12.2011r
sporządziła K. Tront

 

3

Zarządzenie Nr 431/11 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 - plik do pobrania

4

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach

5

Zarządzenie Nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie obwieszczenia dotyczącego informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających wyznaczonych na dzień 11 marca 2012 roku

6

Zarządzenie Nr 0050.6.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie obwieszczenia dotyczącego informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nędza wyznaczonych na dzień 11 marca 2012 roku

7

Zarządzenie Nr 0050. 7.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nędza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

8

Zarządzenie Nr 0050.8.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

9

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 17 STYCZNIA 2012 roku w sprawie INFORMACJI O OKRĘGU WYBORCZYM ,JEGO GRANICACH I NUMERZE ,LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGU WYBORCZYM ORAZ O WYZNACZONEJ SIEDZIBIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 17 stycznia 2012 roku W SPRAWIE NUMERU I GRANICACH OBWODU GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONEJ SIEDZIBIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 11 MARCA 2012 ROKU

11

Postanowienie Nr DKT - 7202-5/12 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012r, w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej

12

Komisarz Wyborczy w Katowicach  w dniu 25 STYCZNIA 2012 roku

Postanowieniem Nr DKT-7202-5/12 powołał gminną  komisję wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Nędza zarządzonych na dzień 11 marca 2012 roku.

 

w skład Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy powołano następujące osoby:

 

  1. Józef Jan ZAGOLA
  2. Kornelia Maria POROMBKA
  3. Dorota KUŹNIK
  4. Irena SOLICH
  5. Leszek PIETRASZ
  6. Sabina PAWŁOWSKA -GREGOROWICZ
  7. Iwona JARZOMBEK

 

Zgodnie z upoważnieniem KOMISARZA WYBORCZEGO w Katowicach  Nr DKT-714-6/12 

Wójt Gminy Nędza w dniu 26 STYCZNIA 2012 roku zwołała pierwsze posiedzenie .

 

Gminna Komisja Wyborcza w Nędzy  wybrała ze swojego składu :

 

Przewodniczącego  - Józefa Jana Zagolę.

 

Zastępcę Przewodniczącego – Kornelię Marię Porombkę.

 

 

Siedziba GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ :   

 

47-440  Nędza   ul. Jana  III  Sobieskiego nr 5 -  I piętro , sala narad  Nr 14 .

                                                                                

 

godziny urzędowania: 

 

     poniedziałek                        od 830 do 1600

 

 wtorek, środa ,czwartek      od 830 do 1400

 

              piątek                           od godz.900 do godz.1200

 

 

  10 lutego 2012 roku

                                       od godz.730 do godz. 2400

 

 

 

 

 

Urzędnik Wyborczy

Krystyna Tront

 

13

OBWIESZCZENIE NR DKT-7630-6/12 KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 12 marca 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nędza przeprowadzonych w dniu 11 marca 2012 r.Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-03-14 13:30:42
Czas wytworzenia: 2012-03-14 13:30:30
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Katowice IntraCOM (2012-04-19 15:17:08)
Odwiedzin na tej stronie: 2069 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM