TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011 r Czwartek, 28.05.2020
 
Linki

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczupospolitej Polskiej - 9 październik 2011r. 


I

BEZPŁATNE
UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH
I PLAKATÓW WSZYSTKICH KOMITETÓW WYBORCZYCHZarządzeniem Wójta Gminy Nędza Nr 0050.207.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku wyznaczono wszystkie tablice ogłoszeń znajdujące się na terenie Gminy Nędza jako miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.


Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia ,

• że przepisy kodeksu wyborczego nie zobowiązują właścicieli i zarządców nieruchomości do udzielania zgody na umieszczanie plakatów i innych materiałów wszystkim komitetom wyborczym na tych samych warunkach ,
• nie zawierają także zakazu odmowy udzielenia zgody na umieszczenie takich materiałów.

Przepisy kodeksu wyborczego zakazują jednocześnie komitetom przyjmowania innych wartości niepieniężnych oprócz nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne .Oznacza to ,że nieodpłatne korzystanie przez komitet wyborczy z powierzchni ,na której umieszczane byłyby materiały wyborcze , jest zabronione.( za wyjątkiem tablic ogłoszeń wskazanych przez Wójta Gminy) .

Tablice takie znajdują się w każdym Sołectwie:

1) Nędza - ul. Jana Pawła II / Plac im. dr Ernesta Chroboczka
2) Babice - ul. Wiejska (naprzeciw Kościoła)
3) Ciechowice - ul. Powstańców Śl. ( przed siedzibą RSP)
4) Górki Śl. – ul. Ofiar Oświęcimskich ( naprzeciw Kościoła)
5) Szymocice - ul. Gliwicka ( przy kapliczce )
6) Łęg – róg ul. Wita Stwosza i ul. Okrężnej
7) Zawada Książęca – ul. Raciborska ( naprzeciw OSP )

Urzędnik wyborczy K. Tront

II

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:
(wyciąg)
Okręgowa Komisja Wyborcza w Rybniku


Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 30 – część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów:
mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
oraz miast na prawach powiatu:
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 72 - część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów:
raciborski, wodzisławski
oraz miast na prawach powiatu:
Jastrzębie-Zdrój, Żory.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Okręg wyborczy nr 73 - część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów:
mikołowski, rybnicki
oraz miasta na prawach powiatu:
Rybnik.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Stefan J. Jaworski 

III 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku

IV

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NĘDZA
z dnia 2 września 2011 roku W SPRAWIE NUMERÓW I GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


V

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach może udzielić :

WYBORCA niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. p rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. nr 214 z późn. zm.)

WYBORCA ,który najpóźniej w dniu 9 października 2011roku kończy 75 lat


PEŁNOMOCNIKIEM może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w Gminie Nędza .

Pełnomocnik może przyjąć pełnomocnictwo od jednej osoby nie spokrewnionej lub od dwóch osób
z której jedna z nich to : wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba przysposobiona.

Pełnomocnik nie może być osoba wchodząca w skład właściwej dla głosowania komisji obwodowej , mąż zaufania oraz kandydat do danych wyborów.


WYBORCA składa wniosek w Urzędzie Gminy w Nędzy przed sekretarzem gminy najpóźniej do dnia 29 września 2011 roku .

Do wniosku wyborca załącza:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności ;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem ;

AKT PEŁNOMOCNICTWA sporządza się w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub innym miejscu na terenie Gminy Nędza wskazanym we wniosku .

WYBORCA ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania .

Wzory pełnomocnictwa:

Wzór Nr 1

Wzór Nr 2

Wzór Nr 3

K.Tront


VI

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHWYBORCA niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. p rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. nr 214 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 - SALA przy OSP ul. Strażacka nr 2 NĘDZA .


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego w Urzędzie Gminy w Nędzy do dnia 19 września 2011 roku ; zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie ,telefaksem lub w formie elektronicznej.K.Tront


VII

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

OKW NR ……1 ……..
ADRES JEJ SIEDZIBY: SALA GIMNASTYCZNA przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym ul. Wiejska nr 68 BABICE

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Przewodniczący

GOMULSKI KAMIL

Babice

Zastępca Przewodniczącego

KAŁUŻA MARTINA

Górki Śląskie

Operator OKW
członek

KUŹNIK DOROTA

Nędza

Członek

SOLICH IRENA

Babice

Członek

ŻUREK EUGENIUSZ

Nędza

Członek

PRZYBYŁA TERESA

Babice

Członek

DZIEDZIOCH RAMONA

Babice

 Członek

 BADURA WERONIKA

 Babice


OKW NR ……2 ……..
ADRES JEJ SIEDZIBY: SALA GIMNASTYCZNA przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym ul. Ofiar Oświęcimskich nr 57 GÓRKI ŚLĄSKIE 
 

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Przewodniczący

GWÓŹDŹ KATARZYNA

Górki Śląskie

Zastępca Przewodniczącego

GAWŁOWSKI DAMIAN

Nędza

Operator OKW
członek

POROMBKA KORNELIA

Nędza

Członek

PAWLICZEK MICHALINA

Górki Śląskie

Członek

WIESNER WALDEMAR

Nędza

Członek

ANDRZEJCZAK RAFAŁ

Nędza

Członek

BROŻA SEBASTIAN

Babice

 Członek

STOKŁOSA MAGDALENA

Górki Śląskie

 

OKW NR ……3 ……..
ADRES JEJ SIEDZIBY: SALA przy OSP ul. Strażacka nr 2 NĘDZA

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Przewodniczący

BADURA EDITH

Babice

Zastępca Przewodniczącego

KOSTRZEWSKA JOANNA

Nędza

Operator OKW
członek

NAWROCKA ŁUCJA

Nędza

Członek

CZEKAŁA ELEONORA

Nędza

Członek

WANGLORZ ANNA

Nędza

Członek

BARON RENATA

Nędza

Członek

DUROK ALINA

Górki Śląskie

 Członek

WIESNER ANITA

Nędza

 

OKW NR ……4 ……..
ADRES JEJ SIEDZIBY: SALA przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym ul. Leśna nr 1 NĘDZA

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Przewodniczący

KUŁAGA KLAUDIA

Nędza

Zastępca Przewodniczącego

PRZYBYŁA MICHAEL

Babice

Operator OKW
członek

PIELCZYK MICHALINA

Nędza

Członek

PAPROTNY JUSTYNA

Nędza

Członek

GOMULSKA MARZANNA

Babice

Członek

KLAUDIA JELEŃ

Górki Śląskie

Członek

SUMOREK BIANKA

Nędza

 Członek

KONTNA ANNA

Nędza

 

OKW NR ……5 ……..
ADRES JEJ SIEDZIBY: SALA GIMNASTYCZNA przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym ul. Szkolna nr 2 ZAWADA KSIĄŻĘCA

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Przewodniczący

ŻYŁA ŁUKASZ

Górki Śląskie

Zastępca Przewodniczącego

RĘBISZ ELŻBIETA

Zawada Książęca

Operator OKW
członek

NIELIPIŃSKA PATRYCJA

Nędza

Członek

OPIELA TADEUSZ

Nędza

Członek

PANNEK GERARD

Ciechowice

Członek

CIEŚLIK GRAŻYNA

Babice

Członek

BUGDOL JUSTYNA

Górki Śląskie

 Członek

KASPEREK IWONA

Nędza


OKW NR ……6 ……..
ADRES JEJ SIEDZIBY: STRAŻNICA OSP ul. Gliwicka nr 22 SZYMOCICE

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Przewodniczący

ŻUREK MICHALINA

Nędza

Zastępca Przewodniczącego

JARZOMBEK MATEUSZ

Górki Śląskie

Operator OKW
członek

ŻYŁA MARIA

Górki Śląskie

Członek

BLUSZCZ AURELIA

Nędza

Członek

MALARZ ŁUCJA

Babice

Członek

RUCHAŁA RENATA

Górki Śląskie

Członek

DROŻNIEWICZ BOŻENA

Górki Śląskie

 Członek

KUŚKA SABINA

Nędza
Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2011-10-04 22:02:18
Czas wytworzenia: 2011-10-04 21:55:39
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Katowice IntraCOM (2012-04-19 15:17:22)
Odwiedzin na tej stronie: 2696 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM