TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Sobota, 20.07.2024
 
Linki

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nędza, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Udostępnienie dokumentu polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu. Wgląd odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika tej komórki wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu, chyba że okoliczności pozwalają na rezygnację z tego nadzoru.

W zależności od danych zawartych w dokumencie jaki podlega udostępnieniu, udostępnienie może nastąpić w jeden z następujących sposobów:

 • udostępnienie całego dokumentu,
 • udostępnienie określonego fragmentu dokumentu, jeżeli takie udostępnienie jest możliwe bez szkody dla integralności materialnego nośnika tego dokumentu,
 • w drodze sporządzenia kopii lub wyciągu z udostępnionego fragmentu dokumentu,
 • w inny adekwatny do sytuacji sposób.


Zgodę na udostępnienie dokumentu wyrażają:

 • wójt - w zakresie dokumentów dotyczących pracy Rady Gminy i jej komisji,
 • wójt lub sekretarz gminy - w zakresie dokumentów dotyczących pracy wójta jako organu wykonawczego gminy,
 • kierownicy komórek organizacyjnych - w zakresie działalności danej komórki organizacyjnej.

 

ZASADY OGÓLNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.z 2001r. Nr 112, poz.1198 z póĽn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2).
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach

Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji,
 • przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

INFORMACJE PODLEGAJ?CE UDOSTĘPNIENIU

Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację publiczną, która podlega upublicznieniu tj. o:

 • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym,
 • organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych – w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i oceny dokonywanych przez organy władzy publicznej;
 • majątku publicznym.

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy informację publiczną udostępnia się w drodze:

 • ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnienia na wniosek zainteresowanego,
 • wstępu na posiedzenia, udostępnienia materiałów w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  terminale informacyjne.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK

Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji

 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-28 09:50:58
Czas wytworzenia: 2009-01-28 09:50:51
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-28 09:50:58)
Odwiedzin na tej stronie: 4414 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM