TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Przetargi - majątek gminny Czwartek, 28.05.2020
 
Linki

Przetargi - majątek gminny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L090

ZPI.2613.2.2013 Z DNIA 06.09.2013R.

 

1. SPRZEDAJĄCY: GMINA   NĘDZA

 

               adres:  Urząd  Gminy  Nędza      

                         ul. Jana  III Sobieskiego  5     

                          47 – 440  Nędza

 

2.TRYB: przetarg sprzedaży w rozumieniu Zarządzenia Wójta Gminy Nędza nr 0050.306.2012 z dnia 17 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku.

                                                           

 3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

autobus marki Jelcz L090, stanowiący własność Gminy Nędza

 

          

1

Marka:

Jelcz

2

Model:

L090M

3

Wersja

45S

4

Rok Produkcji:

2000

5

Pojemność silnika:

4580 ccm

6

Moc silnika:

114 kW (155 KM)

7

Nr identyfikacyjny

VIN: SUJ090100Y0000214

8

Kolor:

pomarańczowy

9

Przebieg:

261570

10

Nr rej.

SRC E201

11

     Data pierwszej rejestracji

29-08-2000

 

Z autobusem można zapoznać się w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej sp. z o. o. w Raciborzu ul. Środkowa 5 w godzinach pracy od 8.00 do 15.00

 

4. WADIUM:   

 

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku tj kwotę 1.750,00 zł ( tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych)

2.      Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto bankowe

 

                         ING Bank Śląski o/Racibórz 
                   23 1050 0099 6825 7777 7777 7777

 

3.      Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium              w należytej wysokości.

4.      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

5.      wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

6.      Wadiom nie podlega zwrotowi, gdy:

a)      żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

b)      uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

5. WARTOŚĆ RYNKOWA :

 

Wartość rynkowa pojazdu została określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy z dnia 08.05.2013r. na kwotę 17.500zł (Netto)                             

                     

6. CENA WYWOŁAWCZA :    17.500,00 zł  (siedemnaście tysięcy pięćset złotych)

 


7. KRYTERIA OCENY: 
najwyższa cena

 

 

 

8. OFERTA :      

 

1. Oferta pisemna powinna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

d)     dowód wniesienia wadium;

e)      inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

2.      Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

 

3.      Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe dekompletowanie

 

4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.

 

koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

 

GMINA NĘDZA

Ul. Jana III Sobieskiego 5

47- 440 NĘDZA

                        OFERTA

 

SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI JELCZ L090

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.09.2013 
GODZ. 9.30

 

 

 

5. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:

a)      została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium;

b)      nie zawiera danych, o których mowa w § 12 ust. 1, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

c)      uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

6. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 

9. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN    SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

 

Oferty należy przesłać / składać do dnia 25.09.2013r. do godz 900, na adres zamawiającego podany w punkcie 1 pokój nr 17 SEKRETARIAT.

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.09.2013r. o godz. 930, w siedzibie zamawiającego pokój nr 14

 

 

 

 

10. TERMIN  ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

 

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

11. INNE:

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej

 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg lub aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia

 

 

12. TERMIN    OGŁOSZENIA    PRZETARGU :      06.09.2013r. - 25.09.2013r.

 

 

 

            Z A T W I E R D Z A M:

 

Nędza dnia:  06.09. 2013r.

 

 

 

 WÓJT GMINY

Anna Iskał

 

...............................................................................................................................

(   Kierownik   Jednostki )

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

Plik do pobrania

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L090

ZPI.2613.1.2013 Z DNIA 17.05.2013R.

1.SPRZEDAJĄCY: GMINANĘDZA

adres:
Urząd Gminy Nędza
ul. Jana III Sobieskiego5,
47 – 440 Nędza

2.TRYB :PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

3.PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
autobus marki Jelcz L090, stanowiący własność Gminy Nędza

1

Marka:

Jelcz

2

Model:

L090M

3

Wersja

45S

4

Rok Produkcji:

2000

5

Pojemność silnika:

4580 ccm

6

Moc silnika:

114 kW (155 KM)

7

Nr identyfikacyjny

VIN: SUJ090100Y0000214

8

Kolor:

pomarańczowy

9

Przebieg:

261570

10

Nr rej.

SRC E201

11

Data pierwszej rejestracji

29-08-2000

Z autobusem można zapoznać się w PKS sp. z o. o. w Raciborzu w godzinach pracy od 8.00 do 15.00

  1. WADIUM:

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku tj kwotę 2.200 zł (dwa tysiące dwieście złotych)

2.Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto bankowe

ING Bank Śląski o/Racibórz
23 1050 0099 6825 7777 7777 7777

3.Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

4.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

5.wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

6.Wadiom nie podlega zwrotowi, gdy:

a)żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

b)uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

5.WARTOŚĆ RYNKOWA :

Wartość rynkowa pojazdu została określona na podstawie wyceny rzeczoznawcy z dnia 08.05.2013r. na kwotę 17.500zł (Netto)

6.CENA WYWOŁAWCZA :22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych)

7. KRYTERIA OCENY:najwyższa cena

8. OFERTA :

    1. Każdyoferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
    2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań
    3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta

8.1 Forma oferty:

1)Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, musi mieć formę pisemną i zawierać:

a)Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b)Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c)Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

d)Dowód wniesienia wadium

2)Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe dekom- pletowanie

3)Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.

4) koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

 

URZĄD GMINY NĘDZA
ul. Jana III Sobieskiego 5
47 – 440 NĘDZA


OFERTA
SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI JELCZ
L090

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.05. 2013r
GODZ. 9.00

 

8.2 komisja odrzuca ofertę jeżeli :

a)została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium;
b)nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 8.1, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
c)uczestnik nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1 Oferty należy przesłać / składać do dnia 31.05.2013r. do godz. 900, na adres zamawiającego podanyw punkcie 1 pokójnr 17 SEKRETARIAT
9.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  31.05.2013 r. o godz. 930, w siedzibie zamawiającego pokój nr 14

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

10.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11. INNE:

11.1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej

11.2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

11.3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg lub aukcję, nie dłuższym niż 7 dni

11.4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia

13. TERMINOGŁOSZENIAPRZETARGU :  
17.05.2013r . - 31.05.2013r.


        Z A T W I E R D Z A M:

Nędza dnia:17.05. 2013r.

 

WÓJT GMINY

Anna Iskał
...................................
(KierownikJednostki )

 

FORMULARZ OFERTOWY

Plik do pobrania

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

ZP / 2103 / 1 / 4 / 10

1. SPRZEDAJĄCY : GMINA NĘDZA
                                adres: ul. Jana III Sobieskiego 5 
                                47 – 440 Nędza

2. TRYB : przetarg nieograniczony

3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY : koparka ciągnikowa  OSTRÓWEK KT 0162

Nr rejestracyjny KCA 8742
Nr fabryczny 4993
Nr podwozia 426242
Typ silnika S 4003
Masa własna 5.700 kg
Pojemność silnika 3.120 cm3
Rodzaj silnika zapłon samoczynny
Moc silnika 38 kW
Rok budowy 1981r
Stan licznika 0950,5 mtg


Koparka jest niesprawna technicznie

Koparkę można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 12.11.2010r od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1400
po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Urzędu Gminy tel. 32 410 23 99 w.20

4. WADIUM:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku tj kwotę 570,00 PLN ( pięćset siedemdziesiąt złotych )
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto bankowe ING Bank Śląski o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553.
3. Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
5. CENA WYWOŁAWCZA : 5. 700, 00 ZŁ ( pięć tysięcy siedemset złotych )

6. KRYTERIA OCENY najwyższa cena

7. OFERTA:

a. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
b. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań .
c. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta

7.1. Forma oferty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, musi mieć formę pisemną i zawierać :

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
d) dowód wniesienia wadium;

2) Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.

4. koperta powinna być oznakowana w sposób następujący :

URZĄD GMINY NĘDZA
ul. Jana III Sobieskiego 5
47 – 440 NĘDZAOFERTA
SPRZEDAŻ KOPARKI OSTRÓWEK

NIE OTWIERAĆ PRZED 15. 11. 2010r
GODZ. 9.00 !


7.2. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium;
b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt 7.1.1, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
c) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Oferty należy przesłać / składać do dnia 15. 11. 2010r. do godz. 8.30,
na adres zamawiającego podany w punkcie 1 pokój nr 17 SEKRETARIAT

8.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15. 11. 2010r. o godz. 9.00
w siedzibie zamawiającego pokój nr 14

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 21 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.

10. INNE :

10.1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami niezwłocznie
po zakończeniu procedury przetargowej.

10.2.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert

10.3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg lub aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.

10.4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11. TERMIN OGŁOSZENIA PRZETARGU : 28. 10. 2010 r - 15. 11. 2010r


Z A T W I E R D Z A M :


Nędza dnia: 27.10. 2010r.


WÓJT GMINY

Anna Iskała
...............................................
( Kierownik Jednostki )
FORMULARZ OFERTOWY

Plik do pobrania


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZP/2103/1/12/10    15.11.2010r.

Plik do pobrania


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2013-09-23 22:18:19
Czas wytworzenia: 2013-09-23 22:18:11
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2013-09-23 22:18:20)
Odwiedzin na tej stronie: 6894 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM