TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Przetargi - działki Piątek, 19.04.2024
 
Linki

Ogłoszenie o przetargu

Nędza, 7 stycznia 2015 r.


INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

 

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 j.t.) Wójt Gminy Nędzapodaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 29.12.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: IV ustny przetarg nieograniczony

 

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM POZYTYWNYM

nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 744/2 obręb Zawada Książęca o pow. 0,1582 ha, KW GL1R/00054149/6, cena wywoławcza 56.000,00 zł netto + należny podatek VAT.

Liczba osób dopuszczonych:1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Pana Mariusza Smotryckiego zam. 47-440 Nędza ul. Trawniki 18 za kwotę 69.570,00 zł brutto.

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U.2014.518 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

899/6 obrębu Nędza o pow. 0,0850 ha (k.m.3) GL1R/00028897/3

Działka niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD 028.

48.000,00

4.800,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 700

2.

899/7 obrębu Nędza o pow.0,0827 ha (k.m.3) GL1R/00028897/3

Działka niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD 028.

47.000,00

4.700,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 730

3.

899/8 obrębu Nędza o pow. 0,0735 ha (k.m.3) GL1R/00028897/3

Działka niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD 028.

42.000,00

4.200,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 800

4.

899/23 obrębu Nędza o pow. 0,0736 ha (k.m.3) GL1R/00028897/3

Działka niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD 028.

42.000,00

4.200,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 830

5.

899/29 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0546 ha

GL1R/00028897/3

900/50 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0189 ha

GL1R/00027266/4

Działka 899/29 niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RV i PsVI. Działka 900/50 niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako PsV.

Działka nr 899/29 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD 025. Działka nr 900/50 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu pod symbolem KDD 025 i 028.

42.000,00

4.200,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

6.

899/28 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0897 ha GL1R/00028897/3

900/49 obrębu Nędza (k.m.3)o pow. 0,0009 ha 0GL1R/00027266/4

Działka 899/28 niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako ŁV i RV. Działka 900/49 niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako PsV.

Działka nr 899/28 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD 028. Działka nr 900/49 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

51.000,00

5.100,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1030

7.

899/27 obrębu Nędza o pow. 0,0807 ha (k.m.3)GL1R/00028897/3

Działka niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD 028.

46.000,00

4.600,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

8.

899/26 obrębu Nędza o pow. 0,0746 ha (k.m.3)GL1R/00028897/3

Działka niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD 028.

43.000,00

4.300,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1130

9.

899/13 obrębu Nędza o pow. 0,0838 ha (k.m.3)GL1R/00028897/3

Działka niezabudowana, położona w Nędzy przy ul. Dębowej, opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD 028.

48.000,00

4.800,00

do dnia 5.02.2015

11.02.2015r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1200

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Nędzy przy ulicy Dębowej. Nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego energię elektryczną. W 2015 roku gmina podejmie inwestycję budowy sieci wodociągowej w ulicy Dębowej, a także sama ulica Dębowa zostanie utwardzona.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomości są wolne jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich, a także jakichkolwiek zobowiązań.

IV.Warunki przetargu:

1.Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro, w terminie i w kolejności wyszczególnionej w powyższej tabeli.

2.Organizator przetargu dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia przetargu na poszczególne działki ze względu na okoliczność przedłużenia licytacji działek będących przedmiotem wcześniejszych przetargów.

3.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 05.02.2015 r. na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 05.02.2015 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 05.02.2015 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

4.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym gminy.

6.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

7.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa drugiego małżonka(wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z majątku wspólnego małżonków. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia do protokołu stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – oświadczenie do protokołu potwierdzające powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

V.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII.Informacje o przetargu:

 1. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 28.12.2014 r.
 2. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce informacje urzędu/przetargi-działki, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

Nędza, 28 listopada 2014 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 j.t.) Wójt Gminy Nędzapodaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 20.11.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: III ustny przetarg nieograniczony

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM POZYTYWNYM

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/7 i 903/57 obręb Nędza o pow. 0,0268 ha , KW GL1R/00047490/9 i GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 4.300,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Panią Beatę Lisiewicz-Golik i Pana Tomasza Golik za kwotę 4.724,00 zł brutto.

2.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/7 i 903/57 obręb Nędza o pow. 0,0268 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 4.300,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez małżonków Renatę i Andrzeja Kubiak za kwotę 5.349,00 zł brutto.

 

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/1 i 903/50 obręb Nędza o pow. 0,1014 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 38.300,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/6 i 903/56 obręb Nędza o pow. 0,0209 ha, KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 3.400,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

744/2 obrębu Zawada Książęca (k.m.9)

o pow. 0.1582 ha

GL1R/00054149/6

Działka położona w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej. Opisana w ewidencji gruntów jako B 1193RIIIa 389. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej zapisaną pod symbolem MN/RM/Uo12.

56.000,00

5.600,00

do dnia 22.12.2014

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

29.12.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy.

II.Opis nieruchomości:

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Pozostała część działki porośnięta jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: energia elektryczna oraz posiada dostęp do sieci wodociągowej. Brak systemu kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/RM/Uo12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej.

V.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.05.2014 r.

3.Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro.

4.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 22.12.2014 r. na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 22.12.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 22.12.2014 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym gminy.

6.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa drugiego małżonka (wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z majątku wspólnego małżonków. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia do protokołu stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – oświadczenie do protokołu potwierdzające powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

VI.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VII.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VIII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

IX.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o drugim przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38. Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 24.06.2014 r., drugi przetarg wyznaczony na dzień 01.09.2014 r. oraz trzeci przetarg wyznaczony na dzień 13.10.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

O G Ł O S Z E N I EOP R Z E T A R G U

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U.2014.518 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

901/1 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/50 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,1014 ha

Działka 901/1 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako dr, działka 903/50 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI.Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 34.

38.300,00

3.830,00

do dnia 14.11.2014

20.11.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 800

2.

901/2 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/51 obrębu Nędza(k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0237 ha

Działka 901/2 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp, działka 903/51 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

3.800,00

380,00

do dnia 14.11.2014

20.11.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

3.

901/6 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/56 obrębu Nędza(k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0209 ha

Działka 901/6 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp, działka 903/56 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

3.400,00

340,00

do dnia 14.11.2014

20.11.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

4.

901/7 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/57 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0268 ha

Działka nr 901/7 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp, działka nr 903/57niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Nędza ul. Topolowa

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

4.300,00

430,00

do dnia 14.11.2014

20.11.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Nędzy przy ulicy Topolowej. Nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego energie elektryczną, wodę.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 30.06.2014 r.

3.Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro, w terminie i w kolejności wyszczególnionej w powyższej tabeli.

4.Organizator przetargu dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia przetargu na poszczególne działki ze względu na okoliczność przedłużenia licytacji działek będących przedmiotem wcześniejszych przetargów.

5.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 14.11.2014 r. w kasie Urzędu Gminy w Nędzy lub przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 14.11.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 14.11.2014 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

7.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa drugiego małżonka(wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z majątku wspólnego małżonków. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia do protokołu stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – oświadczenie do protokołu potwierdzające powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

V.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38. Pierwszy przetarg wyznaczony na 11.08.2014 r., 12.08.2014 r. oraz drugi przetarg wyznaczony na dzień 29.09.2014 r. i 30.09.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nędza, 13 października 2014 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza  podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

Data przetargu: 13.10.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: III ustny przetarg nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 744/2 obręb Zawada Książęca o pow. 0,1582 ha , KW GL1R/00054149/6, cena wywoławcza 56.000,00 zł netto.

Liczba osób dopuszczonych:  0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Nędza, 13 października 2014 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza  podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 29.09.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: II ustny przetarg nieograniczony

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

1.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/1 i 903/50 obręb Nędza o pow. 0,1014 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 38.300,00 zł netto

2.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/2 i 903/51 obręb Nędza o pow. 0,0237 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 3.800,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:  0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM POZYTYWNYM

1.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/3 i 903/52 obręb Nędza o pow. 0,0329 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 5.300,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:  1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Panią Beatę Lisiewicz-Golik i Pana Tomasza Golik za kwotę 5.353,00 zł netto.

2.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/4 obręb Nędza o pow. 0,0108 ha , KW GL1R/00047490/9, cena wywoławcza 1.800,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:  1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Panią Bognę Kuszka za kwotę 1.818,00 zł netto.

3.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/5 i 903/55 obręb Nędza o pow. 0,0217 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 3.500,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:  1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Panią Kazimierę Budzyńską za kwotę 3.535,00 zł netto.

 

Nędza, 13 października 2014 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza  podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 30.09.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: II ustny przetarg nieograniczony

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

1.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/6 i 903/56 obręb Nędza o pow. 0,0209 ha, KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 3.400,00 zł netto

2.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/7 i 903/57 obręb Nędza o pow. 0,0268 ha , KW GL1R/00047490/9 i GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 4.300,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:  0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM POZYTYWNYM

1.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 903/53 obręb Nędza o pow. 0,0194 ha, KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 3.200,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:  1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Panią Bognę Kuszka za kwotę 3.232,00 zł netto.

2.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 903/54 obręb Nędza o pow. 0,0183 ha, KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 3.000,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:  1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez małżonków Iwonę i Macieja Michalik za kwotę 3.030,00 zł netto.

3.     nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 903/58 obręb Nędza o pow. 0,0304 ha, KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 4.900,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:  1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Panią Ewę Niedziałkowską za kwotę 4.950,00 zł netto.

Nędza, 22 września 2014 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 12.09.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: I ustny przetarg nieograniczony

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM POZYTYWNYM

Oznaczenie nieruchomości:

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 145/1 obręb Nędza o pow. 0,1267 ha , KW GL1R/00054797/3, cena wywoławcza 60.000,00 zł netto.

2.Liczba osób dopuszczonych:1

3.Liczba osób niedopuszczonych: 0

4.W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXIMUS” Radosław Kasprzyk ul. Krasickiego 3b/8, 47-420 Kuźnia Raciborska za kwotę 60.600,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) + 23% podatku VAT.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

744/2 obrębu Zawada Książęca (k.m.9)

o pow. 0.1582 ha

GL1R/00054149/6

Działka położona w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej. Opisana w ewidencji gruntów jako B 1193RIIIa 389. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej zapisaną pod symbolem MN/RM/Uo12.

56.000,00

5.600,00

do dnia 07.10.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

13.10.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Pozostała część działki porośnięta jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: energia elektryczna oraz posiada dostęp do sieci wodociągowej. Brak systemu kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/RM/Uo12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej.

V.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.05.2014 r.

3.Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2014 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro.

4.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 07.10.2014 r. na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 07.10.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 07.10.2014 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

6.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

VI.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VII.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VIII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

IX.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o drugim przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, stornie internetowej monitorurzedowy.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38. Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 24.06.2014 r. oraz drugi przetarg wyznaczony na dzień 01.09.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Nędza, 01 września 2014 r.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 01.09.2014 r.
Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad
Rodzaj przetargu: II ustny przetarg nieograniczony
Oznaczenie nieruchomości:
1. nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 744/2 obręb Zawada Książęca o pow. 0,1582 ha , KW GL1R/00054149/6, cena wywoławcza 70.000,00 zł netto.

Liczba osób dopuszczonych: 0
Liczba osób niedopuszczonych: 0
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

744/2 obrębu Zawada Książęca (k.m.9)

o pow. 0.1582 ha

GL1R/00054149/6

Działka położona w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej. Opisana w ewidencji gruntów jako B 1193RIIIa 389. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej zapisaną pod symbolem MN/RM/Uo12.

56.000,00

5.600,00

do dnia 07.10.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

13.10.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Pozostała część działki porośnięta jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: energia elektryczna oraz posiada dostęp do sieci wodociągowej. Brak systemu kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/RM/Uo12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej.

V.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.05.2014 r.

3.Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2014 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro.

4.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 07.10.2014 r. na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 07.10.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 07.10.2014 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

6.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

VI.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VII.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VIII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

IX.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o drugim przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, stornie internetowej monitorurzedowy.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38. Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 24.06.2014 r. oraz drugi przetarg wyznaczony na dzień 01.09.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

8 SIERPNIA 2014 r.

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

I.Oznaczenie nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

145/1 obrębu Nędza (k.m. 1)

o pow. 0.1267 ha

GL1R/00054797/3

Działka niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako ŁV 1267. Nieruchomość jest obciążona prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością: służebność drogi na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Nędza wykazy nr: 1, 230, 297, 298, 299, 294; wpisana dnia 18 grudnia 1906 r.

Stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonych na rysunki planu symbolem MN/Uc 06. Ponadto działka znajduje się w strefie ochrony ekspozycji „E” i strefie ochronyujęć wody.

60.000,00

6.000,00

do dnia 8.09.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

12.09.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako ŁV 1267. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 145/2 obrębu Nędza.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość jest obciążona prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością: służebność drogi na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Nędza wykazy nr: 1 (KW GL1R/00025605/9), 230 (KW GL1R/00016965/4), 297 (KW GL1R/00051034/6), 298 (brak KW), 299 (KW GL1R/00013107/1), 294 (KW GL1R/00020059/1); wpisana dnia 18 grudnia 1906 r.

IV.Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/Uc 06 – teren zabudowy jednorodzinnej i usług cenotwórczych. Ponadto działka znajduje się w strefie ochrony ekspozycji „E” i strefie ochronyujęć wody.

V.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o minimalną wysokość postąpienia od ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 6.08.2014 r.

3.Przetarg odbędzie się w dniu 12 września o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro.

4.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 8.09.2014 r. na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 8.09.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 8.09.2014 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, Wójt Gminy mógł potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym gminy.

6.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

VI.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VII.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VIII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

IX.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, stornie internetowej monitorurzedowy.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

 

O G Ł O S Z E N I EOP R Z E T A R G U

 

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

 

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

901/1 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/50 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,1014 ha

Działka 901/1 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako dr, działka 903/50 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI.Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 34.

38.300,00

 

3.830,00

 

do dnia 23.09.2014

29.09.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 800

2.

901/2 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/51 obrębu Nędza(k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0237 ha

Działka 901/2 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp, działka 903/51 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

 

3.800,00

380,00

 

do dnia 23.09.2014

29.09.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

3.

901/3 obrębu Nędza(k.m.3) GL1R/00047490/9

903/52 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0329 ha

Działka 901/3 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp, działka 903/52 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

 

5.300,00

530,00

 

do dnia 23.09.2014

29.09.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

4.

901/4 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

pow. 0,0108 ha

Działka 901/4 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

 

1.800,00

180,00

 

do dnia 23.09.2014

29.09.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

5.

901/5 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/55 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0217 ha

 

Działka 901/5 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp, działka 903/53 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

 

3.500,00

350,00

 

do dnia 23.09.2014

29.09.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1200

6.

901/6 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/56 obrębu Nędza(k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0209 ha

Działka 901/6 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp, działka 903/56 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

3.400,00

340,00

 

do dnia 23.09.2014

30.09.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 800

7.

901/7 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00047490/9

903/57 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0268 ha

Działka nr 901/7 niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako Bp, działka nr 903/57niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

4.300,00

430,00

 

do dnia 23.09.2014

30.09.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

8.

903/53 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0194 ha

Działka niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

3.200,00

320,00

 

do dnia 23.09.2014

30.09.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

9.

903/54 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0183

Działka niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

3.000,00

300,00

 

do dnia 23.09.2014

30.09.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

10.

903/58 obrębu Nędza (k.m.3) GL1R/00029169/8

pow. 0,0304 ha

 

Działka niezabudowana opisana w ewidencji gruntów jako RVI. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Nędza ul. Topolowa

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNi 05.

4.900,00

490,00

 

do dnia 23.09.2014

30.09.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1200

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Nędzy przy ulicy Topolowej. Nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego energie elektryczną, wodę.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 30.06.2014 r.

3.Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro, w terminie i w kolejności wyszczególnionej w powyższej tabeli.

4.Organizator przetargu dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia przetargu na poszczególne działki ze względu na okoliczność przedłużenia licytacji działek będących przedmiotem wcześniejszych przetargów.

5.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 23.09.2014 r. w kasie Urzędu Gminy w Nędzy lub przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 23.09.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 23.09.2014 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

7.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

V.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38. Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 11.08.2014 r. i na dzień 12.08.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nędza, 14 sierpnia 2014 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 13.08.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: III ustny przetarg nieograniczony

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/28 i 900/49 obręb Nędza o pow. 0,0906 ha , KW GL1R/00028897/3 i GL1R/00027266/4, cena wywoławcza 40.000,00 zł netto

2.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/27 obręb Nędza o pow. 0,08070 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 35.000,00 zł netto

3.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/26 obręb Nędza o pow. 0,0746 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 33.000,00 zł netto

4.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/13 obręb Nędza o pow. 0,0838 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 36.000,00 zł netto

5.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 900/46 obręb Nędza o pow. 0,0267 ha , KW GL1R/00027266/4, cena wywoławcza 12.000,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Nędza, 12 sierpnia 2014 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 12.08.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: I ustny przetarg nieograniczony

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/7 i 903/57 obręb Nędza o pow. 0,0268 ha , KW GL1R/00047490/9 i GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 8.308,00 zł netto

2.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 903/53 obręb Nędza o pow. 0,0194 ha , KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 6.014,00 zł netto

3.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 903/54 obręb Nędza o pow. 0,0183 ha , KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 5.673,00 zł netto

4.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 903/58 obręb Nędza o pow. 0,0304 ha , KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 9.424,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Nędza, 11 sierpnia 2014 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

 

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 11.08.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: I ustny przetarg nieograniczony

 

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

1.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/1 i 903/50 obręb Nędza o pow. 0,1014 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 38.322,00 zł netto

2.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/2 i 903/51 obręb Nędza o pow. 0,0237 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 7.347,00 zł netto

3.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/3 i 903/52 obręb Nędza o pow. 0,0329 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 10.199,00 zł netto

4.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/4 obręb Nędza o pow. 0,0108 ha , KW GL1R/00047490/9, cena wywoławcza 3.348,00 zł netto

5.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/5 i 903/55 obręb Nędza o pow. 0,0217 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 6.727,00 zł netto

6.nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 901/6 i 903/56 obręb Nędza o pow. 0,0209 ha , KW GL1R/00047490/9 i KW GL1R/00029169/8, cena wywoławcza 6.479,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

744/2 obrębu Zawada Książęca (k.m.9)

o pow. 0.1582 ha

GL1R/00054149/6

Działka opisana w ewidencji gruntów jako B 1193RIIIa 389. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej zapisaną pod symbolem MN/RM/Uo12.

70.000,00

7.000,00

do dnia 26.08.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

1.09.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Pozostała część działki porośnięta jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: energia elektryczna oraz posiada dostęp do sieci wodociągowej. Brak systemu kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/RM/Uo12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej.

V.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.05.2014 r.

3.Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2014 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro.

4.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 26.08.2014 r. na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 26.08.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 26.08.2014 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

6.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

VI.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VII.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VIII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

IX.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o drugim przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, stornie internetowej monitorurzedowy.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38. Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 24.06.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)
OGŁASZA
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I. Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

899/28 GL1R/00028897/3

i 900/49 GL1R/00027266/4 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0906 ha

Działka 899/28 opisana w ewidencji gruntów jako: RV 286ŁV 611.Działka 900/49 opisana w ewidencji gruntów jako: PsV 9. Nieruchomości są wolne od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

40.000,00

4.000,00

do dnia 7.08.2014

13.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 800

2.

899/27 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0807 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI 807.

Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

35.000,00

3.500,00

do dnia 7.08.2014

13.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

3.

899/26 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0746 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI 746.

Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

33.000,00

3.300,00

do dnia 7.08.2014

13.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

4.

899/13 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0838 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI 838. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

36.000,00

3.600,00

do dnia 7.08.2014

13.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

5.

900/46 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0267 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: PsVI 115PsV 152. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

12.000,00

1.200,00

do dnia 7.08.2014

13.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1200

6.

899/6 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0850 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI 850. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

37.000,00

3.700,00

do dnia 7.08.2014

14.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 800

7.

899/7 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0827 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI 827. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

36.000,00

3.600,00

do dnia 7.08.2014

14.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

8.

899/8 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0735 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI 735. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

32.000,00

3.200,00

do dnia 7.08.2014

14.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

9.

899/23 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0736 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI 736. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

32.000,00

3.200,00

do dnia 7.08.2014

14.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

10.

899/24 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0470 ha

GL1R/00028897/3

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI 203ŁV 267. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

21.000,00

2.100,00

do dnia 7.08.2014

14.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1200

11.

899/29 GL1R/00028897/3

i 900/50 GL1R/00027266/4 obrębu Nędza (k.m.3) o pow. 0,0735 ha

Działka 899/29 opisana w ewidencji gruntów jako: RV 300 PsVI 246. Działka 900/50 opisana w ewidencji gruntów jako: PsV 189. Nieruchomości są wolne od jakichkolwiek obciążeń.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

32.000,00

3.200,00

do dnia 7.08.2014

14.08.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1300

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położona w Nędzy przy ulicy Dębowej. Nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego energie elektryczną.

III. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomości są wolne od jakichkolwiek obciążeń.

IV. Warunki przetargu:

 1. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.11.2013 r.
 3. Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro, w terminie i w kolejności wyszczególnionej w powyższej tabeli.
 4. Organizator przetargu dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia przetargu na poszczególne działki ze względu na okoliczność przedłużenia licytacji działek będących przedmiotem wcześniejszych przetargów.
 5. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 07.08.2014 r. na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 07.08.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 07.08.2014 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.
 7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 8. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.
 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.
 10. Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:
 11. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
 12. Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.
 13. Podmiotów innych niż osoby fizyczne:
 14. Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 15. Małżonków:
 16. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.
 17. Pełnomocnika:
 18. w przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.
 19. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

V. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

 1. Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI. Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII. Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII. Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, stornie internetowej monitorurzedowy.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu

Data przetargu: 24.06.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: I ustny przetarg nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości:
nieruchomość zabudowanaoznaczona jakodziałka nr 744/2 obręb Zawada Książęca o pow. 0,1582 ha , KW GL1R/00054149/6, cena wywoławcza 110.350,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:0
Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY NĘDZA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.2004.207.2108 z późn. zm.)

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

191/1 obrębu Babice (k.m.2) o pow. 1,5000 ha

GL1R/00039026/7

Działka opisana w ewidencji gruntów jako RV2113 PsVI2242 ŁV1779 RVI8866. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania oznaczony na rysunku planu symbolem 1PS oraz teren zieleni izolacyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2ZI.

345.000,00

34.500,00

do dnia 1.07.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

4.07.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

2.

191/2 obrębu Babice (k.m.2) o pow. 1,0500 ha

GL1R/00039026/7

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RV1246 Lz3723 RVI5531.

Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania oznaczony na rysunku planu symbolem 1PS, teren zieleni izolacyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2ZI oraz teren lasów oznaczony na rysunku planu symbolem 1 ZL.

241.000,00

24.100,00

do dnia 1.07.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

4.07.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

3.

191/4 obrębu Babice (k.m.2) o pow. 1,0455 ha

GL1R/00039026/7

Działka opisana w ewidencji gruntów jako: RVI10455.

Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Teren działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania oznaczony na rysunku planu symbolem 1 PS.

240.000,00

24.000,00

do dnia 1.07.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

4.07.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

4.

191/3 obrębu Babice (k.m.2) GL1R/00039026/7

196/1 obrębu

Babice (k.m.2) GL1R/00039026/7

o łącznej pow. 1,2215 ha

Działka 191/3 opisana w ewidencji gruntów jako: RVI8634. Działka 196/1 opisana w ewidencji gruntów jako: RVI3581.

Nieruchomości są wolne od jakichkolwiek obciążeń.

Teren działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania oznaczony na rysunku planu symbolem 1 PS.

281.000,00

28.100,00

do dnia 1.07.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

4.07.2014r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1200

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Babicach przy ulicy Wyrobiskowej. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci uzbrojenia technicznego obejmującego: sieć energetyczna i sieć wodociągowa. Nieruchomości położone są w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej DW nr 919.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o minimalną wysokość postąpienia od ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 30.05.2014 r.

3.Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w dniu 04.07.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro, w kolejności wyszczególnionej w tabeli.

4.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 01.07.2014 r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 01.07.2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu, jeśli wadium wpłynie na wskazane konto po dniu 01.07. 2014 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

6.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

V.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, stornie internetowej monitorurzedowy.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn.zm.)


OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Termin i miejsce przetargu

1.

744/2 obrębu Zawada Książęca (k.m.9)

o pow. 0.1582 ha

GL1R/00054149/6

Działka opisana w ewidencji gruntów jako B 1193RIIIa 389. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej zapisaną pod symbolem MN/RM/Uo12.

110.350,00

11.035,00

do dnia 18.06.2014

Sprzedaż w drodze przetargu

24.06.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Pozostała część działki porośnięta jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: energia elektryczna, instalacja wodociągowa. Brak systemu kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane są do własnego szamba. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/RM/Uo12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej.

V.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.05.2014 r.

3.Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro.

4.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 18 czerwca 2014 r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

6.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

VI.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VII.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VIII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

IX.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl, stornie internetowej monitorurzedowy.pl, w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

O G Ł O S Z E N I E   O P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Numer działki

Położenie

Pow.
[ ha ]

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Termin i miejsce przetargu

1.

899/6

Nędza

ul. Dębowa

0,0850

GL1R/00028897/3

37.000,00

3.700,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

30.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 800

2.

899/7

Nędza

ul. Dębowa

0,0827

GL1R/00028897/3

36.000,00

3.600,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

30.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

3.

899/8

Nędza

ul. Dębowa

0,0735

GL1R/00028897/3

32.000,00

3.200,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

30.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

4.

899/23

Nędza

ul. Dębowa

0,0736

GL1R/00028897/3

32.000,00

3.200,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

30.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

5.

899/24

Nędza

ul. Dębowa

0,0470

GL1R/00028897/3

21.000,00

2.100,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

30.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1200

6.

899/29

900/50

Nędza

ul. Dębowa

0,0735

GL1R/00028897/3

GL1R/00027266/4

32.000,00

3.200,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

30.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1300

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Nędzy przy ulicy Dębowej. Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.11.2013 r.

3.Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w dniu 30.05.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro., w kolejności wyszczególnionej w tabeli.

4.Organizator przetargu dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia przetargu na poszczególne działki ze względu na okoliczność przedłużenia licytacji działek będących przedmiotem wcześniejszych przetargów.

5.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 23.05.2014 r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz23 1050 0099 6825 7777 7777 7777, ze wskazaniem, którego przetargu wpłata dotyczy. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

7.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

V.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl i w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

Nędza, 03 czerwca 2014 r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

 

Data przetargu: 30.05.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: II ustny przetarg nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości:

 1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/6 obręb Nędza o pow. 0,0850 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 37.000,00 zł netto
 2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/7 obręb Nędza o pow. 0,0827 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 36.000,00 zł netto
 3. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/8 obręb Nędza o pow. 0,0735 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 32.000,00 zł netto
 4. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/23 obręb Nędza o pow. 0,0736 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 32.000,00 zł netto
 5. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/24 obręb Nędza o pow. 0,0470 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 21.000,00 zł netto
 6. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/29 i 900/50 obręb Nędza o pow. 0,0735 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 32.000,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych: 0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)


OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Numer działki

Położenie

Pow.

[ ha ]

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Termin
i

miejsce przetargu

1.

899/28

900/49

Nędza

ul. Dębowa

0,0906

GL1R/00028897/3

GL1R/00027266/4

40.000,00

4.000,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

28.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 800

2.

899/27

Nędza

ul. Dębowa

0,807

GL1R/00028897/3

35.000,00

3.500,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

28.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 900

3.

899/26

Nędza

ul. Dębowa

0,0746

GL1R/00028897/3

33.000,00

3.300,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

28.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1000

4.

899/13

Nędza

ul. Dębowa

0,0838

GL1R/00028897/3

36.000,00

3.600,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

28.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1100

5.

899/12

Nędza

ul. Dębowa

0,0872

GL1R/00028897/3

30.000,00

3.000,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

28.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1200

6.

900/46

Nędza

ul. Dębowa

0,0267

GL1R/00027266/4

12.000,00

1.200,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

28.05.2014 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 1300

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położona w Nędzy przy ulicy Dębowej. Nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego energie elektryczną.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Nędzy przy ulicy Dębowej. Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.11.2013 r.

3.Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w dniu 28.05.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro, w kolejności wyszczególnionej w tabeli.

4.Organizator przetargu dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia przetargu na poszczególne działki ze względu na okoliczność przedłużenia licytacji działek będących przedmiotem wcześniejszych przetargów.

5.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 21.05.2014 r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz23 1050 0099 6825 7777 7777 7777, ze wskazaniem, którego przetargu wpłata dotyczy. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

7.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

V.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII.Informacje o przetargu:

IX.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl i w prasie o zasięgu powiatowym - tygodnik „Nasz Racibórz” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

Nędza, 29 maja 2014 r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

Data przetargu: 28.05.2014 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: II ustny przetarg nieograniczony

I.Oznaczenie nieruchomości:

 1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/28 i 900/49 obręb Nędza o pow. 0,0906 ha , KW GL1R/00028897/3 i GL1R/00027266/4, cena wywoławcza 40.000,00 zł netto
 2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/27 obręb Nędza o pow. 0,08070 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 35.000,00 zł netto
 3. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/26 obręb Nędza o pow. 0,0746 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 33.000,00 zł netto
 4. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/13 obręb Nędza o pow. 0,0838 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 36.000,00 zł netto
 5. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 900/46 obręb Nędza o pow. 0,0267 ha , KW GL1R/00027266/4, cena wywoławcza 12.000,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

II.Oznaczenie nieruchomości:

 1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/12 obręb Nędza o pow. 0,0872 ha , KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 30.000,00 zł netto

Liczba osób dopuszczonych:1

Liczba osób niedopuszczonych: 1

W wyniku licytacji przedmiotowa nieruchomość została wylicytowana przez Państwo Ewelina i Ireneusz małżonkowie Cieślik za kwotę 30.300,00 zł netto.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

 

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Numer działki

położenie

Powierzchnia

 

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Godzina przetargu

1.

 

899/6

Nędza

ul.Dębowa

pow. 0,0850 ha

GL1R/00028897/3

48.000,00

4.800,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

900

2.

 

899/7

Nędza

ul.Dębowa

pow. 0,0827 ha

GL1R/00028897/3

46.000,00

4.600,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

1000

3.

 

899/8

Nędza

ul.Dębowa

pow. 0,0735 ha

GL1R/00028897/3

41.000,00

4.100,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

1100

4.

 

899/23

Nędza

ul.Dębowa

pow. 0,0736 ha

GL1R/00028897/3

41.000,00

4.100,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

1200

5.

 

899/24

Nędza

ul.Dębowa

pow. 0,0470 ha

GL1R/00028897/3

27.000,00

2.700,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

1300

6.

 

899/29

900/50

Nędza

ul.Dębowa

pow. 0,0735 ha

GL1R/00028897/3

GL1R/00027266/4

41.000,00

4.100,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

1400

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położona w Nędzy przy ulicy Dębowej. Nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego energie elektryczną.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.11.2013 r.

3.Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w dniu 26.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro., w kolejności wyszczególnionej w tabeli.

4.Organizator przetargu dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia przetargu na poszczególne działki ze względu na okoliczność przedłużenia licytacji działek będących przedmiotem wcześniejszych przetargów.

5.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 20.02.2014 r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz23 1050 0099 6825 7777 7777 7777, ze wskazaniem, którego przetargu wpłata dotyczy. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

7.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

V.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

 

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Numer działki

położenie

Powierzchnia

 

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

(netto)

[zł]

Wadium

[zł]

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania

Godzina przetargu

1.

 

899/28

900/49

Nędza

ul.Dębowa

pow.0,0906 ha

GL1R/00028897/3

GL1R/00027266/4

51.000,00

5.100,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

900

2.

 

899/27

Nędza

ul.Dębowa

pow.0,807 ha

GL1R/00028897/3

45.000,00

4.500,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

1000

3.

 

899/26

Nędza

ul.Dębowa

pow.0,0746 ha

GL1R/00028897/3

42.000,00


4.200,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

1100

4.

 

899/13

Nędza

ul.Dębowa

pow.0,0838 ha

GL1R/00028897/3

47.000,00


4.700,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

1200

5.

 

899/12

Nędza

ul.Dębowa

pow.0,0872 ha

GL1R/00028897/3

38.000,00


3.800,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/Uc 10.

1300

6.

 

900/46

Nędza

ul.Dębowa

pow.0,0267 ha

GL1R/00027266/4

15.000,00

1.500,00

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U 32.

1400

Uwaga: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Nędzy przy ulicy Dębowej. Nieruchomości posiadają dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego energie elektryczną.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.11.2013 r.

3.Przetargi na sprzedaż poszczególnych nieruchomości przeprowadzone zostaną w dniu 05.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro., w kolejności wyszczególnionej w tabeli.

4.Organizator przetargu dopuszcza przesunięcie rozpoczęcia przetargu na poszczególne działki ze względu na okoliczność przedłużenia licytacji działek będących przedmiotem wcześniejszych przetargów.

5.Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 26.02.2014 r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz23 1050 0099 6825 7777 7777 7777, ze wskazaniem, którego przetargu wpłata dotyczy. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

7.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

V.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

VIII.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

Załącznik do zarządzenia
Nr 0050.217.2013
Wójta Gminy Nędza
z dnia 18 września 2013r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Wójt Gminy Nędza ogłasza:

ROKOWANIA


po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:
Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położoną w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej. Powyższa nieruchomość to działka gruntu oznaczona geodezyjnie numerem 744/2 k. m. 9, obrębu Zawada Książęca, o powierzchni 0,1582 ha. Na przedmiotowym gruncie znajduje się również budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta GL1R/00054149/6.
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu działki ustala przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem MN/RM/Uo12.
Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.
cena wywoławcza 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). zaliczka w kwocie 6 000,00 zł słownie: (sześć tysięcy złotych 00/100)
W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:
I przetarg 19.04.2013 r.
II przetarg 21.06.2013 r.
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 30 października 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w sali konferencyjnej urzędu (pok. nr 14).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ
1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Nędza przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Nędzy (pok. nr 17), do dnia 24 października 2013 r. do godz. 1530
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1)
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5. własnoręczny podpis;
6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
„Rokowania 30.10.2013 r. – Zawada Książęca dz. nr 744/2”
2)
 Zaliczkę w kwocie 6 000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto ING Bank Śląski 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777 , najpóźniej do dnia 24 października 2013 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Nędza lub do kasy Urzędu Gminy Nędza.
3)
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji: dowodu wpłaty zaliczki, w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
4)
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5)
Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
6)
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
7)
Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
8)
Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Raciborskiego.
9)
W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
10)
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
11)
Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury i Gospodarki , Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Kanalizacji pok. 11, tel. 032 4102399 wew. 38.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

INFORMACJA o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza


W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:
1.Data przetargu: 21.06.2013 r.
Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu: II ustny przetarg nieograniczony

2. Oznaczenie nieruchomości: zabudowana
dz. nr 744/2 (k.m.9) obręb Zawada Książęca o pow. 0,1582 ha , KW GL1R/00054149/6

3. Liczba osób dopuszczonych: 0
Liczba osób niedopuszczonych: 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 100.000,00 zł brutto
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
Nędza 01.07. 2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

I.Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Numer działki

położenie

powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (brutto)

wadium

1.

744/2

Zawada Książęca ul. Raciborska

0.1582 ha

GL1R/00054149/6

100.000,00zł

10.000,00zł

II.Opis nieruchomości:

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Pozostała część działki porośnięta jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: energię elektryczną, instalację wodociągową. Brak systemu kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane są do własnego szamba. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych.

III.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/RM/Uo12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej.

V.Warunki przetargu:

1.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 07.03.2013 r.

3.Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro.

4.Wadium w wysokości 10.000,00 zł, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 17.06.2013r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

6.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

VI.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VII.Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VIII.Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

IX.Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

INFORMACJA

o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1.Data przetargu: 19.04.2013 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza

Rodzaj przetargu: I ustny przetarg nieograniczony

2. Oznaczenie nieruchomości: zabudowana

dz. nr 744/2 (k.m.9) obręb Zawada Książęca o pow. 0,1582 ha , KW GL1R/00054149/6

3. Liczba osób dopuszczonych: 0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 135.725,58 zł brutto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

Nędza 06 maja 2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY NĘDZA

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 t.j. z późn. zm.)

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

I.          Oznaczenie nieruchomości:

Lp.

Numer działki

położenie

powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

wadium

1.

744/2

Zawada Książęca ul. Raciborska

0.1582 ha

GL1R/00054149/6

135.725,58 zł

13.600,00 zł

II.          Opis nieruchomości:

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Pozostała część działki porośnięta jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: energię elektryczną, instalację wodociągową. Brak systemu kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane są do własnego szamba. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw polowych.

III.          Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.          Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/RM/Uo12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej.

V.          Warunki przetargu:

1.    Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

2.    Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 07.03.2013 r.

3.    Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro.

4.    Wadium w wysokości 13.600,00 zł, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2013r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

5.    Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy.

6.    Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)        Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.

2)        Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

3)        Warunki uczestnictwa w przetargu w przypadku:

a)         Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie.

b)        Podmiotów innych niż osoby fizyczne:

Konieczne jest przedłożenie aktualnego oryginału dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu oraz upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu tego podmiotu. Ponadto gdy w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c)         Małżonków:

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oryginałem pełnomocnictwa (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.

d)        Pełnomocnika:

W przypadku udziału w przetargu pełnomocnika, należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo (wymagana jest forma pełnomocnictwa udzielonego notarialnie) upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej.

4)        Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

VI.          Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

1.        Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.        Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

VII.          Koszty notarialne i sądowe:

Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe.

VIII.          Odwołanie przetargu:

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

IX.          Informacje o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Górkach Śląskich

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

197/5 (k.m.1)

ul. Ofiar Oświęcimskich

0.0878 ha

GL1R/00044544/2

52.000,00

5.200,00

Bez obciążeń

2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10  Rady Gminy Nędza  z dnia 1 marca 2010r.  z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 maja 2010r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych, oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05.

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 11.07.2012 r.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2012r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na 24 sierpnia 2012r. zakończył się wynikiem negatywnym

6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 19.10.2012r. przelewem w formie pieniężnej na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 70 1050 0099 6825 8888 8888 8888. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1) Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie,

b) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości

Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

2) Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11. Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Górkach Śląskich

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1.

197/7 (k.m.1)

ul. Ofiar Oświęcimskich

0.1052 ha

GL1R/00044544/2

62.000,00

6.200,00

Bez obciążeń

2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10  Rady Gminy Nędza  z dnia 1 marca 2010r.  z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 maja 2010r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych, oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05.

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 11.07.2012 r.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2012r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na 24 sierpnia 2012r. zakończył się wynikiem negatywnym.

6.Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 19.10.2012r. przelewem w formie pieniężnej na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 70 1050 0099 6825 8888 8888 8888. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.Warunki uczestnictwa w przetargu:

1) Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie,

b) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości

Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

2) Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11. Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

                                      Nędza, dnia 21 września 2012r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1) przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki 899/23 (k. m. 3) o pow. 0.0736 ha obręb Nędza, dla której w Sądzie Rejonowym w Raciborzu urządzona jest księga wieczysta GL1R/00028897/4

2) I przetarg ustany nieograniczony ogłoszony na dzień 24 sierpnia 2012r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 nie odbył się, gdyż nikt do przetargu nie przystąpił

3) cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 50.000,00 zł

4) wynik ogłoszonego na dzień 24 sierpnia 2012r. o godz. 1200 jest negatywny gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Nędzy
dnia 21.09.2012r. na okres 7 dni

Nędza , dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

o wyniku przetargu

                       Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz. U . Nr 207 poz. 2108 z pózn.  zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1)przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość gruntowa niezabudowana , oznaczona nr działki 197/7/k. m. 1/ o pow. 0,1052 ha obręb Górki Śląskie , dla której w Sądzie Rejonowym w Raciborzu urządzona jest księga wieczysta GL1R/00044544/2

2)I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 24 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 nie odbył się , gdyż nikt do przetargu nie przystąpił

3)cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 62.000,00 zł

4)wynik ogłoszonego na dzień 24 sierpnia  2012 r. o godz. 11.00 jest negatywny , gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy w Nędzy dnia 27.08.2012 r. na okres 7 dni 

Nędza , dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

o wyniku przetargu

                       Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz. U . Nr 207 poz. 2108 z pózn.  zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1)przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość gruntowa niezabudowana , oznaczona nr działki 197/5/k. m. 1/ o pow. 0,0878 ha obręb Górki Śląskie , dla której w Sądzie Rejonowym w Raciborzu urządzona jest księga wieczysta GL1R/00044544/2

2)I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 24 sierpnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 nie odbył się , gdyż nikt do przetargu nie przystąpił
3)cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 52.000,00 zł

4)wynik ogłoszonego na dzień 24 sierpnia  2012 r. o godz. 11.00 jest negatywny gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy w Nędzy dnia 27.08.2012 r. na okres 7 dni 

Nędza , dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

o wyniku przetargu

                       Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

( Dz. U . Nr 207 poz. 2108 z pózn.  zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1)przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość gruntowa zabudowana , oznaczona nr działki 1099/3/k. m. 4/ o pow. 0,3949 ha obręb Nędza , dla której w Sądzie Rejonowym w Raciborzu urządzona jest księga wieczysta GL1R /00031975/8

2)I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 17 sierpnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 nie odbył się , gdyż nikt do przetargu nie przystąpił

3)cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 176.000,00 zł

4)wynik ogłoszonego na dzień 17 sierpnia  2012 r. o godz. 11.00 jest negatywny gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy w Nędzy dnia 27.08.2012 r. na okres 7 dni.

Informacja o wyniku przetargu


Nędza, dnia 6 sierpnia 2012 roku

                   Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (DZ.U. Nr 207 poz.2108 z późn. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1) przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 27 lipca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy ul. J.III  Sobieskiego nr 5

             data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

 2)      przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana działka nr 147/7 KW  GL1R/00030429/9

oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi wieczystej

 3)      do przetargu dopuszczono 2 osoby

liczba osób dopuszczonych do przetargu oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

 4)      95 000 ,00 zł /  95 950,00 zł

cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o nie wybraniu żadnej z ofert

 

5) nabywcą został : PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „MAXIMUS” RADOSŁAW KASPRZYK  UL. J. KRASICKIEGO  38B/8   47-420 KUŹNIA RACIBORSKA

     imię ,nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG

dnia 06.08.2012 r. na okres 7 dni.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nędzy

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

899/23 (k.m.3)

ul. Dębowa

0.0736 ha

GL1R/00028897/4

50.000,00

5.000,00

Bez obciążeń

2.      Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.      W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/U32 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

4.      Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 12.07.2012 r.

5.      Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2012r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.      Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 27.08.2012r. przelewem w formie pieniężnej na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.      Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.      Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.  Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)      Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie,

b) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości

Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

2)      Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11.  Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

12.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13.  Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Górkach Śląskich

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1.

197/7 (k.m.1)

ul. Ofiar Oświęcimskich

0.1052 ha

GL1R/00044544/2

62.000,00

6.200,00

Bez obciążeń

2.      Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.      W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10  Rady Gminy Nędza  z dnia 1 marca 2010r.  z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 maja 2010r. nieruchomości zlokalizowane są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych, oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05.

4.      Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 11.07.2012 r.

5.      Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.      Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 20.08.2012r. przelewem w formie pieniężnej na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.      Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.      Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.  Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)      Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie,

b) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości

Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

2)      Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11.  Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

12.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13.  Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Górkach Śląskich

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

197/5 (k.m.1)

ul. Ofiar Oświęcimskich

0.0878 ha

GL1R/00044544/2

52.000,00

5.200,00

Bez obciążeń

2.      Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.      W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10  Rady Gminy Nędza  z dnia 1 marca 2010r.  z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 maja 2010r. nieruchomości zlokalizowane są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych, oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05.

4.      Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 11.07.2012 r.

5.      Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.      Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 20.08.2012r. przelewem w formie pieniężnej na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.      Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.      Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.  Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)      Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie,

b) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości

Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

2)      Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11.  Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

12.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13.  Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Nędzy

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

1099/3 (k.m.4)

ul. Jana III Sobieskiego 53

0.3949 ha

GL1R/00031975/8

176.000,00

17.600,00

Bez obciążeń

2.      Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.      W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/U09 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

4.      Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 11.05.2012 r.

5.      Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2012r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.      Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 13.08.2012r. przelewem w formie pieniężnej na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.      Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.      Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.  Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)      Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie,

b) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości

Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

2)      Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11.  Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

12.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13.  Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nędzy

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

147/7 (k.m.1)

ul. Jana Pawła II

0.1643 ha

GL1R/00030429/9

95.000,00

9.500,00

Bez obciążeń

2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MNUc08 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług centrotwórczych, w szczególności: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, opieki społecznej, obsługi bankowej, obsługi firm, turystyki, sportu i rekreacji. Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu winna ściśle respektować ustalenia planu miejscowego.

4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 01.06.2012 r.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2012r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 23.07.2012r. przelewem w formie pieniężnej na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1) Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; zaświadczenie o przedsiębiorcach bez osobowości prawnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organizator uzyska we własnym zakresie,

b) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

c) małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości

Za aktualny uważa sie dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

2) Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11. Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Górkach Śląskich

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium  [zł]

Uwagi

1

197/7

(k.m.2)

ul. Ofiar Oświęcimskich

0,1052 ha

GL1R/00044544/2

62.000,00

6.200,00

Bez obciążeń

2.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 r. z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 maja 2010r. nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.02.2012 r.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2012r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 02.04.2012r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

7.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.Warunki uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11.Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

12.Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Górkach Śląskich

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium  [zł]

Uwagi

1

197/5

(k.m.2)

ul. Ofiar Oświęcimskich

0,00878 ha

GL1R/00044544/2

52.000,00

5.200,00

Bez obciążeń

2.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 r. z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 maja 2010r. nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05.

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.02.2012 r.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2012r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 02.04.2012r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

7.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.Warunki uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11.Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

12.Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)


Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informacjęo wyniku przetargu:


1. Data przetargu – 11.05.2012 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – II ustny przetarg nieograniczony
Nr 191/4 (k. m. 2) obręb Babice – KW GL1R/00039026/7

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 191/4 (k. m. 2) obręb Babice o pow. 1.0455 ha
KW GL1R/00039026/7

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 191/4 – 283.000,00 zł brutto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

Nędza 22.05.2012 r.

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)


Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informacjęo wyniku przetargu:


1. Data przetargu – 11.05.2012 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – II ustny przetarg nieograniczony
Nr 191/3, 196/1 (k. m. 2) obręb Babice – KW GL1R/00039026/7

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 191/3, 196/1 (k. m. 2) obręb Babice o pow. 1.2215 ha
KW GL1R/00039026/7

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 191/3, 196/1 – 330.000,00 zł brutto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

Nędza 22.05.2012 r.

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)


Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informacjęo wyniku przetargu:


1. Data przetargu – 11.05.2012 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – II ustny przetarg nieograniczony
Nr 191/2 (k. m. 2) obręb Babice – KW GL1R/00039026/7

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 191/2 (k. m. 2) obręb Babice o pow. 1.0500 ha
KW GL1R/00039026/7

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 191/2 – 283.500,00 zł brutto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

Nędza 22.05.2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)


OGŁASZA

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Babicach

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium  [zł]

Uwagi

1

191/3
196/1

(k.m.2)

ul. Wyrobiskowa

1.2215

GL1R/00039026/7

330.000,00

33.000,00

Bez obciążeń

2.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr L/407/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w Babicach ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowy przemysłowe, urządzenie produkcji budowlanej i centra technologiczne, składy, magazyny i hurtownie w obiektach kubaturowych, obiektach nietrwałych oraz na terenach otwartych oznaczonym na rysunku Planu symbolem 1 PS.

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 10.09.2011 r.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2012r. o godz. 11 00 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na dzień 25.11.2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.

7.Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 07maja 2012r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

8.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

9.Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

11.Warunki uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

12.Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

13.Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

14.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)


OGŁASZA

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Babicach

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium  [zł]

Uwagi

1

191/2(k.m.2)

ul. Wyrobiskowa

1.0500

GL1R/00039026/7

283.500,00

28.350,00

Bez obciążeń

2.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr L/407/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w Babicach ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowy przemysłowe, urządzenie produkcji budowlanej i centra technologiczne, składy, magazyny i hurtownie w obiektach kubaturowych, obiektach nietrwałych oraz na terenach otwartych oznaczonym na rysunku Planu symbolem 1 PS.

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 10.09.2011 r.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2012r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na dzień 25.11.2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.

7.Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 07maja 2012r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

8.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

9.Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

11.Warunki uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

12.Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

13.Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

14.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)


OGŁASZA

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Babicach

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium  [zł]

Uwagi

1

191/4(k.m.2)

ul. Wyrobiskowa

1.0455

GL1R/00039026/7

283.000,00

28.300,00

Bez obciążeń

2.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr L/407/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w Babicach ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowy przemysłowe, urządzenie produkcji budowlanej i centra technologiczne, składy, magazyny i hurtownie w obiektach kubaturowych, obiektach nietrwałych oraz na terenach otwartych oznaczonym na rysunku Planu symbolem 1 PS.

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 10.09.2011 r.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2012r. o godz. 1130 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na dzień 25.11.2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.

7.Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 07maja 2012r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

8.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

9.Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

11.Warunki uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

12.Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

13.Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

14.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)


Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:


1. Data przetargu – 06.04.2012 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczonyNr 197/5 (k. m. 1) obręb Górki Śląskie – KW GL1R/00010183/6

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 197/5 (k. m. 1) obręb Górki Śląskie o pow. 0.0878 ha KW GL1R/00010183/6

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 197/5 – 52.000,00 zł brutto

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
Nędza 19 kwietnia 2012 r.

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)


Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:


1. Data przetargu – 06.04.2012 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczonyNr 197/7 (k. m. 1) obręb Górki Śląskie – KW GL1R/00044544/2

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 197/7 (k. m. 1) obręb Górki Śląskie o pow. 0.1052 ha KW GL1R/00044544/2

3. Liczba osób dopuszczonych – 1
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 197/7 – 62.000,00 zł brutto

5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
dz. 197/7 – 62.620,00 zł brutto

6. Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca
Izabela Karwot

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
Nędza 19 kwietnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Górkach Śląskich

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium  [zł]

Uwagi

1

197/7 (k.m.1)

ul. Ofiar Oświęcimskich

0.1052ha

GL1R/00044544/2

62.000,00

6.200,00

Bez obciążeń

2.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 r. z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 maja 2010r. nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.02.2012 r.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2012r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 02.04.2012r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

7.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.Warunki uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11.Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

12.Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Górkach Śląskich

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

197/5 (k.m.1)

ul. Ofiar Oświęcimskich

0.0878

GL1R/00044544/2

52.000,00

5.200,00

Bez obciążeń

2.Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 r. z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 maja 2010r. nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05.

4.Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 09.02.2012 r.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2012r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

6.Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 02.04.2012r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

7.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8.Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10.Warunki uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11.Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

12.Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.

13.Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza


W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 25.11.2011 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczony
Nr 191/3, 196/1 (k.m.5) obręb Babice – KW GL1R/00039026/7

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 191/3, 196/1 (k.m.5) obręb Babice o pow. 1.2215 ha
KW GL1R/00039026/7

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 191/3, 196/1 – 391.000,00 zł brutto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
Nędza 6 grudnia 2011 r.

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza


W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 25.11.2011 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczony
Nr 191/2 (k.m.2) obręb Babice – KW GL1R/00039026/7

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 191/2 (k.m.2) obręb Babice o pow. 1.0500 ha
KW GL1R/00039026/7

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 191/2 – 336.000,00 zł brutto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

Nędza 6 grudnia 2011 r.


I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 25.11.2011 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczony
Nr 736/2 (k.m.5) obręb Babice – KW GL1R/00010183/6

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 736/2 (k.m.5) obręb Babice o pow. 0.1314 ha
KW GL1R/00010183/6

3. Liczba osób dopuszczonych – 1
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 736/2 – 55.000,00 zł brutto

5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
dz. 736/2 – 55.550,00 zł brutto

6. Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca
Sarah Goldman

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
Nędza 6 grudnia 2011 r.


I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 25.11.2011 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczony
Nr 736/1 (k.m.5) obręb Babice – KW GL1R/00010183/6

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 736/1 (k.m.5) obręb Babice o pow. 0.1200 ha
KW GL1R/00010183/6

3. Liczba osób dopuszczonych – 1
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 736/1 – 51.000,00 zł brutto

5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
dz. 736/1 – 51.510,00 zł brutto

6. Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca
Karolina Goldman

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
Nędza 6 grudnia 2011 r.I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza


W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 25.11.2011 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczony
Nr 191/4 (k.m.5) obręb Babice – KW GL1R/00039026/7

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 191/4 (k.m.5) obręb Babice o pow. 1.0455 ha
KW GL1R/00039026/7

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 191/4 – 33.500,00 zł brutto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
Nędza 6 grudnia 2011 r.I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 28.10.2011 r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczony
Nr 899/30 (k.m.3) obręb Nędza – KW GL1R/00028897/3

2. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana
dz. Nr 899/30 (k.m.3) obręb Nędza o pow. 0,0718 ha
KW 00028897/3

3. Liczba osób dopuszczonych – 1
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości:
dz. Nr 899/30 – 43.000,00 zł brutto

5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
dz. 899/30 – 43.430,00 zł brutto

6. Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca
Anna i Waldemar Zganiacz

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
Nędza 08.11.2011 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651)

OGŁASZA
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Babicach

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

191/3, 196/1 (k.m.2)

ul. Wyrobiskowa

1.2215

GL1R/00039026/7

391.000,00

39.100,00

Bez obciążeń

2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr L/407/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowy przemysłowe, urządzenie produkcji budowlanej i centra technologiczne, składy, magazyny i hurtownie w obiektach kubaturowych, obiektach nietrwałych oraz na terenach otwartych oznaczonym na rysunku Planu symbolem 1PS.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 16.09.2011 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Wadium w wysokości wskazanej tabeli, należy wpłacić do dnia 21.11.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacja nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651)

OGŁASZA
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Babicach

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

191/2, (k.m.2)

ul. Wyrobiskowa

1.0500

GL1R/00039026/7

336.000,00

33.600,00

Bez obciążeń

2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr L/407/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowy przemysłowe, urządzenie produkcji budowlanej i centra technologiczne, składy, magazyny i hurtownie w obiektach kubaturowych, obiektach nietrwałych oraz na terenach otwartych oznaczonym na rysunku Planu symbolem 1PS.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 16.09.2011 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Wadium w wysokości wskazanej tabeli, należy wpłacić do dnia 21.11.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacja nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651)

OGŁASZA
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Babicach

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

736/1 (k.m.5)

ul. Wiejska

0.1200 ha

GL1R/00010183/6

51.000,00

5.100,00

Bez obciążeń

2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/31/07 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2007 r. nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/U 14.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 16.09.2011 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Wadium w wysokości wskazanej tabeli, należy wpłacić do dnia 21.11.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacja nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651)

OGŁASZA
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Babicach

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

736/2 (k.m.5)

ul. Wiejska

0.1314

GL1R/00010183/6

55.000,00

5.500,00

Bez obciążeń

2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/31/07 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2007 r. nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/U 14.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 16.09.2011 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Wadium w wysokości wskazanej tabeli, należy wpłacić do dnia 21.11.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacja nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651)

OGŁASZA
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Babicach

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

191/4 (k.m.2)

ul. Wyrobiskowa

1.0455

GL1R/00039026/7

335.000,00

33.500,00

Bez obciążeń

2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr L/407/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowy przemysłowe, urządzenie produkcji budowlanej i centra technologiczne, składy, magazyny i hurtownie w obiektach kubaturowych, obiektach nietrwałych oraz na terenach otwartych oznaczonym na rysunku Planu symbolem 1PS.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 16.09.2011 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Wadium w wysokości wskazanej tabeli, należy wpłacić do dnia 21.11.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacja nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651)

OGŁASZA
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nędzy

Lp.

Nr działki

PołożeniePowierzchnia
[ha]Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]


Wadium    [zł]

Uwagi

1

899/30(k.m. 3)

ul. Akacjowa

0.0718

GL1R/00028897/3

43.000,00

4.300,00

Bez obciążeń


2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonego uchwałą nr XL/362/2006 Rady Gminy Nędza z dnia13 lutego 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 roku nieruchomość położona jest w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MNi09.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 5 sierpnia 2011 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2011 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Wadium w wysokości wskazanej tabeli, należy wpłacić do dnia 24.10.2011 r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.plOGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651)

OGŁASZA


1.  Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawadzie Książęcej

Lp.

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
[ha]

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium    [zł]

Minimalna
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

137 (k.m. 2)

Zawada Książęca

0.5741

30555

7000,00

700,00

70,00

Bez obciążeń

2.  W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/344/05 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 5, poz. 228 z dnia 20 stycznia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie otwartej zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem R/Z01.
3.  Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 24.09.2010r.
4.  Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2011r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
5.  Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na dzień 28.01.2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.
6.  Wadium w wysokości wskazanej tabeli, należy wpłacić do dnia 01.08.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8.  Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9.  Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10.  Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacja nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11.  Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.
13.  Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651)

OGŁASZA


1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Nędzy

Lp.

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
[ha]

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium [zł]

Uwagi

1

605/3 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0302 ha

GL1R/00030950/0

8 800,00

900,00

Bez obciążeń

2

605/4 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0349 ha

GL1R/00030950/0

9.600,00

1.000,00

Bez obciążeń

3

605/5 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0390 ha

GL1R/00030950/0

10.200,00

1.100,00

Bez obciążeń

4

605/6 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0433 ha

GL1R/00030950/0

11.200,00

1.200,00

Bez obciążeń

5

605/7 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0433 ha

GL1R/00030950/0

11.200,00

1.200,00

Bez obciążeń

6

605/9 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0413 ha

GL1R/00030950/0

9.600,00  

1000,00

Bez obciążeń

7

605/10(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0416 ha

GL1R/00030950/0

9.600,00

1000,00

Bez obciążeń

8

605/11 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0431 ha

GL1R/00030950/0

10.000,00  

1000,00

Bez obciążeń

9

605/12(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0431 ha

GL1R/00030950/0

10.000,00  

1000,00

Bez obciążeń

10

605/13(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0424 ha

GL1R/00030950/0

9.900,00

1000,00

Bez obciążeń

11

605/14(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0405 ha

GL1R/00030950/0

9.400,00

1000,00

Bez obciążeń

2.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3.  W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonego uchwałą nr XL/362/2006 Rady Gminy Nędza z dnia13 lutego 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie usług turystyki oznaczonym na rysunku planu symbolem UT03.
4.  Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 25.06.2010r.
5.  Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2011r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6.  Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości zaplanowany na dzień 18.02.2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.
7.  Wadium w wysokości wskazanej tabeli, należy wpłacić do dnia 01.08.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
8.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
9.  Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
10.  Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
11.  Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacja nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są spisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
12.  Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
13.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.
14.  Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl


I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 18.02.2011r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – III ustny przetarg nieograniczony
Nr 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/9, 605/10, 605/11, 605/12, 605/13, 605/14 (k. m. 2) obręb Nędza – KW GL1R/00030950/0

2. Oznaczenie nieruchomości:
dz. Nr 605/3 o pow. 0.0302 ha, dz. Nr 605/4 o pow. 0.0349 ha, dz. Nr 605/5 o pow. 0.0390 ha, dz. Nr 605/6 o pow. 0.0433 ha, dz. Nr 605/7 o pow. 0.0433 ha, dz. Nr 605/9 o pow. 0.0413 ha, dz. Nr 605/10 o pow. 0.0416 ha, dz. Nr 605/11 o pow. 0.0431 ha, dz. Nr 605/12 o pow. 0.0431 ha, dz. Nr 605/13 o pow. 0.0424 ha, dz. Nr 605/14 o pow. 0.0405 ha (k. m. 2) obręb Nędza – KW GL1R/00030950/0

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości :
dz. Nr 605/3 (k. m. 2) – 9.800,00 zł, dz. Nr 605/4 (k. m. 2) – 10.600,00 zł, dz. Nr 605/5 (k. m. 2) – 11.200,00 zł, dz. Nr 605/6 (k. m. 2) – 12.200,00 zł, dz. Nr 605/7 (k. m. 2) – 12.200,00 zł /brutto/, dz. Nr 605/9 (k. m. 2) – 7.800,00 zł, dz. Nr 605/10 (k. m. 2) – 7.800,00 zł, dz. Nr 605/11 (k. m. 2) – 8.100,00 zł, dz. Nr 605/12 (k. m. 2) – 8.100,00 zł, dz. Nr 605/13 (k. m. 2) – 8.000,00 zł , dz. Nr 605/14 (k. m. 2) – 7.600,00 zł /netto/
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.
2011-03-01I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 28.01.2011r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – II ustny przetarg nieograniczony
Nr 137 (k. m. 2) obręb Zawada Książęca– KW 30555

2. Oznaczenie nieruchomości:
dz. Nr 137 (k. m. 2) obręb Zawada Książęca o pow. 0.5741 ha
KW 30555

3. Liczba osób dopuszczonych – 1
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości :
dz. Nr 137 – 11.000,00 zł

5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu
Dz. 137 – 11.110,00 zł

6. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca
Elżbieta Rostek i Marcin Rostek


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

08.02.2011


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

O G Ł A S Z A

1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawadzie Książęcej

Lp.

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
[ha]

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium    [zł]

Minimalna
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

137 (k.m. 2)

Zawada Książęca

0.5741

30555

11 000,00

1 100,00

110,00

Bez obciążeń


2. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/344/05 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 5, poz. 228 z dnia 20 stycznia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie rolniczym, otwartej zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem R/Z01.

3. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 24.09.2010 r.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011r. o godz. 1300 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

5. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości zaplanowany na 10.11.2010r. zakończył się wynikiem negatywnym.

6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 24.01.2011r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.

13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

O G Ł A S Z A


1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Nędzy

Lp.

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
[ha]

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium [zł]

Uwagi

1

605/3 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0302 ha

GL1R/00030950/0

9 800,00

1.000,00

Bez obciążeń

2

605/4 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0349 ha

GL1R/00030950/0

10.600,00

1.100,00

Bez obciążeń

3

605/5 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0390 ha

GL1R/00030950/0

11.200,00

1.100,00

Bez obciążeń

4

605/6 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0433 ha

GL1R/00030950/0

12.200,00

1.200,00

Bez obciążeń

5

605/7 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0433 ha

GL1R/00030950/0

12.200,00

1.200,00

Bez obciążeń

6

605/9 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0413 ha

GL1R/00030950/0

7.800,00 netto+obowiązująca stawka VAT

800,00

Bez obciążeń

7

605/10(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0416 ha

GL1R/00030950/0

7.800,00 netto+obowiązująca stawka VAT

800,00

Bez obciążeń

8

605/11 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0431 ha

GL1R/00030950/0

8.100,00 netto+obowiązująca stawka VAT

800,00

Bez obciążeń

9

605/12(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0431 ha

GL1R/00030950/0

8.100,00 netto+obowiązująca stawka VAT

800,00

Bez obciążeń

10

605/13(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0424 ha

GL1R/00030950/0

8.000,00 netto+obowiązująca stawka VAT

800,00

Bez obciążeń

11

605/14(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0405 ha

GL1R/00030950/0

7.600,00 netto+obowiązująca stawka VAT

800,00

Bez obciążeń


2. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonego uchwałą nr XL/362/2006 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lutego 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie usług turystyki oznaczonym na rysunku planu symbolem UT03.

3. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 25.06.2010 r.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2011r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).

5. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na dzień 10.11.2010r. zakończył się wynikiem negatywnym.

6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 14.01.2011r.. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.

13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.plI N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:


1. Data przetargu – 10.11.2010r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczony
Nr 900/33 (k. m. 3) obręb Nędza – KW 27266

2. Oznaczenie nieruchomości:
dz. Nr 900/33 (k. m. 3) obręb Nędza o pow. 0.3104 ha
KW 27266

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości :
dz. Nr 900/33 (k. m. 3) – 144.000,00 zł

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

2010-11-26

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 10.11.2010r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – II ustny przetarg nieograniczony
Nr 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 605/7, 605/9, 605/10, 605/11, 605/12, 605/13, 605/14 (k. m. 2) obręb Nędza – KW GL1R/00030950/0

2. Oznaczenie nieruchomości:
dz. Nr 605/3 o pow. 0.0302 ha, dz. Nr 605/4 o pow. 0.0349 ha, dz. Nr 605/5 o pow. 0.0390 ha, dz. Nr 605/6 o pow. 0.0433 ha, dz. Nr 605/7 o pow. 0.0433 ha, dz. Nr 605/9 o pow. 0.0413 ha, dz. Nr 605/10 o pow. 0.0416 ha, dz. Nr 605/11 o pow. 0.0431 ha, dz. Nr 605/12 o pow. 0.0431 ha, dz. Nr 605/13 o pow. 0.0424 ha, dz. Nr 605/14 o pow. 0.0405 ha (k. m. 2) obręb Nędza – KW GL1R/00030950/0

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości :
dz. Nr 605/3 (k. m. 2) – 9.800,00 zł, dz. Nr 605/4 (k. m. 2) – 10.600,00 zł, dz. Nr 605/5 (k. m. 2) – 11.200,00 zł, dz. Nr 605/6 (k. m. 2) – 12.200,00 zł, dz. Nr 605/7 (k. m. 2) – 12.200,00 zł, dz. Nr 605/9 (k. m. 2) – 9.600,00 zł, dz. Nr 605/10 (k. m. 2) – 9.600,00 zł, dz. Nr 605/11 (k. m. 2) – 9.900,00 zł, dz. Nr 605/12 (k. m. 2) – 9.900,00 zł, dz. Nr 605/13 (k. m. 2) – 9.800,00 zł , dz. Nr 605/14 (k. m. 2) – 9.300,00 zł
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

2010-11-26


I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 10.11.2010r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – I ustny przetarg nieograniczony
Nr 137 (k. m. 2) obręb Zawada Książęca – KW 30555

2. Oznaczenie nieruchomości:
dz. Nr 137 (k. m. 2) obręb Zawada Książęca o pow. 0.5741 ha
KW 30555

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości :
dz. Nr 137 (k. m. 1) – 11.000,00 zł

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

2010-11-26

I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 10.11.2010r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – II ustny przetarg nieograniczony
Nr 25, 26 (k. m. 1) obręb Nędza – KW 9115

2. Oznaczenie nieruchomości:
dz. Nr 25, 26 (k. m. 1) obręb Nędza o pow. 0.5700 ha
KW 9115

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości :
dz. Nr 25, 26 (k. m. 1) – 120.000,00 zł

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

2010-11-26


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

O G Ł A S Z A
1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nędzy

Lp.

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
[ha]

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium    [zł]

Minimalna
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

900/33 (k.m. 3)

ul. Akacjowa

0.3104

27266

144 000,00

14 400,00

1.500,00

Bez obciążeń2.   Na podstawie art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) cena nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, według stawki w wysokości 22%.
3.   W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonego uchwałą nr XL/362/2006 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lutego 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem MN09.
4.   Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 24.09.2010 r.
5.   Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2010r. o godz. 1400 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6.   Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 04.11.2010r.. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8.   Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9.   Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10.  Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11.   Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12.   Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.
13.   Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

O G Ł A S Z A
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych położonych w Nędzy

Lp.

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
[ha]

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium [zł]

Minimalna
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

605/3 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0302 ha

GL1R/00030950/0

9 800,00

1.000,00

100,00

Bez obciążeń

2

605/4 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0349 ha

GL1R/00030950/0

10.600,00

1.100,00

110,00

Bez obciążeń

3

605/5 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0390 ha

GL1R/00030950/0

11.200,00

1.100,00

110,00

Bez obciążeń

4

605/6 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0433 ha

GL1R/00030950/0

12.200,00

1.200,00

120,00

Bez obciążeń

5

605/7 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0433 ha

GL1R/00030950/0

12.200,00

1.200,00

120,00

Bez obciążeń

6

605/9 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0413 ha

GL1R/00030950/0

9.600,00

1.000,00

100,00

Bez obciążeń

7

605/10(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0416 ha

GL1R/00030950/0

9.600,00

1.000,00

100,00

Bez obciążeń

8

605/11 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0431 ha

GL1R/00030950/0

9.900,00

1.000,00

100,00

Bez obciążeń

9

605/12(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0431 ha

GL1R/00030950/0

9.900,00

1.000,00

100,00

Bez obciążeń

10

605/13(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0424 ha

GL1R/00030950/0

9.800,00

1.000,00

100,00

Bez obciążeń

11

605/14(k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0405 ha

GL1R/00030950/0

9.300,00

900,00

90,00

Bez obciążeń


2.   Na podstawie art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) cena nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, według stawki w wysokości 22%.
3.   W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonego uchwałą nr XL/362/2006 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lutego 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie usług turystyki oznaczonym na rysunku planu symbolem UT03.
4.   Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 25.06.2010 r.
5.   Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2010r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6.   Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na dzień 27.08.2010r. zakończył się wynikiem negatywnym.
7.   Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 04.11.2010r.. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
8.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
9.   Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
10.   Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
11.   Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
12.   Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
13.   Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.
14.   Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.plOGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

O G Ł A S Z A
1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zawadzie Książęcej


Lp.

Nr działki

Położenie


Powierzchnia
[ha]


Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium [zł]

Minimalna
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

137 (k.m. 2)

Zawada Książęca

0.5741

30555

11 000,00

1 100,00

110,00

Bez obciążeń


2.   W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/344/05 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 5, poz. 228 z dnia 20 stycznia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie rolniczym, otwartej zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem R/Z01.
3.   Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 24.09.2010 r.
4.   Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2010r. o godz. 1300 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
5.   Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 04.11.2010r.. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
6.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
7.   Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8.   Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
9.   Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
10.   Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
11.   Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.
12.   Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

O G Ł A S Z A
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szymocicach

Lp.


Nr działki

Położenie

Powierzchnia
[ha]

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium    [zł]

Minimalna
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

25, 26 (k.m. 1)

ul. Gliwicka

0.5700

9115

120 000,00

12 000,00

1 200,00

Bez obciążeń


2. Na podstawie art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) cena nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, według stawki w wysokości 22%.
3. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Szymocice zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Nędza z dnia 30 maja 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 85, poz. 2332 z dnia 14 lipca 2005 roku nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U03 oraz na terenie rolniczym, otwartej zieleni oznaczonym na rysunku planu symbolem R/Z01.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 25.06.2010 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2010r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zaplanowany na dzień 27.08.2010r. zakończył się wynikiem negatywnym.
7. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 04.11.2010r.. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
9. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
10. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
11. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
12. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.
14. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl
I N F O R M A C J A
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

Lp.

Data przetargu

Oznaczenia

Liczba osób dopuszczo.

Liczba
osób niedopuszczo.

Cena wywoławcza nieruch.

Wynik przetargu

Miejsce przetargu

Rodzaj przetargu

1.

27.08.2010r.

25,26 (k. m. 1) obręb Szymocice

o pow. 0.5700 ha

0

0

120.000,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg
ustny
nieograni.

2.

27.08.2010r.

605/3 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0302 ha

0

1

9.800,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

3.

27.08.2010r.

605/4 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0349 ha

0

1

10.600,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

4.

27.08.2010r.

605/5 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0390 ha

0

1

11.200,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

5.

27.08.2010r.

605/6 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0433 ha

0

1

12.200,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

6.

27.08.2010r.

605/7 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0433 ha

0

1

12.200,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

7.

27.08.2010r.

605/9 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0413 ha

0

1

9.600,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

8.

27.08.2010r.

605/10 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0416 ha

0

1

9.600,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

9.

27.08.2010r.

605/11 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0431 ha

0

1

9.900,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

10.

27.08.2010r.

605/12 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0431 ha

0

1

9.900,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

11.

27.08.2010r.

605/13 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0424 ha

0

1

9.800,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.

12

27.08.2010r.

605/14 (k. m. 2)obręb Nędza

o pow. 0.0405 ha

0

1

9.300,00

negat.

Urząd Gminy Nędza,

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 Nędza

I przetarg ustny nieograni.


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

2010-09-15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

O G Ł A S Z A

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Nędzy

Lp.

Nr działki

Położenie

Pow. [ha]

Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium [zł]

Minimalne
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

605/3 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0302

GL1R/00030950/0

9 800,00

1.000,00

1.000,00

Bez obciążeń

2

605/4 (k.m. 2)

ul. Gliwicka

0.0349

 GLiR/00030950/0

 10.600,00

 1.100,00

 110,00

 Bez obciążeń

 3

605/5
(k.m. 2)

ul. Gliwicka 
 

 0.0390

 GL1R/00030950/0

11.200,00 

1.100,00 

110,00 

 Bez obciążeń

 4

 605/6 (k.m. 2)

ul. Gliwicka 
 

0.0433  

 GL1R/00030950/0

12.200,00 

1.200,00 

120,00 

Bez obciążeń 

 5

 605/7 (k.m. 2)

 ul. Gliwicka

0.0433  

GL1R/00030950/0 

12.200,00 

1.200,00 

120,00 

 Bez obciążeń

 6

605/9 (k.m. 2) 

 ul. Gliwicka

 0.0413

GL1R/00030950/0 

 9.600,00

 1.000,00

100,00 

 Bez obciążeń

 7

605/10 (k.m. 2) 

 ul. Gliwicka

0.0416  

 GL1R/00030950/0

9.600,00 

 1.000,00

 100,00

 Bez obciążeń

 8

605/11
(k.m. 2)

 ul. Gliwicka

 0.0431

 GL1R/00030950/0

9.900,00 

1.000,00 

100,00 

 Bez obciążeń

 9

605/12
(k.m. 2) 

 ul. Gliwicka

0.0431  

 GL1R/00030950/0

9.900,00 

 1.000,00

100,00 

 Bez obciążeń

 10

605/13 (k.m. 2)

 ul. Gliwicka

0.0424  

GL1R/00030950/0 

9.800,00 

1.000,00 

100,00 

 Bez obciążeń

 11

605/14 (k.m. 2)

 ul. Gliwicka

0.0405  

GL1R/00030950/0 

9.300,00 

900,00 

90,00 

 Bez obciążeń

2. Na podstawie art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) cena nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, według stawki w wysokości 22%.
3. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonego uchwałą nr XL/362/2006 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lutego 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie usług turystyki oznaczonym na rysunku planu symbolem UT03.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 25.06.2010 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2010r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 23.08.2010r.. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)

O G Ł A S Z A

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szymocicach

Lp.

Nr działki

Położenie 

Pow. [ha]

 Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium [zł]

Minimalne
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

25,  26
 (k.m. 1)

 ul. Gliwicka

0.5700

9115

120 000,00

12000,00

1 200,00

Bez obciążeń

2. Na podstawie art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) cena nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, według stawki w wysokości 22%.
3.W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Szymocice zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Nędza z dnia 30 maja 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 85, poz. 2332 z dnia 14 lipca 2005 roku nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U03 oraz na terenie rolniczym, otwartej zieleni  oznaczonym na rysunku planu symbolem R/Z01.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął  25.06.2010 r. 5. Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2010r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 23.08.2010r.. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. 7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu: Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl  


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY NĘDZA
47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A
1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nędzy

Lp.

Nr działki

Położenie 

Pow. [ha]

 Nr księgi
wieczystej

Cena
wywoławcza
brutto
[zł]

Wadium [zł]

Minimalne
wysokość postąpienia
[zł]

Uwagi

1

147/7 (k.m. 1)

 ul. Jana Pawła II

0.1643

30429

122 000,00

12200,00

1 220,00

Bez obciążeń2. Na podstawie art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) cena nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, według stawki w wysokości 22%.
3. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza zatwierdzonego uchwałą nr XL/362/2006 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lutego 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 roku nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/Uc08.
4. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 02.09.2009 r.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2010r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad).
Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości, zaplanowany na dzień 30 października 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić do dnia 22.03.2010r.. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe należycie reprezentowane. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
11. Wójt Gminy Nędza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
12. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 wew. 36.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

W trybie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
Wójt Gminy Nędza podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przetargu:

1. Data przetargu – 26.03.2010r.
Miejsce przetargu – Urząd Gminy Nędza
Rodzaj przetargu – II ustny przetarg nieograniczony
Nr 147/7 (k. m. 1) obręb Nędza – KW 30429

2. Oznaczenie nieruchomości:
dz. Nr 147/7 (k. m. 1) obręb Nędza o pow. 0.1643 ha
KW 30429

3. Liczba osób dopuszczonych – 0
Liczba osób niedopuszczonych – 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości :
dz. Nr 147/7 (k. m. 1) – 122.000,00 zł

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nędza na okres 7 dni.

2010-04-09Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2015-01-07 08:42:37
Czas wytworzenia: 2015-01-07 08:42:09
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2015-01-07 08:42:47)
Odwiedzin na tej stronie: 8841 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM