TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Statut Poniedziałek, 25.05.2020
 
Linki

Statut


Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy zwany dalej "GOPS" powołany został do realizacji zadań pomocy społecznej.
 2. GOPS jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem gminy.
 3. Siedzibą GOPS jest Nędza, ul. Jana III Sobieskiego nr 5. Terenem jego działania jest obszar gminy Nędza.
 4. GOPS działa w oparciu o przepisy:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 595 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 roku nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),
  5. innych aktów prawnych,
  6. niniejszego statutu.
 5. Bieżący nadzór nad GOPS sprawuje wójt gminy Nędza.

Rozdział II
Cele i zadania

§2

 1. GOPS udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach, w tym również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 2. GOPS wspomaga również rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie mogą oni pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§3

 1. Do zadań GOPS należy w szczególności:
  1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;
  2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
  3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowanych z budżetu gminy oraz przez administracje rządową;
  4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
  5. prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. W wykonywaniu zadań pomocy społecznej GOPS współdziała na zasadzie partnerstwa z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, Stacją Opieki CARITAS, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej GOPS realizuje w sposób ustalony przez Wojewodę Śląskiego.
 4. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa.

Rozdział III
Zasady działania i organizacji

§4

 1. Pracą GOPS kieruje kierownik.
 2. Kierownik GOPS jest przełożonym służbowym pracowników.
 3. Pracownicy GOPS są pracownikami samorządowymi.
 4. Kierownik GOPS tworzy warunki do realizacji zadań statutowych zgodnie z ustalonym planem finansowym.
 5. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy Nędza coroczne sprawozdanie z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 6. Szczegółowe zasady i tryb działania GOPS określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

§5

 1. GOPS prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy Nędza na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
 2. GOPS prowadzi własną księgowość i posiada kasę do wypłaty świadczeń.
 3. Finansowanie GOPS następuje:
  1. w zakresie zadań własnych - z budżetu gminy;
  2. w zakresie zadań zleconych - z budżetu centralnego;
  3. z innych prawem dopuszczonych źródeł.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§6

 1. Statut GOPS nadaje Rada Gminy Nędza.
 2. Zmiany w statucie GOPS mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-28 09:10:30
Czas wytworzenia: 2009-01-28 09:09:52
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-28 09:10:30)
Odwiedzin na tej stronie: 1811 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM