TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Statut gminy Wtorek, 25.06.2024
 
Linki

Statut gminy

Statut Gminy Nędza
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Statut Gminy Nędza, zwanej dalej Gminą określa:

   1. ustrój Gminy,
   2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,
   3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy i Wójta Gminy,
   4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,
   5. zasady dostępu obywateli do dokumentów organów Gminy i komisji Rady Gminy oraz korzystania z nich.

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

   1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nędza,
   2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Nędza,
   3. komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Nędza,
   4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nędza,
   5. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza,
   6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Nędza,
   7. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rozdział II
Gmina Nędza
§3

   1. Gmina Nędza jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
   2. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizują swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§4

   1. Gmina Nędza położona jest w Powiecie Raciborskim, Województwie Śląskim i obejmuje obszar 5 714 km2.
   2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
   3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze.
   4. Jednostkami pomocniczymi Gminy są Sołectwa: Babice, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Nędza, Szymocice, Zawada Książęca .
   5. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada.

§5

Gmina wykonuje swe zadania w formach przewidzianych w ustawie w tym poprzez tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
§6

   1. Gmina Nędza posługuje się herbem, którego wzór zawiera załącznik nr 3 do Statutu. Używanie herbu Gminy odbywa się na zasadach i warunkach ustalonych w odrębnej uchwale.
   2. Organy Gminy Nędza mogą używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb, a w otoku napis odpowiednio: Rada Gminy Nędza, Wójt Gminy Nędza.
   3. Rada Gminy może ustanowić w drodze odrębnej uchwały flagę i hymn Gminy.

Rozdział III
Jednostki pomocnicze Gminy
§7

   1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
         1. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
         2. utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
         3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
         4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
   2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
   3. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

§8

Uchwały, o jakich mowa w §7 ust. 1 powinny określać w szczególności:

   1. obszar,
   2. granice,
   3. siedzibę władz,
   4. nazwę jednostki pomocniczej.

§9

Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statut nadany przez Radę, określający organizację i zakres ich działania.

§10

   1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
   2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
   3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
   4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
   5. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-4 są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.
   6. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

§11

   1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzędu.
   2. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Rady
§12

   1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
   2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§13

   1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta wykonującego jej uchwały.
   2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§14

Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:

   1. Przewodniczący,
   2. Wiceprzewodniczący,
   3. Komisja Rewizyjna,
   4. Komisje stałe, wymienione w statucie,
   5. Doraźne komisje powołane do określonych zadań.

§15

   1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
         1. Rewizyjną,
         2. Budżetową,
         3. Socjalną i Bezpieczeństwa,
         4. Oświaty, Kultury i Sportu.
   2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
   3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§16

   1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
   2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
         1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
         2. przygotowanie projektu porządku obrad,
         3. dokonania otwarcia sesji,
         4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
   3. Projekt porządku obrad o jakim mowa w ust. 2 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.

§17

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący:

   1. organizuje pracę Rady a w szczególności:
         1. zwołuje sesje Rady,
         2. kieruje obsługą kancelaryjną Rady,
         3. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
   2. prowadzi obrady Rady a w szczególności:
         1. przewodniczy obradom,
         2. sprawuje policję sesyjną,
         3. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
         4. podpisuje uchwały Rady.

§18

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przez upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§19

   1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
   2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§20

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§21

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§22

W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady, §18 stosuje się odpowiednio.

§23

Obsługę Rady i jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych zapewnia sekretarz gminy, oraz wyznaczony pracownik ds. obsługi Rady Gminy.

Rozdział V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§24

   1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
   2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
         1. czynności proceduralne,
         2. deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
         3. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
         4. apele - zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
         5. opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
   3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§25

   1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
   2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
   3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
   4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§26

   1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
   2. Przygotowanie sesji obejmuje:
         1. ustalenie porządku obrad,
         2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
         3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
   3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.
   4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w formie pisemnej.
   5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją.
   6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
   7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w hollu Urzędu Gminy.

§27

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§28

Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§29

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§30

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§31

   1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
   2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym, terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
   3. O przerwaniu sesji, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
   4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przez ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§32

   1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
   2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych o jakich mowa w §25 ust. 4.

§33

   1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
   2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§34

   1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
   2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący.

§35

   1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram .... sesję Rady ......".
   2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§36

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§37

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

   1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
   2. informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym,
   3. sprawozdanie Wójta o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
   4. interpelacje i zapytania radnych,
   5. rozpatrzenie uchwał lub zajęcie stanowiska,
   6. odpowiedzi na zgłoszone interpelacje,
   7. wolne wnioski i informacje.

§38

   1. Sprawozdanie o jaki mowa w §37 pkt. 3 składa Wójt lub osoba wyznaczona przez Wójta.
   2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§39

   1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
   2. Interpelacje dotyczą spraw wspólnoty o zasadniczym charakterze.
   3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
   4. Interpelację składa się w formie ustnej lub pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
   5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie ustnej lub pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają Wójt albo właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.
   6. W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
   7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§40

   1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
   2. Zapytania formułowane są ustnie lub pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. Paragraf 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§41

   1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
   2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
   3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
   4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
   5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§42

   1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
   2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
   3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
   4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
   5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem, lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§43

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§44

   1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
         1. stwierdzenia quorum,
         2. zmiany porządku obrad,
         3. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
         4. zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
         5. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
         6. zarządzenia przerwy,
         7. odesłania projektu uchwały do komisji,
         8. przeliczenia głosów,
         9. przestrzegania regulaminu obrad.
   2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§45

   1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
   2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§46

   1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
   2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
   3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§47

   1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formuł "Zamykam .... sesję Rady ....".
   2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
   3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§48

   1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
   2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
   3. Postanowienie ust. 2 się stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§49

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca , w którym sesja się odbywa.
§50

   1. Sekretarz Gminy, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
   2. Przebieg sesji może być nagrywany, a nagranie przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji.

§51

   1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
   2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
         1. Numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta.
         2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
         3. Imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności.
         4. Odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
         5. Ustalony porządek obrad.
         6. Przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień.
         7. Przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych.
         8. Wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały.
         9. Podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§52

   1. W trakcie obrad lub później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
   2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
   3. Rada może przyjąć protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§53

   1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
   2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zakończenia sesji.

§54

   1. Obsługę biurową (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołu itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy, pod nadzorem sekretarza gminy, w uzgodnieniu w Przewodniczącym Rady.
   2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

3. Uchwały

§55

   1. Uchwały, o jakich mowa w §24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §24 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
   2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§56

   1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
         1. pięciu radnych
         2. Wójt
         3. Komisje Rady
         4. Kluby Radnych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
   2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
         1. tytuł uchwały,
         2. podstawę prawną,
         3. postanowienia merytoryczne,
         4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
         5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
         6. ustalenie terminu obowiązania lub wejścia w życie uchwały.
   3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
   4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§57

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§58

   1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
   2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

§59

   1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
   2. Przepis ust. 1 stasuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§60

   1. Sekretarz Gminy ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
   2. Uwierzytelnione kopie uchwał przekazuje Wójtowi do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

4. Procedura głosowania

§61

   1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
   2. Radny ma obowiązek złożyć wniosek do przewodniczącego obrad o wyłączenie z udziału w głosowaniu jeśli dotyczy ono jego interesu prawnego.
   3. Fakt złożenia przez radnego wniosku o wyłączenie z udziału w głosowaniu odnotowuje się w protokole sesji.

§62

   1. Głosowania jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
   2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
   3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
   4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§63

   1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
   2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
   3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
   4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.
   5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§64

   1. Przewodniczący obrad przez poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
   2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
   3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięte listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
   4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§65

   1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
   2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
   3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
   4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w §65 ust. 2.
   5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
   6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionymi do projektu uchwały.
   7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§66

   1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
   2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub wniosków, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§67

   1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
   2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższa.
   3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
   4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

5. Komisje Rady

§68

   1. Przedmiot i zakres działania poszczególnych komisji stałych i doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
   2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§69

   1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego.
   2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§70

   1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
   2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
   3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
   4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§71

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez powołanych członków komisji na pierwszym posiedzeniu.

§72

   1. Komisje pracują na posiedzeniach.
   2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§73

   1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
   2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów powołanych przez Radę.

§74

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
6. Radni

§75

   1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
   2. Radny w ciągu 3 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§76

   1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku.
   2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców - osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.
   3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.

§77

   1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
   2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

§78

   1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
   2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
   3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§79

   1. Rada wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
   2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.

§80

   1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
   2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
   3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§81

   1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równocześnie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
   2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI
Zasady i tryb wyboru oraz działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja i wybór Komisji Rewizyjnej

§82

   1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
   2. Na wniosek klubu radnych utworzonego po powołaniu Komisji Rewizyjnej jej skład powiększa się o przedstawiciela tego klubu.
   3. Rada Gminy powołuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
   4. Rada Gminy powołuje dwóch członków Komisji w odrębnym głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§83

   1. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej powołuje się w drodze uchwały Rady.
   2. Każdy klub radnych może zgłosić po jednym przedstawicielu do składu Komisji Rewizyjnej.
   3. Pozostałych kandydatów na członków komisji rewizyjnej w ilości nie przekraczającej ogólnej liczy członków Komisji Rewizyjnej, o której mowa w §82 ust. 1, wyłania Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych.
   4. Powiększenie składu Komisji Rewizyjnej, o której mowa z §82 ust. 2 następuje w drodze uchwały Rady.
   5. Odwołanie członka ze składu Komisji Rewizyjnej następuje w szczególności w razie:
         1. rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
         2. rozwiązania klubu radnych,
         3. złożenia poprzez klub radnych wniosku o odwołanie jego przedstawicielstwa ze składu Komisji Rewizyjnej.
   6. Odwołanie z członkostwa w Komisji Rewizyjnej stwierdza Rada w drodze uchwały podjętej na najbliższej sesji Rady, licząc od daty wystąpienia jednej z przyczyn o których mowa w ust. 5.

§84

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

§85

   1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstawać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
   2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
   3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
   4. Wyłączony członek komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§86

   1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:
         1. legalności,
         2. gospodarności,
         3. rzetelności,
         4. celowości,
         5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
   2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

§87

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§88

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

   1. kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
   2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
   3. sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§89

   1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
   2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§90

   1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przez ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
   2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
   3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
   4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
   5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§91

   1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w §86 ust. 1.
   2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zabranych w toku postępowania kontrolnego.
   3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności : dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§92

   1. Kontrole kompleksowe dokonuje cała Komisja Rewizyjnej.
   2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
   3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
   4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

§93

   1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
   2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§94

   1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
   2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
   3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
   4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§95

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli

§96

   1. Komisja Rewizyjna (kontrolujący) sporządza z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
         1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
         2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
         3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
         4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
         5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
         6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
         7. datę i miejsce podpisania protokołu,
         8. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
   2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§97

   1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
   2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§98

   1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
   2. Uwagi, o których nowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§99

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§100

   1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
   2. Plan pracy przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
         1. terminy odbywania posiedzeń,
         2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
   3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§101

   1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
   2. Sprawozdanie powinno zawierać:
         1. liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
         2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
         3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
         4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
   3. Poza przypadkiem określonym, w ust. 1, komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
   4. Komisja Rewizyjna dokonuje również oceny budżetu gminy za rok ubiegły oraz wnioskuje w sprawie absolutorium.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§102

   1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
   2. Przewodniczący komisji Rewizyjne zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
   3. Przewodniczący komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
         1. radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
         2. osoby zaangażowane na wniosek Komisji rewizyjnej w charakterze biegłych ekspertów.
   4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§103

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§104

Obsługę kancelaryjną komisji Rewizyjnej prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik samorządowy.

§105

   1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
   2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały upoważniającej Wójta Gminy do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§106

   1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
   2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
   3. Przewodniczący komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
   4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
   5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§107

Komisja Rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział VII
Zasady działania klubów radnych.

§108

   1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
   2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.

§109

   1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
   2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
   3. W zgłoszeniu podaje się:
         1. nazwę klubu,
         2. listę członków,
         3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
   4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§110

   1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
   2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§111

   1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
   2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.

§112

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§113

   1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
   2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
   3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
   4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§114

   1. Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
   2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§115

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt i Przewodniczący Rady obowiązani są zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział VIII
Tryb pracy organu wykonawczego Gminy

§116

Wójt jest organem wykonawczym w Gminie.

§117

   1. Wójt podejmuje rozstrzygnięcia w formie zarządzeń, decyzji i innych aktów wymaganych przepisami prawa.
   2. Wójt rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych.
   3. Oprócz aktów zawierających rozstrzygnięcia Wójt podejmuje także inne akty zawierające w szczególności opinie i stanowiska w określonych sprawach.

Rozdział IX
Zasada jawności działania organów

§118

   1. Działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności wynikać mogą jedynie z ustaw.
   2. Jawność działania organów miasta polega w szczególności na:
         1. informowaniu mieszkańców o terminie i tematyce sesji Rady oraz posiedzeń komisji - poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej w hollu Urzędu Gminy na 7 dni przed terminem sesji lub na 2 dni przed terminem posiedzenia,
         2. prawie mieszkańców do uczestniczenia w sesjach Rady i posiedzeniach komisji,
         3. udostępnieniu dokumentów z posiedzeń organów gminny i komisji Rady - za wyjątkiem dokumentów do których dostęp ograniczony jest ustawowo.

§119

   1. Udostępnienie dokumentu następuje na wniosek zainteresowanego, za zgodą właściwej osoby, stosownie do postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu.
   2. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
   3. Udostępnienie dokumentu polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu. Wgląd odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika tej komórki wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu, chyba że okoliczności pozwalają na rezygnację z tego nadzoru.
   4. W zależności od danych zawartych w dokumencie jaki podlega udostępnieniu, udostępnienie może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
         1. udostępnienie całego dokumentu,
         2. udostępnienie określonego fragmentu dokumentu, jeżeli takie udostępnienie jest, bez szkody dla integralności materialnego nośnika tego dokumentu, możliwe,
         3. w drodze sporządzenia kopii lub wyciągu z udostępnionego fragmentu dokumentu,
         4. w inny adekwatny do sytuacji sposób.
   5. Zgodę na udostępnienie dokumentu wyrażają:
         1. Wójt - w zakresie dokumentów dotyczących pracy Rady i jej komisji,
         2. Wójt / Sekretarz gminy - w zakresie dokumentów dotyczących pracy Wójta jako organu wykonawczego Gminy,
         3. kierownicy komórek organizacyjnych - w zakresie działalności danej komórki organizacyjnej.
   6. Osoby, o których mowa w ust. 5, na czas swojej nieobecności, wyznaczają osoby upoważnione do wyrażania zgody na udostępnienie dokumentów.

§120

   1. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz w przypadku umorzenia postępowania o udostępnienie informacji strona otrzymuje stosowną decyzję.
   2. Od ww. decyzji stronie przysługuje odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rozdział X
Pracownicy samorządowi

§121

   1. Pracownicy samorządowi zatrudnienie są na podstawie:
         1. wyboru - Wójt,
         2. powołania - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta,
         3. umowy o pracę - pozostali pracownicy.
   2. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§122

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§123

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2008-12-17 12:15:37
Czas wytworzenia: 2008-12-17 12:15:19
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2008-12-17 12:15:38)
Odwiedzin na tej stronie: 3353 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM