TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy Środa, 12.06.2024
 
Linki

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy

ul. Jana Pawła II 41a, 47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 24 35
Księgowość: (32) 410 20 21
dyrektor: Maria Czerwińska

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest gmina Nędza. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. W skład zespołu wchodzi 6-letnia szkoła realizująca treści programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania oraz gimnazjum, realizujące 3-letni cykl kształcenia. Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Nędza.

Organami zespołu są:

 • dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.


Działalnością zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor zespołu przedstawia do zatwierdzenia Urzędowi Gminy w Nędzy w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor zespołu współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora zespołu, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Do głównych zadań zespołu szkolno-gimnazjalnego należy:

 • zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania,
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • umożliwianie absolwentom gimnazjum doskonalenie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2011-01-20 14:29:20
Czas wytworzenia: 2011-01-18 12:09:59
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2011-01-20 14:29:20)
Odwiedzin na tej stronie: 4776 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM