TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej Sobota, 20.07.2024
 
Linki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej

ul. Szkolna 2, 47-442 Zawada Książęca
 tel.: (32) 410 20 53
Księgowość: (32) 410 20 21
dyrektor: mgr Gabriela Goldman

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej jest instytucją publiczną, realizującą treści programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania w cyklu 6-letnim, której organem prowadzącym jest gmina Nędza. W zespole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne obejmujące sołectwa: Zawadę Książęcą, Łęg i Ciechowice. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Nędza.

Organami zespołu są:

 • dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.


Działalnością zespołu kieruje dyrektor, który w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, administracyjnej i gospodarczej zespołu. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, wychowawcą i opiekunem młodzieży. Kieruje pracami rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdzenia gmina Nędza w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Do głównych zadań realizowanych przez szkołę należy:

 • zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się,
 • wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania,
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
 • wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.


Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole,
zapewniają opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
zapewniają udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
organizują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,
zapewniają dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2011-01-20 14:29:15
Czas wytworzenia: 2011-01-18 12:11:47
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2011-01-20 14:29:16)
Odwiedzin na tej stronie: 2670 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM