TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. Regulamin pracy Środa, 12.08.2020
 
Linki

Regulamin pracy

Regulamin Pracy
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych


Rozdział I
Przepisy wstępne

§ 1
Regulamin ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i
obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2
Postanowienie Regulaminu obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj
wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

§ 3
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i usług Komunalnych w Nędzy
2) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.


Rozdział II
Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy

§ 4
Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

1) zaznajomienie podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizowanie czasu pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez pracowników – przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji – wysokości wydajności i należytej jakości pracy,
3) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
4) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
5) ułatwienia pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6) stwarzania pracownikom, podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły warunków sprzyjających przystosowania się do należytego wykonywania pracy,
7) zaspokojenia w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
8) wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
9) niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy „świadectwa pracy”, bez uzależnienia tego od wcześniejszego rozliczenia się pracownika,
10) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników,
11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
12) niestosowanie i niedopuszczenie jakichkolwiek form dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niesprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
13) przeciwdziałanie mobbingowi polegającym na uporczywymi długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,

§ 5
Pracodawcy przysługuje w szczególności do:

1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,
2) wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakładzie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego,
3) określenie zakresu obowiązku każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami.

Rozdział III

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

§ 6
Pracownikom przysługuje w szczególności prawo do:

1) zatrudnienie na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,
2) terminowego otrzymania wynagrodzenia za pracę,
3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,
4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,
5) wykonywanie pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP.

§ 7
Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do
poleceń przełożonego, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami lub
umową o pracę.

§ 8
Pracownik ma w szczególności obowiązek:

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy,
2) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku,
3) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegania w zakładzie zasad współżycia społecznego.

§ 9
Pracownikom zabrania się :

1) spożywanie na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowanie środków odurzających oraz przebywanie na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,
2) palenie tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych, które zostaną wyraźnie oznaczone,
3) opuszczenie w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego miejsca pracy,
4) wynoszenie z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,
5) wykorzystanie bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

Rozdział IV

Czas pracy

§ 10
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w
miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą , z uwzględnieniem
pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedzielę i święta.

§ 11
1. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w
przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.
3. Czas pracy ustala się następująco:
- dla pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy od poniedziałku do piątku
– od godz. 7.00 do godz. 15.00.
- soboty, niedziele oraz święta i dni ustawowo wolne od pracy – dyżur wg. harmonogramu w godz. od 8.00 do 9.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00.
4. Czas dyżuru pełnionego w zakładzie pracy wlicza się do czasu pracy z wyjątkiem
dyżuru pełnionego w domu. Za czas dyżuru pełnionego w zakładzie pracy
pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.
5. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje
15 minutowa przerwa wliczana do czasu pracy, w godz. od 10.00 do10.15.
Każdy z pracowników ma prawo zaproponować na piśmie inny stały termin jej
indywidualnego wykorzystania.
6. Czas pracy pracowników w niepełnym wymiarze lub usprawiedliwionej nieobecności
( przerwy wynikające z odrębnych ustaw) ustala się indywidualnie za zgodą
Kierownika Zakładu.

§ 12
Za porę nocną przyjmuje się czas między 22.00 a godz. 6.00, a za prace w niedzielę i świę
ta – pracę w godz. od 6.00 rano w dzień świąteczny lub niedzielę do 6.00 rana dnia
następnego.

§ 13
Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 11 pkt.1 stanowi
pracę w godzinach nadliczbowych
Praca ta jest dopuszczalna tylko w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

§ 14
Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami
określonymi w § 13 pkt.2, nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4
godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym.
§ 15
Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca udziela czasu wolnego od pracy
najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba
przepracowanych godzin nadliczbowych.

Rozdział V

Wynagrodzenie za pracę

§ 16
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

§ 17
Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie ZWiUK, znajdując się w jego siedzibie
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

§ 18
Wynagrodzenie wypłacane jest do rąk pracownika lub osoby pisemnie przez niego
upoważnionej.

§ 19
Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie może być przelane na konto bankowe
pracownika, w terminie określonym w § 17

§ 20
Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikom nagrody lub premie określa
rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie upoważnienia ustawowego.

Rozdział VI

Urlopy

§ 21
1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.
2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej
jedna część wypoczynku powinna trwać niemniej niż 14 dni kalendarzowych.

§ 22
1. Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z
pracownikiem.
2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma
obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału
następnego roku kalendarzowego.

§ 23
W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać
przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

§ 24
Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku
kalendarzowym w terminie przez jego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie
udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Rozdział VII

Organizacja i porządek pracy

§ 25
1. Siedziba pracodawcy mieści się w Nędzy, ul. Nad Suminą 2
2. Praca u pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym.

§ 26
1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.
2. W wypadku spóźnienia się pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do
pracodawcy w celu usprawiedliwienia się.
3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w
godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego
przełożonego.

§ 27
1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest
spowodowane:
1) chorobą pracownika lub opieka nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,
2) odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,
3) konieczność sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki,
4) wykonywanie obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania,
5) wezwanie w charakterze strony, świadka, tłumacz lub biegłego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku,
6) innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownika jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.

§ 28
Pracownik potwierdza każdorazowo przybycie do pracy i wyjście z pracy na „liście
obecności” znajdującej się w jadalni ZWiUK.

§ 29
1. Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni, zawiadomić
pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.
2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za
pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za
datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.

§ 30
1. W wypadku nieobecności w pracy pracownik ma obowiązek przedłożenia
usprawiedliwienia w dniu, w którym ponownie stawi się do pracy.
2. Pracownik składa usprawiedliwienie w księgowości ZWiUK.Rozdział VIII

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 31
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
pracodawca może stosować:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie s
się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy
pracodawca może również stosować karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a
łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń , o których mowa w
art.87 § 1 pkt1-3 kodeksu pracy.


§ 32
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o
naruszenie obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się
tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
3.Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany,
bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt.1 nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy.

§ 33
O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wykazując rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego
naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis
zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

§ 34
Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia
obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek
do pracy.

§ 35
1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może
w ciągu 7dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu
sprzeciwu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nie odrzucenie sprzeciwu
w ciągu 14dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
2. Pracownik, który wiósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego
odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia
tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi
równowartość kwoty tej kary.

§ 36
1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
2. Przepis pkt.1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia
sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kar.

Rozdział IX

Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa.

§ 37
1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy
pracownik jest zobowiązany:
1) znać przepisy i zasady BHP i przeciwpożarowe,
2) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
3) dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
4) stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie informować przełożonego o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,
7) lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonaniu obowiązków dotyczących BHP.
2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w
ust.1 w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych
uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów
nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznych nadzoru oraz wskazan
lekarskich.
W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:
1) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapoznawanie pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, terminy szkoleń BHP i przeciwpożarowych określa się następująco:
a) wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy – w dniu przyjęcia do pracy,
b) okresowe – do 6 miesięcy dla stanowisk kierowniczych, do 12 miesięcy dla pozostałych,
c) okresowe - dla pracowników o stażu pracy w ZWiUK powyżej 1 roku:
- dla stanowisk robotniczych co najmniej raz na 3 lata,
- dla stanowisk administracyjno-biurowych wyznacza się
termin szkolenia tylko w momencie powstania wypadku przy pracy w ZWiUK.
- dla stanowisk kierowniczych co najmniej raz na 5 lat.
3) kierowanie pracowników na badania lekarskie,
4) dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem .

§ 38
Zabrania się pracownikom:
1) wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

§ 39
Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku,
gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne
szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie
danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania
roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim
wyposażeniu danego pracownika.

§ 40
Środki ochrony indywidualnej niezbędne do stosowania na określonym stanowisku
pracy, określają zasady przydzielania środków czystości, środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży roboczej.

§ 41
1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo
i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o
tym bezpośredniego przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust.1
pracownik powinien natychmiast oddalić się od miejsca zagrożenia, niezwłocznie
informując o tym bezpośredniego przełożonego.
3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej
pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.


Rozdział X

Prace wzbronione pracownikom młodocianym i kobietom

§ 42
1. Wzbronione jest zatrudnienie osób, które nie ukończyły 16 roku życia, poza
wyjątkiem wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych.
2. Wzbronione jest zatrudnienie młodocianych w warunkach wymienionych w
przepisach zawierających wykazy prac wzbronionych.
3. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu
lekkich prac.
4. Praca lekka nie może powodować zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju
psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu
wypełniania obowiązku szkolnego
5. Ustala się następujące stanowisko pracy na których może zostać zatrudniony
pracownik młodociany w celu odbycia przygotowania zawodowego:
- instalator sieci wodociągowej

§ 43
1. Po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycznej pracy oraz po
zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy ustala się wykaz lekkich prac, które
mogą być wykonywane przez pracownika młodocianego:
- prace przygotowawcze w zakresie instalacji wodociągowej

2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed
rozpoczęciem przez niego pracy.

§ 44
Nie wolno zatrudniać kobiet (a w szczególności kobiet w ciąży) przy pracach i w
warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac wzbronionych
kobietom oraz w warunkach określonych przepisami Kodeksu pracy.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 45
1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie
przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

§ 46
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podanie go do wiadomości
pracowników, co każdy pracownik potwierdzi pisemnie (oświadczenie).

§ 47
Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed
rozpoczęciem pracy..............................................
podpis pracodawcyUdostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-01-13 09:26:39
Czas wytworzenia: 2010-11-29 11:00:42
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2012-01-13 09:31:47)
Odwiedzin na tej stronie: 1093 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM