TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Niedziela, 31.05.2020
 
Linki

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie gminy Nędza, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1.      ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr72, poz.747 ze zm.),

2.      odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art.2 pkt3 ustawy,

3.      osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci – to osoba o uregulowanym stanie prawnym do nieruchomości lub budynku,

4.      przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy,

5.      umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę, o której mowa w art.6 ustawy,

6.      wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art.2 pkt19 ustawy,

7.      wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

8.      okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody.

 

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY

§3

Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

 

 

§4

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

1.      dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,

2.      zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,

3.      zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,

4.      dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

5.      dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

6.      buduje urządzenia wodociągowe, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

7.      instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy

8.      ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

9.      Informuje kwartalnie Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§5

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę w sposób niepowodujący pogorszeniu jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:

1.      wykorzystując pobieraną wodę w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

2.      użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3.      zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,

4.      umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

5.      zawiadomienie przedsiębiorstwo o wszelkich uszkodzeniach wodomierza głównego, w tym o zerwaniu plomby,

6.      informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

7.      powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA

UMÓW

 

§6

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

 

§7

1.      Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

2.      Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§8

1.      Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2.      W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych.

3.      Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody.

§9

1.      Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2.      Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera:

a) określenie osoby korzystającej z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowania lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat.

3.      Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku

wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4.      W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§10

            1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§11

1.      Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonywanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

2.      Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

3.      Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4.      Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia.

 

§12

Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego oraz demontuje wodomierz główny.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

USTALONE W TARYFIE

§13

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.

 

 

§14

1.      Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2.      W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnic wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§15

1.      Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2.      Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

 

§16

1.      Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2.      Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3.      Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

4.      Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

5.      Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

 

§17

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

 

 

§18

1.      Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenia wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) przeznaczenia wody,

2) Informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana

woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w

wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę

3) Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

1.      Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystanie z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

§19

1.      Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2.      Warunki techniczne są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3.      Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci z instalacjami odbiorcy,

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda,

3) wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

4) termin ważności warunków przyłączenia.

4.      Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.

§20

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

§21

1.      Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2.      Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem §22.

§22

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

 

ROZDZIAŁ VII

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWYCH

§23

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1.      w Urzędzie Gminy Nędza, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy regulamin,

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

2.      w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji,

b) niniejszy regulamin.

ROZDZIAŁVII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY

§24

1.      Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych.

2.      Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadku, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życie, zdrowia lub

środowiska.

3.      O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4.      W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY

§25

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu :

a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i

zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w lit.a.

§26

1.      Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2.      Reklamacje, o której mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

3.      Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIA IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§27

Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§28

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem.

§29

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

 

 

 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-01-13 09:30:22
Czas wytworzenia: 2012-01-13 09:30:17
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2012-01-13 09:32:28)
Odwiedzin na tej stronie: 1424 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM