TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Nabór pracowników Konkursy - Archiwum Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy Poniedziałek, 01.06.2020
 
Linki

Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy

Wójt gminy Nędza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza.

 1. Wymagania niezbędne:
  • osoba kandydata musi posiadać ukończone studia wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku kierownika Referatu Oświaty i Sportu i posiada co najmniej 4-letni staż pracy;
  • znajomość oprogramowania MS Office;
  • wiedza z zakresu ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych do ww. ustaw oraz wiedza z zakresu finansów samorządowych i ustawy o rachunkowości;
  • obsługa komputera.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie w pracy w jednostkach oświaty lub jednostkach samorządowych,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • dokonywanie podziału czynności pomiędzy pracowników referatu i podejmowanie niezbędnych czynności organizacyjnych zapewniających właściwą pracę referatu,
  • aprobowanie sposobu załatwiania spraw przez pracowników w zakresie ustalonego podziału czynności i ustalonych przez wójta uprawnień,
  • występowanie do wójta z wnioskami w sprawach pracowniczych i w sprawach wymagających koordynacji działań,
  • przyjmowanie obywateli w sprawach indywidualnych oraz w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania i działalności referatu,
  •  wykonywanie zadań określonych w zakresie ustalonego podziału czynności na swoim stanowisku pracy,
  • wykonywanie uchwał organów gminy, odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
  • przygotowywanie informacji do projektu budżetu gminy, realizowanie budżetu gminy pod względem merytorycznym,
  • przygotowywanie wstępnych projektów uchwał, zarządzeń, opracowanie procedury realizacji zadań,
  • nadzór nad obsługą finansowo-księgową placówek oświatowych,
  • przygotowanie planów remontów placówek jw., czuwanie nad prawidłowością ich realizacji,
  • współdziałanie z organami nadzoru w zakresie prowadzonych spraw,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy przeprowadzaniu konkursów na stanowisko dyrektora, awansów zawodowych nauczycieli, likwidacji lub reorganizacji placówek,
  • prowadzenie nadzoru nad realizacją przez placówki jw. zadań w zakresie:
   • dysponowania drukami ścisłego zarachowania,
   • inwentaryzacji składników majątkowych,
   • rzetelności sprawozdawczości statystycznej,
   • realizacji uprawnień socjalnych pracowników,
   • opieki nad dziećmi i młodzieżą,
   • organizacji opieki i wypoczynku dzieci i młodzieży,
   • organizacji różnych form zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
   • realizacji zaleceń pokontrolnych i powizytacyjnych wydawanych przez organy uprawnione do kontroli,
  • sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.,
  • występowanie przed organami gminy w zakresie prowadzonych zadań,
  • nadzór nad użytkowaniem autobusów przewożących uczniów do szkół (rozliczanie paliwa, kontrola kart drogowych, wykonywanie umów itp.),
  • dowóz dzieci do szkoły, dokonywanie innych przewozów wg zleceń,
  • prowadzenie zadań publicznych gminy w zakresie działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
  • prowadzenie zadań publicznych gminy w zakresie innych zadań publicznych niż określone w ustawie wymienionej w pkt 18 zgodnie z uchwałą nr XXII/193/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 47 poz. 1459).
 4. Wymagane dokumenty:
  • pisemne zgłoszenie udziału w naborze,
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy),
  • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Brak jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem "Nabór na stanowisko kierownik Referatu Oświaty i Sportu" z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy w terminie do dnia 29.01.2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w hollu Urzędu Gminy w Nędzy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z poźn. zm.).".

Data ogłoszenia konkursu: 10.01.2007 r.

Wyniki I etapu rekrutacji

 • Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  • Stanisława Popadiuk - zamieszkała w Raciborzu,
  • Gizela Kowol - zamieszkała w Raciborzu,
  • Edyta Szajt - zamieszkała w Górkach Śląskich.


Wyniki naboru

 • w dniu 28.02.2007 r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, kierownikiem Referatu Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy w Nędzy wybrana została pani Edyta Szajt, zamieszkała w Górkach Śląskich.
 • uzasadnienie wyboru: Pani Edyta Szajt posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na oferowanym stanowisku oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się szerokim zakresem wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań przedstawionych w ogłoszeniu o naborze.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-15 12:25:45
Czas wytworzenia: 2009-01-15 12:23:00
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-15 12:25:46)
Odwiedzin na tej stronie: 1939 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM