TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Gminna Biblioteka Publiczna Regulamin pracy Sobota, 16.01.2021
 
Linki

Regulamin pracy

Zarządzenie Nr 14/2014

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

z dnia 1 grudnia 2014 r.

  

uchylające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

Na podstawie art. 104-104³ Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zw. z § 6 ust. 3 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Nędzy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13.09.2012 r., poz. 3667) nadany Uchwałą Nr XXVII-201-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 06.08.2012 r.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Uchylić  Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia jego podjęcia tj. z dniem 15 grudnia 2014 r.

 

§ 3

 

Zarządzenie zostanie podane do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy.

 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2014

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

z dnia 17 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

          Na podstawie art. 104-104³ Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94z późn. zm.) w zw. z § 6 ust. 3 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13.09.2012 r., poz. 3667) nadany Uchwałą Nr XXVII-201-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 06.08.2012 r.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzić ujednolicony tekst Regulaminu Pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy z dnia 24 lipca 2013 r., zmieniony:

1) Zarządzeniem Nr 8/2013 z dnia 25.09.2013 r.,

2) Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 03.12.2013 r.,

3) Zarządzeniem Nr 11/2013 z dnia 05.12.2013 r.,

4) Zarządzeniem Nr 3/2014 z dnia 15.01.2014 r.

 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy z dnia 17 stycznia 2014 r.

 

 

REGULAMIN PRACY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NĘDZY

(tekst ujednolicony)

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)     pracodawca - Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy,

2)     pracownik - osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy,

3)     zakład pracy - wydzielona część z mienia pracodawcy, w której odbywa się proces pracy,  

4)     przepisy prawa pracy - przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw, w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia regulaminów i statutów, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

 

 

Rozdział II

Podstawowe obowiązki stron stosunku pracy

 

§ 3

 

1. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1) przeciwdziałać mobbingowi – działaniom lub zachowaniom, dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko pracownikowi, polegającym w szczególności na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,

2) udostępniać pracownikom tekst przepisów, dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, poprzez wyłożenie go w komórce właściwej do spraw kadr.

 

§ 4

 

1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) wykształcenie,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

§  5

 

1. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę.

2. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest w szczególności:

1) staranne i sumienne wykonywanie pracy,

2) stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy,

3) przestrzeganie regulaminu pracy, ustalonego w zakładzie porządku i dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

4) stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia i obowiązek użytkowania mienia zgodnie z przeznaczeniem, dbałość o należyty stan urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, należyte zabezpieczenie ich po zakończeniu pracy, dbałość o ład i porządek w miejscu pracy,

6) przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

7) zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

8) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, zachować uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach  z interesantami,

9) zakaz opuszczania stanowiska pracy bez wiedzy i zgody przełożonego,

10) zakaz samowolnej zmiany stanowiska pracy oraz wykonywania pracy innej niż zlecona przez przełożonego,

11) zakaz samowolnego naprawiania, instalowania, uruchamiania sprzętu, maszyn i narzędzi wykorzystywanych w procesie pracy.

3. Pracownicy punków filialnych w Zawadzie Książęcej i Babicach nie są uprawnieni,  bez wyraźnej zgody Dyrektora, do otwierania jakiejkolwiek korespondencji    przychodzącej do tych punktów filialnych adresowanych na Gminną Bibliotekę  Publiczną.

§ 6

 

1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w ust. 1  był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w ust. 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.

5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2  jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).

6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika - na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

 

 

Rozdział III

Czynności konieczne przy przyjmowaniu i zwalnianiu pracownika

 

§ 7 

 

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:

1) otrzymać pisemną umowę o pracę, określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące mu wynagrodzenie (ze wskazaniem składników), a także zakres jego obowiązków,

2) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami,

3) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

§ 8

 

1. Pracownicy podlegają szkoleniu wstępnemu z zakresu:

1) wewnętrznych regulaminów,

2) polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych,

2. Szkolenie wstępne przeprowadza Dyrektor Biblioteki lub przez niego wydelegowana osoba, po otrzymaniu ustnej informacji o zatrudnieniu pracownika od kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr.

3. Szkolenie wstępne przeprowadza się niezwłocznie po zatrudnieniu pracownika.

 

§ 9

 

Fakt przeprowadzenia szkolenia wstępnego i instruktażu ogólnego jest odnotowany w karcie szkolenia wstępnego, której wzór stanowi załącznik nr 1  do Regulaminu.

 

§ 10

 

Jeżeli pracownik zatrudniany jest na wcześniej obsadzone stanowisko, konieczne jest, aby sporządził protokół zdawczo-odbiorczy stanowiska pracy wspólnie ze swoim poprzednikiem, lub jeżeli poprzednik już nie pracuje, ze swoim przełożonym.

 

§ 11

 

1. Pracownik, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę lub zostanie przeniesiony na inne stanowisko pracy zobowiązany jest rozliczyć swoje stanowisko pracy, zgodnie z kartą obiegową, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem ustania stosunku pracy.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1  następuje z chwilą uzyskania właściwych wpisów w karcie obiegowej oraz po spełnieniu wszystkich innych czynności, określonych w odrębnych przepisach.

3. Pracownik jest zobowiązany przed ustaniem stosunku pracy dostarczyć wypełnioną   kartę obiegową do komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr. Oryginał karty  zostaje wpięty do akt osobowych pracownika.

4. Wzór karty obiegowej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 12

 

1. Pracownik, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę lub zostanie przeniesiony na inne stanowisko pracy zobowiązany jest sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy stanowiska pracy wspólnie ze swoim następcą, lub jeżeli takowego nie ma, ze swoim przełożonym.

2. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3  do Regulaminu.

 

 

Rozdział IV

Czas pracy

 

§ 13

 

1. Czas pracy wynosi średnio 8  godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2. Obecność pracownika w pracy i czas pracy liczy się od momentu stawienia na wyznaczonym stanowisku pracy do momentu jego opuszczenia.

3. W celu zapewnienia kontroli obecności oraz punktualnego rozpoczęcia pracy, pracownik ma obowiązek potwierdzenia przybycia do pracy i obecności w pracy poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.

4. skreśla się.

5. Każde wyjście prywatne pracownika podlega odpracowaniu w terminie ustalonym     

    z dyrektorem biblioteki.

6. W razie spóźnienia, pracownik niezwłocznie po przybyciu do pracy informuje o przyczynie spóźnienia pracodawcę, który decyduje o usprawiedliwieniu bądź nie usprawiedliwieniu spóźnienia. Pracownikowi zostaje wyznaczony termin odpracowania tego spóźnienia, przy czym odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Również odpracowanie wyjścia prywatnego nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

7. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualnie strony, tj. pracodawca z pracownikiem, uwzględniając potrzeby instytucji. Dyrektor może na umotywowany wniosek pracownika wyrazić zgodę na rozpoczynanie i kończenie pracy w innych godzinach aniżeli ustalone dla ogółu pracowników.

8. Wszystkie niedziele, święta określone odrębnymi przepisami oraz soboty są dniami wolnymi od pracy.

 

§ 14

 

Praca wykonywana ponad normy czasu ustalone wyżej stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

 

§ 15

 

Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami pracodawcy i nie może przekraczać 4 godz. na dobę i 150 godz. rocznie. Odbywa się na polecenie dyrektora, chyba, że zachodzi konieczność usunięcia awarii lub prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony zdrowia lub mienia. Pracownik pozostający na terenie biblioteki po godzinach pracy jest zobowiązany do uzyskania zgody od dyrektora biblioteki.

Rozdział V

Wynagrodzenie za pracę

 

§ 16

 

Warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą określa obowiązujący „Regulamin wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy.”

 

§ 17

 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

 

§ 18

 

1.      Wypłata wynagrodzenia następuje 28 dnia każdego miesiąca.

2.      Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

3.      Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie przelewu za indywidualną zgodą pracownika na wskazane przez niego konto bankowe.

4.      Przelewy wychodzące będą dokonywane w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

 

Rozdział VI

Urlopy

 

§ 19

 

1.      Urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopów, który sporządzony jest do 15 lutego każdego roku, z uwzględnieniem:

1)     składanych do 31 stycznia danego roku wniosków pracowników,

2)     konieczności zapewnienia normalnego toku pracy Biblioteki.

2.      Zatwierdzony przez Dyrektora, plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników.

3.      Urlop wypoczynkowy udziela się pracownikowi zgodnie z rocznym planem urlopów na jego pisemny wniosek o udzielenie urlopu.

4.      Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po podpisaniu wniosku o urlop przez jego bezpośredniego przełożonego lub osobę upoważnioną oraz przez osobę, która będzie go zastępować w trakcie nieobecności.

5.      Przeniesienie terminu urlopu może nastąpić na umotywowany ważnymi przyczynami wniosek pracownika lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby zakłócenia toku pracy Biblioteki.

6.      Urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku w trakcie roku powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

7.      Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

8.      Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

9.      skreśla się.

10. W czasie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

11. Pracownik ma prawo do żądania 4  dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielania urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

 

Rozdział VII

Usprawiedliwianie nieobecności

 

§ 20

 

1.      Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

2.      Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

3.      W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

4.      Zawiadomienia o przyczynie nieobecności w pracy pracownik dokonuje osobiście telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zawiadomienie złożone przez inną osobę.

§ 21

 

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8  z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8  godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

 

§ 22

 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

 

§ 23

 

1. Rozpoczęcie pracy w czasie późniejszym, niż to przewidziano w Regulaminie, traktowane jest, jako spóźnienie. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie po przybyciu do pracy zawiadomić przełożonego o przyczynie spóźnienia.

2. Niedobór w czasie pracy, wynikający ze spóźnień, pracownik zobowiązany jest odpracować do końca miesiąca, w którym spóźnienia miały miejsce.

 

§ 24 

 

1. Pracodawca może zwolnić pracownika od wykonywania pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.

2. Każde zwolnienie jest odnotowywane w zeszycie wyjść prywatnych.

3. Pracownik zobowiązany jest odpracować czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zwolnienie miało miejsce, jednak nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Termin odpracowania powinien być uzgodniony z Dyrektorem Biblioteki. Odpracowanie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 

 

 

Rozdział VIII

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

§ 25

 

1.      Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

2.      Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się szkoleniom okresowym.

 

§ 26 

 

1.      Przed podjęciem pracy pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie. Pracodawca obowiązany jest kierować Pracownika na okresowe i kontrolne badania lekarskie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Obowiązkiem pracownika jest poddawanie się okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich.

3.      Badania profilaktyczne są wykonywane na koszt pracodawcy i w miarę możliwości powinny być wykonywane w godzinach pracy.

 

§ 27

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

§ 28

 

1.      Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

2.      Pracownik po odbyciu szkolenia wstępnego, a przed dopuszczeniem go do samodzielnej pracy, musi odbyć instruktaż stanowiskowy pod nadzorem wyznaczonej osoby, zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

3.      Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 29

 

1.      Pracodawca organizuje szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. Osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy administracyjno-biurowi odbywają szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5  lat a pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3  lata.

2.      Pracownik ma obowiązek brać udział w szkoleniach określonych w ust. 1  oraz poddawać się egzaminom z zakresu szkolenia.

3.      Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 

§ 30

 

1.      Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

2.      Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1)     jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2)     ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 31

 

Pracodawca odrębnym zarządzeniem ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

 

§ 32

 

1. Pracodawca ustala zagrożenia występujące na stanowisku pracy, zapisując je na karcie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

2. Przełożony obowiązany jest zapoznać pracownika z kartą oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, co wymaga potwierdzenia przez pracownika odpowiednim pisemnym oświadczeniem.

§ 33

 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1)     znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)     wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3)     dbać o należyty stan wykorzystywanych urządzeń oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4)     stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5)     niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

6)     współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Rozdział IX

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

 

§ 34

 

1.      Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, przy których występują przekroczenia następujących najwyższych dopuszczalnych norm :

 

 

 

Wykaz prac związanych z wysiłkiem fizycznym

Najwyższa norma na osobę

Uwagi

1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną mierzone:

 

 

-wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekraczają:

5000 kJ

- na zmianę roboczą

-przy pracy dorywczej:

20 kJ

- na minutę

2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

 

 

- przy pracy stałej:

12kg

 

- przy pracy dorywczej (do 4  razy na godzinę)

20 kg

 

3. Ręczna obsługa elementów urządzeń, przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

 

Dźwigni, korb, kół sterowniczych

- przy pracy stałe

50 N

- przy pracy dorywczej

100 N

4. Nożna obsługa elementów urządzeń, przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej :

 

Pedałów, przycisków itp.

- przy pracy stałej

120 N

- przy pracy dorywczej

200 N

5. Ręczne podnoszenie pod górę po pochylniach itp. ciężarów o masie:

 

Jeżeli kąt nachylenia przekracza 30º a wys. 5  m

- przy pracy stałej

8 kg

- przy pracy dorywczej

15 kg

6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

 

Po równej i gładkiej powierzchni o pochyleniu nie przekraczającym 2% (6a,b), 1% (6c)

a) przy przewożeniu na taczkach jednokołowych

50 kg

b) przy przewożeniu na wózkach 2,3,4 kołowych

80 kg

c) przy przewożeniu na wózkach po szynach

300 kg

7. Dla kobiet w ciąży i karmiących :

 

 

- wszystkie prace, przy których najwyższe obciążenia pracą fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym netto przekraczają:

2900 kJ

- na zmianę roboczą

- prace wymienione w pkt. 2-6 jeżeli występuje przekroczenie

¼ wartości

- określone w nich wartości

- prace w pozycji wymuszonej:

3 godziny

- w czasie zmiany roboczej

- prace w pozycji stojącej łącznie ponad:

3 godziny

 

2. Kobiet w ciąży lub karmiących piersią nie wolno zatrudniać przy pracach:

1)     w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,

2)     w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,

3)     w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,

4)     w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,

5)     grożących ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

3. Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać przy pracach:

1)     w hałasie i drganiach,

2)     narażających na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz przy monitorach ekranowych,

3)     przy pracy przed monitorami ekranowymi powyżej 4  godzin na dobę,

4)     pod ziemią, poniżej gruntu i na wysokości.

4. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

5. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4  godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6  godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

6. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

7. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2  dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

8. Uprawnienia wynikające z ustępu 6  i 7  stosuje się także do pracownika, z tym że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnień określonych w tych przepisach może korzystać jedno z nich.

 

§ 35

 

Nie wolno zatrudniać kobiet (a w szczególności kobiet w ciąży) przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac wzbronionych kobietom oraz w warunkach określonych przepisami Kodeksu pracy.

 

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

§ 36

 

1.      Dyrektor Biblioteki zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego świadczenia pracy.

2.      Pracownik potwierdza znajomość regulaminu stosownym oświadczeniem, złożonym w formie pisemnej.

 

§ 37

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 

 

§ 38

 

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO

 

Imię i nazwisko osoby

odbywającej szkolenie ..........................................................................................................

 

Nazwa komórki organizacyjnej ............................................................................................

Instruktaż  BHP

 

Instruktaż BHP i p.poż przeprowadził w dniu ................................................. r.

 

...........................................................................................................................

              (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

 

                                                                   .................................................................................

                                                                    (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

Szkolenie wstępne

 

Szkolenie wstępne przeprowadził w dniu ........................................................... r.

 

................................................................................................................................

             (imię i nazwisko przeprowadzającego szkolenie)

 

 

                                                                    .................................................................................

                                                                                                 (podpis osoby, którą przeszkolono*)

Instruktaż stano
-wiskowy

 

Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy .........................................................

 

 przeprowadził w dniach ........................................ r.

 

 

 .....................................................................                     

 (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

Po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy

 

Pan (i) ..............................................................................................................................

został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku:

 

.................................................................................................................

 

 

.......................................................                                              ............................................................

 (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)                                    (data i podpis bezpośredniego przełożonego)

 

 

* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywania prac.


Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

KARTA OBIEGOWA

Rozliczenie pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy

 

1. Imię i nazwisko  ...........................................................................................................................

 

2. Zatrudniony/a od  .........................................................................................................................

 

3. Stanowisko  ..................................................................................................................................

4. Nazwa komórki organizacyjnej

    zatrudniającej pracownika  ...........................................................................................................

 

5. Zwolniony/a z dniem  ...................................................................................................................

 

          .............................................                        …...................................................................

                miejscowość i data                                               pracownik ds. kadr

 

Rozliczenie w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

Nazwa komórki

Zobowiązanie pracownika wobec Biblioteki

Data

Pieczęć i podpis upoważnionego pracownika

Komórka zatrudniająca pracownika

 

 

 

Referat właściwy do spraw księgowości

 

 

 

Referat właściwy do spraw organizacyjnych

 

 

 


Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

Nędza, dnia …...............

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

stanowiska pracy

spisany w dniu ....................................................

 

w związku z przekazaniem stanowiska pracy

..............................................................................................

Przekazujący stanowisko pracy .................................................................................................................

Przejmujący stanowisko pracy ..................................................................................................................

Przedmiotem przekazania jest następująca dokumentacja:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz przekazywanych spraw, nie zakończonych w dniu przekazywania stanowiska pracy:

L.p.

Znak sprawy

Temat sprawy

ostateczny termin zakończenia sprawy

potwierdzenie przekazania sprawy w EOD

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

Wnioski i spostrzeżenia stron:

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy:

Przekazujący: ..................................................................... - ......................................................

                          (imię i nazwisko, stanowisko pracy)                            (podpis)

 

Przejmujący:  ...................................................................... - ......................................................

                           (imię i nazwisko, stanowisko pracy)                           (podpis)Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-12-05 09:15:37
Czas wytworzenia: 2014-12-05 09:14:27
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-12-05 09:15:40)
Odwiedzin na tej stronie: 1108 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM