TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Gminna Biblioteka Publiczna Regulamin wynagradzania Sobota, 16.01.2021
 
Linki

Regulamin wynagradzania

 

Zarządzenie Nr 5/2014

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

z dnia 17 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

Na podstawie art. 77² § 4 i § 6 Kodeksu pracy oraz § 6 ust. 3 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 13.09.2012 r., poz. 3667) nadany Uchwałą Nr XXVII-201-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 06.08.2012 r.

 

zarządzam co następuje

 

§ 1

 

Wprowadzić ujednolicony tekst Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy z dnia 24 lipca 2013 r., zmieniony:

1) Zarządzeniem Nr 16/2013 z dnia 27.12.2013 r.,

 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy z dnia 17 stycznia 2014 r.

 

 

 

Regulamin wynagradzania

pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

(tekst ujednolicony)

 

 

 

Rozdział I

Przepisy wstępne

 

§ 1

 

Regulamin wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy zwany dalej regulaminem określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, zwanej dalej Biblioteką.

 

§ 2

 

Regulamin obejmuje i obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Bibliotece, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

 

§ 3

 

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)     pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Biblioteki,

2)     Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki,

3)     Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza.

 

§ 4

 

1.      Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z regulaminem  przez Dyrektora.

2.      Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

 

 

 

Rozdział II

Wynagrodzenie za pracę

 

§ 5

 

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

 

§ 6

 

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu wykonywanej pracy, ustalonego w umowie o pracę.

 

§ 7

 

Pracownikowi w zależności od wykonywanej pracy i zajmowanego w Bibliotece stanowiska, przysługują następujące składniki wynagrodzenia:

1)     wynagrodzenie zasadnicze,

2)     dodatek funkcyjny,

3)     dodatek stażowy,

4)     premia regulaminowa.

 

§ 8

 

1.      Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do regulaminu.

2.      Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotece określone są w odrębnych przepisach.

3.      Stanowiska pracy i ich zaszeregowanie określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 9

 

1.      Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustala Dyrektor Biblioteki, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego Dyrektora ustala Wójt.

 

§ 10

 

1.      Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po upływie 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2.      Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.      Dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie oraz dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1)     począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2)     za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

 

§ 11

 

Zasady przyznawania i wypłacania premii pracownikom określa Regulamin premiowania stanowiący Załącznik Nr 3 do Regulaminu wynagradzania.

 

 

Rozdział III

Nagrody

 

§ 12

 

1.      Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa przyznawana w wysokości:

1)     75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,

2)     100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy,

3)     150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy,

4)     200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy,

5)     300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy.

2.      Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

3.      W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4.      Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika  prawa do tej nagrody.

5.      Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6.      Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

7.      Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

8.      Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

9.      W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

§ 13

 

1.      W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród w wysokości do 3% tych środków.

2.      Zasady przyznawania i wypłacania nagród określa Załącznik Nr 4 do regulaminu wynagradzania.

 

 

 

Rozdział IV

Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń

i pozostałych należności pracowniczych

 

§ 14

 

1.      Wypłata wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa oraz zasiłków rodzinnych dokonywana jest z góry do 28-go dnia miesiąca.

2.      Jeżeli 28 dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym lub dniem dodatkowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacone jest w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 28 dzień miesiąca.

 

§ 15

 

Wypłaty dokonuje się na konto bankowe pracownika po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na piśmie.

  

 

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 

§ 16

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 17

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

 

TABELA

MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

 

 

Kategoria zaszeregowania

 

 

Stawki miesięczne w złotych

I

1050 – 1650

II

1070 – 1750

III

1090 – 1850

IV

1110 – 1950

V

1130 – 2050

VI

1150 – 2150

VII

1170 – 2200

VIII

1190 – 2250

IX

1210 – 2400

X

1230 – 2550

XI

1250 – 2700

XII

1270 – 2850

XIII

1290 – 3000

XIV

1310 – 3300

XV

1330 – 3600

XVI

1350 – 3900

XVII

1370 – 4200

XVIII

1390 – 4500

XIX

1410 – 5000

XX

do 5500

XXI

do 6000

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

TABELA

ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY

 

  1. Pracownicy działalności podstawowej

 

 

 

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1.

Starszy kustosz, główny specjalista

XVI - XIX

2.

Kustosz

XIII - XIV

3.

Starszy bibliotekarz

XI - XII

4.

Bibliotekarz

IX - X

5.

Starszy magazynier biblioteczny

VIII - IX

6.

Młodszy bibliotekarz, młodszy specjalista, magazynier biblioteczny

VII - VIII

 

 

 

  1. Pracownicy administracji i obsługi

 

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1.

Główny księgowy

do XX

2.

 Sprzątaczka

I - II

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

 

Regulamin premiowania

pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

 

1.      Pracownikowi w każdym roku budżetowym może zostać przyznana premia regulaminowa, stanowiąca składnik wynagrodzenia w wysokości do 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2.      skreśla się.

3.      skreśla się.

4.      Premie w wysokości do 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przyznaje Dyrektorowi Biblioteki Wójt Gminy Nędza, a pozostałym pracownikom – Dyrektor.

5.      Premię regulaminową wypłaca się w stosunku miesięcznym.

6.      Premia regulaminowa obniżana  jest o 1/30 jej wysokości z każdy dzień nieobecności w pracy.

7.      Premię regulaminową przyznaje się pracownikowi bez względu na wymiar czasu pracy

8.      Premia ma charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje prawo roszczenia o jej przyznanie.

 

  

 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

 

 

Zasady przyznawania nagród

pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

 

1.      W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród w wysokości do 3 % środków na wynagrodzenia osobowe.

2.      Fundusz nagród może ulec zwiększeniu w przypadku oszczędności w osobowym funduszu płac wynikających z urlopów bezpłatnych, zwolnień lekarskich, opieki nad dzieckiem, urlopów macierzyńskich itp.

3.      Nagroda może być przyznana pracownikowi, który w Bibliotece przepracował nie mniej niż 12 miesięcy.

4.      Nagrody przyznaje się pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie za:

1)     podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania Biblioteki,

2)     wydajność i operatywność w pracy,

3)     w zakresie odpowiedzialności materialnej za dbałość o powierzone   mienie oraz oszczędne i  racjonalne gospodarowanie środkami.

4)     stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań.

5)     dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych nie mieszczących się w jego zakresie obowiązków.

5.      Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który wykonuje swoje zadania niedbale, nieterminowo, lekceważy dyscyplinę pracy i nie stosuje się do obowiązujących w Bibliotece Regulaminów Pracy i Organizacyjnego oraz Kodeksu Etyki.

6.      Nagroda może być wypłacana w maju z okazji branżowego święta Dnia Bibliotekarza i Dnia Działacza Kultury.

7.      Wypłaty z funduszu nagród dokonuje się na wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy.

8.      Decyzja o przyznaniu nagrody pracownikowi i jej wysokość należy do Dyrektora Biblioteki.

9.      Nie otrzymanie nagrody nie stanowi podstawy roszczeń pracownika do jej uzyskania.

10. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.

11.  Nagrodę Dyrektorowi przyznaje Wójt Gminy Nędza.

 

 

 

 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-02-18 14:46:25
Czas wytworzenia: 2014-02-18 14:46:05
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-02-18 14:47:27)
Odwiedzin na tej stronie: 2124 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM