TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Gminna Biblioteka Publiczna Regulamin organizacyjny Sobota, 16.01.2021
 
Linki

Regulamin organizacyjny


  

Zarządzenie Nr 2/2014

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Organizacyjnego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U.z 2012 r., poz. 406), po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Nędza.

 

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 12/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. i Zarządzeniem Nr 15/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                         Załącznik do Zarządzenia nr2/2014
                                                         Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy
                                                        
z dnia 15 stycznia 2014 r.

 

 

Regulamin organizacyjny

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

(tekst ujednolicony)

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zarządzania, strukturę organizacyjną wewnętrzną oraz zakres działania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznejw Nędzy.

 

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)Bibliotece – należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną w Nędzy,

2)Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy,

3)pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Gminnej Biblioteki Publicznejw Nędzy,

4)Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ZARZADZĄNIE BIBLIOTEKĄ

 

§ 3

 

1.Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności Biblioteki.

2.Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

3.Dyrektor odpowiada za:

1)realizację zadań statutowych i planów działalności Biblioteki,

2)gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem instytucji, politykę kadrową,

3)odpowiednie warunki pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4.W zakresie realizacjizadań statutowych Dyrektor odpowiada w szczególności za:

1)gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2)ustalanie zasad doboru wszelkich materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia,

3)uzupełnianie zbiorów Biblioteki drogą zakupu, darów, wymiany i z innych źródeł,

4)ewidencję sumaryczną zbiorów: ustalanie ilościowych i jakościowych kryteriów rozdziału nabytych materiałów bibliotecznych, przekazywanie ich filiom biblioteki,

5)właściwe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup materiałów bibliotecznych,

6)uzgadnianie stanów ilościowych i wartościowych zbiorów,

7)prowadzenie katalogu centralnego,

8)ustalanie zasad dotyczących opracowania zbiorów,

9)katalogowanie książek,

10)klasyfikowanie książek i ustalanie haseł przedmiotowych,

11)opracowanie schematów katalogów rzeczowych,

12)opracowanie komputerowe książek z lat ubiegłych,

13)nadzór nad reklasyfikacją księgozbioru,

14)sporządzanie analiz dotyczących działalności biblioteki oraz sprawozdań.

5.Dyrektor upoważniony jest do wydawania zarządzeń regulujących funkcjonowanie Biblioteki oraz podpisuje:

1)zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, regulaminy i inne akty o charakterze wewnętrznym,

2)polecenia służbowe o charakterze ogólnym i organizacyjnym oraz związane z realizacją zadań Biblioteki,

3)korespondencję zewnętrzną kierowaną do władz zwierzchnich, sądów oraz kontrahentów umów,

4)informacje, sprawozdania i wnioski wychodzące na zewnątrz Biblioteki,

5)skreśla się,

6)inne pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania i uprawnień Dyrektora.

6.W razie nieobecności Dyrektora spowodowanej jego chorobą, urlopem lub innymi przyczynami powodującymi nieobecność dłuższą niż 3 dni, pisma w sprawach określonych w ust. 3 podpisuje Główny Księgowy albo inny upoważniony przez Dyrektora pracownik Biblioteki.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

 

§ 4

 

1.Działalność statutowa Biblioteki realizowana jest w jego siedzibie, w filiach wymienionych w ust. 3.

2.Siedziba Biblioteki mieści się w budynku w Nędzy przy ul. Strażackiej 2.

3.W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące jej filie:

1)Filia w Babicach – z siedzibą Babice ul. Wiejska 68,

2)Filia w Zawadzie Książęcej – z siedzibą Zawada Książęca ul. Raciborska 53.

 

 

§ 5

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy zatrudnieni są następujący pracownicy:

 

STANOWISKOPRACY

ILOŚĆ ETATÓW

 

Dyrektor

 

Główny Księgowy

 

Bibliotekarz w siedzibie Biblioteki w Nędzy

 

Bibliotekarz w Filii wBabicach

 

Bibliotekarz w Filii w Zawadzie Książęcej

 

Sprzątaczka w siedzibie Biblioteki w Nędzy

 

Sprzątaczka w Zawadzie Książęcej

 

 

1

 

1/8

 

1

 

 

1/2

 

 

1

 

 

3/8

 

 

1/4

 

 

§ 6

 

1.Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i kieruje całokształtem gospodarki finansowej.

2.Do zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:

1)prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury,
2)sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów księgowych,
3)bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
4)opracowanie rocznego planu finansowego w ujęciu wartościowym,
5)analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Biblioteki,
6)dokonywanie zmian w budżecie,
7)zatwierdzanie wydatków budżetowych,
8)opracowywanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu.
 
 

§ 7

 

1. Do obowiązków bibliotekarzy należą prace związane z przechowywaniem, udostępnianiem, porządkowaniem i konserwacją zbiorów, a także prace związane z informacją biblioteczną i pracą zczytelnikiem.

2. W szczególności do obowiązków bibliotekarzy należą:

1) prace związane z księgozbiorem i jego dokumentacją oraz przygotowanie zbiorów do udostępniania:

a) inwentaryzowanie zbiorów (jednostkowe i sumaryczne),

b) opracowanie techniczne nabytków (pieczętowanie, znakowanie, oprawianie),

c) zaopatrywanie materiałów bibliotecznych w karty wypożyczeń,

d) prowadzenie rejestru przybytków,

e) włączanie książek na półki wg schematu rozmieszczania zbiorów (układ systematyczny),

f) selekcja księgozbioru, wycofywanie książek wg aktualnych zaleceń (zeszyty selekcji), egzemplarzy zużytych, zniszczonych i nie zwróconych przez czytelników,

g) sporządzanie protokołów ubytków, prowadzenie rejestru ubytków,

h) aktualizacja napisów informacyjnych oraz rozdzielaczy w księgozbiorze i katalogach,

i) prowadzenie katalogów, ich melioracja, ujednolicanie opisów sygnatur i klasyfikacji,

j) bieżące podliczanie wartości księgozbioru (inwentarze),

k) bieżąca konserwacja zbiorów (zszywanie, klejenie, oprawianie)

2) prace związane z udostępnianiem zbiorów czytelnikom:

a) przyjmowanie czytelników i ich ewidencja, prowadzenie kartoteki czytelnikówi zobowiązań,

b) skreśla się,

c) wypożyczanie i przyjmowanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie ewidencji wypożyczeń,

d) prowadzenie dziennika statystycznego,

e) prowadzenie kwitariuszy przychodowych (za zagubione książki, przetrzymywanie książek),

f) wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych książek,

g) udzielanie czytelnikom pomocy w doborze lektury,

h) pomoc czytelnikom w korzystaniu ze źródeł informacyjnych o zbiorach (katalogi, bibliografie i in.),

i) popularyzacja książki i czytelnictwa przy pomocy różnych form pracy (indywidualnej i zespołowej),

3) prace związane z udostępnieniem zbiorów:

a) prezencyjne udostępnianie księgozbioru czytelni,

b) prowadzenie kart akcesji czasopism,

c) opracowanie i prowadzenie katalogu wydawnictw regionalnych,

d) skreśla się,

e) udzielanie informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych,

f) prowadzenie statystyki odwiedzin, wypożyczeń książek i czasopism oraz udzielonych informacji w czytelni biblioteki,

g) analiza wykorzystania prasy.

 

§ 8

Sprzątaczka podlega bezpośrednio Dyrektorowi i opowiada za utrzymanie ładu i porządku w obiektach Biblioteki.

 

 

ROZDZIAL IV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

 

W stosunku do Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy.

 

§ 10

 

1.W sprawach nie objętych postanowieniami Regulaminu decyduje Dyrektor.

2.Zmiany Regulaminu dokonuje Dyrektor po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-02-18 14:22:08
Czas wytworzenia: 2014-02-18 14:21:03
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-02-18 14:22:09)
Odwiedzin na tej stronie: 2244 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM