TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Gminna Biblioteka Publiczna Statut Sobota, 20.07.2024
 
Linki

Statut


Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Nędza w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej.

§2

Podstawą prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

   1. ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. nr 13 poz. 123 z 2001 roku),
   2. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
   3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zm.),
   4. niniejszy statut.

§3

   1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Nędzy przy ulicy Strażackiej 2.
   2. Obszarem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Nędza.
   3. Gmina Nędza jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej.
   4. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Zarząd Gminy Nędza.
   5. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej w Raciborzu. Może też korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej.

§4

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

   1. Biblioteka centralna w Nędzy ul. Strażacka 2;
   2. Filia w Babicach ul. Wiejska 68;
   3. Filia w Zawadzie Książęcej ul. Raciborska 53;
   4. Świetlica w Nędzy ul. Strażacka 2;
   5. Świetlica w Szymocicach ul. Gliwicka 20;
   6. Świetlica w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich;
   7. Świetlica w Zawadzie Książęcej ul. Raciborska 53.

§5

Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§6

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§7

Gminna Biblioteka Publiczna używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres oraz pieczęci nagłówkowych, podłużnych, zawierających pełne nazwy i adresy dla poszczególnych filii i świetlic oraz pieczęci okrągłej z pełnymi nazwami bibliotek w otoku.

Rozdział II
Cele i zadania

§8

Celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

§9

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

   1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu. Gromadzi materiały w języku mniejszości narodowej lub innych;
   2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy. Współpracuje też z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;
   3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, a także chorych i niepełnosprawnych;
   4. udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności Gminy;
   5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;
   6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki;
   7. realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury;
   8. wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;
   9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

§10

Gminna Biblioteka Publiczna może podejmować również inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności Gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§11

   1. Gminną Biblioteką Publiczną zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor, powołany i odwołany przez Zarząd Gminy Nędza.
   2. Organizację wewnętrzną Gminnej Biblioteki Publicznej określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy oraz działających w niej związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
   3. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej jest dla jej pracowników pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa pracy.
   4. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Gminnej Biblioteki publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jest za nie odpowiedzialny.

§12

   1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
   2. Wynagrodzenie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§13

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w §2 pkt 1.

§14

   1. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej zatwierdzony przez Kierownika, z dostosowaniem planu do dotacji, uchwalonej w budżecie gminy Nędza na dany rok.
   2. Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej są dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   3. Wydatki na całkowitą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej pokrywane są z przychodów.

§15

   1. Gminna Biblioteka Publiczna może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą m.in.:
          * dzierżawę lub wynajem pomieszczeń;
          * usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne);
          * organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej;
          * realizację imprez zleconych;
          * działalność reklamową i promocyjną.
   2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§16

Gminna Biblioteka Publiczna obsługę finansowo-księgową powierza głównemu księgowemu zgodnie z przepisami art. 44 i 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§17

   1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej nadaje Organizator.
   2. Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2008-12-17 14:09:33
Czas wytworzenia: 2008-12-17 13:50:46
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2008-12-17 14:09:33)
Odwiedzin na tej stronie: 2391 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM