TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. Regulamin organizacyjny Niedziela, 07.06.2020
 
Linki

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy
Rozdział I
§1


Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy jest zakładem budżetowym utworzonym na mocy uchwały Rady Gminy Nędza nr XVIII/96/96 z dnia 1 marca 1996 roku.

§2
Zakład jest organizacyjną jednostką gminy w Nędzy powołaną w celu wykonywania jej zadań własnych.

§3
Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Wójt Gminy Nędza.

§4
Na czele zakładu stoi kierownik, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nędza.

§5
Zakład działa w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika Zakładu.

§6
Przedmiotem działalności zakładu jest:

Bieżące zaspokojenie potrzeb gminy przez świadczenie usług w zakresie zadań własnych gminy takich jak:
zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania w wodę,
prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
wykonywanie podłączeń do odbiorców wody,
prowadzenie eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej,
prowadzenie konserwacji i remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, których organem założycielskim jest Gmina Nędza,
przeprowadzanie konserwacji i drobnych remontów dróg gminnych,
świadczenie usług transportowo-sprzętowych,
prowadzenie robót regulacyjno-melioracyjnych,
konserwacji zieleni, krzewów i drzew w pasie dróg gminnych,
ustawienia znaków oraz ich konserwacja na drogach gminnych,
robót ślusarsko-spawalniczych,
robót porządkowych,
oraz innych robót zleconych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne.
Świadczenie usług na rzecz innych jednostek gospodarczych oraz mieszkańców.
§7
Zakład posiada w systemie podmiotów gospodarki narodowej Regon Statystyczny - numer identyfikacyjny.


Rozdział II
Struktura organizacyjna
§8


Pracą zakładu kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności, a w tym dobór pracowników, gospodarkę finansową i powierzone składniki majątkowe.
Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Nędza.
Kierownik podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Nędza.
Z pracownikami zakładu stosunek pracy nawiązuje na podstawie umowy o pracę i rozwiązuje Kierownik Zakładu.
Kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zakładu.
§9
Główna księgowa zakładu prowadzi rachunkowość zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
Główna księgowa podlega bezpośrednio Kierownikowi Zakładu.
Do obowiązków głównej księgowej należy:
prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
zorganizowanie, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu zakładu, sporządzaniu kalkulacji wynikowych kosztów, wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzenie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
ochronę mienia będącego w posiadaniu zakładu oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za to mienie,
prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na:
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i innymi będącymi w dyspozycji zakładu,
przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
zapewnienie terminowego ściągania należności,
analiza wykorzystanych środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji zakładu,
opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, instrukcji kasowej,
dokonywanie zmian w budżecie zakładu,
opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
opracowanie rocznych planów finansowych z rozbiciem na poszczególne rodzaje działalności,
opracowanie miesięcznych sprawozdań finansowych dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych,
prawidłowe i terminowe sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu - bilans roczny zakładu,
główna księgowa współodpowiada za gospodarkę finansową i ekonomiczną zakładu,
głównej księgowej zakładu podlegają bezpośrednio:
kasjer kontysta,
inkasenci zakładu.
§10
Inkasent zakładu podlega bezpośrednio Głównej Księgowej Zakładu.
Do obowiązków inkasenta w szczególności należą:
bieżące odczytywanie, naliczanie i skasowanie należności za pobraną wodę przez poszczególnych odbiorców,
sprawdzanie sprawności wodomierza,
sprawdzanie plomb na wodomierzach.
§11
Kasjer kontysta podlega bezpośrednio Głównej Księgowej Zakładu.
Do obowiązków jego w szczególności należy:
prowadzenie gospodarki kasowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
sporządzania raportów kasowych,
księgowanie wybranych operacji gospodarczych zakładu,
wpłacanie na rachunek bankowy pobranych wpływów gotówkowych,
wypłacanie gotówki z tytułu realizacji rachunków za wykonane usługi i roboty oraz inne wypłaty z kasy,
rozliczanie inkasentów z wykonanych operacji finansowych,
sporządzanie list płac, rozliczenie spraw ZUS, emerytalno-rentowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych jako reprezentant płatnika,
sporządzenie deklaracji finansowych PIT-u, sprawozdań GUS oraz rozliczeń rocznych pracowników z tytułu podatku,
współpraca z bankiem - sporządzenie i składanie przelewów, wpłaty gotówkowe,
wykonywanie zadań z zakresu księgowości przydzielonych przez głównego księgowego zakładu,
prowadzenie spraw osobowo-kadrowych zakładu,
prowadzenia zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą.
§12
Konserwator urządzeń wodociągowych podlega bezpośrednio Kierownikowi Zakładu.
Do obowiązków jego w szczególności należy:
bieżąca konserwacja urządzeń wodociągowych,
nadzorowania bieżącej pracy urządzeń wodociągowych,
wykonywania prac remontowych instalacji wodociągowej,
wykonywania i nadzorowania prac poleconych przez przełożonego.
§13
Konserwator urządzeń elektrycznych podlega bezpośrednio Kierownikowi Zakładu.
Do obowiązków jego w szczególności należy:
bieżącej konserwacji urządzeń elektrycznych zakładu,
nadzorowania bieżącej pracy urządzeń elektrycznych zakładu,
wykonywania prac remontowych instalacji elektrycznej oraz instalacji wodnej,
kierowania samochodem, ciągnikiem oraz sprzętem specjalistycznym,
dbania o powierzony sprzęt,
dbania o czystość i porządek pomieszczeń SUW, przepompowni, studni oraz terenu stref bezpośrednich,
wykonywania prac poleconych przez przełożonego.
§14
Kierowca podlega bezpośrednio Kierownikowi Zakładu.
Do obowiązków kierowcy w szczególności należy:
kierowania samochodem, ciągnikiem oraz sprzętem specjalistycznym,
bieżącej konserwacje środków transportowych,
należytego dbanie o powierzony sprzęt,
używania środków transportowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
wykonywania prac konserwacyjnych urządzeń wodociągowych,
prowadzenia gospodarki magazynowej,
wykonywania prac poleconych przez przełożonego.
§15
Pomocnicy konserwatora urządzeń wodociągowych - kopacz podlegają bezpośrednio konserwatorowi urządzeń wodociągowych.
Do zadań pomocników konserwatora należy:
bieżącej konserwacji urządzeń wodociągowych,
wykonywania prac remontowych urządzeń wodociągowych i instalacji wodociągowej,
dbania o czystość i porządek pomieszczeń SUW, przepompowni, studni oraz terenów stref bezpośrednich,
wykonywania prac poleconych przez przełożonego.


Rozdział III
Zasady wspólne dla wszystkich pracowników
§16


Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie, starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy.
Pracownik jest obowiązany w szczególności:
przestrzegani ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny,
dążyć do uzyskania w pracy jak najszybszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę,
przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku w zakładzie pracy,
przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów p.pożarowych,
dbać o dobro zakładu, chronić jego mienia i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem,
przestrzegać tajemnicy służbowej,
przestrzegać zasad współżycia społecznego,
zaznajomić się z obowiązującymi przepisami, regulaminem i instrukcjami służbowymi,
obniżać koszty własne na stanowisku pracy,
wykazywać należytą troskę o całość interesów i majątku Zakładu niezależnie od tego, czy obowiązek ten wynika z zakresu czynności konkretnych przepisów lub poleceń służbowych.
Każdy pracownik Zakładu ponosi pełną odpowiedzialność służbową, materialną i ewentualnie karną:
za niewypełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień wynikających z zakresu pracy, odpowiednich przepisów lub poleceń przełożonych,
za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących go jako pracownika zakładu a w szczególności przepisów odnoszących się do jego stanowiska i zakresu pracy,
za powstałe z winy pracownika względnie na wskutek braku nadzoru szkody lub niedobory majątkowe,
jeżeli pracownik dopuścił się zagarnięcia mienia Zakładu albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
Poszczególni pracownicy otrzymują polecenie służbowe wyłącznie od bezpośrednich przełożonych, przed którymi są odpowiedzialni za całokształt powierzonym im pracom.

Plik Rozmiar Pobierz
Schemat Organizacyjny Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy 16 KB  
Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-01-13 09:26:42
Czas wytworzenia: 2009-01-22 11:36:35
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2012-01-13 09:26:42)
Odwiedzin na tej stronie: 1678 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM