TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Opłaty, czynsze i podatki Podatek od nieruchomości Czwartek, 04.06.2020
 
Linki

Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samodzielnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, nie złączonych trwale gruntem;
 • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy;
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych, należących do Skarbu Państwa lub gminy;
 •  użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż leśna lub rolna.
 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi, ale nie związane z prowadzeniem innej działalności niż rolna lub leśna.
 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w terminie określonym na formularzu. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2008 roku

 1. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,54 zł.
 2. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,40 zł.
 3. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł.
 4. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,70 zł.
 5. Od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,15 zł.
 6. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7.
 7. Od 1 m² powierzchni gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł,
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni – 3,50 zł,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł.


Ulgi i zwolnienia

 1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność (współwłasność) gminy, będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, zajęte na potrzeby bibliotek gminnych, związane z prowadzoną działalnością gminną w zakresie sportu i rekreacji, zajęte na potrzeby przeciwpożarowe.
 2. Pozostałe grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność lub współwłasność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 3. Grunty, budynki lub ich części użytkowane przez jednostki terenowe policji do realizacji zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 4. Grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, nie zagospodarowane i nie oddane w posiadanie zależne.

 
Zwolnienia powyższe nie obejmują gruntów, budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-13 14:57:35
Czas wytworzenia: 2009-01-13 13:59:27
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-13 14:57:35)
Odwiedzin na tej stronie: 3004 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM