TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Nabór pracowników Konkursy - Archiwum Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy Piątek, 05.06.2020
 
Linki

Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy

Urząd Gminy Nędza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Nędzy, w wymiarze czasu pracy ¾ etatu.

 1. Wymagania:
  1. niezbędne:
   • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
   • niekaralność za przestępstwa umyślne,
   • nieposzlakowana opinia,
  2. dodatkowe:
   • znajomość ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
   • znajomość ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
   • umiejętność obsługi programu MS Office i obsługi komputera;
   • doświadczenie w pracy księgowego.
 2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  • prowadzenie księgowości syntetycznej jednostki budżetowej (Urząd Gminy),
  • prowadzenie księgowości syntetycznej w zakresie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnej, sumy depozytowe, środki trwałe,
  • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej, uzgadnianie aktywów i pasywów z analityką,
  • prowadzenie całości spraw z zakresu podatku od towarów i usług (VAT),
  • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 3. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys - curriculum vitae,
  • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
   oryginał kwestionariusza osobowego,
  • oświadczenie z klauzulą:
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
   • przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
 5. Termin i miejsce składania dokumentów
  • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Nędzy" z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresu do korespondencji - w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy w terminie do 30 kwietnia 2008 roku godz. 15.00.
 6. Inne informacje
  • Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (0 32) 410 23 99 wew. 31. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Data ogłoszenia konkursu: 16.04.2008 r.

Wyniki naboru

 • w dniu 5.05.2008 r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, referentem ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Nędzy wybrana została pani Patrycja Nielipińska, zamieszkała w Nędzy.
 • uzasadnienie wyboru:
  Pani Patrycja Nielipińska posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na oferowanym stanowisku. Posiada zakres wiedzy i umiejętności niezbędne do prowadzenia zadań przedstawionych w ogłoszeniu o naborze. Podnosząc kwalifikacje zawodowe poprzez przygotowywanie się do obrony pracy licencjackiej gwarantuje osiągnięcie wymaganego poziomu wiedzy na oferowanym stanowisku.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-15 08:26:42
Czas wytworzenia: 2009-01-15 08:14:10
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-15 08:26:42)
Odwiedzin na tej stronie: 1533 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM