TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. Statut Poniedziałek, 01.06.2020
 
Linki

Statut


Statut Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy


Postanowienia ogólne

§1


Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy zwany dalej "Zakładem" prowadzi działalność 
na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 2 i art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) niniejszego statutu.


Rozdział I
Przedmiot i zakres działania

§2

Pełna nazwa Zakładu brzmi: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych.
Siedziba Zakładu mieści się w Nędzy, ul. Nad Suminą nr 2.
Zakład może używać skrótu ZWiUK.

§3

Zakład działa na obszarze Gminy Nędza.


§4

Zakład realizuje zadania Gminy Nędza w zakresie:
1. wykonywania remontów, napraw oraz konserwacji w obiektach gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi,
2. bieżącego, częściowego utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów w tym montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
4. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz urządzeń sanitarnych,
5. utrzymania czystości i porządku,
6. zieleni gminnej i zadrzewień.”

§5

Swoje zadania Zakład wykonuje samodzielnie.


Rozdział II
Organizacja Zakładu

§6

Zakładem kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy; zatrudnienie kierownika następuje na podstawie umowy o pracę.
Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy z zastrzeżeniem ust. 1.
Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.
Kierownik Zakładu kieruje Zakładem oraz podległymi mu bezpośrednio pracownikami.
Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony na wniosek kierownika przez Wójta Gminy.
Zasady wynagradzania pracowników Zakładu określają odrębne przepisy.


Rozdział III
Mienie komunalne

§7

Majątek Zakładu jest własnością komunalną Gminy Nędza.
Zakład przyjmuje do eksploatacji majątek Gminy do używania na podstawie umowy użyczenia.
Do mienia komunalnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 roku nr 13 poz. 74 z późn. zm.) i ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 291 z późn. zm.).
Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn. zm.).


Rozdział IV
Działalność Zakładu

§8

Kierownik Zakładu kieruje jednoosobowo działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz przed organami i instytucjami, podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.
Kierownik Zakładu zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zakładu w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Nędza.

Gospodarka finansowa

§9

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest przedstawiony przez kierownika i zatwierdzony przez Wójta Gminy roczny plan finansowy obejmujący przewidywane przychody i rozchody, stan środków obrotowych i rozliczenie z Budżetem Gminy.
Plan finansowy winien ujmować kwoty dotacji do:
działalności podstawowej, działalności remontów i konserwacji obiektów gminnych i innych.
Zasady opracowania planów finansowych Zakładu regulują przepisy dotyczące finansów publicznych.
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekraczać wartości normatywu zapasów powiększonego nie więcej niż o 1/12 części rocznych planowanych rocznych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§10

Zakład prowadzi rachunkowość, zgodnie z ustalonym dla zakładu budżetowego planem kont. Zakład sporządza w oparciu o plan kont sprawozdania finansowe.
Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i zasobów paragrafy określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Zakład pokrywa z przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług, działalności podstawowej i pomocniczej oraz dotacji budżetowej uchwalonej przez Radę Gminy Nędza.
Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
Kontrolę finansową i nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.
Plan finansowy Zakładu może być zmieniony w ciągu roku, lub mogą być realizowane wyższe od planowanych przychody i rozchody, jeżeli nie spowoduje to zmniejszenia planowanych wpłat do Budżetu Gminy ani zwiększenia wynagrodzeń osobowych. Inne zmiany planu finansowego mogą być dokonane wyłącznie po uprzednim wprowadzeniu zmian w Budżecie Gminy przez Radę Gminy.

§11


Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.Rozdział V
Prawa i obowiązki pracowników

§12

Prawa i obowiązki pracowników określają:
przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw regulujących status pracownika, regulamin pracy Zakładu,
szczegółowe wewnętrzne akty prawne Zakładu.


Rozdział VI
Nadzór nad Zakładem

§13

Merytoryczny nadzór i kontrolę nad działalnością statutową Zakładu sprawuje Wójt Gminy.
Kontrolę i ocenę pracy kierownika Zakładu dokonuje Wójt Gminy.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§14

Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.
Zmiany niniejszego statutu wymagają zatwierdzenia przez Radę Gminy w drodze odrębnej uchwały.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami statutu obowiązują przepisy o układach budżetowych.

§15

Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-01-13 08:25:02
Czas wytworzenia: 2010-11-29 10:51:44
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2012-01-13 08:25:02)
Odwiedzin na tej stronie: 1270 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM