TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Komisje Rady Gminy Sobota, 20.07.2024
 
Linki

Komisje Rady Gminy

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Gminy są komisje stałe i doraźne. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.
Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

W obecnej kadencji 2014-2018 przy Radzie Gminy działa komisja stała:

 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

oraz 1 komisja doraźna:

 • Komisja ds. zmian Statutu Gminy Nędza

Komisja Rewizyjna
Powołana Uchwałą Nr II / 3 /2014 Rady Gminy Nędza z dnia 9 grudnia 2014 roku w składzie:

Przewodniczący: Francus Jan 
Członkowie:
Brunon Bluszcz
Karol Kalemba

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:
  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości,
  • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 • badanie gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów,
 • badanie wykonania budżetu gminy.

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Powołana Uchwałą Nr II / 7 / 2014 Rady Gminy Nędza
z dnia 9 grudnia 2014 roku

Przewodnicząca: Kowol Alicja
Członkowie:
Justyna Bonk - Mozgawa
Jan Francus
Marian Gzuk,
Norbert Gzuk
Krystian Krótki
Piotr Kudla
Gizela Marondel,
Gerard Przybyła,
Julian Skwierczyński,
Waldemar Wiesner.

Komisja opiniuje projekty uchwał w sprawach:

1) budżetu i zmian budżetu oraz procedury uchwalania budżetu;
2) podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych ustalanych lub pobieranych przez Gminę lub jej organy;
3) udzielanych z budżetu Gminy dotacji, subwencji oraz pomocy publicznej;
4) majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu;
5) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania lub udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego ,przystąpienia do związku międzygminnego ,oraz w innych sprawach – jeśli mogą spowodować konieczność poniesienia wydatków budżetowych lub uszczuplenia dochodów Gminy;
6) wysokości diet radnych i sołtysów;
7) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
8) tworzenia ,likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych .

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Powołana Uchwałą Nr II / 8 / 2014 Rady Gminy Nędza
z dnia 9 grudnia 2014 roku

Przewodniczący: Kalemba Karol
Członkowie:
Brunon Bluszcz
Jan Flut,
Marian Gzuk
Piotr Kudla,
Julian Skwierczyński.

Przedmiot i zakres działania Komisji ustala się następująco :
1) opiniowanie, wnioskowanie i ocena funkcjonowania Gminy w zakresie : pomocy społecznej , porządku i bezpieczeństwa publicznego , rolnictwa, ochrony środowiska i ochrony zdrowia;
2) opiniowanie wniosków dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie , ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej ;
3) współpraca w zakresie podnoszenia poziomu zdrowotnego mieszkańców Gminy, rehabilitacji, likwidacji barier dla niepełnosprawnych ,przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologii społecznej;
4) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji;
5) rozpatrywanie postulatów mieszkańców ,skarg i wniosków dotyczących spraw z zakresu działania Komisji ;
6) analiza i opiniowanie systemu zarządzania kryzysowego w Gminie, ocena funkcjonowania, finansowania i współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, ocena stanu gotowości Gminy na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof;
7) ocena przygotowań Gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom ;
8) analiza wdrożonych programów bezpieczeństwa publicznego.


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Powołana Uchwałą Nr II / 9 / 2014 Rady Gminy Nędza
z dnia 9 grudnia 2014 roku 

Przewodniczący: Gizela Marondel
Członkowie:
Justyna Bonk - Mozgawa,
Norbert Gzuk,
Alicja Kowol,
Krystian Krótki,
Krystian Okręt,
Waldemar Wiesner,

Przedmiot i zakres działania Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu ustala się następująco :

1) opiniowanie, wnioskowanie i ocena funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum a w szczególności edukacji publicznej; ;
2) opiniowanie wniosków dotyczących przekształceń  organizacyjnych w zakresie funkcjonowania oświaty ,kultury i sportu w Gminie ;
3) nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi , stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie oświaty, kultury i sportu;
4) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji;
5) rozpatrywanie postulatów mieszkańców, skarg i wniosków dotyczących spraw z zakresu działania Komisji.Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2015-01-07 08:38:49
Czas wytworzenia: 2015-01-07 08:38:30
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2015-01-07 08:38:49)
Odwiedzin na tej stronie: 2826 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM