TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Plany i programy Wtorek, 25.06.2024
 
Linki

Plany i programy


Plan pracy Rady Gminy Nędza na 2014 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1

Zatwierdzenie planu pracy RG i stałych komisji RG na 2014r

20 stycznia 2014

2

Analiza wykonanych inwestycji w roku 2013, plan inwestycji na rok 2014.

Analiza sprawozdań Stowarzyszeń otrzymujących dotacje z budżetu Gminy

24 lutego 2014

3

Sprawozdanie z działalnościGminnego Centrum Kultury w Nędzy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

31 marca 2014

4

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok

29 kwietnia 2014

5

Realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2013 rok dla Wójta Gminy

26 maja 2014

6

Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego sp. zo.o. w Nędzy

30 czerwca 2014

7

Rozpatrzenie INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

25 sierpnia 2014

8

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DO BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK :stawki podatków i opłat lokalnych

29 września 2014

9

PRZYJĘCIE UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2015 ROK

27października 2014

10 Przyjęcie BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK i uchwał około budżetowych

 

11 Analiza i rozpatrywanie wniosków ,skarg i pism ;

Przyjmowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy ;

Aktualizacja gminnych programów ;

Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy

na bieżąco

           Zatwierdzono na sesji Rady Gminy Nędza, dnia 20.01.2014

           Protokół Nr XLV / 2014Plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2014 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Ustalenie planu pracy na 2014 rok.
Zapoznanie się z działalnością Zakładu Komunalnego w Nędzy, na miejscu - posiedzenie wyjazdowe
Styczeń 2014
2 Analiza gospodarki mieszkaniowej w Gminie Luty 2014
3 Analiza wykonania inwestycji w roku 2013, plan inwestycji na rok 2014 Marzec 2014
4 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za 2013 r. Kwiecień 2014
5

Wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 r.
Analiza i kontrola zadań w zakresie bezpieczeństwa w gminie

Maj 2014
6

Informacja o stanie oświaty w gminie.
Analiza i kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

Czerwiec 2014
7 Analiza i kontrola działalności Gminnego Centrum Kultury.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
Sierpień 2014
8 Analiza działalności klubów sportowych w gminie Wrzesień 2014
9 Kontrola inwestycji i remontów kapitalnych w gminie Październik 2014
10 Analiza i kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Listopad 2014
11 Kontrola na zlecenie Rady Gminy.
Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych w zakresie działalności Komisji. 
Styczeń - Listopad 2014

           Zatwierdzono na sesji Rady Gminy Nędza, dnia 20.01.2014.
           Protokół Nr XLV / 2014 

Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego na 2014 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie planu pracy na 2014 rok
Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
Styczeń 2014
2 Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych Luty 2014
3 Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za 2013 rok – opiniowanie wykonania
3. Omówienie finansowania sportu i kultury
Marzec 2014
4 1. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Zapoznaie się z bieżącymi i zaplanowanymi remontami
i inwestycjami na 2014 rok
Kwiecień 2014
5

1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2.Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w gminie.
3.Absolutorium dla Wójta Gminy Nędza za 2013 rok

Maj 2014
6

Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych

Czerwiec 2014
7 1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych 
2.Analiza wydatków innych jednostek organizacyjnych :
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
• Gminne Centrum Kultury w Nędzy
3.Analiza wykonania Budzetu Gminy za I półrocze 2014 roku
Sierpień 2014
8 1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Analiza funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
Wrzesień 2014
9 1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2.Opiniowanie stawek podatków i opłat oraz innych wskaźników do budżetu gminy na 2015 rok
Październik 2014
10 Listopad 2014
11 Grudzień 2014

        Zatwierdzono na sesji Rady Gminy Nędza, dnia 20.01.2014.
        Protokół Nr XLV / 2014


 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa na rok 2014

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie Planu pracy na 2014 rok Styczeń 2014
2 Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Nędza - spotkanie z przedstawicielem Policji Luty 2014
3 Ocena stanu ochrony zdrowia w Gminie – funkcjonowanie NZOZ Marzec 2014
4 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za rok 2013 Kwiecień 2012
5

Analiza i kontrola zadań z zakresu bezpieczeństwa w Gminie ( w zakresie realizacji zadań własnych) – Straż Pożarna
Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie( przygotowanie Gminy do działań przeciwpowodziowych ) – Obrona Cywilna - wizja w terenie

Maj 2014
6

Informacja dot. realizacji zadań z zakresu zapewnienia mieszkań socjalnych przez Gminę
Analiza działalności stowarzyszeń na terenie Gminy Nędza - spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń

Czerwiec 2014
7 Zapoznanie się z realizacją kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierpień 2014
8 Wnioski dot. budżetu gminy na 2015 rok w zakresie pomocy społecznej zgłaszane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy;
Zapoznanie się z realizacją :Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Gminy Nędza
Wrzesień 2014
9 Informacje dotyczące ochrony środowiska w Gminie ( w zakresie realizacji zadań własnych ) - Gospodarka odpadami Październik 2014
10 Analiza założeń projektu budżetu na 2015 rok w zakresie : pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, rolnictwa, ochrony środowiska i ochrony zdrowia Listopad 2014
11 Realizacja Akcji Zima w Gminie Nędza Grudzień 2014
 12 Sprawy bieżące
Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych z zakresu działania Komisji
Styczeń 2014 –
Grudzień 2014

        Zatwierdzono na sesji Rady Gminy Nędza, dnia 20.01.2014.
        Protokół Nr XLV / 2014


Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Nędzy na rok 2014

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie i przyjęcie do realizacji planu pracy komisji na rok 2014. Styczeń 2014
2 Działalność stowarzyszeń kulturalnych na terenie Gminy Nędza. Luty 2014
3 Spotkanie z prezesami klubów sportowych - wizyta w klubach LKS Marzec 2014
4 Ocena funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury (świetlice wiejskie) Kwiecień 2014
5 Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na r. szk. 2014/15 Maj 2014
6

Stan obiektów kultury i sportu oraz małej architektury sakralnej

Czerwiec 2014
7 Wizyta w placówkach oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014/15. Sierpień 2014
8 Ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii - spotkanie z Dyrektorem  Wrzesień 2014
9 Przejawy patologii społecznej na terenie Gminy Nędza – spotkania z przedstawicielami GKRPA Październik 2014
10 Funkcjonowanie Przedszkola w Nędzy spotkanie z Dyrektorem Listopad 2014
11 Grudzień 2014
 12 Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących oświaty, kultury i sportu.
Sprawy bieżące.
Na bieżąco, wg. potrzeb

Zatwierdzono na sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2014r. Protokół Nr XLV / 2014


 

Plan pracy Rady Gminy Nędza na 2013 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Zatwierdzenie planu pracy stałych komisji RG na 2013r. Podział Gminy Nędza na stałe obwody głosowania

28 stycznia
2013

2

Przyjęcie REGULAMINU utrzymania czystości i porządku w Gminie Nędza

Analiza wykonanych inwestycji w roku 2012, plan inwestycji na rok 2013.

Analiza sprawozdań Stowarzyszeń otrzymujących dotację z budżetu Gminy

25 luty 2013

3

Sprawozdanie z działalnościGminnego Centrum Kultury w Nędzy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy

Analiza stawek wynikających z taryf opłat za wodę

25 marca 2013

4

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok

29 kwietnia 2013

5

Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego sp. zo.o. w Nędzy

Realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie

27 maja 2013

6

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2012 rok dla Wójta Gminy

24 czerwca 2013

7

Rozpatrzenie INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

26 sierpnia 2013

8

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DO BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK :stawki podatków i opłat lokalnych

30 września 2013

9

PRZYJĘCIEUCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2014 ROK

28 października 2013

10 Gospodarka odpadami w Gminie – ocena funkcjonowania , wnioski

25 listopada 2013

11 Przyjęcie BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK i uchwał około budżetowych

16 grudnia 2013

12 Analiza i rozpatrywanie wniosków ,skarg i pism ;

Przyjmowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy ;

Aktualizacja gminnych programów ;

Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy

na bieżąco

zatwierdzono na sesji Rady Gminy Nędza

dnia 28.01.2013

Protokół NrXXXII/2013

 

Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego na rok 2012

 

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie planu pracy na 2012 rok
Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
Styczeń 2012
2 Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych Luty 2012
3 Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za 2011 rok – opiniowanie wykonania
3. Omówienie finansowania sportu i kultury
Marzec 2012
4 1. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Zapoznaie się z bieżącymi i zaplanowanymi remontami
i inwestycjami na 2012 rok-
Kwiecień 2012
5 1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2.Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w gminie.
Maj 2012
6

Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych

Czerwiec 2012
7 1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Analiza funkcjonowania w I półroczu przedsiębiorstwa komunalnego sp.zo.o.
3. Analiza wydatków innych jednostek organizacyjnych :
• gminny ośrodek pomocy społecznej w nędzy
• gminne centrum kultury w Nędzy
Sierpień 2012
8 1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Analiza wykonania budżetu gminy za i półrocze 2012 roku
Wrzesień 2012
9 1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2.Opiniowanie stawek podatków i opłat oraz innych wskaźników do budżetu gminy na 2013 rok
Październik 2012
10 1.Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Ocena prognozy wykonania budżetu gminy na 2012 rok
3. Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok
Listopad 2012
11 Opiniowanie projektów uchwał około budżetowych i podatkowych Grudzień 2012

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Nędzy na rok 2012

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie i przyjęcie do realizacji planu pracy komisji na rok 2012. Reorganizacja oświaty w Gminie Nędza. Styczeń 2012
2 Działalność stowarzyszeń kulturalnych na terenie gminy – Zespół Taneczny „Łężczok” z Zawady Ks. Luty 2012
3 Spotkanie z prezesami klubów działających na terenie gminy (LKS Nędza, Babice, Zawada Ks., Górki Śl. UKS „ZRYW”). Stan prawny obiektów sportowych -komunalizacja. Marzec 2012
4 Funkcjonowanie placówek kulturalnych. Spotkanie z kierownikiem z Gminnego Centrum Kultury (świetlice wiejskie) Kwiecień 2012
5 Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2012/13 Maj 2012
6

Analiza infrastruktury (obiektów) kultury i sportu (w tym mała architektura sakralna). Imprezy kulturalne (oprócz Festynu majowego).

Czerwiec 2012
7 Lustracja obiektów oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Sierpień 2012
8 Ocena funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii. Wrzesień 2012
9 Przejawy patologii społecznej na terenie Gminy Nędza – połączenie spotkania z GKRPA i Komisją Socjalną Październik 2012
10 Funkcjonowanie przedszkoli w gminie w części. Spotkanie z dyrektorem Przedszkola Publicznego w Nędzy. Listopad 2012
11 Analiza projektu budżetu gminy na rok 2013 w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu. Grudzień 2012
 12  Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących oświaty, kultury i sportu. Posiedzenia doraźne z inicjatywy organu wykonawczego Gminy Nędza.  Na bieżąco, w zależności od potrzeb

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa na rok 2012

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Nędza- spotkanie z przedstawicielem Policji Styczeń 2012
2 Ocena stanu ochrony zdrowia w Gminie – funkcjonowanie NZOZ Luty 2012
3 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za rok 2011 Marzec 2012
4 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie( w zakresie realizacji zadań własnych ) – Obrona Cywilna Kwiecień 2012
5 Analiza i kontrola zadań z zakresu bezpieczeństwa w Gminie ( w zakresie realizacji zadań własnych) – Straż Pożarna Maj 2012
6

Informacja dot. realizacji zadań z zakresu zapewnienia mieszkań socjalnych przez Gminę– wizja w terenie

Czerwiec 2012
7 • Wnioski dot. budżetu gminy na 2013 rok w zakresie pomocy społecznej zgłaszane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy;
• Zapoznanie się z realizacją :Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 20112 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Sierpień 2012
8 Zapoznanie się z realizacją kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wrzesień 2012
9 Informacje dotyczące ochrony środowiska w Gminie ( w zakresie realizacji zadań własnych ) Październik 2012
10 Analiza założeń projektu budżetu na 2013 rok w zakresie : pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, rolnictwa, ochrony środowiska i ochrony zdrowia Listopad 2012
11 Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok Grudzień 2012
 12  1. Sprawy bieżące
2. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych z zakresu działania Komisji
 Styczeń 2012 –
Grudzień 2012

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 • Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych;
• Ustalenia planu pracy na 2012 rok
Styczeń 2012
2 Analiza gospodarki mieszkaniowej w Gminie. Luty 2012
3 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za rok 2011 Marzec 2012
4 Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok. Kwiecień 2012
5 Analiza i kontrola zadań z zakresu bezpieczeństwa w Gminie ( w zakresie realizacji zadań własnych) – Straż Pożarna Maj 2012
6 • Informacja o stanie oświaty w Gminie
• Analiza i kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy 
Czerwiec 2012
7 • Analiza i kontrola działalności Gminnego Centrum Kultury w Nędzy
• Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku
Sierpień 2012
8 Analiza i kontrola działalności klubów sportowych w Gminie , sposób wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy. Wrzesień 2012
9 • Analiza i kontrola realizacji zadań w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych w Gminie.
• Informacja dotycząca realizacji kanalizacji sanitarnej w Gminie.
Październik 2012
10 Analiza i kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy ( w zakresie realizacji zadań własnych Gminy). Listopad 2012
11 Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej na 2013 rok Grudzień 2012
12  1. Kontrola na zlecenie Rady Gminy.
2. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych z zakresu działania Komisji
Styczeń 2012 Grudzień 2012 (na bieżące wg potrzeb)

Plan pracy Rady Gminy Nędza na 2012 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Zatwierdzenie planu pracy stałych komisji RG na 2012r. Reorganizacja Oświaty w gminie

30 stycznia
2012

2 Analiza wykonanych inwestycji w roku 2011, plan inwestycji na rok 2012.
Analiza sprawozdań Stowarzyszeń otrzymujących dotację z budżetu Gminy

27 luty 2012

3 Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Nędzy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy
Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt „

26 marca 2012

4 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok

30 kwietnia 2012

5 Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Nędzy
Realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie
Gospodarka odpadami w Gminie

28 maja 2012

6 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium za 2011 rok dla Wójta Gminy

25 czerwca 2012

7 Rozpatrzenie INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

27 sierpnia 2012

8 ANALIZA WSKAŹNIKÓW DO BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK : stawki podatków i opłat lokalnych

24 września 2012

9

PRZYJĘCIE UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2013 ROK

29 października 2012

10 Analiza stawek wynikających z taryf opłat za wodę

26 listopada 2012

11 Przyjęcie BUDŻETU GMINY na 2013 rok i uchwał około budżetowych

17 grudnia 2012

12  Analiza i rozpatrywanie wniosków ,skarg i pism ;
Przyjmowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy ;
Aktualizacja gminnych programów ;
Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy ;

na bieżąco

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Nędzy na rok 2011

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie i przyjęcie do realizacji planu pracy komisji na rok 2011 Luty 2011
2 Działalność stowarzyszeń kulturalnych na terenie gminy Marzec 2011
3 Funkcjonowanie placówek oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych Kwiecień 
2011
4 Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2011/12 Maj 2011
5 Wizyta w ludowych klubach sportowych. Spotkanie z prezesami Czerwiec 2011
6

Lustracja obiektów oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Sierpień 2011
7 Ocena funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filli Wrzesień 2011
8 Przejawy patologii społecznej na terenie Gminy Nędza Październik 2011
9 Funkcjonowanie przedszkoli w gminie w części. Spotkanie z dyrektorem Przedszkola Publicznego w Nędzy Listopad 2011
10 Analiza projektu budżetu gminy w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu Grudzień 2011
11 Opiniowanie projektów uchwał rady Gminy w sprawach dotyczących oświaty, kultury, sportu. Posiedzenie doraźne z inicjatywy organu wykonawczego Na bieżąco, w zależności od potrzeb

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa na rok 2011

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie planu pracy na rok 2011 Luty 2011
2 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za rok 2010 Marzec 2011
3 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie - OC Kwiecień 
2011
4 Analiza i kontrola zadań z zakresu bezpieczeństwa - straż pożarna, policja Maj 2011
5 Informacja dot. ochrony zdrowia Czerwiec 2011
6

Analiza z zakrsu ochrony środowiska
Propozycje GOPS budżetu na rok 2012

Sierpień 2011
7 Zapoznanie się z postępami w budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wrzesień 2011
8 Analiza działalności GOPS - przygotowania do zimy.
Zapoznanie się ze stawkami podatków na rok 2012
Październik 2011
9 Analiza projektu budżetu na rok 2012 Listopad 2011
10 Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012 
Grudzień 2011
11 Sprawy bieżące
Opiniowanie wsniosków z zakresu działania komisji
Styczeń - Grudzień
2011

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Sprawy organizacyjne.
Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011
Grudzień 2010
2 Opiniowanie projektów uchwał
Omówienie zasad współpracy z mediami
Styczeń
2011
3 Analiza gospodarki mieszkaniowej w gminie – czynsze, jakie dopłaty do czynszów Luty
2011
4 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za rok 2010. Marzec
2011
5 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie – Komenda Policji.
2. Sporządzenie wniosku o uchwalenie absolutorium za rok 2010
Kwiecień 2011
6 1. Zapoznanie się z działalnością Straży Pożarnej w Gminie Nędza, ich przygotowaniem do niesienia pomocy w razie klęsk żywiołowych
2. Informacja o stanie oświaty w gminie, jakie dopłaty, jakie zagrożenia itp.
Maj
2011
7 Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2011 roku Czerwiec 2011
8 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za
I półrocze 2011
Sierpień 2011
9 Analiza działalności klubów sportowych w gminie, sposób uzgodnienia pieniędzy, informacja prezesów o w/w sprawach Wrzesień 2011
10 1. Analiza realizacji zadań własnych gminy w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i ochrony środowiska. Pozyskanie środków unijnych, na jakie cele i ich wysokość w złotych
2. Informacja Wójta o stanie kanalizacji w gminie
Październik 2011
11 Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie , ilość rodzin potrzebujących pomocy, określenie % ubóstwa w gminie, określenie w jaki sposób kierować pomoc do rodzin, które tego potrzebują Listopad 2011
12  1. Opiniowanie projektów uchwał
2. Sprawy bieżące – kontrola na zlecenie Rady Gminy
Na bieżąco
Grudzień 2011


Plan pracy Rady Gminy Nędza na 2010 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Zatwierdzenie planów pracy na 2010 rok
Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok ,
1 luty 2010
2 1. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie
2. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Nędza, z uwzględnieniem kwoty różnicy ,o których mowa w art.30 a KN
01 marca 2010
3 Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie- zmiany wynikające z ustaw; 29 marca 2010
4 Rozpatrzenie SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK ABSOLUTORIUM ZA 2009 ROK
Sprawozdanie z działalności GOPS za 2009 rok
26 kwietnia 2010
5 GOSPODARKA KOMUNALNA
realizacja inwestycji związanych z kanalizacją Gminy Nędza
.
31 maja 2010
6 Plany realizacji remontów bieżących – stan po przetargach ;weryfikacja kosztów wydatków majątkowych
Aktualizacja dot. obwodów i okręgów wyborczych
28 czerwca 2010
7 Rozpatrzenie INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU 30 sierpnia 2010
8 ANALIZA WSKAŹNIKÓW DO BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK : stawki podatków i opłat lokalnych 27 września 2010
9 1. PRZYJĘCIE UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2011 ROK
2. INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Nędza.
25 października 2010
10 Zatwierdzenie taryf opłat za wodę. 29 listopada 2010
11 Przyjęcie BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK 27 grudnia 2010
12  Analiza i rozpatrywanie wniosków ,skarg i pism ; Przyjmowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy ; Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy ;
na bieżąco 

Plan pracy Rady Gminy Nędza na 2008 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia Termin
1 Utrzymanie czystości i porządku w gminie - górne stawki opłat.
Rozpatrzenie wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
luty
2 Przyjęcie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza.
Przyjęcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice i Ciechowice.
marzec
3 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Udzielenie absolutorium za 2007 rok.
kwiecień
4 Gospodarka komunalna - realizacja inwestycji związanych z kanalizacją gminy Nędza
Statut Gminy Nędza.
maj
5 Funkcjonowanie oświaty, kultury i sportu w gminie Nędza - analiza funkcjonowania w kontekście zmian w przepisach prawa. czerwiec
6 Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku. sierpień
7 Analiza wskaźników do budżetu gminy na 2009 rok: stawki podatków i opłat lokalnych. wrzesień
8 Przyjęcie uchwał podatkowych na 2009 rok. październik
9 Analiza projektu budżetu na 2009 rok. listopad
10 Przyjęcie budżetu gminy na 2009 rok. grudzień
11 Analiza i rozpatrywanie wniosków, skarg i pism.
Przyjmowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania gminy.
Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy.
na bieżąco

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008. styczeń
2 Opiniowanie projektów uchwał.
Analiza realizacji zadań własnych gminy w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i ochrony środowiska.
styczeń - grudzień
3 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za rok 2007. marzec
4 Sporządzenie wniosku o uchwalenie absolutorium za rok 2007. kwiecień
5 Analiza gospodarki mieszkaniowej - czynsze. maj
6 Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2008 r. czerwiec
7 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2008 r. sierpień - wrzesień
8 Analiza działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych. wrzesień
9 Analiza projektu budżetu gminy Nędza na rok 2009.
Wydanie opinii dot. projektu budżetu i uchwał podatkowych na rok 2009.
październik
10 Analiza działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. listopad
11 Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2008 r. grudzień
12  Sprawy bieżące - kontrola na zlecenie Rady Gminy wg zgłoszeń. na bieżąco

Plan pracy Komisji Socjalnej na 2008 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie planu pracy Komisji Socjalnej na 2008 rok. styczeń
2 Omawianie spraw bieżących.
Analiza i kontrola zadań gminy z zakresu:
- pomocy społecznej,
- ochrony zdrowia,
- ochrony środowiska,
- porządku publicznego.
Opiniowanie wniosków dotyczących:
- rolnictwa,
- utrzymania czystości,
- ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
- ochrony środowiska.
styczeń - grudzień
3 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za rok 2007. marzec
4 Zapoznanie się ze stawkami podatku na 2009 rok.
Zapoznanie się z projektem dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2009.
październik

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2008 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie i przyjęcie do realizacji planu pracy komisji na 2008 r. styczeń
2 Funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych w gminie.
Spotkanie w ZSP w Górkach Śl.
luty
3 Działalność stowarzyszeń kulturalnych na terenie gminy. marzec
4 Ocena funkcjonowania bibliotek i świetlic środowiskowych. kwiecień
5 Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2008/2009. maj
6 Wizyta w ludowych klubach sportowych. Spotkanie z prezesami LKS. czerwiec
7 Lustracja obiektów oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. sierpień
8 Przejawy patologii społecznej na terenie gminy Nędza (narkomania i alkoholizm).
Połączone spotkanie z GKRPA i Komisją Socjalną.
wrzesień
9 Funkcjonowanie przedszkoli w gminie. październik
10 Spotkanie członków komisji z przedstawicielami związków zawodowych działających w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy. listopad
11 Analiza projektu budżetu gminy na 2009 rok w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu. grudzień
12 Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących oświaty, kultury, sportu i rekreacji.
Posiedzenia doraźne z inicjatywy organu wykonawczego gminy.
na bieżąco

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2008 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowej.
Opiniowanie uchwał i uchwały budżetowej na rok 2008.
styczeń
2 Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
Zapoznanie się ze stanem zrealizowanych inwestycji obejmujących harmonogram w roku 2007.
Ocena pracy ZWiUK w Nędzy - koszty i kalkulacje.
Omówienie koncepcji wykorzystania budynku GOSiR.
luty
3 Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych..
Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za 2007 r. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2007 r.
Omówienie finansowania sportu i kultury.
marzec
4 Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
Zapoznanie się z zaawansowaniem i planowanymi remontami bieżącymi na 2008 rok.
kwiecień
5 Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w gminie.
maj
6 Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych. czerwiec
7 Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
Analiza wydatków i funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy w I półroczu 2008 r.
sierpień
8 Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
wrzesień
9 Opiniowanie aktualnych zmian budżetowych.
Opiniowanie stawek podatków i opłat oraz innych wskaźników do budżetu gminy na 2009 rok.
październik
10 Ocena prognozy wykonania budżetu.
Opiniowanie projektu budżetu na rok 2009.
listopad
11 Opiniowanie projektów uchwał okołobudżetowych i podatkowych. grudzieńUdostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-01-28 13:44:58
Czas wytworzenia: 2014-01-28 13:44:34
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-01-28 13:45:00)
Odwiedzin na tej stronie: 4244 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM