TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Kierownictwo Urzędu Gminy Skarbnik Gminy Wtorek, 27.02.2024
 
Linki

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
mgr inż. Katarzyna Paszenda
ul. Jana III  Sobieskiego 5, pok. nr 1, 47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 18 w. 31
 e-mail: skarbnik@nedza.plDo zadań i kompetencji skarbnika należy w szczególności:

 • prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych na Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) przez ustawę o finansach publicznych:
  • prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • dokonywanie kontrasygnaty w przypadku, gdy czynność prawna może spowodować zobowiązanie pieniężne,
 • przygotowanie projektu budżetu gminy oraz zapewnienie jego prawidłowej realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu oraz składanie informacji w tym zakresie organom gminy i uprawnionym instytucjom,
 • pozyskiwanie budżetowych i pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań gminy,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem mieniem gminnym,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowo-księgowej,
 • kierowanie pracami Wydziału Finansowego na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań,
 • przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Finansowy oraz skarbnika gminy jako głównego księgowego budżetu gminy,
  • zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań przewidzianych do wykonywania przez Wydział Finansowy poprzez:
  • zgłaszanie propozycji do programów strategicznego rozwoju gminy,
  • opracowanie założeń do polityki gminy w podległej dziedzinie,
  • zapewnienie merytorycznej i formalnej prawidłowości, legalności i celowości przygotowywanych dokumentów, wniosków, rozstrzygnięć,
  • przygotowanie i realizację uchwał podejmowanych przez organy gminy oraz zarządzeń wójta gminy,
  • opracowanie stosownych analiz, ocen, programów, propozycji rozstrzygnięć dla organów gminy oraz wójta gminy,
  • prawidłowy i efektywny podział pracy pomiędzy poszczególne stanowiska pracy w Wydziale Finansowym,
  • współdziałanie z innymi wydziałami, urzędami i jednostkami w celu realizacji zadań, które tego wymagają,
  • dysponowanie środkami budżetowymi w zakresie przydzielonym wydziałowi do wykonania z zachowaniem celowości, rzetelności i gospodarności przy ich wydatkowaniu oraz zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
  • przestrzeganie przy realizacji zadań Wydziału Finansowego odpowiednich przepisów prawa (administracyjnego, cywilnego, materialnego),
  • organizowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach objętych zakresem działania Wydziału Finansowego,
  • właściwe zarządzanie personelem poprzez:
   • dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy przede wszystkim wg kryterium wiedzy i umiejętności,
   • prawidłowy podział obowiązków pomiędzy poszczególne stanowiska pracy,
   • systematyczną i obiektywną ocenę pracowników,
   • stwarzanie pracownikom warunków do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz zapewnienia dostępu do odpowiednich źródeł wiedzy fachowej w podległym wydziale,
   • kontrolę wewnętrzną na poszczególnych stanowiskach pracy,
   • stosowanie systemu nagród i kar zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rzetelne i terminowe załatwianie skarg i wniosków trafiających do Wydziału Finansowego,
 • przygotowanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
 • udzielenie informacji środkom masowego przekazu w zakresie podległości służbowej i wynikającym z poleceń służbowych,
  kontrolowanie przestrzegania w Wydziale Finansowym przepisów prawa,
 • prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej w granicach objętych zakresem działania Wydziału Finansowego,
 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowego,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach umówionego rodzaju pracy.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-02-03 08:46:24
Czas wytworzenia: 2009-02-03 08:42:48
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-02-03 08:46:24)
Odwiedzin na tej stronie: 2462 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM