TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o. o. Taryfa Piątek, 29.05.2020
 
Linki

Taryfa

TARYFA

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Taryfa obowiązuje od dnia: 01.01.2011 r

Treść taryfy jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nędzy oraz Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy.

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne

2. Rodzaj prowadzonej działalności

3. Taryfowe grupy odbiorców

4. Rodzaj i struktura taryfy

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców

7.1.1 Zaopatrzenie w wodę

7.2. Standardy jakościowe obsługi usług

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Nędza na okres
12 miesięcy od dnia 01.01.2011r do dnia 31.12.2011r.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858), zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody świadczonych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych (zwanym dalej ZWiUK), który jest samodzielną komunalną jednostką organizacyjną nie mającej osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Na terenie Gminy Nędza ZWiUK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Nędza
Nr XXXIII/196/2001 z dnia 26.06.2001r.
Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy, gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminy na prowadzenie na obszarze własnej gminy działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków.
ZWiUK prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu zakładu.

3. Taryfowe grupy odbiorców

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę, tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców:
- Grupa 1 - obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostali odbiorcy, a także gminę w zakresie wody pobranej na cele przeciwpożarowe, którzy mają przyłącza o niskim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0 m³/h do 5,0 m³/h, co odpowiada wielkości wodomierza max fi 20mm,
- Grupa 2 - obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostali odbiorcy, a także gminę w zakresie wody pobranej na cele przeciwpożarowe, którzy mają przyłącza o dużym natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0 m³/h, co odpowiada średnicy wodomierza powyżej fi 20mm.

4. Rodzaj i struktura taryfy

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców, o których mowa w pkt.3 taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla taryfowych grup odbiorców obowiązuje taryfa dwuczłonowa obejmująca:

1. Cenę - wyrażoną w złotych za metr sześcienny (m³) dostarczonej wody,
2. Stawkę opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

5.1 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców, obowiązują następujące ceny i stawki opłat.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cana/ stawka
Netto

Jednostka miar

1

Grupa 1
Grupa 2

Cana za 1 m3 dostarczonej wody

3,07

zł/m3

2

Grupa 1

Opłata abonamentowa

4,50

zł/odbiorca/miesiąc

3

Grupa 2

Opłata abonamentowa

12,50

zł/odbiorca/miesiącTabela 2. Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

Lp

Rodzaj stawki

Stawka opłaty w zł/przyłącze

1

Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

88,00


Powyższa stawka (Tabela 2) zawiera koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z
§5 ust.7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. Wyżej wymieniona stawka nie obejmuje robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. Należność wynikająca z wysokości opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych regulowane są za każdy etap wykonanego przyłącza wodociągowego.

Do cen i stawek opłat (netto) wymienionych w tabelach 1 - 2 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami
Ustawy i Rozporządzenia.

6.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

6.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy
Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

6.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach
określonych w umowie.

6.5. Opłata abonamentowa dotyczy wszystkich odbiorców usług, bez względu na
wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

6.6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
głównego.

6.7. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego
ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa.

6.8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza , a gdy nie jest to możliwe – na
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego
działania wodomierza.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie i dostarczanie) realizowane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.
Dotyczy to zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, przeznaczonych na cele usługowo handlowe i odbiorców przemysłowych.

7.2. Standardy jakościowe

Określone w taryfie ceny i stawki opłaty stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów.

W zakresie jakości świadczonych usług ZWiUK realizuje zadania określone w:
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie odprowadzania
zanieczyszczeń do rzeki, a także przepisach ustalających wymagania dotyczące
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym wymagań bakteriologicznych,
fizykochemicznych i organoleptycznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 61 poz.417 z póź. zm.).Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2012-01-13 09:38:23
Czas wytworzenia: 2010-11-29 11:19:11
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2012-01-13 09:38:23)
Odwiedzin na tej stronie: 846 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM