TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Budżet gminy Sobota, 06.06.2020
 
Linki

Budżet gminy

Uchwała nr XXX/226/08 Rady Gminy Nędza z dnia 22.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d oraz pkt. 10, art. 57, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 174 ust. 3, art. 175 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 449), Rada Gminy uchwala, co następuje:


§1Ustala się prognozowane dochody budżetu w wysokości 14 361 141,55 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 13 591 219,64 zł w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1 380 853,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 900,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 233 180,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 1 000,00 zł,
dochody na realizację zadań własnych - 11 975 286,64 zł,
dochody majątkowe w kwocie 769 921,91 zł, w tym:
dotacje rozwojowe - 589 921,91 zł,
dotacje otrzymane na inwestycje - 50 000,00 zł,
dochody ze sprzedaży majątku - 130 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.§2Ustala się wydatki budżetu w wysokości 16 417 808,42 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 12 831 322,64 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 822 058,00 zł,
dotacje do przekazania z budżetu gminy - 635 534,00 zł, w tym:
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 50 035,00 zł,
dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 880,00 zł,
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 335 100,00 zł,
dotacja celowa dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych - 215 900,00 zł,
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na prowadzenie biura paszportowego - 3 559,00 zł,
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 20 000,00 zł,
dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 4 000,00 zł,
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 4 060,00 zł,
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 20 000,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 3 586 485,78 zł, w tym:
dotacje do przekazania z budżetu gminy - 70 000,00 zł, w tym:
dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 70 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.§3


?ródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 056 666,87 zł są przychody budżetu gminy na 2009 r. w wysokości 2 056 666,87 zł, w tym:

kredyty w wysokości 535 674,74 zł,
pożyczki w wysokości 427 628,00 zł,
nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 093 364,13 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.§4Ustala się plan przychodów w kwocie 2 124 303,87 zł, ustala się plan rozchodów w kwocie 67 637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5


Ustala się plan wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 4.§6


Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zgodnie załącznikiem nr 5.§7Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.§8


Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przy placówkach oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 7.


§9


Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych (GFOŚiGW) zgodnie z załącznikiem nr 8.


§10Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200 000,00 zł,
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 963 302,74 zł.


§11


Upoważnia się wójta gminy do:

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000,00 zł,
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin upływa w roku 2010 na łączną kwotę 800 000,00 zł,
zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
przekazanie uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin upływa w roku 2010 na łączną kwotę 200 000,00 zł.


§12Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi umowami zgodnie z załącznikiem nr 9.§13Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z załącznikiem nr 10.§14


Wielkość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.§15


Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.§16


Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 388,64 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90 388,64 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.§17


Tworzy się rezerwę:

ogólną w wysokości 85 100,00 zł,
celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30 000,00 zł.


§18


Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy.§19Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.§20Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.§21Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

  Nazwa pliku do pobrania rozmiar pobierz

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/104/07
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2008 rok

70kB

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/104/07
Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

89kB

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/104/07
Przychody i rozchody budżetu gminy ma 2008 rok

35kB

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/104/07
Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi

41kB

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/104/07
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok

26kB

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/104/07
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008

36kB

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/104/07
Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok

34kB

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/104/07
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

36kB

 

 

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/104/07
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2008 rok

34kB

 

 

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVI/104/07
Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na 2008 rok

31kB

 

 

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVI/104/07
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok

30kB

 

 

Załącznik nr 12 do uchwały nr XVI/104/07
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok

35kB

 

 

Załącznik nr 13 do uchwały nr XVI/104/07
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

41kB

 Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-02-18 15:05:16
Czas wytworzenia: 2009-01-22 13:59:17
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-02-18 15:05:17)
Odwiedzin na tej stronie: 2414 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM