TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Nabór pracowników Konkursy - Archiwum Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy Sobota, 06.06.2020
 
Linki

Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy

 1. Urząd Gminy Nędza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy w Nędzy w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury, w wymiarze czasu pracy cały etat.
 2. Wymagania:
  1. niezbędne:
   • wykształcenie wyższe techniczne: ochrona środowiska lub budownictwo;
   • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, prawo ochrony środowiska;
   • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word i MS Excel;
   • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
   • brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne;
    posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  2. dodatkowe:
   • posiadanie prawa jazdy kat."B";
   • odpowiedzialność i dokładność;
   • zdolności analityczne;
   • umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  • prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • realizowanie zadań gminy dotyczących odbioru robót budowlanych finansowanych ze środków budżetowych,
  • prowadzenie zadań gminy wynikających z trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom samorządu terytorialnego;
  • zakładanie i prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji mienia komunalnego;
  • wykonywanie czynności administracyjno-technicznych z zakresu Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury;
  • realizowanie zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys - curriculum vitae,
  3. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kserokopia dowodu osobistego,
  7. kserokopia prawa jazdy potwierdzająca kategorie i tożsamość posiadacza prawa jazdy;
  8. oświadczenie kandydata o tym, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  9. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
  10. oryginał kwestionariusza osobowego,
  11. oświadczenie z klauzulą:
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
   • przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.
 5. Wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów
  • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Nędzy" z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresu do korespondencji - w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy w terminie do 10 lipca 2008 roku godz. 15.00.
 7. Inne informacje
  • Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nędzy - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (0 32) 410 23 99 wew. 25. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.


Data ogłoszenia konkursu: 19.06.2008 r.

Wyniki I etapu rekrutacji

 • Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  • Anna Cieślik - zamieszkała w Nędzy,
  • Patrycja Górecka-Słupik - zamieszkała w Raszczycach,
 • Test i rozmowa kwalifikacyjna z ww. kandydatami odbędzie się dnia 29 lipca 2008 roku od godziny 800 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy.


Wyniki naboru

 • w dniu 29.07.2008 r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Gminy w Nędzy nie dokonano wyboru kandydata.


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2009-01-15 08:26:40
Czas wytworzenia: 2009-01-15 08:08:15
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2009-01-15 08:26:41)
Odwiedzin na tej stronie: 955 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM