TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Jednostki Organizacyjne Gminy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach Statut Poniedziałek, 25.05.2020
 
Linki

                                                                                                     Załącznik  Nr1 do Uchwały
Rady Pedagogicznej
Nr 2 /2013/2014
z dnia 30.08.2013 roku

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

ZESPOŁU 
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W  BABICACH

 

 

Akty prawne:

1.      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67, poz 329   ze zm.) .

3.      Ustawa-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj.: Dz. U. z 2005 r. nr 67.poz. 674)

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 420).

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6. póz. 69).

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie   

uzyskiwania stopni awansu zawodowego (D z. U. z 2004 r.nr260 poz. 2593).

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z dnia 9 maja 2002 r., Nr 51, poz. 458, z późn. zm.)

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 420).

9.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów w szkołach publicznych (D z. U. nr 83 z dnia 11 maja 2007 r. poz.562 z późniejszymi zmianami).

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2008 nr 3 poz.9)

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1097)

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r., Nr 175, póz.1086).

13.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2009 nr 58 poz. 475)

15.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730).

16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2009 nr 116 poz. 977)

17.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130)

18.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324)

19.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2010 nr 156 poz.1046)

20.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1047)

21.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245)

22.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408)

23.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1490)

25.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 9 Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1491)

26.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1754)

27.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 205)

28.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 262)

29.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.2013 poz. 560)

30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977)

31.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 982)

32.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 199)

33.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2013 nr 0 poz.520)

34.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532)

35.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 560)

36.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ”Niebieska Karta” (dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1245)

37.  Uchwała Nr XXXI/ 243/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły podstawowej w Babicach i Szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej

38.  Uchwała Nr XXX IX-313-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza

 

 

ROZDZIAŁ I : POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.      Nazwa zespołu szkolno – przedszkolnego :

a) „Zespół Szkolno – Przedszkolny   w  Babicach”

b) siedziba  zespołu    Babice  ul. Wiejska nr 68.

2. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa w Babicach z klasami I-III

- Przedszkole w Babicach.

3. Obwód działania zespołu obejmuje sołectwo Babice.

 

§ 2

1.      Organem prowadzącym zespół  jest Gmina Nędza.

2.      Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

3.      Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi  3 lata

4.      Szkoła realizuje treści programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania w cyklu 3- letnim.

5.      W zespole od dnia 1 września 2012r. funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: grupa maluchów: 2,5; 3, 4-latki oraz grupa starszaków: 5, 6-latki.”

6.      Zajęcia edukacyjne w szkole odbywają się na jedna zmianę.

7.      Przedszkole czynne jest 8 godzin dziennie godz. od 7.30 do 15.30.

  

ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA  ZESPOŁU

 

A. część szkolna

§ 3

1.       Zadania szkoły:

a)      zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

b)      wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

c)      dostosowanie treści , metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

d)     zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

e)      umożliwienie pobierania nauki przez  dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

f)       opieka nad uczniami  z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania,

g)      opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych, z różnorodnych źródeł informacji i eksponowanie ich osiągnięć,

h)      utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

i)        upowszechniania wiedzy ekologicznej , zdrowotnej i regionalnej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

j)        zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

2.     Cele szkoły  wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program  wychowawczy
i profilaktyki, o którym mowa w odrębnych przepisach:

a)    nauka poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem,

b)   poznawanie wymaganych pojęć i wiadomości,

c)    zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

d)   prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

e)    kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

f)    traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą w samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

g)   poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

h)   kształtowanie poszanowania wartości rodzinnych,

i)     poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

j)     kształtowanie zasad promocji  i ochrony zdrowia,

k)   wdrażanie do zachowywania zasad bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły u uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,

l)     bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce i w trakcie zajęć edukacyjnych poza szkołą ,

m) kształtowanie  umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w celu lepszego przygotowania do pracy w warunkach  współczesnego świata,

n)   wdrażanie do planowania, organizowania i oceniania własnej nauki , przyjmowania oraz większej za nią odpowiedzialność,;

o)   kształtowanie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach; prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi; poprawnego posługiwania się językiem ojczystym; przygotowania do publicznych wystąpień,

p)   naukę efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi między ludzkich; podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji; skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

q)   skłanianie do rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

r)     wdrażanie do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

s)    kształtowanie umiejętności odnoszenia do praktyki zdobywanej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

t)     rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

u)   przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych;

3. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

a)      pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

b)      uchylony

c)      szatni,

d)     sali gimnastycznej,

e)      pomieszczeń administracyjno – gospodarczych ,

f)       pracowni komputerowej,

g)      pokoju nauczycielskiego,

h)      stołówki szkolnej i przedszkolnej;

i)        świetlicy

j)        biblioteki szkolnej

k)      gabinetu pielęgniarki szkolnej

 

§ 4

1.       Szkoła  realizuje swoje zadania poprzez:

a)    równomierne rozłożenie zajęć lekcyjnych w  poszczególnych dniach tygodnia,

b)   różnorodność zajęć dydaktycznych w każdym dniu,

c)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami,

d)   zapewnienie ogólnych warunków bezpieczeństwa w budynku  oraz przynależnym do niego terenie,

e)    zapewnienie pełnej sprawności technicznej oraz odpowiedniego wyposażenia wszystkich pomieszczeń szkolnych,

f)    sporządzenie i przestrzeganie regulaminów w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej,

g)   pełnienie dyżurów na przerwach wewnątrz budynku  oraz umożliwienie przebywania uczniów na świeżym powietrzu podczas przerw międzylekcyjnych pod nadzorem nauczycieli,

h)   organizowanie wycieczek i wyjść poza obręb budynku zgodnie z odrębnymi przepisami;  zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek przez organizowanie wyjść tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, stały nadzór opiekuna wycieczki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed wyjściem w trakcie trwania wycieczki i po powrocie do punktu odcelowego, dobór uczestników pod kątem sprawności i stanu zdrowia,

i)        zapewnienie opieki 2 nauczycieli dla grupy do 30 uczniów podczas wyjść poza teren szkoły w obrębie miejscowości, odpowiednio zwiększając liczbę opiekunów w zależności od odległości, wieku uczniów  i innych potrzeb oraz zapewnienie opieki 1 nauczyciela przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość dla grupy  do 15 uczniów, wycieczki w góry powyżej 1000m n.p.m. 1 nauczyciel do grupę do 10 uczniów z uwzględnieniem, ze na terenie górskim powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadza wyłącznie przewodnik turystyki górskiej, na terenie Parków narodowych wycieczki prowadza wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy; zapewnienie opieki na wycieczce rowerowej 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i mają kartę rowerową, a w kolumnie rowerowej nie może jechać więcej niż 15 rowerów; podczas przejazdu pociągiem zapewnienie 1 nauczyciela na 9 uczniów,

j)     oznaczenie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych pomieszczeń i miejsc pracy, do których dostęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym,

k)   zabezpieczenie klatek schodowych poręczami, a schodów przed poślizgiem szorstką nawierzchnią,

l)     zapewnienie minimalnej temperatury w salach lekcyjnych nie przekraczającej wartości poniżej 18 stopni Celsjusza,

m) wyposażenia w apteczki pierwszej pomocy pokoju nauczycielskiego, sekretariatu szkoły, kuchni i na terenie przedszkola,

n)   zagwarantowanie udzielenia wszelkiej pomocy w razie wypadku, w tym pomocy nauczycieli przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

o)   zapewnienie nadzoru osób upoważnionych uczniom  podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych  z wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych organizowanych przez szkołę,

p)   zapewnienie poprawy bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej na drogach publicznych poprzez systematyczne zaznajamianie z przepisami ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach oraz współdziałanie z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

    2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub -za    jego zgodą- poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 5

1.      Nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespoły nauczycielskie. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2.      Pracą zespołu przedmiotowego kieruje  powołany przez dyrektora  przewodniczący zespołu przedmiotowego .

 

3.      Zadania zespołu przedmiotowego:

a)      wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

b)      opracowanie kryteriów oceniania  uczniów i badania ich osiągnięć;

c)      opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;

d)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

e)      współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 1.  Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W szkole  organizuje się zajęcia rewalidacyjne, które mają na celu wspomaganie rozwoju ucznia poprzez  kształtowanie umiejętności i sprawności potrzebnych w życiu codziennym, wszechstronny rozwój ucznia.

4a.  Pomoc psychologiczna udzielana uczniowi w szkole, przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych i jego możliwości psychofizycznych. Pomoc organizuje dyrektor szkoły. Pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole i przedszkolu zadani z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4b.  W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego dzieci organizuje się  kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnienie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

4c.  Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny   program   edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zwany dalej programem.

4d. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

4e. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny w terminie 30 dni od dnia założenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

4f.  Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy lub grupy przedszkolnej, do której uczęszcza uczeń lub dziecko.

4g. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

4h. w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć  na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby: lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

4i.  Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oceniając ocenę efektywności pomocy oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Oceny i modyfikacji dokonuje się , w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

4j. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu i dokonywaniu oceny.

4k. Rodzice ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.

4l. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

 B/ część przedszkolna

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele  i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

a)      prowadzi bezpłatne nauczanie  i wychowanie  w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego,

b)      umożliwia wszechstronny rozwój dziecka  i przygotowanie go do nauki w szkole,

c)       zapewnia opiekę  nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków  oraz pomoc pracującym rodzicom  w zapewnianiu opieki ich dzieciom,

d)     wspomaga indywidualny rozwój dziecka, udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej

e)      organizuje opiekę nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności

f)       zapewnia dzieciom podtrzymywanie  poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, warunki tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy

g)      współdziała z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

h)      na wniosek zainteresowanych rodziców przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych nieodpłatnych

1a. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor na prośbę rodziców może wyrazić zgodę na przyjecie dziecka 2,5 letniego, które potrafi wykonać samodzielnie czynności samoobsługowe.

1b. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

1c. Dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

1d. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

1e. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

1f. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 3, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

2.      Do realizacji celów statutowych przedszkole  zapewnia możliwość  korzystania z :

a)      pomieszczeń do zajęć  i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

b)      szatni i łazienki,

c)      kuchni,

d)     gminnego placu zabaw

e)      sali gimnastycznej

3.      Przedszkole udziela dzieciom  pomocy psychologicznej  i pedagogicznej  poprzez kontakt  z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

4.      uchylony

§ 7

1. Przedszkole  realizuje swoje zadania  poprzez:

a)      realizację  podstawy programowej i przygotowanie dziecka do nauki w szkole;

b)       uchylony

c)      uchylony

d)     doskonalenie metod pracy, korzystaniu z bieżących  publikacji, samokształceniu

e)       wspomaganie   indywidualnego  rozwoju dziecka  poprzez realizację  treści z dziedziny wychowania zdrowotnego,  społeczno – moralnego, umysłowego, technicznego i estetycznego.

f)       wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

g)      sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb  oraz możliwości przedszkola poprzez wdrażanie  dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  i higieny:

-  racjonalne i regularne  żywienie dzieci;

-  higiena pomieszczeń przedszkola;

-  ochrona układu nerwowego; higiena dnia;

-  ochrona dzieci przed  urazami i wypadkami

-  opieka  profilaktyczno – lecznicza ( współpraca z lekarzem, higienistką)

 

§ 8

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu  dziecka w przedszkolu oraz w trakcie  zajęć poza terenem przedszkola  kładąc nacisk na ich bezpieczeństwo. Podczas zajęć  poza terenem przedszkola z grupą wychodzi nauczycielka oraz inne osoby dorosłe upoważnione przez dyrektora.
 2. Dyrektor   powierza każdy oddział  opiece wychowawczej jednej nauczycielce, która prowadzi go do końca roku szkolnego.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczność pożądane jest, by nauczyciel  prowadził swój oddział  przez wszystkie lata  pobytu dzieci w przedszkolu
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc logopedyczną.
 5. Wczesne wspomaganie w przedszkolu organizowane jest zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dysponując środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

5a. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany  

      przez dyrektora placówki.
5b. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania dziecka należą działania terapeutyczno-

      rehabilitacyjno-edukacyjne . Dyrektor koordynuje pracę tego zespołu.

          W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o    

           zaburzonym rozwoju psychoruchowym: oligofrenopedagog, logopeda, wychowawca grupy.

         5c. Do zadań zespołu należą w szczególności:  

a)      ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działania w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

b)      nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

c)      opracowanie    i   realizowanie   z   dzieckiem   indywidualnego   programu   wczesnego wspomagania,  z  uwzględnieniem  działań wspomagających  rodzinę  dziecka w  zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

d) analizowanie   skuteczności   pomocy   udzielanej   dziecku,       

    wprowadzanie   zmian   w indywidualnym programie wczesnego

    wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka oraz planowanie    

    dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

       5d. Zespół ma obowiązek szczegółowego dokumentowania działań prowadzonych w ramach

             indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
       5e. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem.

       5f. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane mogą być w wymiarze od 4 do  8       

          godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

       5g. Do obowiązków zespołu wczesnego wspomagania należy współpraca rodzicami obejmująca:

a)      udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: udzielanie wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie prawidłowych reakcji na te zachowania;

b)      udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

c)      pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do  potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy  dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

§ 9

 

 1. Dziecko powinno być  przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców, opiekunów  lub upoważnioną na piśmie przez rodziców, opiekunów osobę pełnoletnią.
 2. Uchylono
 3. Osoba odbierająca dziecko powinna zapewnić pełne bezpieczeństwo dziecku, nie może być pod wpływem alkoholu.  

ROZDZIAŁ III: ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

§ 10

1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania , który reguluje

zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez    nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianiu podlegają:

a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)      zachowanie ucznia.

5. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa sie na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie

b)       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

d)     dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)      zasady oceniania bieżącego i tryb ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

d)     ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

e)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ o :

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;.

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b)      o trybie odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

10. Ocena powinna wspierać ucznia w osiąganiu celów, diagnozować jego osiągnięcia, motywować do dalszej pracy.

11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/.

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę z zajęć edukacyjnych lub ocenę z zachowania  w następujący sposób:

a)      ustnie podczas rozmowy z uczniem lub jego rodzicami / prawnymi opiekunami/;

b)      pisemnie.

 

14. W klasach I – III ocena śródroczna i końcoworoczna są ocenami opisowymi.

15. Ocena opisowa jest informacją o postępach ucznia, jego wkładzie pracy we własny rozwój.

16. Dla potrzeb bieżącej oceny stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-5 odpowiadające stopniom:

a)       5 - bardzo dobry, (bdb)

b)       4 - dobry, (db)

c)       3 - dostateczny, (dst)

d)      2 - dopuszczający, (dop)

e)       1 – niedostateczny (ndst).

W klasie I jako oceny cząstkowej nie stosuje się oceny niedostatecznej.

17. W ocenianiu bieżącym w klasach I – III dopuszcza się stosowanie znaków + i -.

18. Jeżeli osiągnięcia ucznia są minimalnie wyższe od wymaganych na poszczególne stopnie przy ocenie wpisuje się znak +. Jeżeli osiągnięcia ucznia są minimalnie niższe od wymaganych na poszczególne stopnie przy ocenie wpisuje się znak -.

19. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z języka angielskiego, języka niemieckiego mniejszości narodowej i języka niemieckiego są ocenami opisowymi.

20. Oceny bieżące i klasyfikacyjne z religii są wyrażone w skali 1-5.

21. Do dokonania oceny bieżącej ucznia, zgodnie z ust.16,  przyjmuje się następujące kryteria ocen:

a) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

·         opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zintegrowanego w danej klasie,

·         aktywnie uczestniczy w zajęciach

·         sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

·         rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

·         potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

b) Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

·         opanował wiadomości określone programem nauczania zintegrowanego w danej klasie,

·         poprawnie stosuje wiadomości,

·         rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

·         sporadycznie jest aktywny na zajęciach,

·         jego osiągnięcia i postępy pozwalają na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań i problemów o średnim stopniu trudności.

c) Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

·         nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zintegrowanego w danej klasie,

·         rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności.

·         nie wykazuje aktywności na zajęciach,

·         jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela,

·         jego osiągnięcia pozwalają mu na podjecie nauki w klasie programowo wyższej,

d) Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

·         ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej,

·         rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

e) Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

·         nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie,

·         nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

22. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego określają wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zapoznają z nimi uczniów i ich rodziców.

23. Określone wymagania są zgodne z podstawą programową obowiązującą dla danego przedmiotu. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

24. W klasach I- III ustala się następująco:

a)      stopień dopuszczający – wymagania konieczne (K)

b)      stopień dostateczny – wymagania podstawowe (P)

c)      stopień dobry – wymagania rozszerzające (R)

d)     stopień bardzo dobry – wymagania dopełniające (D)

24a. Poziomy wymagań

a)      Wymagania konieczne (K) – obejmują wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniom kontynuowanie nauki na danym szczeblu nauczania. Najczęściej stosowaną kategorią celów nauczania dla tego rodzaju wymagań jest stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

b)      Wymagania podstawowe (P) – obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym, konieczne do kontynuowania dalszej nauki.

c)      Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wiadomości i umiejętności, które są średnio trudne do opanowania, nie są niezbędne do kontynuowania dalszej nauki, mogą, ale nie muszą być użyteczne w życiu codziennym, są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych.

d)     Wymagania dopełniające (D) – obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, jednak nie muszą wykraczać poza obowiązujący program nauczania.

 

25.   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w  ust. 22 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

26. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

27.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo   indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb   psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

28. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową według kryteriów w ustępie 2.

29. Nauczyciel wychowawca ocenia zachowanie ucznia raz w tygodniu uwzględniając:

-kulturę osobistą ucznia

- zaangażowanie

- kontakty z rówieśnikami

- opinię uczniów o zachowaniu kolegów

- opinię nauczycieli i pracowników szkoły

- aktywność społeczną

30. Kryteria oceny zachowania:

-          sumiennie wykonuje obowiązki szkolne, regularnie uczęszcza na zajęcia usprawiedliwia nieobecności ;

-          wytrwale i samodzielnie przezwycięża napotykane trudności w nauce, swoje lub kolegów (pomoc koleżeńska),

-          rozwija zainteresowania i uzdolnienia,

-          systematycznie i punktualnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i przestrzega zasad BHP,

-          dba o estetykę swojego warsztatu pracy, szkoły i środowiska, inicjuje i wykonuje prace społecznie użyteczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

-          dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,

-          szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły,

-          godnie reprezentuje szkołę,

-          zna i wypełnia obowiązki ucznia określone w statucie szkoły;

-          dba o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej,

-          umiejętnie współdziała w zespole i jest odpowiedzialny za wyniki jego pracy (albo jest liderem zespołu),

-          zawsze uczciwie postępuje i reaguje na zło,

-          okazuje szacunek innym osobom,

-          dba o zdrowie swoje i innych.

31. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

32. Klasyfikacja  śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i jednej klasyfikacyjnej oceny opisowej  zachowania.

33. Klasyfikację  śródroczną uczniów przeprowadza się po I półroczu roku szkolnego.

34. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania.

35. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Uczniowi można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok. Wniosek o przedłużenie okresu nauki wraz z uzasadnieniem wychowawca klasy przedstawia radzie pedagogicznej. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki- po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców – podejmuje rada pedagogiczna nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego w klasie III.

36. Śródroczną i roczną, opisową ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala wychowawca klasy, na podstawie analizy zgromadzonych informacji dotyczących wiedzy i umiejętności  poszczególnych uczniów. Opisowa ocena śródroczna i roczna wynika bezpośrednio z bieżących ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu półrocza lub całego roku szkolnego.

37. Opisowa ocena śródroczna i roczna wynika bezpośrednio z bieżących ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu półrocza lub całego roku szkolnego.

38. W klasach I- III:

a)      nauczyciel obserwuje ucznia i jego pracę

b)      zbiera karty pracy ucznia, jego prace dowolne, plastyczne, literackie

c)      nauczyciel sprawdza umiejętności uczniów stosując krótkie pisemne prace samodzielne: pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, umiejętności gramatyczne, samodzielne redagowanie zdań i krótkich tekstów, samodzielne rozwiązywanie zadań matematycznych, pisanie z uzupełnianiem

d)     nauczyciel sprawdza wiadomości stosując formy zabawowe: zagadki, uzupełniani

e)      nauczyciel słucha ustnych wypowiedzi uczniów, ocenia poprawność języka jakim posługuje się uczeń, sposób rozumowania, umiejętność kojarzenia informacji i wyciągania wniosków.

39. Roczna ocena opisowa w kl. I-III zawiera informację na temat poziomu opanowania wiadomości, umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazuje na potrzeby ucznia z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.

40. Przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej klasy wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych/śródrocznych opisowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej/śródrocznej ocenie opisowej klasyfikacyjnej zachowania, w następujących terminach:

a) o niedostatecznej ocenie śródrocznej lub rocznej rodzice ucznia muszą być  poinformowani pisemnie na 30 dni przed konferencją klasyfikacyjną semestralną lub roczną.

b) o przewidywanych pozytywnych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców pisemnie w terminie 2 tygodni przed konferencją klasyfikacyjną.

41. Śródroczną i roczną, opisową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy   

      po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli.

42. Rodzice zapoznają się z oceną opisową klasyfikacyjną podczas zebrania klasowego z wychowawcą klasy.

43. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego                osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie realizując podstawy programowe.

44. W wyjątkowych przypadkach uczeń klas I – III nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej na podstawie opinii Rady Pedagogicznej, która na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) podejmuje decyzję o niepromowaniu ucznia kl. I – III.

45. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 
47. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów  z religii rzymsko- katolickiej określają odrębne przepisy.

 
Tryb i forma przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów klasy I – III

 

48.  Uczeń może nie być klasyfikowany jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych,  przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

49.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

50.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

51.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

·         realizujący – na podstawie odrębnych przepisów – indywidualny tok nauki,

·         uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

52.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie testu sprawdzającego wiadomości
i umiejętności ucznia

53.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia:

·         nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionych  nieobecności,

·         realizującego – na podstawie odrębnych przepisów – indywidualny tok nauki,

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

54.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą;

·         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

·         nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

55.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami).

56.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

57.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

·         skład komisji,

·         termin egzaminu klasyfikacyjnego,

·         zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

·         wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskaną ocenę.

58.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

59.  W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych w drugim półroczu, egzamin klasyfikacyjny powinien się odbyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

60.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. Nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodzica w ciągu 3 dni.

61.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 

 Tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej

 

62.  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

63.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

64.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

·         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

·         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

65.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

66.  W skład komisji wchodzą:

               1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

                2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)       przedstawiciel Rady Rodziców.

67.  Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 5.1b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

68.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

69.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji

b)      termin sprawdzianu

c)      zadania (pytania) sprawdzające

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji

b)      termin posiedzenia komisji

c)      wynik głosowania

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

70.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

71.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

72.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

Tryb odwołania się od przewidywanej oceny

 

73.  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły od ustalonych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania jeśli ustalone oceny uznają za zaniżone.

74.  Prośba rodziców powinna mieć pisemną formę, zawierać uzasadnienie i zostać złożona do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wystawienia ocen.

75.  W przypadku uwzględnienia odwołania od oceny, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający lub rozpatruje ocenę zachowania.

76.  Termin przeprowadzenia egzaminu z zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może być to termin późniejszy niż termin Zatwierdzającej Rady Pedagogicznej.

77.  Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor  powołuje komisję w składzie:

a)      dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminujący ucznia,

c)      drugi nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

78.  Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 5b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku, dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w innej szkole.

79.  Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

80.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej,

81.  Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminujący, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium wymagań na stopień, o który ubiega się uczeń.

82.  Komisja może  na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

·         podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

·         pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

83.  Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

84.  Z prac komisji sporządza się  protokół zawierający w szczególności:

·         skład komisji

·         termin sprawdzianu

·         zadania (pytania) sprawdzające

·         wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

85.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

86.   Odwołanie od oceny zachowania rozpatruje zespół wychowawczy w składzie:

·         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

·         wychowawca klasy,

·         wskazani przez dyrektora szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

·         pedagog szkolny.

87.  Przy ustalaniu oceny zachowania zachowuje się zasadę, że ocenę wystawia wychowawca klasy, w oparciu o zgromadzoną i przeanalizowaną dokumentację.

88.  Z obrad zespołu sporządza się protokół, zawierający uzasadnienie oceny zachowania, który jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

 

Dokumentacja pedagogiczna

89. Nauczyciel dokonuje zapisu bieżącej oceny  w dzienniku lekcyjnym zgodnie z zapisami w rubrykach obrazujących postępy w nauce z poszczególnych  przedmiotów:

 

Przedmiot

Zapis w dzienniku lekcyjnym

 

Edukacja wczesnoszkolna

edukacja polonistyczna

 

 

 

 

 

 

edukacja matematyczna

 

 

 

 

 

 

edukacja społeczno-przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

edukacja  plastyczna

edukacja  muzyczna

zajęcia komputerowe

 

 

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

 

-mówienie wypowiedzi ustne, aktywność, recytacja

- czytanie: czytanie głośne, czytanie ciche, czytanie lektur

- pisanie: estetyka, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, samodzielne wypowiedzi, gramatyka, sprawdziany wiadomości i umiejętności

 

- liczenie

- rozwiązywanie zadań tekstowych,

- geometria

- umiejętności praktyczne

- zadania domowe

- sprawdziany

 

- aktywność

- odpowiedzi ustne

- zadania domowe

- ćwiczenia, doświadczenia

- sprawdziany

- prace pisemne

 

- umiejętności plastyczne

- umiejętności muzyczne

- umiejętności praktyczne

 

 

- udział w zabawach, grach zespołowych

- przestrzeganie obowiązujących zasad

 

90. W dziennikach zajęć pozalekcyjnych wpisuje się:

a) nazwisko, imiona i dane osobowe ucznia oraz klasę,

b) termin w jakim odbywają się zajęcia,

c) proponowany program zajęć – zatwierdzony przez dyrektora.

91. Zajęcia edukacyjne z dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dokumentowane są w dzienniku zajęć zintegrowanych. Zajęcia rewalidacyjne w dzienniku indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Oceny roczne klasyfikacyjne zamieszcza się w arkuszu ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej.

92.  Dyrektor zobowiązany jest do kontrolowania systematyczności oceniania.

93.  Dziennik zajęć pozalekcyjnych jest sprawdzany przez dyrektora co 2 miesiące

   miesiąca.

 

Ewaluacja i monitorowanie WSO

94. Ewaluację WSO dokonuje się poprzez:

a) Sprawdzanie zgodności WSO z prawem oświatowym.

b) Systematyczną kontrolę stosowania przez nauczycieli założeń WSO w procesie oceniania.

c) Badanie stopnia znajomości założeń WSO przez rodziców.

d) Badanie opinii rodziców na temat zasad oceniania zawartych w WSO.

95. Monitorowanie WSO polega na:

a) Sporządzaniu zestawienia wyników klasyfikacji po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego z uwzględnieniem liczby uczniów niepromowanych, realizujących indywidualny tok nauki, liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, liczby uczniów o dostosowanych wymaganiach edukacyjnych, liczby uczniów promowanych warunkowo.

b) Informowaniu Rady Pedagogicznej oraz rodziców o uzyskanych przez uczniów wynikach w nauce.

96. Ewaluację oraz monitorowanie WSO przeprowadza dyrektor szkoły we współpracy z Radą Pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ IV: ORGANIZACJA  NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI  

                             NARODOWEJ

 

§ 11

1. Szkoła zapewnia na wniosek rodziców naukę języka mniejszości narodowych  w kl. I – III   w zależności od liczebności grup.

2. Nauka języka mniejszości narodowej odbywa się w danej klasie, jeżeli zgłosi się co najmniej  7 uczniów. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych w danej klasie uczniów jest mniejsza niż 7 zajęcia organizuje się w grupach miedzyklasowych.

 

ROZDZIAŁ V: ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW

 

  

§ 12

1. Szkoła organizuje naukę religii.

2. Szkoła organizuje zajęcia  dodatkowe wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów. Należą do nich   kółka artystyczne, kółka przedmiotowe, zajęcia  dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

3. Zajęcia te organizowane są w ramach zajęć pozalekcyjnych:

a)       zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze organizowane są dla uczniów,  ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się uniemożliwiającymi uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, a także dla tych uczniów, którzy na wskutek nieobecności spowodowanej chorobą nie zdołali opanować treści programowych przewidzianych do realizacji w danym dziale przedmiotowym. Na zajęciach przebywa do 8 uczniów.

b)      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczniów na zajęciach do 5;

c)       zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – przyznane na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, wniosku rodziców skierowanego do dyrektora placówki oraz zgody organu prowadzącego szkołę na  przyznanie godzin rewalidacyjnych. Placówka zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

d)      kółka artystyczne i przedmiotowe organizowane są dla grupy uczniów o szczególnych zdolnościach odpowiednio do potrzeb i zainteresowań uczniów

e)       organizowanie imprez sportowych w czasie ferii zimowych jako uczestnictwo w akcji „ zima na wsi” i „lato na wsi”;

f)       organizowanie śródrocznego pobytu dzieci kl. III nad morzem- „Zielona Szkoła”;

 

ROZDZIAŁ VI: ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 

§ 13

l. Przedszkole zapewnia bezpłatna naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Przedszkole prowadzi dodatkowe bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawowę programową: religię, zajęcia logopedyczne. Udział dzieci w zajęciach odbywa się za zgodą rodziców.

3. Prowadzona jest nauka języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego. Udział dzieci w zajęciach odbywa się po uzyskaniu deklaracji rodziców.

4. Za każdą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń opłata wynosi 1zł.

4 a. Z opłaty, o której mowa w ust. 4 jest zwolnione trzecie i każde następne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola.

4 b. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega zwrotowi pod warunkiem, że dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez pełny miesiąc kalendarzowy.

5 .Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu powinien być
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci wynosić: z dziećmi 2,5 oraz 3, 4 letnimi
około 15 minut, z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII: ORGANY  ZESPOŁU 

 

 

§ 14

Organami zespołu  są:

a)      dyrektor zespołu szkolno przedszkolnego 

b)      rada pedagogiczna

c)      rada rodziców

d)     samorząd uczniowski;

 

§ 15

1. Zespołem szkolno – przedszkolnym kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest  przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu szkolno – przedszkolnego i jest obowiązany w szczególności:

a)      organizować pracę i stanowiska pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

b)       zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp i przepisami o ochronie przeciwpożarowej i w tym zakresie prowadzić systematyczne szkolenia pracowników,

c)      kierować pracowników na badania lekarskie wstępne, okresowe, profilaktyczne i inne zlecone przeprowadzone na koszt pracodawcy,

d)     dbać o higieniczny i bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego pracy oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodne z przeznaczeniem,

e)      wydawać pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej lub wypłacać ekwiwalent pieniężny,

f)       wskazać i zapewnić pracownikom odpowiednio zabezpieczone miejsca na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego , własnego ubrania, wyposażenia osobistego oraz przydzielonych narzędzi pracy,

g)      przed dopuszczeniem do pracy pracownik zostaje przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się  z wykonywaną pracą,

h)      przeszkolony pracownik składa pisemne oświadczenie w tej sprawie które dołącza się  do jego akt osobowych,

i)        każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości. Obowiązek stosowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem pracy podległych pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednim przełożonym tych pracowników,

j)        używanie, rozprowadzanie lub posiadanie alkoholu oraz narkotyków przez pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie placówki jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;

1a. Dyrektor organizuje bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce oraz podczas uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez placówkę:

a)      zapewnia właściwe oświetlenie we wszystkich miejscach, w których mogą pracownicy i uczniowie,

b)      równą nawierzchnię drogi, przejść i boiska,

c)      umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji placówki,

d)     uwzględnia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, różnicowania zajęć w każdym dniu, zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu,

e)      zapewnia odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne czasie zajęć i przerw,

f)       sprawuje nadzór nad uczniami w czasie przerw oraz podczas prac na rzecz szkoły i środowiska przez zaopatrzenie uczniów w odpowiednie do wykonania prac urządzenia, sprzęt, środki ochrony indywidualnej oraz zapewnienia właściwego nadzoru oraz bezpiecznych warunków pracy,

g)      przerywa zajęcia jeśli stan zagrożenia zaistnieje lub ujawni się w czasie zajęć,

h)      zawiesza zajęcia za zgodą organu prowadzącego, gdy wystąpią w placówce zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów;

 

 

2. Dyrektor zespołu  szkolno – przedszkolnego w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu ,

g)  przygotowuje projekt organizacyjny ,

h)  wykonuje inne czynności wynikające z przepisów szczególnych,

i) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

j) stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,

k) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

l )  stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych,

ł) decyduje w sprawie skreślenia  ucznia z listy uczniów,

m)kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

n)zgłasza niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki ( nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca co najmniej 50%), które podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole  nauczycieli
i  pracowników nie będących nauczycielami i zobowiązany jest jak i pracownicy szkoły do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

3a. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych a w szczególności pracownik jest zobowiązany

a)      znać przepisy i zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej , brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu

b)     wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazań przełożonych

c)      dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi, sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu ( stanowisku) pracy

d)     stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem

e)      poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim  i stosować się do wskazań lekarskich

f)      niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w placówce wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie

g)     współdziałać  z przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp

h)     w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego

i)       pracownik ma obowiązek stosować się do zarządzeń zakazujących lub ograniczających palenie tytoniu

j)       każdy pracownik zobowiązany jest do obowiązku przestrzegania obowiązku trzeźwości; obowiązek stosowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednim przełożonym tych pracowników

k)     używanie, rozprowadzanie lub posiadanie alkoholu oraz narkotyków przez pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie placówki jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

4.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym    pracownikom zespołu;

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych  pracowników zespołu;

d) nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście;

e)  zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczycieli;

f)  przydzielenia nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu;

g)  ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu;

h)  powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;

i) przyznawania dodatkowego okresu stażu w uzasadnionych przypadkach.

 5. Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  radą    

     pedagogiczną, radą rodziców  i samorządem uczniowskim.      

6. Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej  członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu.

8. Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ   prowadzący  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym  uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9. Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego ocenia pracę nauczyciela oraz dorobek zawodowy nauczyciela.

10. Ponadto dyrektor  decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych innym   organom. 

 

§ 16              

1. W zespole  działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu szkolno - przedszkolnego w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

a) dyrektor ZSP

b) wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na rodzaj stosunku pracy i wymiar czasu pracy

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział:

a) przedstawiciele organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny

b) osoby z głosem doradczym  zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor  zespołu szkolno - przedszkolnego.

5. Przewodniczący rady pedagogicznej:

a) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o  terminie i porządku zebrania nie mniej niż 7 dni przed planowana datą

b) podpisuje uchwały rady

c) podpisuje, wraz z protokolantem protokoły rady

d) realizuje uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących

e) wstrzymuje wykonanie uchwał rady podjętych z naruszeniem prawa

6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)   zatwierdzanie planów pracy  zespołu ,

b)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole szkolno - przedszkolnym,

e) ustalanie organizacji samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu szkolno - przedszkolnego,

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów .

8.   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy zespołu szkolno - przedszkolnego, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b) projekt planu finansowego zespołu ;

c)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

d)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9. Rada pedagogiczna przygotowuje  zmiany statutu  i uchwala je.

10. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół w formie elektronicznej tylko na

   terenie placówki w wyznaczonym przez dyrektora miejscu. Warunki techniczne sporządzania      

   protokołu musza gwarantować jego ochronę. Protokoły są gromadzone, a później

   przechowywane na nośniku elektronicznym gwarantującym ich ochronę, a jeden egzemplarz

   jest drukowany i udostępniany w formie pisemnej.

11.Protokolanta zebrań rady pedagogicznej

   powołuje dyrektor co najmniej na jeden rok szkolny w trybie:

- na wniosek nauczyciela

- na wniosek członków rady pedagogicznej, po uzyskaniu zgody nauczyciela

- z inicjatywy własnej dyrektora placówki.

12. Obecność na zebraniu rady pedagogicznej członkowie dokumentują podpisem na ostatniej stronie protokołu. Nauczyciele nieobecni dokumentują podpisem na ostatniej stronie protokołu, że zapoznali się z protokołem.

13. Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia  ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada  na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

14. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

15. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:

a)  numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał

b)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum),

c)               listę członków rady z podziałem na obecnych i nieobecnych oraz listę
osób zaproszonych, jeśli taka sytuacja miała miejsce.

d)             porządek obrad,

e)               stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

f)       przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot
zgłoszonych wniosków,

g)              podpisy przewodniczącego i protokolanta;

 

15a. Każda strona protokołu jest parafowana przez przewodniczącego rady pedagogicznej.

16.   Protokół z posiedzenia protokolant sporządza w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

17.   Każdy z członków rady zobowiązany jest do zapoznania się z treścią protokołu i ma prawo zgłaszania przewodniczącemu uwag do treści protokołu.

18.   Uwagi o jakich mowa w ust. 17 zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia protokołu,

19.   Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu.
 Uwagi zgłoszone w trybie określonym w ust. 18 uwzględniane są w protokole za zgodą     przewodniczącego.

20.       Posiedzenia rady numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały rady - arabskimi.

21.      Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

22. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

a)               w głosowaniu jawnym członkowie rady głosują przez podniesienie ręki

b)              głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca posiedzenie

c)       rada pedagogiczna wyraża opinie według trybu:

-          każdy z członków ma prawo do wyrażania opinii własnej w trakcie
posiedzenia rady,

-          na podstawie wypowiedzi pojedynczych nauczycieli protokolant ustala
treść opinii,

-     opinia zostaje przyjęta w drodze: porozumienia, uzgodnienia, głosowania- bezwzględną    

      większością głosów

d)      w sytuacjach szczególnych rada pedagogiczna może powołać komisje ds.
opracowania projektu treści opinii.

23. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole posiedzenia rady

pedagogicznej, uchwały rady sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności;

a)                                      tytuł uchwały

b)                 podstawę prawną

c)                                     tekst uchwały

d)                 podpis przewodniczącego

24.  Tytuł uchwały składa się z następujących części:

a)                                      oznaczenie numeru uchwały

b)                  data podjęcia uchwały

            c) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

25. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

26. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do :

a)      rzetelnego realizowania statutowych zadań szkoły,

b)      współtworzenia atmosfery życzliwości i koleżeństwa przy realizacji określonych zadań,

c)      obowiązkowego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady,

d)     realizowania uchwał rady, również wtedy gdy zgłosili do nich swoje zastrzeżenia,

e)      składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.

f)       zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu.

27. Do pomocy w realizacji zadań rady pedagogicznej mogą być powołane stałe lub doraźne komisje na wniosek rady lub jej przewodniczącego.

28.       Przedstawiciele rady pedagogicznej reprezentujący ją na zewnątrz są wybierani w głosowaniu tajnym na zasadach prawa powszechnie obowiązującego.

29. Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzane w trybie i na
zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 

 

§ 17

 

1.W placówce działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów,  wybieranych na klasowych zebraniach rodzicielskich na okres jednego roku.

2. Każdy oddział reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców  danego oddziału.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli do rad oddziałowych oraz do rad placówki określa regulamin działalności Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu szkolno – przedszkolnego.

4. Rada Rodziców może występować do  rady pedagogicznej i dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego do innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw  zespołu szkolno - przedszkolnego .

5.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego placówki, programu profilaktyki;

b)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

c)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania placówki

6. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola i szkoły podstawowej oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności ZSP, a także wnioskowanie do innych organów ZSP w tym zakresie spraw.

7. Zadaniem Rady Rodziców jest:

-          pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań ZSP,

-          gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności ZSP, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,

-     zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami ZSP        

      rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola i szkoły

8. Rada Rodziców działa według ustalonych zasad:

a)      podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców ZSP jest zebranie rodziców klasy i grupy przedszkolnej

b)      zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” (dotyczy również przedszkola) składającą się z trzech osób, tak aby można było wybrać: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza

c)      wszyscy członkowie klasowych trójek rodziców tworzą Radę Rodziców ZSP

d)     plenarne zebranie Rady Rodziców ZSP wybiera spośród siebie prezydium/zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców

e)      w skład prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz członkowie w liczbie ustalanej w danym roku szkolnym

f)       komisja rewizyjna składa się co najmniej trzech osób.

9. Radę Rodziców podejmuje uchwały według ustalonego trybu:

a)      uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców

b)      listę uczestników posiedzenia ustala każdorazowo sekretarz Rady Rodziców

c)      uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców ZSP. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.

10. Plenarne zebranie ogółu rodziców ZSP zwoływane jest przez plenarne posiedzenie Rad  

      Rodziców, co najmniej raz w czasie kadencji Rady.

11. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w  

      roku szkolnym.

12. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek 

     dyrektora ZSP i rady pedagogicznej złożony do prezydium Rady

13.Na posiedzeniu prezydium zaprasza się dyrektora ZSP i inne osoby.

14.Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który odpowiada sekretarz prezydium.

15.Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy dyrektora szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas.

16. Rady Rodziców gromadzi i wydaje fundusze według następujących zasad:

a)      Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności ZSP z następujących źródeł:

-          ze składek rodziców

-          z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska ZSP

b)      wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na ogólnym zebraniu rodziców danej klasy lub całej placówki. Nominalną wysokość dobrowolnej składki ustala się większością 2/3 głosów. Propozycję wysokości składki dla całej ZSP przedstawia prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców

c)      prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów

17. Rada Rodziców dokonuje wyboru przedstawicieli do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora ZSP w Babicach:

a)      ustala się następujący tryb wyboru przedstawicieli Rady Rodziców:

-          zawiadomienie pisemne do rodziców podające miejsce datę i godzinę spotkania Rady Rodziców – odpowiedzialny dyrektor obecny

-          spotkanie rozpoczyna przewodniczący Rady Rodziców lub osoba przez niego upoważniona

-          wybór protokolanta

-          sprawdzenie listy obecności którą dołącza się do protokołu zebrania

b)      kandydatów do prac komisji konkursowej typuje się spośród obecnych na zebraniu rodziców za ich zgodą

c)      do pracy komisji konkursowej wchodzą dwie osoby które w głosowaniu tajnym prezydium rady rodziców uzyskały największą ilość głosów

d)     w sytuacji gdy w wyniku głosowania osoby otrzymają taką samą ilość głosów, głosowanie powtarza się aż do momentu wyłonienia dwóch osób z największą ilością głosów

e)      przewodniczący podaje do wiadomości ogółu rodziców nazwiska wybranych osób

f)       protokół z zebrania wraz z listą obecności rodziców dostarcza się dyrektorowi

g)      osoby biorące udział w głosowaniu tajnym obowiązuje zachowanie tajemnicy

18.  Rada Rodziców poprzez rożne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w zadaniach Rady Rodziców

19.  Członkowie klasowych trójek rodziców, prezydium Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały

20.  Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach

ul. Wiejska 68  47-440 Nędza

 

§ 18

1.      W Zespole Szkolno-Przedszkolnym działa samorząd uczniowski, zwany dalej „ samorządem”.

2.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie I etapu edukacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

3.      Spełnia on zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów.

4.      Poprzez działalność w samorządzie już uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne.

5.      Do organów samorządu należą samorządy klas I-III. W przypadku mniejszej liczby klas lub liczby uczniów wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wybierają dwóch przedstawicieli, którzy tworzą prezydium Samorządu Uczniowskiego.

6.      Spośród samorządów klasowych uczniowie wybierają zarząd: przewodniczącego, zastępcę i skarbnika. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych
głosów.

7.      Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny, tj. od września do czerwca.

8.      Wybory odbywają się na początku września.

9.      Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z 2 nauczycieli.

10.  Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun. Wyboru opiekuna dokonuje społeczność uczniowska.

11.  Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na opiekuna SU i jeden głos na kandydatów do Zarządu SU – głos ważny.

12.  Kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy nauczyciele uczący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

13.  Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów.

14.  Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.

15.  Celem głównym samorządu jest rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I - III.

16.  Do celów  samorządu należy:

a)      Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach

b)      Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią

c)      Uczenie demokratycznych form współżycia

d)     Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, patriotycznych i proekologicznych

e)      Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji

f)       Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole

17.  Działania samorządu obejmują:

a)      Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych

b)      Bieżące uaktualnianie tablicy informacyjnej „Echo szkoły”

c)      Organizowanie akcji charytatywnych, np. „Góra gorsza”

d)     Aktywne uczestnictwo w organizowanych przez szkołę (pomoc dzieciom niepełnosprawnym, osobom starszym, chorym itp.), akcjach ogólnopolskich

e)      Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów .

18.  Do obowiązków Opiekuna SU należy:

a)      czuwanie nad całokształtem prac samorządu

b)      pośredniczenie między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami

c)      Doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej

d)     Zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

19.  Samorząd może przedstawiać wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :

a ) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami
b ) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów
c ) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
d ) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który
będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów
f ) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań
g ) prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu
szkoły.

20.  Samorząd Uczniowski działa zgodnie z ustalonym planem pracy.

21.  Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest dokumentowanie swojej działalności (protokoły z obrad Rady Uczniów sporządza sekretarz wraz z opiekunem samorządu).

22. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, jawnym
      i powszechnym.§ 19

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.

 

 

2.   Zasady współdziałania organów zespołu szkolno - przedszkolnego:

a)      każdy organ  planuje swoja działalność na dany rok szkolny. Plany powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie tych dokumentów przekazuje się każdemu z organów zespołu;

b)       każdy organ  po przeanalizowaniu planów poszczególnych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów zespołu, proponując swoje stanowisko  lub opinie w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

c)      w zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki, które są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki

d)     dyrektor zespołu  zobowiązany jest do sporządzania i przekazania każdemu z organów sieci kompetencyjnej organów kierujących zespołem opracowanej na podstawie obowiązujących aktów prawnych w oświacie i niniejszego statutu,

e)      uchwały organów  prawomocne  podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości  w zespole  w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora zespołu  w zbiorze pt.: Uchwały Organów Zespołu .

3. uchyla się

4. Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są drogą uchwały i są one ostateczne. Podawane są one do ogólnej wiadomości w zespole szkolno- przedszkolnym .

 5. Sprawy pod obrady są przekazywane w formie skargi organu, którego kompetencje zostały naruszone. Organ, którego uchybienie ustaliła komisja statutowa musi naprawić skutki swojego działania w ciągu 3 miesięcy od daty ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.

6. W sprawach spornych , w których uczestniczy uczeń, przyjmuje się następujący tryb postępowania :uczeń lub jego rodzic  (prawny opiekun) zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy; wychowawca wspólnie  ze stroną skarżącą ustalają możliwe rozstrzygnięcia sporu; wychowawca klasy przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy innej klasy ( którego sprawa dotyczy)  i wspólnie starają się rozstrzygnąć zaistniały spór; sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora  zespołu szkolno - przedszkolnego, którego decyzje są ostateczne.

 

ROZDZIAŁ VIII.   ORGANIZACJA  ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 20

1.      Czas trwania nauki w szkole  podstawowej wynosi 3 lata.

2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przerw  świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji   roku szkolnego.

3.      W ramach zespołu szkolno-przedszkolnego od 1 września 2012r. funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.

4.       Jeden oddział przedszkolny liczy nie więcej niż 25 dzieci. Dwa oddziały tworzy się od 28 dzieci. Pierwszy oddział to dzieci 2,5: 3-letnie i 4-letnie), drugi oddział dzieci 5-letnie i dzieci 6-letnie.

5.      Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza  prowadzona  jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego

6.      Organizację  pracy oddziału przedszkolnego ciągu dnia określa  ramowy  rozkład dnia ustalony przez  dyrektora zespołu  z uwzględnieniem  wymagań zdrowia  i higieny  dziecka.

 

6a. Ramowy  rozkład  dnia w przedszkolu: grupa 3, 4 - latki

 

7:30 – 8:45      Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji     

                         pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne             

                         zainteresowaniami dzieci. Zajęcia dodatkowe.

 

8:45 – 9:00     Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające

                        percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Obserwacje    

                       pedagogiczne.

 

9:00 – 9:15    Sprzątanie po zabawie. Ćwiczenia poranne.

 

9:15 – 9:30    Przygotowanie do śniadania, czynności  higieniczno – sanitarne.

 

9:30 –10:00  ŚNIADANIE - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego

                   spożywania  posiłku

 

10:00 – 10:15 Czynności sanitarno – higieniczne po śniadaniu

 

10:15 – 10:50 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczne objęte

                         programem ( w przerwie zabawa ruchowa)

 

10:50 – 12:15   Spacery,  gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe,      

                         obserwacje przyrodnicze ( w  razie niepogody gry i zabawy ruchowe na  

                         sali)

                          

12:15 – 12:30  Przygotowanie do obiadu

 

12:30  - 13:00 OBIAD - zdrowy sposób odżywiania się

 

13:00 – 13:15   Czynności sanitarno – higieniczne po obiedzie

 

13:15 – 13:45  Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dla dzieci.                                                               

                        Obserwacja pedagogiczna. Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne
                         w sali  lub na placu zabaw.  

 

13:45 – 15:00   Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi  lub mającymi trudności.   

                         Swobodna  działalność dzieci. Ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy i piosenek.                           

                         Zajęcia dodatkowe.

 

15:00 – 15:15   Czynności  porządkowe.

 

15:15 – 15:30   Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

      6b. ramowy  rozkład  dnia - grupa 5,6 - latki

 

7:30 – 8:45     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji     

                         pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne zainteresowaniami                     

                        dzieci. Zajęcia dodatkowe.

 

8:45 – 9:20     Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające

                         percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).  Swobodna działalność                                   dzieci. Obserwacje pedagogiczne.

 

9:20 – 9:35     Sprzątanie po zabawie. Ćwiczenia poranne.

 

9:35 – 9:45     Przygotowanie do śniadania, czynności  higieniczno – sanitarne.

 

9:45– 10:15    ŚNIADANIE -  kulturalne spożywanie posiłku.

 

10:15– 10:25   Czynności sanitarno – higieniczne po śniadaniu

 

10:25 – 11:30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczne objęte

                             programem ( w przerwie zabawa ruchowa)

 

11:30 – 12:35   Spacery,  gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe,                          

                         obserwacje przyrodnicze( w  razie niepogody gry i zabawy ruchowe na sali)

                          

12:35 – 12:45    Przygotowanie do obiadu

 

12:45  - 13:15   OBIAD – prawidłowe posługiwanie się sztućcami, zdrowy sposób    

                                          odżywiania się

 

13:15– 13:25    Czynności sanitarno – higieniczne po obiedzie

 

13:25 – 13:45   Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dla dzieci.                                                                Obserwacja pedagogiczna. Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali.                                 

13:45 – 15:00   Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi  lub mającymi trudności.   

                         Swobodna działalność dzieci. Ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy i                              

                         piosenek. Zajęcia dodatkowe.

 

15:00 – 15:15   Czynności  porządkowe.

 

15:15 – 15:30   Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

7.      Na podstawie  ramowego rozkładu dnia  nauczyciel , któremu powierzono  opiekę nad oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem  potrzeb
i zainteresowań dzieci.

8.      Dzienny czas pracy  przedszkola  ustalony jest  przez organ prowadzący.

9.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

10.  Terminy przerw w pracy przedszkola w ZSP ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

 

§ 21                                              

1.      Podstawową jednostką organizacyjną  jest oddział złożony z uczniów, w  którym prowadzi się nauczanie ,  zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania .

2.      W szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych .

3.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć .

4.      Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust.2.

      (np. zielone szkoły, obozy), w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 

ROZDZIAŁ IX: ORGANIZCJA I ZASADY DZIAŁANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

                                                

§ 22

 

1.Ustala się zasady funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz odpłatności za korzystanie z posiłków przygotowanych w tych stołówkach.

2.Zasady korzystania ze stołówek:

a)  Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach będących jednostkami budżetowymi Gminy Nędza pokrywane są w granicach kwot wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Nędza i zgodnego z nim rocznego planu finansowego szkoły.

b) Należności za posiłki odprowadzane są przez szkołę w całości na rachunek dochodów własnych jednostek najpóźniej do 10 - tego dnia każdego miesiąca.

c) Podstawą korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, dokumentującą prawo do spożycia określonego posiłku w określonym dniu jest zapis obecności przedszkolaka i ucznia w dzienniku zajęć lub obecności nauczyciela oraz pozostałych pracowników tej szkoły w liście obecności.

d) Ze stołówki korzystają przedszkolaki; mogą także korzystać- uczniowie,
nauczyciele oraz pozostali pracownicy tej szkoły.

e) Rodzaje posiłków oraz godziny ich wydawania ustala dyrektor szkoły w drodze regulaminu.

f) Opłata wnoszona za przedszkolaka i ucznia obejmuje koszt surowców zużytych do.

przygotowania posiłku (tzw. wsad produktów do kotła).

g) W przypadku nieobecności stołującego się, przysługuje mu częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

h) Należna kwota zwrotu, o którym mowa w pkt g, stanowi iloczyn opłaty lub ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności osoby korzystającej ze stołówki.

i) Zwrotów dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadały dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.

j)W przypadku uzasadnionej rezygnacji przedszkolaka lub ucznia z posiłków w trakcie miesiąca lub zakończenia edukacji w szkole, na wniosek rodziców, dokonuje się zwrotów za ilości dni nieobecności, w formie odpisu w ostatnim dniu danego miesiąca.

 

3. Opłaty i ceny za wydawane posiłki:

a)              śniadanie dla przedszkolaka - 1,50 zł.

b)             obiad dla przedszkolaka - 2,60 zł.

c)              obiad dla ucznia - 4,50 zł.

d)            Zupa dla ucznia - 1,00 zł.

e)              obiad dla nauczyciela i pozostałego pracownika tej szkoły - 8,95 zł.

4. Ustalenia dotyczące stawek żywieniowych opracowane zostały przez dyrektora placówki na podstawie kalkulacji żywieniowej w porozumieniu z Wójtem Gminy.

 

ROZDZIAŁ X: ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

                                                    

§ 23

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki  w danym roku szkolnym 

    określa arkusz organizacji zespołu  opracowany przez dyrektora zespołu  z 

    uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

2. Arkusz organizacji jest przygotowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku.

3. Organ prowadzący placówkę opiniuje i zatwierdza arkusz organizacyjny zespołu. Czyni to do dnia 30 maja danego roku.

4. Arkusz organizacyjny określa w szczególności :

a) liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do zespołu ;

b)liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych zgodną z  ramowym planem nauczania ogłaszanym w formie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, finansowanych przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych;

5.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,  ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć   edukacyjnych .

6. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy   rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, dostosowując czas zajęć i przerw do  aktywności uczniów. Edukacja na poziomie klas I-III ma charakter zintegrowany.

7. Podstawową formą  pracy szkoły są zajęcia  dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym

8.  Działalność edukacyjna  wyznaczona jest w  szczególności przez:

a)   szkolny zestaw programów nauczania

b)    szkolny zestaw podręczników   

c) program wychowawczy  , który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i  

                działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich   

                nauczycieli.

9. uchylony

 

§ 24

1. W ramach działalności opiekuńczo-wychowawczej Zespół Szkolno – Przedszkolny  organizuje  opiekę  i pomoc uczniom, którym z przyczyn  rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest  wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez:.

a)    diagnozowanie środowiska ucznia ;

b)   rozpoznawanie potencjalnych możliwości ucznia, jego indywidualnych potrzeb i umożliwianie ich zaspokojenia;

c)    rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

d)   organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznych;

e)    podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;

f)    prowadzenie edukacji prozdrowotnej  i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

g)   wspieranie uczniów i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne;

h)   wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

i)     rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców;

j)     organizowanie pomocy materialnej uczniom szczególnie zdolnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

k)   kierowanie do poradni psychologiczno- pedagogicznych w celu rozpoznania zaburzeń , problemów i niepowodzeń oraz uzyskania porady co do dalszej pracy z uczniem;

l)     wnioskowanie o objęcie opieką rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, kuratora sądowego;

m) organizacji nauczania indywidualnego zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

n)   wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów zwolnienie ucznia z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, uzasadnionych przypadkach losowych.

 

2. Dla uczniów i wychowanków, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają pomocy i wsparcia oraz wyrównania szans edukacyjnych, zespół stosuje następujące formy opieki i pomocy:

a)      zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

b)     zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

c)      dożywianie finansowane z funduszu Ośrodka Pomocy Społecznej

d)     pomoc materialną

e)      pomoc pedagoga szkolnego

f)      pomoc logopedy ( w oddziale przedszkolnym)

3. Zespół stosuje następujące formy pomocy materialnej:

a)      stypendium socjalne

b)      wyprawka szkolna

c)      korzystanie z posiłków w stołówce

4.Dla uczniów jest zorganizowane dożywianie w postaci obiadów i herbaty. Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej korzystają z bezpłatnej formy dożywiania. W celu jej zapewnienia zespół współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz szuka wsparcia u osób prywatnych lub zespołów i instytucji charytatywnych.

5.Środki na pomoc wymienioną w pkt.3 i 4zespół uzyskuje również z budżetu państwa, gminy, darowizn.

6.Organizacją współdziałania z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale wychowawców klas.

7.Pedagog w swoich działaniach współpracuje ściśle z wychowawcami klas, pomaga im w formułowaniu opinii o uczniach kierowanych do poradni, policji, sądu i innych instytucji.

8.Zadaniem pedagoga jest udzielanie pomocy psychopedagogicznej mającej na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego oraz efektywności uczenia się, eliminowanie przyczyn oraz wszelkich zaburzeń.

9.Logopeda w swoich działaniach współpracuje ściśle z wychowawcami przedszkola wspierając ich działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające programu wychowawczego.

10. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

§ 25

      Organizacja  współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom polega na:

a)    nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni psychologiczno -  pedagogicznej zarówno przez uczniów jak i rodziców czy nauczycieli;

b)   pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej  na wniosek rodziców, nauczycieli, a także samego ucznia;

c)    współpracy opartej  na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców, nauczycieli;

d)   konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców;

e)    organizowaniu zajęć specjalistycznych jak logopedyczne, korekcyjno –kompensacyjne , socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne;

f)    koordynowaniu zadań realizowanych na rzecz uczniów;

g)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

h)   współpraca z wydziałem prewencji- Policja polegająca na pogadankach, warsztatach, interwencjach

i)     wnioskowanie do organu prowadzącego  o przyznanie pomocy materialnej uczniom w formie stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce, zasiłki losowe ;

j)     organizowanie pomocy materialnej przez współpracę z zakładami pracy, osobami fizycznymi pragnącymi przekazać darowiznę;

k)   pozyskiwanie sponsorów na pokrycie opłaty za „ Zieloną szkołę”;

 

§ 26

Organizacja i formy współdziałania zespołu szkolno – przedszkolnego  z rodzicami w zakresie nauczania, współdziałania i profilaktyki polegają na :

a)      organizowaniu spotkań z rodzicami (wywiadówka) według ustalonego wcześniej harmonogramu;

b)      indywidualnych kontaktach wychowawcy klasy z rodzicami, prawnymi opiekunami w zależności od potrzeb;

c)      diagnozowaniu warunków środowiskowych;

d)     uchylony

e)      współpracy z rodzicami w wyrównywania braków w edukacji ucznia;

f)       współpracy z rodzicami w zakresie  objęcia ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi; badaniem w poradni psychologiczno- pedagogicznej, szkolnictwem specjalnym;

 

g)      indywidualne kontakty dyrektora  z rodzicami w zakresie postępów w nauce, kłopotów wychowawczych, potrzebie udzielenia pomocy materialnej uczniowi, rodzinie;

h)      gromadzenie funduszy na koncie Rady Rodziców na rzecz uczniów ;

i)        pedagogizację rodziców;

j)        monitorowanie efektów działań szkoły wśród rodziców i uczniów;

k)       realizację wniosków rodziców dotyczących pracy zespołu;

l)        współpracę przy tworzeniu Szkolnego Programu Wychowawczego
i Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemy Oceniania, Statutu ZSP.

 

 

§ 27

1. W zespole szkolno – przedszkolnym  funkcjonuje szkolny program wychowawczy
i profilaktyki, który jest uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną ZSP w Babicach. rady  i samorządu  uczniowskiego.

  

ROZDZIAŁ XI: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 28

1.      W zespole szkolno – przedszkolnym  zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli określa  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela .

3.      Zasady zatrudnieni , prawa i obowiązki  innych pracowników określa Kodeks Pracy.

4.      Pracownicy  obsługi wypełniają  obowiązki określone w przydziałach czynności ( zakresy obowiązków).

5.      Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do podejmowania działań  związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, a w szczególności:

           a)  natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów

                i wychowanków  stanowiące  zagrożenie ich bezpieczeństwa zarówno na terenie

                budynku jak i terenu wokół budynku   (boiska, plac zabaw),

            b)  zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby

                 zwrócić się o podanie celu pobytu oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób               

               postronnych na terenie placówki,

            c)  niezwłocznie zawiadomić nauczyciela lub dyrektora  o wszelkich dostrzeżonych

                zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia

              lub życia uczniów i wychowanków.

6.      W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Babicach obowiązuje regulamin pracy.

6a. Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad     

    bezpieczeństwa     i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

6b. Dyrektor Szkoły jest obowiązany (art. 207 k.p.): chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności jest obowiązany:

a)      organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

b)      zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

c)      zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

d)     zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.  

6c. Dyrektor oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

6d. Dyrektor oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani:

a)  zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny[i] pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej[ii]

b) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)  kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (art. 227 k.p.);

6e.Pracownik jest zobowiązany (art. 211 k.p.):

a)      znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

b)      wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

c)      dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

d)     stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

e)      poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 

f)       niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

g)      współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.   

6f. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy
i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

6g.Jeżeli powstrzymywanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

6h.Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia,   w przypadkach o których mowa  w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

6i.Zasady i normy przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, herbaty oraz środków higieny osobistej, wyposażenia w narzędzia
i materiały  zawiera załącznik nr 1 do regulaminu

§ 29

1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowanie godności osobistej ucznia.

2.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.      Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej jego opiece uczniów i wychowanków.

4.      Do obowiązków nauczyciela w zakresie zapewnienia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa należy w szczególności:

a)   zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć  edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i   nadobowiązkowych, imprez szkolnych i  środowiskowych, wycieczek, wyjazdów i przestrzegania przepisów BHP,     odpowiedzialność za uczniów na tych zajęciach ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, jest on zobowiązany do    niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku  mającym miejsce podczas tych zajęć,

  b) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z zasadami  

            zawartymi w  regulaminie dyżurów nauczycielskich,

 c) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania  

      uczniów i wychowanków   stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa zarówno na    

           terenie budynku jak i  wokół budynku  (boiska, plac zabaw ),

d)     zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na  terenie placówki a w razie potrzeby zwrócenie się  o podanie celu pobytu oraz zawiadomienie dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych na terenie placówki,

e)      niezwłocznie zawiadomienie dyrektora  o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona   przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów i wychowanków,

f)      ponoszenie odpowiedzialności za uczniów podczas  wycieczek, wyjazdów i biwaków; odpowiedzialność ponosi kierownik wraz z opiekunami ; zasady  organizacji  wycieczek i innych wyjazdów określa „Regulamin  wycieczek”,

g)     systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca w którym prowadzone są zajęcia, samodzielne usunięcie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne  zgłoszenie o zagrożeniu Dyrektorowi placówki,

h)   kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach i   niezwłoczne reagowanie na nagłą niezapowiedzianą  nieobecność poprzez  poinformowanie o tym fakcie  wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, a za jego  pośrednictwem rodziców ucznia.”

 

5.      Do zadań nauczycieli w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych należy w szczególności:

a)    kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno- wychowawczego,

b)   efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w  szkole Programem wychowawczym i szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania,

c)    sporządzanie planu dydaktycznego z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi najpóźniej do 20 września każdego roku szkolnego,

d)   rzetelne i systematyczne przygotowywanie się  do zajęć lekcyjnych, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu  dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego oraz doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

e)    opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych zajęć edukacyjnych i przedstawienie go Dyrektorowi najpóźniej do 20 września każdego roku szkolnego, dokonywanie nowelizacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa,

f)      ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie bezstronności
i obiektywizmu w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie każdego z nich, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia, informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych, uzyskiwanych przez uczniów, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach w nauce i niepowodzeniach szkolnych,

g)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym poprzez dostosowanie nowoczesnych metod pracy dydaktycznej do uzdolnień, zainteresowań, motywowanie do podnoszenia wyników swojej pracy, eksponowanie indywidualnych i zbiorowych osiągnięć uczniów na terenie szkoły (wystawy, ekspozycje zdobytych nagród, dyplomów, wyróżnień ), udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i pomocy w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych i ponadprzedmiotowych,

h)   rozpoznawanie możliwości edukacyjnych uczniów, diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, podejmowanie wszechstronnych działań wspierających rozwój psychofizyczny uczniów i eliminowanie kłopotów dydaktycznych, indywidualizacja pracy  z uczniami mającymi trudności w nauce, dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja indywidualnych zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów,

i)     kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska  lokalnego, kraju, kształcenie i wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

j)     upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej,

k)   dbałość o  środki dydaktyczne i  powierzony sprzęt, estetykę i wystrój  sali lekcyjnej,

l)     sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności,

m)  aktywny udział w pracach Rady pedagogicznej, zespołów nauczycielskich,

n)   udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego, wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły – obowiązkowych i  nieobowiązkowych.

6. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki   rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie:

a)    znajdowali w zespole szkolno – przedszkolnym  środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)

b)   rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie

c)    mieli świadomość życiowej użyteczności  edukacji na danym etapie

d)   stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i wolność innych

e)    poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

f)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych

g)   przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się

h)   kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli współdziałać i współtworzyć w zespole wspólnotę  nauczycieli i uczniów;

i)     stosowali zasady bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach;

    kierowali się zasadami zdrowego trybu życia i uznawali zdrowie i życie jako najwyższe    

    dobro.

7. Obok zadań wychowawczych nauczyciele winni wykonywać również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia.

8. Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

8a. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelacje treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw należy dostosować do możliwości i potrzeb ucznia.

9. Nauczyciele mając na uwadze ogólny cel edukacji, którym jest osobowy rozwój ucznia, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu  wiedzy i   umiejętności i postaw.

10. Każdy nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać zasad pełnienia dyżurów:

a)      nauczyciele pełnią dyżury według przyjętego grafiku

b)      dyżur rozpoczyna się od godziny 7.50.

c)      dyżur powinien być pełniony aktywnie, obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na przerwach

d)     nauczyciel kontroluje rejon objęty dyżurem

e)      zwraca uwagę na właściwe zachowanie się uczniów

f)       wdraża nawyk poszanowania urządzeń i pomieszczeń oraz czystość

g)      zgłasza dyrektorowi informacje o zniszczeniach i wypadkach

h)      nauczyciele uczący na piętrze mają obowiązek sprowadzić dzieci po lekcji na parter

i)        uchylono

§ 30

1. Oddziałem opiekuje się  nauczyciel-wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych zespołu.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w  szczególności:

a)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

b)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów,

c)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 5.Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4:

a)   diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki poprzez ankietowanie uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów, rozmowy, wywiady, zajęcia warsztatowe.

b)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia  

     zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, kształtujące wzajemne stosunki miedzy uczniami oparte na życzliwości, tolerancji , współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy,

c)   ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji  

     wychowawcy,

d)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

e)   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, a także współdziałania z rodzicami,  tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci
i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach, włączanie ich w sprawy  życia klasy i zespołu,

f)    współpracuje z  innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów; w tym z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

g)   szczególną opieką otacza uczniów zaniedbanych przez rodziców lub ze 

     środowisk zagrożonych moralnie.

h) czuwa nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem

    i  rozkładem pracy domowej,

           i) dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, bada przyczyny

                  absencji, egzekwuje obowiązek szkolny i obowiązek nauki

                j) motywuje uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach         

                   zainteresowań, konkursach  przedmiotowych   i pozaprzedmiotowych,          

                    organizacjach szkolnych,   aktywnej  działalności na rzecz klasy, szkoły
                     i  środowiska lokalnego,

                k) rozwiązuje i eliminuje konflikty i problemy wychowawcze, bada przyczyny 

                   niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmuje środki zaradcze ,

                 l) informuje rodziców/ prawnych opiekunów / ucznia  o uzyskiwanych przez niego 

                   ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć        

                   edukacyjnych    oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach    

                 w nauce,  niepowodzeniach  szkolnych, problemach wychowawczych,

            ł) zapoznaje rodziców/ prawnych opiekunów / uczniów z zasadami zawartymi w  

               szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego, kryteriami

                 wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych    

               i   rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, statutem szkoły,    

               programem wychowawczym,

               m) rzetelnie, systematycznie i terminowo prowadzi dokumentację: dziennik     

                  lekcyjny,  arkusze ocen, świadectwa, i inną dokumentację wymaganą w szkole,

               n) ściśle współpracuje z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej    

                  klasyfikacyjnej oceny zachowania.          

6.Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:

a)   zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i organami szkoły przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze,

b)   badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć  i zapobiega im,

c)   stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni,

d)  kierowanie pracą społeczną na rzecz zespołu i klasy (przydzielanie zadań, współpracą podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy, udziela pochwał, nagan),

e)   współorganizowanie z zespołem klasowym, różnego rodzaju imprez,

f)    współpracę z higienistką szkolną, dbałość o higienę i zdrowie uczniów,

g)   występowanie do rady rodziców lub powołanych do tego celu organizacji, o pomoc materialną dla najbardziej potrzebującym,

h)   odwiedzanie uczniów w domu, prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach organizowanych co dwa miesiące wg harmonogramu sporządzonego przez dyrektora zespołu.

5.      Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych

 

6.      W szkole uzupełnia etat pedagog.

      Szczegółowy zakres czynności  pedagoga szkolnego obejmuje:

a)      zadania i obowiązki

-Dokonywanie rzetelnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

-Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

-Poznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji obowiązków szkolnych a zwłaszcza trudności wychowawcze.

-Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych wśród uczniów napotykających na szczególne trudności w nauce .

-Pomoc nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu zespołów wyrównawczych.

           -Udzielanie uczniom porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych.

-Organizowanie pomocy materialnej oraz opieki nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach materialnych, a zwłaszcza z rodzin niepełnych, a także z rodzin o dużym stopniu zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

-Współdziałanie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną , policją, urzędem pracy, placówkami służby zdrowia, kuratoriami w sprawach zapewnienia właściwych warunków socjalno- bytowych i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

-Prowadzenie dziennika pracy pedagoga według zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami.

- Prowadzenie teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych zadań i czynności.

b)      Pedagog odpowiada za realizację ww. zadań przed dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną, a w szczególności za:

-Rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także za rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej na terenie szkoły.

-Imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy dydaktycznej, wychowawczej i materialnej.

-Współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną  i innymi placówkami wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, w tym – za terminowość, zasadność i kompletność składanych dokumentów do tych placówek.

-Właściwą realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

-Rzetelne prowadzenie dokumentacji

-Poufność wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie swojej działalności.

-Informowanie dyrekcji szkoły o wszelkich trudniejszych problemach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas wykonywania swoich obowiązków.

c)      Podczas realizacji ww. obowiązków pedagog szkolny ma prawo:

-Żądać od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia właściwej realizacji ustalonych potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i materialnych uczniów.

-Wzywać rodziców do stawienia się w szkole w sprawach dotyczących wychowania i nauki ich dzieci.

-Wzywać uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzenie niezbędnych badań pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga szkolnego.

-Wnioskować do dyrekcji szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

-Udzielać wskazówek metodycznych rodzicom i nauczycielom w sprawach rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

-Wnioskować o skierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań i współpracujących ze szkołą, a także o umieszczenie uczniów w placówkach wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej.

-Wystawiać na żądanie uprawnionych organów opinie o uczniach w sprawach merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu. Opinia taka musi być każdorazowo podpisana przez dyrektora szkoły.

-W sprawach nieregulowanych niniejszym zakresem czynności obowiązuje droga służbowa w celu podjęcia stosownych decyzji i czynności na szczeblu dyrekcji szkoły.

 

§ 31

1. Do zadań  nauczyciela oddziału przedszkolnego  należy:

a) odpowiedzialność za życie zdrowie i  bezpieczeństwo dzieci;

b) tworzenie warunków wspomagających  rozwój dziecka,  jego zdolności i zainteresowań;

c) prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość;

d)     współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc psychologiczno-    pedagogiczną i inną.

e)      współpraca z rodzicami ( prawnymi opiekunami)  w sprawach wychowania i nauczania dzieci,  zaznajomienie rodziców ( prawnych opiekunów) z zadaniami  wynikającymi z programu  wychowania  przedszkolnego realizowanego w oddziale; uzyskiwanie  informacji  dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

f)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu   poznanie i zabezpieczenie  potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji;

Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi dokumentację  pedagogiczną dotyczącą zespołu.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego organizuje stałe spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami
w przedszkolu

 1. W przedszkolu uzupełnia etat logopeda.

Do zadań logopedy należą w szczególności: 
a) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej; 
b) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma;

c) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w przedszkolu; 
d) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 
e) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia; 
f) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

g) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
h) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 
i) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 

j) składanie okresowej informacji radzie pedagogicznej na temat trudności występujących wśród dzieci;

k) prowadzenie następującej dokumentacji:

-          dziennika pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności;

-          ewidencji dzieci wymagających szczególnej opieki;

-          innej dokumentacji wynikającej z charakteru pracy ;

l) wykonywanie wszystkich poleceń dyrektora placówki i organu prowadzącego placówkę mające związek z pełnioną funkcją i charakterem pracy.

 

ROZDZIAŁ XII: UCZNIOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                               

§ 32

1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania „Konwencji Praw Dziecka” przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne O N Z  w dniu 20 listopada 1989 roku.

2. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania uczniów do szkół.

3. Obowiązek szkolny trwa  od 7 roku życia do 18 roku życia.

4. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka.

5.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

6. W przypadkach uzasadnionych poważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok.

7.     Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor , w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

8.     Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychiczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

9.     Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka  do szkoły  podejmuje dyrektor  po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

10.   Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym    wyprzedzeniem.

11. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)   świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b)   w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art..16 ust.8 ustawy o systemie oświaty

c)   świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą
i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

12.  Uczniów do klasy pierwszej przyjmuje się na podstawie kart zgłoszeń do końca sierpnia danego roku szkolnego. Dyrektor  decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej. Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

13. Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż   od 6 roku życia, do 13, nie później niż 18 roku życia.

14. Dyrektor szkoły na wniosek lub za zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-
opiekuna.

15. Edukacja uczniów z upośledzonym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem metod pracy oraz zasad nauczania.

15a. Na każdym etapie edukacji w szkole podstawowej w pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wyodrębnia się:

a)      zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia (etyka)

b)      zajęcia rewalidacyjne.

§ 33

 

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola w ZSP w Babicach:

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor ZSP może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka 2,5 letniego, powinno być samodzielne w zakresie samoobsługi

2.      Dziecko, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.      Obowiązek, o którym mowa w pkt 2 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego          

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

4.      Przyjmowane są dzieci z  terenu gminy Nędza, w pierwszej kolejności z obwodu Babice.

5.      Dzieci mogą być przyjęte zgodnie z ilością miejsc (25) w przypadku jednego oddziału. Dwa oddziału tworzy się od 28 dzieci.

6.      Rodzice zobowiązani są do pobrania karty zgłoszenia w terminie od 01.03 do 30.03 oraz oświadczenia odbioru dziecka.

Od 01.04 do 15.04 Komisja do spraw rekrutacji dokonuje kwalifikacji dzieci do przedszkola zgodnie z przyjętymi kryteriami. Po zakończeniu rekrutacji przedszkole podaje do wiadomości rodziców oraz urzędu  gminy listy przyjętych dzieci.

6a.Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola do dnia 30.04. roku szkolnego, w którym została przeprowadzona rekrutacja.

 

7.       Rodzice zobowiązani są do złożenia :

a)  karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w ZSP w Babicach określającą czas pobytu dziecka w przedszkolu do 5 godzin bezpłatnie, powyżej 5 godzin odpłatnie, 1zł za każdą godzinę  pobytu dziecka w przedszkolu ponad realizacje podstawy programowej

b) zgody na naukę religii,

c) wniosku na uczęszczanie na zajęcia języka niemieckiego mniejszości narodowej,

..

   8.  Do przedszkola przyjmowane mogą być dzieci wymagające specjalnej opieki    

           zdrowotnej,   za zgodą dyrektora i nauczyciela. Rodzice dziecka wymagającego opieki    

          zdrowotnej   zobowiązani są do udzielenia pisemnego potwierdzenia o konieczności  

podawania leku z dokładną instrukcją dawkowania. W przypadku, gdy w przedszkolu jest dziecko niepełnosprawne należy przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z dzieckiem, zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną, optymalne warunki pobytu dostosowane do  jego indywidualnych potrzeb.

9. Osoby nie będące obywatelami polskimi korzystają z opieki przedszkola na warunkach   

          dotyczących obywateli polskich.

10.  Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do wybranej przez rodziców placówki wychowania przedszkolnego podejmuje dyrektor. Natomiast  w przypadku dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu ogólnodostępnym lub integracyjnym, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkola

 10a. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki, jeśli droga do przedszkola przekracza 3 km, zapewnienie dzieciom pięcioletnim  oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu dzieci do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem gminy a rodzicem, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

11.W ciągu roku szkolnego możliwe jest przyjęcie dzieci do przedszkola w miarę  posiadanych   

           wolnych miejsc.

    12. Uchylony

    13. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego,

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i z uwzględnieniem  możliwości psychofizycznych dziecka, jego zainteresowań, zdolności i poziomu rozwoju intelektualnego;

     b)  podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej;

          opieki pedagogicznej w przypadku nie  uczestniczenia w zajęciach dodatkowych     

          oraz  religii , języka niemieckiego za zgodą rodziców, ochrony przed wszelkimi      

          formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej; poszanowania jego godności  

          osobistej.

   14.  Dziecko  może być skreślone  z listy wychowanków oddziału przedszkolnego      

         decyzją dyrektora zespołu na prośbę rodziców.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZSP W BABICACH

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż ilość posiadanych wolnych miejsc stosuje się kryteria przyjęć dzieci:

1.      Dziecko zamieszkałe na terenie Babic

2.      Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

3.      Dziecko pięcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

4.      Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

5.      Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,  bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji
na podstawie odrębnych przepisów;
Dziecko,   którego   rodzeństwo 
ma   orzeczenie  o  znacznym,   umiarkowanym   lub głębokim stopniu niepełnosprawności

6.      Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, pogotowiu opiekuńczym; Dziecko z rodziny wskazanej przez pracownika socjalnego lub dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim

7.      Dziecko, które w roku rekrutacji ukończy nie mniej niż 3 lata

8.      Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w trybie dziennym/ uczących się w trybie dziennym

9.      Dziecko zgłoszone do przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin

10.  Dziecko,   którego   rodzeństwo   kontynuuje  edukację 
w   przedszkolu   pierwszego wyboru

11.  Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci do 18 roku życia)

12.  Dziecko rodziców, z których tylko jeden pracuje/studiuje
w trybie dziennym/ uczy
się w trybie dziennym

§ 34

1. Uczeń ma prawo do:

a)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

c)   korzystania z doraźnej pomocy finansowej,

d)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

e)   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

f)    rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,

g)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

h)   pomocy w przypadku trudności w nauce;

i)korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,

j)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

k)   wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w zespole szkolno – przedszkolnym .

l)poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej,

m) jawnego i pełnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie narusza niczyjej godności osobistej oraz postanowień Statutu Zespołu.

n)   przedstawiania swoich problemów nauczycielom i wychowawcy oraz uzyskania wyjaśnień, odpowiedzi, a także pomocy z prawem do zachowania tajemnicy.

o)   uzyskania dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce, w miarę możliwości organizacyjno- finansowych zespołu.

2. Ponadto uczeń ma prawo:

a)    do jawnej i przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.

b)   odwołania się na zasadach  i w trybie określonym  odrębnymi przepisami  od ocen semestralnych i rocznych;

c)   do powiadomienia go z wyprzedzeniem jednego tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości ( w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian tego typu).

3. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy socjalnej przydzielonej w miarę możliwości zespołu, według zasad określonych odrębnymi przepisami.

4. Uczeń ma prawo do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, nie należy w związku z tym zadawać dodatkowych prac domowych na czas ich trwania.

5. Uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach organizowanych przez zespól szkolno - przedszkolny

6. Uczeń może reprezentować zespół na konkursach przedmiotowych, przeglądach i zawodach sportowych , a także reprezentować zespól  poza jej obrębem za zgodą dyrektora .

7. Każdy uczeń ma czynne i bierne prawo wyborcze do Samorządu  Klasowego i Samorządu Szkolnego.

8.Uczeń ma prawo do zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły i poza jej obrębem, których działalność nie jest sprzeczna z Konstytucją RP.

 

§ 35

1.Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w statucie zespołu, 

   a w szczególności do:

a)   uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie, mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali;

b)    systematycznego przygotowywania się do zajęć, aktywnego w nich uczestnictwa i odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu oraz przynoszenia na zajęcia potrzebnych przyborów, podręczników i zeszytów..

c)    kulturalnego zachowania się podczas zajęć, zabierania głosu po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela; nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar, jeżeli nie koliduje to z planowym przebiegiem zajęć. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, aktywnie uczestniczyć w ich toku, wykonywać polecenia nauczyciela, nie prowadzić rozmów z innymi uczniami, które nie są związane z tematem zajęć.

d)  usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych; usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice lub prawni opiekunowie w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie;

e)   przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu oraz godnego zachowania się poza zespołem,

f)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

g)   godnego reprezentowania szkoły,

h)   przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji: nietolerancji, przemocy, brutalności i wulgarności,

i)     przestrzegania całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych; tym samym rozumie się zakaz nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego i innych urządzeń, za wyjątkiem zgody osoby nagrywanej lub fotografowanej.

j)     wystrzegania się wszelkich szkodliwych dla zdrowia nałogów,

k)   podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom innych organów zespołu,

l)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

2. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu

a)      w szkole nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego

b)     wszyscy uczniowie zobowiązani są do noszenia ubioru zgodnie z ogólnie przyjętymi normami

c)      strój szkolny powinien być czysty, wygodny, skromny bez rzucających się w oczy ozdób

d)     w czasie uroczystości szkolnych uczeń powinien nosić strój galowy (jasna bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie)

3.      Od decyzji organów samorządu uczniowskiego uczniowi przysługuje prawo odwołania   się do wychowawcy klasy, a w sprawach szczególnej wagi – do dyrektora .

4.      Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z placu zabaw przy ZSP w Babicach:

Dzieci przedszkolne i szkolne mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie  pod opieką nauczyciela w godzinach od 7.30 do 15.30.

Na terenie placu zabaw zabronione jest :

 • wychodzenie na dachy i główne elementy konstrukcji obiektów
 • korzystanie z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce
 • zaśmiecanie terenu
 • niszczenie sprzętu i urządzeń
 • wprowadzanie zwierząt
 • jazda na rowerze, deskorolce itp.
 • gra w piłkę

Dzieci korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń nauczyciela.

W razie wypadku nauczyciel zobowiązany jest udzielić pomocy dziecku a następnie powiadomić Dyrektora ZSP.

Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić Dyrektorowi ZSP.

 1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych w ZSP w Babicach:

a)      Wykonujemy polecenia nauczyciela dyżurującego.

b)      Dbamy o bezpieczeństwo swoje i  innych.

c)      Ostrożnie schodzimy po schodach (prawą stroną), nie biegamy

d)     Uważamy na otwierające sie drzwi, nie trzaskamy drzwiami.

e)      Zgłaszamy nauczycielowi przypadki  stosowania agresji
i  przemocy.

f)       Zachowujemy i wyrażamy się kulturalnie, nie krzyczymy.

g)      Z toalet uczniowie korzystamy tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną
i potrzebami fizjologicznymi.

h)      Śmieci wyrzucamy do kosza.

i)        Nie przebywamy w czasie przerwy w klasie bez obecności nauczyciela.

j)        Nie wchodzimy na teren przedszkolny.

k)      Nie wychodzimy poza teren szkoły bez zezwolenia nauczyciela.

l)        W stołówce szkolnej przestrzegamy zasady higieny
i kultury.

m)    Podczas przebierania się na lekcje wychowania fizycznego zachowujemy się kulturalnie, nie biegamy, nie trzaskamy drzwiami, dbamy o porządek.

n)      Po dzwonku na lekcję ustawiamy się przed wyznaczoną salą lekcyjną lub sala gimnastyczną  i czekamy w spokoju na nauczyciela.

 
§ 36

.

1.  W szkole dla uczniów przewiduje się nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia szkolne
i pozaszkolne oraz za wzorową postawę uczniowską. Za rażące zaniedbywanie lub lekceważenie obowiązków szkolnych oraz przejawianie zachowań niegodnych ucznia przewiduje się kary.

2.  Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców mogą wobec uczniów    

wyróżniających się w pracy dydaktycznej, społecznej, wychowawczej stosować następujące nagrody:

a) pochwała na forum klasy przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora.

b) pochwała wobec całej szkoły przez dyrektora

c) pochwała na zebraniu rodziców za:

      - osiągnięcia pozaszkolne,

      - osiągnięcia w nauce

      - prace społeczne,

      - zaangażowanie w prace szkoły i klasy

      - czytelnictwo.

d) dyplomy i nagrody książkowe za

      - osiągnięcia w konkursach

      - 100% frekwencji,

      - czytelnictwo

      - za pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły.

e) wpis do kroniki szkolnej i eksponowanie osiągnięć szkolnych na zewnątrz w gazetce gminnej, na terenie szkoły.

f) listy pochwalne dla rodziców uczniów za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, szczególne osiągnięcia.

   3. Wobec ucznia można stosować następujące kary:

a) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy w indywidualnej rozmowie.

b) upomnienie wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę.

c) upomnienie ustne dyrektora w indywidualnej rozmowie .

d) nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności Rady Pedagogicznej i wszystkich uczniów zespołu.

e) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o notorycznym nieprzestrzeganiu przez ucznia zasad i norm przyjętych w szkole.

f) wezwanie rodziców do szkoły.

g) obniżenie oceny z zachowania zgodnie z kryteriami oceny z zachowania.

h) przeniesienie do innej szkoły. Przeniesienia dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora zespołu. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:

-          umyślnego popełnienia czynu o znamionach przestępstwa,

-          szczególnie rażącego naruszenia obowiązków ucznia określonych w statucie,

-          braku przynależności ucznia do obwodu zespołu.

i)  powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązku szkolnego lub nagannego zachowania na terenie placówki.

      4. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

6.      Uczeń poprzez rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożenia odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o karze do dyrektora zespołu. Określa się następujący tryb odwołania od wyznaczonej kary:

a.       pisemny wniosek rodziców o uchylenie kary z podaniem powodu odwołania się,

b.      przedłożenie wniosku do ustalenia zasadności odwołania,

c.       podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną w sprawie zasadności kary,

d.      pisemna informacja o rozpatrzeniu wniosku do rodziców ucznia ukaranego.

      7. Wykonanie kary może  być zawieszone na czas próby, nie dłużej niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie   samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub młodzieżowej organizacji szkolnej.

 

§ 37

 

   Zespól Szkolno - Przedszkolny stwarza  warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej  poprzez działalność wychowawczą i zapobiegawczą:

a)   właściwą liczbę sal lekcyjnych i pomieszczenia do ćwiczeń gimnastycznych,

b)   przestronne korytarze i klatki schodowe,

c)   dyżury podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach,

d)  promocję zdrowia psychicznego,

e)   promocję zdrowego stylu życia ,

f)    informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach,

g)   przeciwdziałanie alkoholizmowi,

h)   selekcjonowanie treści dostępnych przez Internet poprzez zainstalowanie
i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do niepożądanych treści (m.in. treści pornograficzne, eksponujące brutalność
i przemoc, propagujące nienawiść i dyskryminację oraz zawierające zachowania naruszające normy obyczajowe);

 

 

§ 38

 

Procedury rozpatrywania wniosków, uwag i skarg w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Babicach

 

1.      Każdy pracownik może złożyć wniosek, uwagę lub skargę bezpośrednio do dyrektora Zespołu.

2.      Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego. Oznacza to, że skarga, bądź wniosek bez nazwiska i adresu wnoszącego nie podlegają rozpatrzeniu.

3.      Uczniowie składają wnioski, uwagi, skargi do dyrektora za pośrednictwem :

-          wychowawcy lub nauczyciela

-          Samorządu Uczniowskiego

-          rodziców

-          osobiście (tylko w wyjątkowych wypadkach)

 

4.      Rodzice mogą składać wnioski, uwagi i skargi za pośrednictwem:

-          Rady Rodziców

-          przewodniczącego „ trójki klasowej”

-          osobiście, gdy problem dotyczy indywidualnej sprawy ucznia lub jego rodzica.

 

5.      Skarga może być wnoszona na piśmie lub ustnie. Osoba przyjmująca skargę w formie ustnej sporządza protokół, który podpisuje wraz z osobą wnoszącą skargę.

6.      W zespole jest prowadzony rejestr wszystkich złożonych skarg.

7.      Za analizę i rozpatrywanie wniosków, uwag, skarg odpowiada dyrektor Zespołu.

8.      Wnioski, uwagi, skargi:

-          złożone ustnie powinny być rozpatrywane w terminie ustalonym z wnioskodawcą
 ( nie później niż dwa tygodnie od momentu złożenia)

-          złożone w formie pisemnej wymagają odpowiedzi pisemnej w terminie do 2 tygodni.

9.      Na nieterminowe załatwienie skargi przysługuje skarżącemu prawo złożenia zażalenia do organu prowadzącego lub do Śląskiego Kuratora Oświaty.

10.  O złożeniu skargi dotyczącej naruszenia praw ucznia, dyrektor powiadamia opiekuna samorządu uczniowskiego.

11.  W przypadku powstania niezgodności, w zależności od problematyki, każda osoba składająca wniosek, uwagę lub skargę może odwołać się do organu prowadzącego – Gmina Nędza lub do organu nadzoru pedagogicznego – Delegatura Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku.

12.   W przypadku niezadowalającego sposobu załatwienia sprawy dyrektor wskazuje skarżącym inne instytucje i organy rozpatrujące skargi min: Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyrektor ułatwia kontakt z w/w instytucjami poprzez opublikowanie informacji o adresach i numerach telefonów  tych instytucji.

13.   Za kontakt z mediami odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu.

 

§ 39

 

Procedury  postępowania z dziećmi niedostosowanymi społecznie

w ZSP w Babicach

 

Działania  interwencyjne

 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące kroki:

1.Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2.Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postepowania leży w kompetencji tych instytucji

5.Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.),

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd

rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

1.Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2.Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3.W razie konieczności wzywa lekarza w celu ewentualnego udzielenia pomocy medycznej.

4.Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem placówki.

5.Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod

wpływem alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

6.W każdym przypadku, gdy uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą

wyglądem narkotyk podejmuje następujące kroki:

1.Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2.Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.

3.Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję

przypominającą narkotyk, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

1.Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.)żąda od ucznia,

aby przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej

odzieży), ew. innych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2.O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3.W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4.Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

V.  Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 

-             niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

-             ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia

-             przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,

-             powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy,

-             niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

-             zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

 

    VI.    Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu

     karalnego:

-             udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

-             niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

-             powiadomienie rodziców ucznia,

-             niezwłoczne wezwanie policji w przypadku kiedy istnieje konieczność  
profesjonalnego zabezpieczenia środków przestępstwa, ustalenia okoliczności
i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

               W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję.

 

Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole.

 

1.Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na zachowanie ucznia, doprowadza

do przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę.

2.Zgłasza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz sporządzenia notatkę

o zdarzeniu.

3.Rozmawia ze sprawcą i ofiarą zajścia – w formie konfrontacji z osobami bezpośrednio

uczestniczącymi w zdarzeniu i wspólne dochodzącymi do rozwiązania konfliktu lub prowadzi

rozmowy oddzielnie z ofiarą i sprawcą w celu uniknięcia konfrontacji ze sobą ucznia-ofiary

i ucznia-sprawcy, aby chronić ucznia poszkodowanego.

4.Informuje rodziców pokrzywdzonego ucznia o zdarzeniu, poucza ich o możliwości złożenia

zawiadomienia w odpowiedniej jednostce policji.

5.Jeśli doszło do drastycznego naruszenia godności ucznia lub zachodzi podejrzenie popełnienie czynu karalnego, informuje o tym jednostkę policji lub Sąd Rodzinny.

6.Nauczyciel zawsze powinien stawać po stronie dziecka pokrzywdzonego, które musi mieć

w kimś oparcie, nawet jeśli koledzy mają do niego zastrzeżenia (trzeba pamiętać, że to ono jest ofiarą a nie sprawcą). Podczas rozmów z dzieckiem, które jest ofiarą przemocy należy unikać: przypisywania dziecku winy za zaistniałą sytuację, bagatelizowania problemu dziecka, dawania dobrych rad.

 

Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole.

 

1.Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. W uzasadnionych sytuacjach spisuje zeznania dzieci- -świadków, które mogą być pomocne w przekazaniu rodzicom sprawozdania o udziale ich dziecka w krzywdzeniu kolegów.

2.Zgłasza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora.

3.Wzywa rodziców ucznia – sprawcy przemocy, informuje ich o możliwych konsekwencjach

prawnych oraz wynikających z regulaminu szkoły.

4.Wychowawca udziela uczniowi upomnienia. Nauczyciel lub wychowawca odnotowują zajście w zeszycie uwag, dzienniku.

5.Jeśli pojedyncze uwagi i upomnienia nie dają efektu, a uczeń jest wciąż agresywny i stosuje przemoc, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz obserwację zachowania ucznia przez nauczycieli uczących oraz odnotowywać spostrzeżenia w zeszycie uwag. Należy zaproponować rodzicom ucznia skorzystanie ze specjalistycznej pomocy oraz poinformować o możliwości powiadomienia Sądu Rodzinnego. W sytuacji braku zainteresowania ze strony rodziców należy powiadomić Sąd Rodzinny.

6.Przez cały czas wychowawca powinien nagradzać pozytywne zachowania ucznia (zauważać, doceniać, chwalić).

7.Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu ( bójka, rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca informuje pedagoga lub dyrektora. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców i powiadamia policję.

 

 

 

 Procedura postępowania w sytuacji kiedy nauczyciel jest ofiarą przemocy

 

(znieważenie nauczyciela, upokorzenie).

1.Nauczyciel, który jest ofiarą przemocy ze strony uczniów, nie powinien ukrywać tego faktu.

Powinien natomiast ujawnić zdarzenie, zanim wróci na lekcje do tej samej klasy.

2.Pokrzywdzony nauczyciel rozmawia z innymi nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją

o zaistniałym zdarzeniu związanym z agresja uczniów.

3.Dyrektor szkoły razem z nauczycielem rozmawia z każdym sprawcą przemocy. Każdy uczeń ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje czyny.

4.Dyrektor wzywa rodziców uczniów i informuje ich o zdarzeniu.

5.Sprawcy zostają ukarani zgodnie z obowiązującymi w szkole regułami.

6.Jeśli została naruszona godność nauczyciela i zachodzi podejrzenie, że zostało złamane prawo, nauczyciel powiadamia policję.

 

Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.

 

1.Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu szkoły i wynikających stąd konsekwencjach.

2.Wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, informuje

pedagoga lub dyrektora o zaistniałej sytuacji.

3.Telefoniczne wzywa rodziców i rozmawia nt. trudności dziecka oraz ewentualnej możliwości pomocy, a także o konsekwencjach wynikających z regulaminu szkoły.

4.Sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia.

5.W dalszym ciągu obserwuje zachowanie ucznia.

 

Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które

zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie

o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.)

 

1.W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy.

2.Wychowawca informuję pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go rodzicom.

3.Wychowawca wzywa rodziców do szkoły lub w razie konieczności natychmiast kontaktuje się z nimi osobiście. Wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami, która powinna zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem.

4.Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia policję, natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego.

 

 

 Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami

wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.

1.Jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu po przyjściu do szkoły urazy (złamania,

stłuczenia, zasinienia, zranienia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu ucznia w domu, postępuje w następujący sposób:

a. zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej,

b. powiadamia wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły,

c. wspólnie z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem wysłuchuje relacji ucznia,

d. wspólnie z innymi osobami ( higienistka, wychowawca, pedagog lub dyrektor) ocenia stan

ucznia i ewentualnie udziela mu niezbędnej pomocy lub wzywa pomoc medyczną,

e. powiadamia policję i w razie potrzeby uczestniczy w niezbędnych czynnościach

(ew. obdukcja, rozmowa z uczniem, przewiezienie do pogotowia opiekuńczego),

nauczyciela może zastąpić wychowawca ucznia lub pedagog,

f. powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

2.Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, iż doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że rodzice (opiekunowie) są pod wpływem alkoholu i nie mogą wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia.

 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia

mienia przez ucznia.

 

1.W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia sprawą zajmuje się nauczyciel,

któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono.

2.Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora

szkoły oraz prowadzi we współpracy z pedagogiem postępowanie wyjaśniające

z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia.

3.Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia.

4.W czasie rozmowy rodzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. Pedagog szkolny sporządza notatkę o zaistniałym incydencie.

5.W oparciu o Statut Szkoły dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala sankcje wobec ucznia

i przekazuje rodzicom informacje na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do jego

dziecka.

6.W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza kwotę zgodną z aktualnym stanem prawnym, sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana policji.

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku wagarów ucznia.

 

1.W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), telefoniczne powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o wagarach.

2.Wysłanie pisemnego upomnienia-zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia (po dwóch tygodniach nieobecności) i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

3. Wezwanie rodziców/ opiekunów do szkoły, rozmowa z pedagogiem.

4.W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, powiadomienie sądu rodzinnego.

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

 

1.  Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy.

2.             Wychowawca   w   porozumieniu   z   pedagogiem   powiadamia   o   fakcie
rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.

3.             Rozmowa   dyscyplinująca   i   profilaktyczna   -   powiadomienie   ucznia   w
obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez
osoby niepełnoletnie.

4.             Uczeń przygotowuje gazetkę szkolną na temat szkodliwości palenia oraz
może  być  zobowiązany  do  wykonania  innej  pracy  społecznej  na  rzecz
środowiska.

 

 

     Procedura postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły

1.             Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, powiadomienie wychowawcy klasy.

2.             Powiadomienie dyrekcji szkoły.

3.             Sporządzenie notatki ze zdarzenia.

4.             Powiadomienie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.

 

Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych

1.  Wychowawca klasy powiadamia dyrektora a następnie pedagoga o sytuacji. Następnie telefonicznie, osobiście lub pisemnie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych.

2.      Wychowawca sporządza notatkę służbową ze zdarzenia i notuje fakt  powiadomienia rodziców.

3.      Rozmowa wychowawcy z rodzicami/ opiekunami prawnymi na temat zaistniałej sytuacji, w razie konieczności w rozmowie obecny jest pedagog szkolny a następnie dyrektor.

 

 

   Metody współpracy szkoły z policją

 

 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżąca współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

            Koordynatorami współpracy powinni być pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.

            Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także posterunek policji, w rejonie którego znajduje się szkoła. 

            Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich
i patologii oraz policjanci powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem
i dobrem uczniów.

      

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

 

§  spotkania pedagoga szkolnego, nauczycieli, dyrektora z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,

§  spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

§  informowanie policji o zdarzeniach mających znamiona czynów karalnych
i przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów na terenie szkoły oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

§  udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,

§  wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem

 

 

Procedury postępowania w ZSP w Babicach, gdy  dziecko jest chore

w przedszkolu lub szkole.

1.      Wychowawca przedszkola, wychowawca klasy lub nauczyciel zawiadamia dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka/ucznia w trakcie zajęć przedszkolnych /lekcyjnych.

2.      Wychowawca przedszkola, wychowawca klasy lub nauczyciel zawiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów o zachorowaniu dziecka/ucznia w trakcie zajęć przedszkolnych /lekcyjnych.

3.      Dziecko/uczeń zostaje  umieszczone/y w oddzielnym pomieszczeniu  pod opieką osoby dorosłej do czasu przyjazdu rodziców/opiekunów.

4.      Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do odebrania dziecka/ucznia.

5.      W sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie nie mogą osobiście odebrać dziecka/ucznia może zrobić to upoważniona przez nich na piśmie osoba pełnoletnia.

6.      Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

7.      W przypadku choroby zakaźnej dziecka/ucznia rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora ZSP.

 

Profilaktyka zwalczania wszawicy

 

1.Wskazania profilaktyczne dla rodziców :

-  związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy
i włosów,

-  posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji
skóry i włosów,

-  codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

-  mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb,

-  wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające
rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

-  należy systematycznie sprawdzać czystość głowy oraz systematycznie kontrolować
w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły ,

- w przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. Występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.

- w   przypadku   podejrzenia   zakażenia   wszawicą   należy   poinformować   o   tym pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

 

 1.  Zadania placówki nauczania i wychowania:

-    przekazanie   informacji  wszystkim   rodzicom   o   konieczności  systematycznego
sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci,

-    w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy
poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników
zabiegów leczniczych,

-    pielęgniarka  informuje  dyrekcję  szkoły  o  skali  zjawiska,   natomiast  rodzicom
przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz

informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII     

ORGANIZACJA I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  ORAZ ŚWIETLICY       SZKOLNEJ

§ 40

1.      W szkole nie działa biblioteka szkolna.

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

3.      Biblioteką szkolną zajmuje się nauczyciel – bibliotekarz

4.      Czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć  - tak, aby umożliwić uczniom i nauczycielom dostęp do jej zbiorów  podczas zajęć lekcyjnych.

5.      Do zadań nauczyciela biblioteki należą:

a) udostępnianie książek  i innych źródeł informacji;

b) tworzenie warunków do poszukiwania,  porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

a)      rozbudzanie i rozwijanie  indywidualnych zainteresowań  uczniów oraz  wyrabianie i  pogłębianie  u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

b)      organizowanie różnorodnych działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową
i społeczną;

c)      prowadzenie lekcji bibliotecznych w szkole dla uczniów w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych.

6.      W szkole działa świetlica szkolna.

7.       Zajęcia prowadzone sa po zajęciach lekcyjnych w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

8.      Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych.

9.      Zadaniem świetlicy jest:

a)      organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

b)      kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,

c)      ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

d)     rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

e)      organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

f)       współdziałanie z pedagogiem i nauczycielami.

 

                                      ROZDZIAŁ XIV 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

    

§ 41

 

1.      W szkole i przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

a)      rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych dzieci,

b)      rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

2a.Specjalne potrzeby edukacyjne mogą w szczególności wynikać z:

a)      niepełnosprawności,

b)      niedostosowania społecznego,

c)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)     szczególnych uzdolnień

e)      specyficznych trudności w uczeniu się,

f)       zaburzeń komunikacji językowej,

g)      choroby przewlekłej

h)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i)        niepowodzeń edukacyjnych,

j)        zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

k)      trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3.      Zadania z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu realizują nauczyciele i specjaliści. Swoje zadania wykonują we współpracy z:

a)      rodzicami dzieci,

b)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

c)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

d)     innymi przedszkolami i placówkami,

e)      organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (np. pomoc społeczna).

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

a)      ucznia;

b)      rodziców ucznia;

c)      dyrektora szkoły

d)     nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

e)      higienistki szkolnej;

f)       poradni;

5.      W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, porad i konsultacji, zajęć o charakterze terapeutycznym.

6.      W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz w formie: zajęć specjalistycznych; logopedycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz innych  zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.

7.      W przedszkolu i  szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

9.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

10.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

11.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci przedszkolnych z zaburzeniami mowy.

12.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

13.  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą w szczególności:

1)w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2)w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a)trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub

b)szczególnych uzdolnień;

14.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym

dyrektora szkoły.

15.  Wychowawca klasy lub dyrektor, o których mowa w ust. 14, informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

16.  Dyrektor planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

17.  W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole dyrektor, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem.

18.  Dyrektor może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 16 osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce.

19.  Przepisy ust. 14-18 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

20.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

21.  Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

22.  O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, formach, wymiarze godzin informuje się rodziców ucznia pisemnie.

23.  Pedagog w placówce ma zadania, realizowane zgodnie z kompetencjami i kwalifikacjami, są to:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci,

b)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku  szkolnym i przedszkolnym,

c)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

d)     wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

24.  Spośród innych specjalistów zostały również dokładnie określone zadania logopedy, ma on:

a)      prowadzić badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy dzieci (badania przesiewowe),

b)      diagnozować logopedycznie oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielać pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,

c)      prowadzić terapię logopedyczną indywidualną i grupową dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d)     podejmować działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka.

25.Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi

b)      trudnościami w uczeniu się;

c)      prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

d)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

e)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

ROZDZIAŁ XV INDYWIDUALNE NAUCZANIE W SZKOLE

§ 42

 1. Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej powierza jednemu nauczycielowi.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
 4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
 5. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.      Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin.

 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów klas I-III realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.
 2. Dzieciom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych.

ROZDZIAŁ XVI      PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Procedury postępowania.

1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do powiadomienia pedagoga szkolnego lub Dyrektora szkoły.

2. Pedagog szkolny udziela kompleksowych informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

c) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

d) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

e) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci,

f) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

g) wypełnia formularz „Niebieska karta – A”, w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza "Niebieska Karta - A" z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.

h) wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

i) rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo,

j) w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej "działaniami", przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego,

k) jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej,

l) działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa,

ł) po wypełnieniu formularza "Niebieska Karta - A" osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz "Niebieska Karta - B".

m) Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz "Niebieska Karta - B" przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie,

n) formularza "Niebieska Karta - B" nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,

o) przekazanie wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A" do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A" pozostawia się u wszczynającego procedurę.

p) jeżeli w trakcie działań zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz "Niebieska Karta- A" w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 

3. Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:

a) powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania,

b) zaniedbany wygląd,

c) nadmiernie agresywne zachowania,

d) wycofanie, bierność, nieśmiałość,

e) wstyd przed zdjęciem ubrania,

f) kłopoty w nauce,

g) kłopoty z apetytem i snem,

h) ssanie kciuka,

i) obgryzanie paznokci,

j) moczenie,

k) płaczliwość,

l) nadmierna zależność od dorosłych,

ł) kłopoty w nauce,

m) strach przed dorosłymi,

n) trudności w utrzymaniu przyjaźni,

o) izolacja,

p) zaniżona samoocena,

r) problemy emocjonalne.

 

ROZDZIAŁ XVII       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 43

Zespół  używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 44

1.Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej zespołu, w tym za     

   wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

   2. Obsługę księgową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach prowadzi główny księgowy

      zatrudniony przez dyrektora zespołu.

 

§ 45

1.      Zespół szkolno - przedszkolny,  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.

3.      Statut może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej, w trybie przewidzianym do jego uchwalania.

4.      Statut udostępniony jest zainteresowanym w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Nędza.

5.      Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem  01.09.2013r., do realizacji od 02.09.2013r.Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-02-18 14:15:55
Czas wytworzenia: 2013-10-24 10:33:33
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-02-18 14:16:05)
Odwiedzin na tej stronie: 1364 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM