TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Załatwianie spraw Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Piątek, 19.04.2024
 
Linki

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia, natomiast ma prawo otrzymać dowód osobisty po ukończeniu 13 roku życia.
 2. Organem właściwym dla przyjęcia wniosku jest organ gminy miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby , a w przypadku braku możliwości ustalenia właściwego organu, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. St. Warszawie.
 3. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego zgłoszenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
 4. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 5. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 6. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony.
 7. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście, małoletni składa wniosek w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 8. Dowód osobisty odbiera się osobiście. W przypadku odbioru dowodu osobistego przez osobę małoletnią, nie jest wymagana obecność jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 9. Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego: potwierdzenie złożenia wniosku - tzw. część B formularza.
 10. W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba, która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówki konsularnej.
 11. W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego, składają dowód osobisty zmarłego, w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w urzędzie stanu cywilnego, który sporządza akt zgonu.Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. nr 87 z dnia 24 sierpnia 2001 r., poz. 954, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. nr 112 z dnia 16 grudnia 2000 r., poz. 1182 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. nr 105 z dnia 30 listopada 2000 r., poz. 1110).
  Niezbędne dokumenty:
 • wniosek,
 • 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);
  uwaga: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy; dokumentami poświadczającymi są:
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
 • odpis skrócony aktu urodzenia, a dla osób urodzonych w Nędzy potwierdzenie danych zawartych we wniosku z tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego;
 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.


Opłaty:

 • nie podlega opłacie


Jednostka obsługująca:

 • Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia
 • pok. nr 2, parter, tel.: (32) 410 20 18 w. 50


Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:30 do 17:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 14:00


Czas oczekiwania:

 • 1 miesiąc


Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-02-24 15:08:59
Czas wytworzenia: 2014-02-24 15:07:51
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-02-24 15:09:00)
Odwiedzin na tej stronie: 2234 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM