TA WERSJA STRONY JEST JUZ NIEAKTUALNA. NOWA WERSJA ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: bip.nedza.pl

rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Referaty urzędu Referat Infrastruktury i Gospodarki Niedziela, 07.06.2020
 
Linki

Referat Inwestycji

Referat Infrastruktury i Gospodarki

ul. Jana III  Sobieskiego 5, pok. nr 20, 21, 22,
47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 18 w. 25, 28, 30, 36,
 tel./fax: (32) 410 20 04
 e-mail: przemyslaw.jarzombek@nedza.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7.30 do 17.00
wtorek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

kierownik:
inż. Przemysław Jarzombek,
pok. nr 22, tel. 324102018 w. 30Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki i Inwestycji należą w szczególności sprawy:

KIEROWNIK REFERATU

1. współpraca i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
2. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedstawianie propozycji dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;
3. wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
5. współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno – budowlanego,
6. naliczanie opłat adiacenckich i opłat planistycznych ,
7. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
8. współdziałanie w zaopatrzeniu Gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
9. zarządzanie drogami gminnymi, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej remontu, przebudowy i budowy dróg gminnych, prowadzenie ewidencji tych dróg,
10. organizacja lokalnej sieci transportu zbiorowego, konsultowanie i uzgadnianie z mieszkańcami rozkładów jazdy,
11. przygotowywanie i realizacja inwestycji i remontów dot. urządzeń oświetlenia ulic i placów,
12. ewidencja inwestycji, kreowanie polityki przyjaznej inwestorom;
13. zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam),
14. naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
15. bieżąca kontrola funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulic i placów,
16. prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniach nie będących inwestycjami , prowadzonych przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne ;
17. reprezentowanie Gminy i gminne jednostki organizacyjne na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i zasadami wiedzy technicznej ;
18. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych ,a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
19. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających ,uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
20. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.;
21. nadzorowanie oraz kontrola robót ogólno budowlanych w tym: robót mostowych, inwestycji prowadzonych przez Gminę Nędza, robót na budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków ( w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych) ;

2. na stanowisku ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

1. prowadzenie całokształtu zadań związanych z organizacją przetargów, sprzedażą, dzierżawą, zakupem, zamianą oraz przekazywaniem w użytkowanie gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne,
2. wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o rozgraniczenie nieruchomości, o zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
3. prowadzenie komputerowej ewidencji nieruchomości, udzielanie informacji wynikających z prowadzonej ewidencji ;
4. sprawy opłat za dzierżawę gruntów komunalnych,
5. nazewnictwo ulic i placów, ewidencja budynków, nadawanie numerów nieruchomości,
6. sprawy związane z rolnictwem, współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,
7. ochrona gruntów rolnych,
8. sprawy związane z realizacją prawa pierwokupu gruntu przez Gminę ;
9. opiniowanie i przygotowywanie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10. realizowanie i nadzór nad planami urządzenia lasu,
11. nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego wszczęcie postępowania związanego ze zniszczeniem zasiewów, upraw lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności , przyjmowanie informacji o pojawianiu się chorób ,szkodników i chwastów oraz nadzorowanie wykonywanych odpowiednich czynności zapobiegawczych ,
12. sporządzanie zestawienia analitycznego gruntów będących w posiadaniu Gminy ,dla których Gmina nie jest właścicielem ,zawierającego numer działki , przeznaczenie, księgę wieczystą ,powierzchnię, właściciela i wartość;
13. sporządzanie zestawienia analitycznego gruntów których właścicielem jest Gmina będących w posiadaniu innych jednostek, zawierającego numer działki , przeznaczenie, księgę wieczystą ,powierzchnię, wartość , informacje dotyczące komu przekazano grunt, na jaki okres i jaką umową ,z dnia ; ;
14. prowadzenie wykazu umów najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy;
15. prowadzenie czynności administracyjnych związanych z zakładaniem i zarządzaniem cmentarzami.
16. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
17) sprawy związane z komunalizacją mienia ;

3. na stanowisku ds. zamówień publicznych i inwestycji
1. prowadzenie ewidencji i nadzorowanie procedur całości zamówień publicznych realizowanych przez Wójta ( bieżące funkcjonowanie jednostki, remonty bieżące i kapitalne, inwestycje z wyjątkiem kanalizacji w Gminie)
2. uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów kapitalnych obiektów, organizacja przetargów, nadzór wykonawstwa,
3. prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniach nie będących inwestycjami , prowadzonych przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne ;
4. reprezentowanie Gminy i gminne jednostki organizacyjne na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i zasadami wiedzy technicznej ;
5. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych ,a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
6. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających ,uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.;
8. nadzór nad prawidłowym rozliczaniem inwestycji, przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej inwestycji ,zamknięcie zadań inwestycyjnych.

4. na stanowisku ds. ochrony środowiska i procedur pozyskiwania środków publicznych

1. przygotowywanie całości dokumentacji niezbędnej przy składaniu wniosków o dofinansowanie zadań z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nadzór nad rozliczeniami robót, sprawozdawczość w tym zakresie( z wyjątkiem inwestycji kanalizacja Gminy ) ;
2. zapewnianie niezbędnych warunków do ochrony środowiska w Gminie przed zanieczyszczeniami i odpadami,
3. dbałość o utrzymanie czystości i porządku w Gminie, przygotowywanie całości dokumentacji w tym zakresie ;
4. ewidencja umów związanych z usuwaniem odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych;
5. organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
6. organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
7. rejestracja psów ras niebezpiecznych,
8. organizacja konkursów, edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy.
9. udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy, lokalnego planu rozwoju,
10. podejmowanie inicjatyw, kompletowanie , składanie i rozliczanie wniosków o środki finansowe zewnętrzne , współpraca w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
11. monitoring realizacji zapisów strategii rozwoju Gminy, lokalnego planu rozwoju,
12. utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarnego Gminy,
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do związków międzygminnych 

5. na stanowisku ds. mienia komunalnego i kanalizacji
1) prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją kruszywa na terenie Gminy;
2) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji : budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy;
3) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;
4) prowadzenie zadań Gminy wynikających z przekazywania mienia jednostkom samorządu terytorialnego przez Skarb Państwa ;
5) prowadzenie komputerowej ewidencji nieruchomości,
6) prowadzenie rejestru nieruchomości komunalnych,
7) przygotowywanie analiz, ocen okresowych stanu mienia komunalnego,
8) współpraca z Urzędem Statystycznym w sprawie przekazywania zmian w wykazie indywidualnych gospodarstw i działek,
9) nadzór nad urządzeniami związanymi z systemem melioracji,
10) prowadzenie wykazu rowów melioracyjnych na terenie Gminy ;
11) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją ustawy-Prawo wodne w zakresie melioracji i pozostałych zadań własnych Gminy;
12) prowadzenie całości spraw związanych z przekazywaniem mienia w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym;
13) lokalizowanie obiektów i ułożenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanych z utrzymaniem drogi, przygotowywanie decyzji w sprawie opłat za reklamy w pasie drogowym ,
14) współpraca w redagowaniu „GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY NĘDZA”Udostępniający: Leszek Pietrasz
Wytwarzający/Odpowiadający: Leszek Pietrasz
Czas udostępnienia: 2014-08-29 07:32:43
Czas wytworzenia: 2012-03-01 09:30:26
Dane teleadresowe
Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
NIP: 639-196-77-77
zegar Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek:7.00-16.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek:7:00-15:00
Piątek: 7.00-14.00
Tel.
(32) 410 20 18
(32) 410 23 99
Fax
(32) 410 20 04
E-mail:
Wójt Gminy
mgr Anna Iskała
 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pietrasz Leszek (2014-08-29 07:32:43)
Odwiedzin na tej stronie: 2796 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM