Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Załatwianie spraw

Małżeństwa, narodziny, zgony

Sprawa  Jednostka  Pokój Telefon 
Zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego  13   (32) 410 20 18 w. 24  
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego   13  (32) 410 20 18 w. 24  
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą Urząd Stanu Cywilnego   13  (32) 410 20 18 w. 24 
 
Wydanie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego  15  (32) 410 20 18 w. 29 
 
 Wydanie aktu zgonu  Urząd Stanu Cywilnego  15   (32) 410 20 18 w. 29  
Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego   13   (32) 410 20 18 w. 24 
 

Dowody osobiste


Sprawa  Jednostka  Pokój Telefon 
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2 (32) 410 20 18 w. 32
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2 (32) 410 20 18 w. 32
Wymiana dowodu osobistego Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2  
(32) 410 20 18 w. 32 
 

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2 (32) 410 20 18 w. 3 

Meldunki

Sprawa  Jednostka  Pokój Telefon 
Zameldowanie na pobyt stały Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2 (32) 410 20 18 w. 32
Wymeldowanie z pobytu stałego Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2
(32) 410 20 18 w. 32
 Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2
(32) 410 20 18 w. 32 

 

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy

Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2 (32) 410 20 18 w. 32
Wymeldowanie z pobytu czasowego  Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia   2  (32) 410 20 18 w. 32  
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu  Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia  (32) 410 20 18 w. 32   

Nieruchomości

Sprawa  Jednostka  Pokój Telefon 
Podział nieruchomości Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury 20 (32) 410 20 18 w. 36
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy: nieruchomości, działek, pól, łąk itp. Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury 22 (32) 410 20 18 w. 30

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury  22 (32) 410 20 18 w. 30 

 

InfrastrukturyWydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury 22 (32) 410 20 18 w. 30


Działalność gospodarcza

Sprawa  Jednostka  Pokój Telefon 
Zarejestrowanie działalności gospodarczej Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2 (32) 410 20 18 w. 32
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 2  (32) 410 20 18 w. 32
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia  2 (32) 410 20 18 w. 32 
 

Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia  2 (32) 410 20 18 w. 32
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży   Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  15  (32) 410 20 18 w. 29  
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży  Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  15  (32) 410 20 18 w. 29  
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi  15  (32) 410 20 18 w. 29 

Zezwolenia, zaświadczenia

Sprawa  Jednostka  Pokój Telefon 
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego 15 (32) 410 20 18 w. 29
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku Urząd Stanu Cywilnego 15 (32) 410 20 18 w. 29
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego 15  (32) 410 20 18 w. 29 
 

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Sekretariat 17 (32) 410 20 18 w. 26
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej  Sekretariat   17  (32) 410 20 18 w. 26  
Wydanie decyzji o wycince drzew  Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury  22  (32) 410 20 18 w. 30 

  

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/