Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY NĘDZAPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt wykonuje swoją pracę.


§ 2

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Nędza .
2. Urząd Gminy jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Zatrudnia pracowników samorządowych.
3. Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Nędza . Przed wejściem do Urzędu znajdują się tablice „Rada Gminy Nędza”, „Wójt Gminy Nędza”, „Urząd Gminy w Nędzy” oraz tablica informująca o godzinach pracy Urzędu oraz tablica informująca w jakich dniach i godzinach Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i zażaleń. Wewnątrz Urzędu na widocznym miejscu znajduje się herb Gminy, tablica informacyjna o wszystkich stanowiskach pracy, numerach pokoi oraz tablice ogłoszeń. Na drzwiach wejściowych pokoi znajdują się tabliczki z danymi personalnymi pracowników oraz informacją jakie sprawy załatwiane są przez tego pracownika.
4. Urząd funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanych z wykonywaniem zadań własnych, zleconych – z zakresu administracji rządowej oraz wynikających z porozumień zawartych z właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej.

§ 3

1. Zadania określone w §2 ust.4 Regulaminu wykonują Referaty i równorzędne komórki organizacyjne (samodzielne stanowiska pracy) stosownie do ich merytorycznych zakresów działania.
2. Przy wykonywaniu zadań, załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami.
4. Urząd współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i pozarządowymi w interesie mieszkańców.
5. Pracownicy Urzędu identyfikują się z Gminą, dbają o dobre imię Urzędu, jawność i otwartość działań i są wrażliwi na potrzeby mieszkańców wypełniając tym samym zapisy kodeksu etycznego.

§ 4


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Radzie, Komisjach Rady – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nędza i Komisje Rady Gminy Nędza,
2) Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza, Zastępcę Wójta Gminy Nędza , Sekretarza Gminy Nędza, Skarbnika Gminy Nędza
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Nędzy,
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nędza.


§ 5

Regulamin określa:
1) strukturę organizacyjną Urzędu,
2) zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Urzędzie,
3) zadania i kompetencje kierownictwa Urzędu,
4) zadania ogólne pracownika,
5) strukturę, zadania i kompetencje poszczególnych referatów i innych komórek organizacyjnych,
6) obowiązki kierowników referatów i innych komórek organizacyjnych, dotyczące przygotowania materiałów na posiedzenia Rady i jej Komisji,
7) obowiązki kierowników referatów i innych komórek organizacyjnych dotyczące realizacji uchwał Rady oraz składania sprawozdań z ich wykonania,
8) obowiązki kierowników referatów i innych komórek organizacyjnych dotyczące załatwiania wniosków Komisji, interpelacji i wniosków radnych,
9) zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu aktów prawa miejscowego,
10) zasady obsługi prawnej w Urzędzie,
11) zasady obsługi Klientów (stron ) w Urzędzie,
12) organizację działalności kontrolnej,
13) zasady podpisywania pism i decyzji,
14) zasady zamawiania, używania i przechowywania pieczęci urzędowych,
15) obiegu dokumentów urzędowych,
16) tryb pracy w Urzędzie.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 6

1. Kierownictwo Urzędu stanowią:
1) Wójt ,
2) Sekretarz,
3) Skarbnik.
2. Wójt Gminy wyznacza odrębnym zarządzeniem osobę do pełnienia funkcji zastępcy
wójta w razie swojej nieobecności.

§ 7

 
W Urzędzie funkcjonują referaty , samodzielne stanowiska oraz pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi .

§ 8


1. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
2. Podziału zadań pomiędzy referaty i samodzielne stanowiska dokonuje Wójt.

§ 9

Strukturę stanowisk w Urzędzie określa SCHEMAT ORGANIZACYJNY .


ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH W URZĘDZIE

§ 10

1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
2. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Sekretarz zapewnia sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie Urzędu.
4. Pracą referatów kierują ich kierownicy, którzy są odpowiedzialni za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie referatów.
5. W przypadku, gdy kierujący referatem nie może pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu lub innych usprawiedliwionych przyczyn – zastępuje go pracownik wyznaczony przez Wójta .
6. Spory kompetencyjne między kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Wójt.

ZADANIA I KOMPETENCJE KIEROWNICTWA URZĘDU

§ 11

Wójt – stanowisko z wyboru. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta wykonuje osoba wyznaczona odrębnym zarządzeniem.

§ 12

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy:
1) Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2) Wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej.
3) Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.
4) Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego własnych kompetencji.
5) Jest szefem Obrony Cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6) Wydaje zarządzenia w sprawach organizacyjnych i porządkowych. Określa Politykę Jakości pracy ukierunkowaną na sprawne funkcjonowanie Urzędu. Zatwierdza Księgę Jakości i czuwa nad doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością. Wprowadza regulamin organizacyjny i pracy Urzędu a także regulaminy: wynagradzania, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, służby przygotowawczej .
7) Wójt przygotowuje projekt budżetu i bez jego zgody Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
8) Wójt współpracuje z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania. Wójt przygotowuje projekty uchwał Rady, wykonuje budżet, gospodaruje mieniem komunalnym i odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. Przedkłada Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały podjęte przez Radę oraz składa Radzie sprawozdania ze swojej działalności. Nadzoruje całość spraw związanych z nagrywaniem sesji Rady Gminy oraz posiedzeń komisji Rady Gminy .
9) Wójt dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w tym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
10) Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
a) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
b) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
c) dokonywania wydatków budżetowych,
d) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
e) ogłaszania przetargów.
11) Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
12) Wójt utrzymuje więź ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięga opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy.
13) Nadzoruje ochronę informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.

§ 13


1. Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1) Sekretarza gminy,
2) Skarbnika gminy,
3) Radcy Prawnego,
4) Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych,
5) Kierowników Referatów,
6) Audytora wewnętrznego,
7) Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy także wobec pozostałych pracowników Urzędu.

§14


Sekretarz – zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę.

§ 15

1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Sekretarz kontroluje działalność poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.
3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, nadzór nad właściwym przepływem informacji publicznej, analiza warunków pracy w Urzędzie, podejmowanie inicjatywy ich usprawnienia,
3) przygotowanie okresowych ocen pracy przez Wójta Gminy kierowników i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
4) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, sprawnego obiegu dokumentów,
5) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy, współpraca z jednostkami pomocniczymi, obsługa zebrań z mieszkańcami, ewidencja sołtysów i protokołów zebrań z mieszkańcami, organizacja wyborów sołtysów i członków rad sołeckich,
6) wdrażanie uchwał Rady i nadzór nad ich wykonaniem,
7) nadzór nad ewidencją uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
8) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
9) nadzór nad prowadzeniem zbioru przepisów gminnych oraz udostępnianie ich do wglądu,
10) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
11) koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami, wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, parlamentarnymi, samorządowymi, ławników do sądów powszechnych oraz przeprowadzanymi referendami,
12) nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
13) organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi, interwencyjnymi, prac społecznie użytecznych , stażami studenckimi i praktykami uczniowskimi,
14) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli,
15) wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta w ramach udzielonego upoważnienia.
16) prowadzenie rejestru aktów prawnych stanowiących prawo miejscowe,
17) prowadzenie rejestru skarg na działalność organów Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, nadzór nad terminowym załatwianiem skarg.
18) Organizuje i nadzoruje w porozumieniu z Wójtem nabór na wolne urzędnicze stanowiska pracy oraz organizuje i nadzoruje przebieg służby pracowniczej. Prezentuje nowoprzyjętych pracowników i zapoznaje ich ze wszystkimi przepisami regulaminowymi i porządkowymi dotyczącymi funkcjonowania Urzędu.
19) Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom.
20) przechowywanie dokumentów prawnych dot. organizacji Urzędu (statut Gminy, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania it.p.) , prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
21) prowadzenie spraw osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, prac społecznie użytecznych,

§ 16


1. Skarbnik – stanowisko z powołania. Powołanie na stanowisko Skarbnika należy do wyłącznej kompetencji Rady i następuje na wniosek Wójta.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) inicjowanie wszelkich prawnie dozwolonych działań Gminy w kierunku pozyskania środków finansowych, współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu,
2) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu, dokonywanie analizy budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
3) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
4) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
5) nadzorowanie i koordynowanie pracy służb finansowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
6) realizowanie obowiązków wynikających z ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych,
7) ścisła współpraca z audytorem wewnętrznym,
8) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Gminy,
9) współdziałanie z Radą i jej komisjami.
10) pełni funkcje Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, czuwa nad ciągłym i stałym doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością stosownie do zapisów Księgi Jakości oraz Księgi Procedur Systemu Zarządzania Jakością.
11) bieżący monitoring oraz okresowe audity wewnętrzne w celu sprawdzania spełniania przez pracowników Urzędu Gminy wymogów systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000, doskonalenia metod pracy urzędników,

§ 17


1. W skład Urzędu Gminy wchodzi Urząd Stanu Cywilnego.
2. Do zadań na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :

1. wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego , w szczególności : przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński , wydawania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ,o których mowa w art.4¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu ,o którym mowa w art.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ; sporządzanie aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art.1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ,wydawanie zaświadczenia ,że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą; wydawanie decyzji i powiadamianie na piśmie osób zainteresowanych o przyczynach odmowy tym zakresie, sporządzenie aktu małżeństwa;
2. przyjmowanie zgłoszenia urodzenia dziecka lub protokołu zgłoszenia urodzenia; sporządzenie aktu urodzenia ;
3. przyjmowanie zgłoszenia zgonu lub protokołu zgłoszenia zgonu, sporządzenie aktu zgonu;
4. sporządzanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego lub wpisaniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego ;
5. przyjmowanie : oświadczeń o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska męża matki , oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska ,które nosił przed zawarciem małżeństwa oraz wniosku o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym ,że rodzice dziecka zawarli małżeństwo;
6. wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego;
7. wpisywanie zdarzeń, które nastąpiły po sporządzeniu aktu stanu cywilnego ,które mają wpływ na jego treść lub ważność w formie wzmianki dodatkowej ;
8. zamieszczanie pod treścią aktu stanu cywilnego przypisków zawierających informacje o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby;
9. wydawanie zezwoleń o udostępnieniu ksiąg stanu cywilnego upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania;
10. wydawanie decyzji w sprawach o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego ;
11. przygotowywanie wniosku do sądu w sprawach określonych w art.30-32 ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego ;
12. rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej w sprawach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk ;
13. spisywanie protokołu sporządzenia testamentu po przyjęciu ustnego oświadczenia spadkodawcy w obecności dwóch świadków zgodnie z art.951 Kodeksu cywilnego;
14. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;
15. przygotowanie dokumentacji związanej z nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie –art.19 ustawy z dnia 16.10.1992r.o orderach i odznaczeniach (DZ.U. Nr 90 poz.450)
16. wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa .


3. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt Gminy ; Wójt Gminy zatrudnia na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego sekretarza gminy .


ZADANIA OGÓLNE PRACOWNIKA

§ 18

Do ogólnych zadań pracownika należy:
1) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego i indywidualnych interesów obywateli,
2) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
3) wykonywanie zadań sprawnie sumiennie i bezstronnie,
4) dochowanie tajemnicy służbowej chronionej ustawowo,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) zachowanie się z godnością w pracy i poza nią,
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
8) przygotowanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady oraz potrzeby Wójta,
9) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady,
10) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu,
11) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych,
12) prowadzenie w zakresie swoich właściwości postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach oraz przygotowanie projektów decyzji, umów i postanowień,
13) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
14) przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków klientów Urzędu,
15) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dot. zakresu zadań własnego stanowiska pracy,
16) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji,
17) realizowanie zadań obronnych, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego w Gminie ;
18) udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wytworzonego dokumentu stanowiącego informację publiczną poprzez jej niezwłoczne przesyłanie w formie elektronicznej na wskazane przez Wójta stanowisko pracy;
19) ciągłe usprawnianie przepływu informacji między stanowiskami pracy w celu poprawy jakości pracy,
20) sprawdzanie i rozliczanie faktur z zakresu prowadzonych spraw,
21) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy,
22) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
23) znajomość i przestrzeganie Systemu zarządzania Jakością funkcjonującego w Urzędzie ( Polityka Jakości, Księga Jakości, Księga Procedur Systemu Zarządzania Jakością) – doskonalenie procesów i procedur pracy.


STRUKTURA, ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 19

 
1. Referat jest jednostką organizacyjną, zatrudniającą co najmniej trzech pracowników zajmujących się tymi samymi kategoriami spraw.
2. Referatem kieruje kierownik.
3. W referatach w czasie nieobecności kierownika zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez Wójta.
4. W zakresie określonym przez Wójta kierownicy referatów upoważnieni są do podejmowania „z upoważnienia wójta” decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Kierownicy referatów kierują pracą podległych im referatów i ponoszą odpowiedzialność za prawidłową organizację i skuteczność pracy referatu, dokonują podziału zadań pomiędzy podległych pracowników. Przygotowują wnioski dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze w referacie oraz wnioski o skierowanie do służby pracowniczej.
5. Kierownicy referatów opracowują zakresy czynności dla podległych pracowników i występują z wnioskami osobowymi dot. wyróżnienia, nagrody, awansu, a także kar regulaminowych w stosunku do podległych im pracowników.

§ 20

 
W skład Referatu Finansowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Skarbnik gminy – Kierownik Referatu ;
2) Stanowisko d/s płacowych
3) Stanowisko d/s podatku od towarów i usług, środków trwałych ,funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych;
4) Stanowisko d/s egzekucji nie podatkowych należności budżetowych oraz ewidencji pozostałych środków trwałych i materiałów;
5) Stanowisko d/s księgowości podatkowej;
6) Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat;
7) Stanowisko d/s księgowości budżetowej ;
8) Stanowisko d/s dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy;
9) Stanowisko d/s obsługi kasowej.

§ 21


Do zadań i kompetencji Referatu Finansowego należą w szczególności sprawy:
1) opracowanie projektu uchwały budżetowej oraz uchwał około budżetowych;
2) opracowanie projektu uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych,
3) przekazywanie wytycznych do planowania budżetowego i wskaźników budżetowych,
4) opracowywanie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków – uchwalonych przez Radę,
5) opracowywanie projektu rozdysponowania nadwyżki budżetowej,
6) weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
7) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,
8) dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych, zachowania zasady równowagi budżetowej, organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
9) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie dokonywania zmian w budżecie,
10) przeprowadzanie kontroli gospodarczo – finansowych w jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach pomocniczych finansowanych z budżetu Gminy w zakresie prawidłowości i legalności operacji gospodarczych powodujących skutki finansowe, udzielanie instruktażu,
11) kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym,
12) sprawowanie kontroli formalno rachunkowej sprawozdań przedkładanych przez podległe jednostki budżetowe;
13) opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich analiz,
14) przygotowywanie decyzji dotyczących podatków i opłat, kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych,
15) prowadzenie spraw związanych z należnościami pieniężnymi mającymi charakter cywilnoprawny przypadające jednostce samorządu terytorialnego ,z uwzględnieniem pomocy publicznej;
16) rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych,
17) prowadzenie archiwum dokumentacji gospodarstw rolnych dla potrzeb emerytalno – rentowych,
18) windykacja należności (upomnienia, tytuły wykonawcze),
19) przygotowywanie propozycji w zakresie procedury rozpatrywania podań w sprawach odraczania, rozkładania na raty, umarzania lub zaniechania(poboru) wymiaru podatków i opłat lokalnych,
20) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzenia lub ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych w oparciu o obowiązujące przepisy,
21) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestru przypisów i odpisów oraz ewidencji w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, podatku od nieruchomości,
22) prowadzenie ewidencji wartości mienia Gminy,
23) przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej obsługi bankowej ,
24) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie podatków i opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
25) współpraca z bankami, ZUS, KRUS, US, instytucjami ubezpieczeniowymi,
26) rozliczanie i księgowanie różnych dochodów Gminy,
27) przygotowywanie decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, kontrola i nadzór nad prawidłowością dokonywania rozliczeń dodatków mieszkaniowych,
28) przygotowywanie decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kontrola i nadzór nad prawidłowością rozliczeń funduszu alimentacyjnego;
29) naliczanie i terminowe rozliczanie wpłat związanych z funkcjonowaniem izby rolniczej;
30) przygotowywanie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

§ 22


W skład Referatu Infrastruktury i Gospodarki wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Referatu ;
2) Stanowisko d/s gospodarki gruntami i rolnictwa ,
3) Stanowisko d/s zamówień publicznych i inwestycji,
4) Stanowisko d/s ochrony środowiska i procedur pozyskiwania środków publicznych,
5) Stanowisko d/s mienia komunalnego i kanalizacji ,
6) Stanowisko d/s integracji europejskiej ,rekreacji i gospodarki zasobami gminy

Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki i Inwestycji należą w szczególności sprawy:
KIEROWNIK REFERATU

1. współpraca i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
2. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedstawianie propozycji dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;
3. wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
5. współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno – budowlanego,
6. naliczanie opłat adiacenckich i opłat planistycznych ,
7. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
8. współdziałanie w zaopatrzeniu Gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
9. zarządzanie drogami gminnymi, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej remontu, przebudowy i budowy dróg gminnych, prowadzenie ewidencji tych dróg,
10. organizacja lokalnej sieci transportu zbiorowego, konsultowanie i uzgadnianie z mieszkańcami rozkładów jazdy,
11. przygotowywanie i realizacja inwestycji i remontów dot. urządzeń oświetlenia ulic i placów,
12. ewidencja inwestycji, kreowanie polityki przyjaznej inwestorom;
13. zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam),
14. naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
15. bieżąca kontrola funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulic i placów,
16. prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniach nie będących inwestycjami , prowadzonych przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne ;
17. reprezentowanie Gminy i gminne jednostki organizacyjne na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i zasadami wiedzy technicznej ;
18. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych ,a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
19. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających ,uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
20. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.;
21. nadzorowanie oraz kontrola robót ogólno budowlanych w tym: robót mostowych, inwestycji prowadzonych przez Gminę Nędza, robót na budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków ( w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych) ;

2. na stanowisku ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

1. prowadzenie całokształtu zadań związanych z organizacją przetargów, sprzedażą, dzierżawą, zakupem, zamianą oraz przekazywaniem w użytkowanie gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne,
2. wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o rozgraniczenie nieruchomości, o zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
3. prowadzenie komputerowej ewidencji nieruchomości, udzielanie informacji wynikających z prowadzonej ewidencji ;
4. sprawy opłat za dzierżawę gruntów komunalnych,
5. nazewnictwo ulic i placów, ewidencja budynków, nadawanie numerów nieruchomości,
6. sprawy związane z rolnictwem, współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,
7. ochrona gruntów rolnych,
8. sprawy związane z realizacją prawa pierwokupu gruntu przez Gminę ;
9. opiniowanie i przygotowywanie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10. realizowanie i nadzór nad planami urządzenia lasu, 11. nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego wszczęcie postępowania związanego ze zniszczeniem zasiewów, upraw lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności , przyjmowanie informacji o pojawianiu się chorób ,szkodników i chwastów oraz nadzorowanie wykonywanych odpowiednich czynności zapobiegawczych ,
12. sporządzanie zestawienia analitycznego gruntów będących w posiadaniu Gminy ,dla których Gmina nie jest właścicielem ,zawierającego numer działki , przeznaczenie, księgę wieczystą ,powierzchnię, właściciela i wartość;
13. sporządzanie zestawienia analitycznego gruntów których właścicielem jest Gmina będących w posiadaniu innych jednostek, zawierającego numer działki , przeznaczenie, księgę wieczystą ,powierzchnię, wartość , informacje dotyczące komu przekazano grunt, na jaki okres i jaką umową ,z dnia ; ;
14. prowadzenie wykazu umów najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy;
15. prowadzenie czynności administracyjnych związanych z zakładaniem i zarządzaniem cmentarzami.
16. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
17) sprawy związane z komunalizacją mienia ;

3. na stanowisku ds. zamówień publicznych i inwestycji
1. prowadzenie ewidencji i nadzorowanie procedur całości zamówień publicznych realizowanych przez Wójta ( bieżące funkcjonowanie jednostki, remonty bieżące i kapitalne, inwestycje z wyjątkiem kanalizacji w Gminie)
2. uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów kapitalnych obiektów, organizacja przetargów, nadzór wykonawstwa,
3. prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniach nie będących inwestycjami , prowadzonych przez Gminę i gminne jednostki organizacyjne ;
4. reprezentowanie Gminy i gminne jednostki organizacyjne na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i zasadami wiedzy technicznej ;
5. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych ,a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
6. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających ,uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.;
8. nadzór nad prawidłowym rozliczaniem inwestycji, przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej inwestycji ,zamknięcie zadań inwestycyjnych.

4. na stanowisku ds. ochrony środowiska i procedur pozyskiwania środków publicznych

1. przygotowywanie całości dokumentacji niezbędnej przy składaniu wniosków o dofinansowanie zadań z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nadzór nad rozliczeniami robót, sprawozdawczość w tym zakresie( z wyjątkiem inwestycji kanalizacja Gminy ) ;
2. zapewnianie niezbędnych warunków do ochrony środowiska w Gminie przed zanieczyszczeniami i odpadami,
3. dbałość o utrzymanie czystości i porządku w Gminie, przygotowywanie całości dokumentacji w tym zakresie ;
4. ewidencja umów związanych z usuwaniem odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych;
5. organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
6. organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
7. rejestracja psów ras niebezpiecznych,
8. organizacja konkursów, edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy.
9. udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy, lokalnego planu rozwoju,
10. podejmowanie inicjatyw, kompletowanie , składanie i rozliczanie wniosków o środki finansowe zewnętrzne , współpraca w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
11. monitoring realizacji zapisów strategii rozwoju Gminy, lokalnego planu rozwoju,
12. utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarnego Gminy,
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do związków międzygminnych

5. na stanowisku ds. mienia komunalnego i kanalizacji
1) prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją kruszywa na terenie Gminy;
2) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji : budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy;
3) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;
4) prowadzenie zadań Gminy wynikających z przekazywania mienia jednostkom samorządu terytorialnego przez Skarb Państwa ;
5) prowadzenie komputerowej ewidencji nieruchomości,
6) prowadzenie rejestru nieruchomości komunalnych,
7) przygotowywanie analiz, ocen okresowych stanu mienia komunalnego,
8) współpraca z Urzędem Statystycznym w sprawie przekazywania zmian w wykazie indywidualnych gospodarstw i działek,
9) nadzór nad urządzeniami związanymi z systemem melioracji,
10) prowadzenie wykazu rowów melioracyjnych na terenie Gminy ;
11) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją ustawy-Prawo wodne w zakresie melioracji i pozostałych zadań własnych Gminy;
12) prowadzenie całości spraw związanych z przekazywaniem mienia w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym;
13) lokalizowanie obiektów i ułożenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanych z utrzymaniem drogi, przygotowywanie decyzji w sprawie opłat za reklamy w pasie drogowym ,
14) współpraca w redagowaniu „GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY NĘDZA”

6.na stanowisku ds. integracji europejskiej ,rekreacji i gospodarki zasobami gminy

1) ocena potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej, zapewnienie mieszkańcom mieszkań komunalnych zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków,
2) zarządzanie budynkiem administracyjnym urzędu oraz budynkami stanowiącymi mienie komunalne – remonty kapitalne, remonty bieżące i konserwacja, prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami ;
3) organizacja i prowadzenie targowisk gminnych,
4) nadzór nad osobami wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz Gminy, prowadzenie akt osobowych pracowników prac nieodpłatnych – dozorowanych , przygotowanie dokumentacji w tym zakresie;
6) przygotowanie i rejestracja umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczanie czynszu, reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
7) prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego, analiza potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy,
8) organizowanie, koordynacja i uczestnictwo w działaniach na rzecz promocji i rozwoju Gminy, redagowanie wydawnictw promujących Gminę Nędza;
9) współorganizowanie uczestnictwa Gminy w spotkaniach, konferencjach, wystawach, targach,
10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do stowarzyszeń, współpraca z innymi samorządami terytorialnymi – wymiana doświadczeń, koordynowanie spraw związanych z przynależnością Gminy do fundacji itp.,
11) współpraca z jednostkami samorządowymi krajowymi i zagranicznymi, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i innych w ramach zawieranych porozumień i umów,
12) wydawanie zezwoleń na organizację zgromadzeń publicznych i imprez masowych,
13) współpraca ze służbą zdrowia, prowadzenie działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, planowanie i koordynowanie działań w zakresie dostępności i poziomu usług zdrowotnych świadczonych przez placówki opieki zdrowotnej,
14) ewidencja cmentarzy wyznaniowych ,pomników i kapliczek przydrożnych , prowadzenie dokumentacji w tym zakresie ;
15) współpraca przy realizacji zadań własnych gminy w zakresie: terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
16) współdziałanie w zaopatrzeniu Gminy w Niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu;
17) organizacja lokalnej sieci transportu zbiorowego, konsultowanie i uzgadnianie z mieszkańcami rozkładów jazdy;
18) bieżąca kontrola funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulic i placów .

§ 23

1.Samodzielne stanowiska pracy to:
1) Stanowisko d/s oświaty i sportu,
2) Stanowisko d/s kadr, obsługi Urzędu Stanu Cywilnego i obsługi Rady Gminy , pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
3) Stanowisko d/s obronnych i reagowania kryzysowego ,
4) Stanowisko d/s informatyki i ochrony ,
5) Stanowisko d/s ubezpieczeniowych i kancelaryjnych,
6) Stanowisko d/s kancelaryjnych ,
7) Stanowisko d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji mienia gminy,

2.stanowiska pomocnicze i obsługi to:
1) pomoc administracyjna ( w ramach umów na zastępstwo) ;
2) sekretarka
3) kierownik kancelarii tajnej;
4) robotnik gospodarczy
5) sprzątaczka;
6) goniec;
7) kierowca.

§ 23a


1. Do zadań i kompetencji na samodzielnych stanowiskach należą w szczególności sprawy:

1. na stanowisku ds. oświaty i sportu
1. koordynacja zadań w zakresie funkcjonowania przedszkoli ,szkół podstawowych i gimnazjum, w ścisłej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych ,
2. pomoc materialna na cele edukacyjne, stypendia Wójta Gminy,
3. współorganizowanie z OPS wypoczynku letniego i zimowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
4. przygotowanie dokumentacji dla potrzeb komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
5. organizacja opieki przedszkolnej dzieciom zamieszkałym w Gminie Nędza,
6. realizowanie całości zadań własnych Gminy w zakresie kultury i sportu ,
7. współpraca z organizacjami pozarządowymi, gromadzenie danych organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy , merytoryczny nadzór nad ich działalnością,
8. prowadzenie zadań publicznych Gminy w zakresie udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ;
9. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
10. merytoryczny nadzór nad dowozem dzieci do szkół i innych placówek oświatowych;

2. na stanowisku d/s kadr :

1) prowadzenie spraw osobowych Wójta, pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników, dokształcaniem,
2) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników Urzędu,
3) prowadzenie archiwum akt pracowniczych obecnych i byłych pracowników Urzędu,
4) ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, ewidencja wyjść i wyjazdów służbowych i prywatnych w godzinach pracy,
5) przygotowywanie informacji o wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych,
6) pełnienie nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji przez specjalistę ds. bhp zabezpieczenie należytej ochrony pracy i warunków bhp oraz p/poż., dokumentacją dot. oceny ryzyka zawodowego,
7) ewidencjonowanie dokumentacji okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
8) przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dot. naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
9) przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dot. służby przygotowawczej pracowników Urzędu.

3. na stanowisku d/s obronnych i reagowania
kryzysowego do zadań należy zapewnienie Wójtowi możliwości kierowania i koordynacji współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń ludności a w szczególności:

1. planowanie, koordynacja, organizowanie zadań obrony cywilnej na terenie Gminy, obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, współpraca w tym zakresie z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie,
2. ochrona ludności, zakładów pracy i instytucji, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury w sytuacjach zagrożenia i w czasie wojny,
3. prowadzenie ewidencji członków formacji obrony cywilnej, planowanie i zaopatrywanie organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały,
4. organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną,
5. przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych,
6. organizacja szkoleń formacji OC, ludności, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, popularyzowanie obrony cywilnej, organizowanie kontroli wykonywania zadań obronnych,
7. współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
8. organizowanie i prowadzenie na polecenie Wojskowej Komendy Uzupełnień akcji kurierskiej na terenie Gminy,
9. nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
10. planowanie środków finansowych na realizację zadań dot. stanowiska obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

4. na stanowisku ds. informatyki i ochrony :

1. redagowanie , aktualizacja i modyfikowanie strony internetowej Gminy Nędza,
2. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej programów komputerowych i sprzętu komputerowego, zakupy sprzętu komputerowego, kasowanie i utylizacja sprzętu komputerowego nie nadającego się do dalszego użytku,
3. koordynowanie ,aktualizacja i nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania sieci teleinformatycznej,
4. nagrywanie obrad organu stanowiącego Gminy ,archiwizacja nagrań wg odrębnych przepisów ; 5. pomoc użytkownikom systemów informatycznych w tworzeniu nowych zbiorów danych bądź uzupełnianiu dotychczasowych,
6. kontrola poprawności wprowadzania przez użytkowników systemu indywidualnych haseł dostępu, częstotliwości ich zmian,
7. wdrażanie nowych technologii komunikacji społecznej, nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie (SEKAP ) ,
8. prowadzenie i nadzorowanie akcji ratowniczych na terenie Gminy na wypadek klęsk żywiołowych ( powódź , pożar ..) oraz akcji związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
9. prowadzenie ewidencji ochotniczych straży pożarnych, planowanie i zapewnianie wyposażenia w sprzęt, organizacja szkoleń i ćwiczeń,
10. organizacja i przeprowadzanie postępowań dot. zamówień publicznych na zakup paliwa do wszystkich samochodów bojowych, motopomp i innego sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych, ewidencja i kontrola wyjazdów pojazdów służbowych oraz zużycia paliwa,
11. rejestracja przed kwalifikacją wojskową,

5. na stanowisku d/s ubezpieczeniowych i kancelaryjnych :

1) prowadzenie akt osób zawierających umowy cywilno-prawne i o dzieło, zgłaszanie ich ustawowemu ubezpieczeniu, nadzór na wystawianymi rachunkami z tytułu umów zleceń i o dzieło;
2) organizacja i koordynacja narad i spotkań Wójta, administrowanie salą narad Urzędu,
3) obsługa centrali telefonicznej, zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej, fax, wydruk bilingów, ewidencja służbowych telefonów komórkowych,
4) zamawianie prasy, wydawnictw książkowych w celach służbowych, ewidencja zgłoszeń do konkursów, targów, ewidencja badań ankietowych,
5) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci, likwidacja pieczęci zużytych,
6) nadzór nad oflagowaniem budynku Urzędu w dni świąt państwowych i narodowych oraz lokalnych uroczystości,
7) prowadzenie rejestru faktur wpływających do Urzędu Gminy ;
8) prowadzenie pozostałych stałych rejestrów ,wynikających z odrębnych przepisów;
9) prowadzenie Sekretariatu Wójta Gminy.

6.na stanowisku d/s kancelaryjnych :

1. rejestracja pism (korespondencji) wpływających i wysyłanych z Urzędu, przekazywanie korespondencji na stanowiska pracy, przyjmowanie korespondencji do wysyłki,
2. rejestrowanie korespondencji w systemie SEKAP
3. ewidencjonowanie kontroli zewnętrznych, przechowywanie protokołów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
4. obsługa narad i spotkań organów Gminy,
5. prowadzenie archiwum zakładowego.
6. prowadzenie spraw kancelaryjnych w systemie wykonywania czynności kancelaryjnych wskazanym przez Wójta Gminy.

7 . na stanowisku ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji mienia gminy :

1) ewidencjonowanie działalności gospodarczej;
2) wstępna informacja klientów – kierowanie na właściwe stanowiska pracy, przekazywanie wzorów druków i formularzy urzędowych, informacja o procedurach i terminach załatwiania spraw dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorców,
3) prowadzenie magazynu materiałów biurowych, środków czystości ,
4) zlecanie wykonania pieczęci urzędowych,
5) zaopatrzenie w materiały piśmiennicze, kancelaryjne i urządzenia biurowe, zakupy środków czystości, organizacja przetargów w tym zakresie.
6) prowadzenie ewidencji ludności i przechowywanie dokumentów ewidencji (karty osobowe mieszkańców, ewidencja komputerowa),
7) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
8) przyjmowanie i przechowywanie zawiadomień organów sądowych dot. prawomocnych wyroków ograniczenia i pozbawienia wolności, oraz praw publicznych,
9) prowadzenie rejestru wyborców,
10) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
11) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości,
12) wydawanie poświadczeń i zaświadczeń meldunkowych.

§ 24


Do zadań na stanowiskach pomocniczych i obsługi należą w szczególności sprawy:
1) prowadzenie magazynu obrony cywilnej;
2) prowadzenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego ;
3) utrzymywanie porządku i czystości w budynku i w najbliższym otoczeniu siedziby Urzędu Gminy, wykaszanie trawników, chodników i poboczy , odśnieżanie ;
4) dokonywanie bieżących napraw i remontów w budynku Urzędu Gminy, przygotowywanie pomieszczeń i budynków w czasie narad i uroczystości ;
5) sporządzanie kart drogowych samochodów będących własnością Gminy;
6) bieżące utrzymywanie samochodów będących własnością Gminy;
7) sprzątanie pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy;
8) dostarczanie bieżącej korespondencji na terenie Gminy;
9) dostarczanie pism wychodzących z Urzędu Gminy do wysyłki .

§ 25


Do zadań pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych należy:
1) opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych, regulaminów i zarządzeń w tym zakresie,
2) zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych,
3) prowadzenie kancelarii tajnej, doręczanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu, nadzór nad przechowywaniem i opracowywaniem materiałów zastrzeżonych, poufnych i tajnych, archiwizowanie dokumentów niejawnych,
4) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji przez pracowników Urzędu,
5) przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,
6) podejmowanie działań wyjaśniających i zapobiegawczych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych lub ochronie danych osobowych,
7) przeprowadzanie postępowań sprawdzających na polecenie Wójta wobec kandydatów na stanowiska pracy związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne”, przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających,
8) przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych ,pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w kancelarii tajnej.

§ 26


Do zadań pełnomocnika d/s przeciwdziałania alkoholizmowi należy:
1. analizowanie funkcjonowania placówek handlowych i usługowych w Gminie pod kątem zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, planowanie i koordynowanie działań na rzecz zwalczania skutków patologii społecznych,

§ 27


Do zadań na stanowisku ds. kontroli zarządczej należy:
1. badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy w oparciu o roczny plan kontroli zarządczej,
2. ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
3. ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
4. sprawdzanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
5. prowadzenie akt bieżących i akt stałych dot. przebiegu i wyników audytu wewnętrznego oraz obszarów ryzyka.

§ 28


Do zadań stanowiska d/s obsługi prawnej należy:
1. opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta, projektów umów, porozumień, decyzji, postanowień,
2. udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom Urzędu oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
3. archiwizowanie aktów prawnych organów (dzienniki ustaw, monitory, dzienniki urzędowe),
4. reprezentowanie Gminy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

§ 29


Do zadań pełnomocnika d/s ochrony danych osobowych należy:
1. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
2. prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych,
3. przestrzeganie i wdrażanie zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych,
4. nadzór nad bezpieczeństwem danych, przeciwdziałanie dostępowi do systemu osób niepowołanych, prowadzenie dokumentacji dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego, opracowywanie zaleceń dot. ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznej,
5. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia systemu zabezpieczenia danych,
6. tworzenie i przechowywanie kopii bazy danych,
7. współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji niejawnych.

§ 30

Do zadań stanowiska d/s obsługi Rady Gminy należą w szczególności sprawy :
1. obsługa sesji Rady, posiedzeń komisji,
2. prowadzenie rejestru uchwał Rady, rejestru interpelacji i wniosków radnych, sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady, zarządzeń Wójta, interpelacji i wniosków, skarg i wniosków ludności,
3. sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji,
4. rejestracja planów pracy Rady i jej komisji,
5. pomoc techniczna w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,
6. prowadzenie ewidencji osobowej radnych,

OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW REFERATÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW NA POSIEDZENIA RADY I JEJ KOMISJI.

§ 31

 
1. Kierownicy referatów i pozostałe komórki organizacyjne Urzędu są zobowiązani do opracowywania - na polecenie Wójta materiałów, które będą rozpatrywane na posiedzeniach Rady i jej komisji.
2. W przypadku, gdy obowiązek przygotowania materiałów, o których mowa w ust. 1 dot. kilku komórek organizacyjnych Urzędu – Wójt wyznacza referat (komórkę) wiodący, odpowiedzialny za wszelkie czynności związane z opracowaniem.

§ 32


1. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i inne materiały na sesje muszą być zaakceptowane przez Wójta, a następnie przed włączeniem ich do porządku obrad sesji skontrolowane pod względem merytorycznym przez Przewodniczącego Rady.
2. Każdy projekt uchwały opiniowany jest przez radcę prawnego pod kątem zgodności z prawem.
3. Projekty uchwał i inne materiały na sesje powinny być przekazane pracownikowi obsługującemu Radę i jej komisje w odpowiedniej ilości egzemplarzy i terminach ustalonych przez tego pracownika.
4. Uchwały po ich podjęciu są kierowane przez pracownika, o którym mowa w ust. 3, do właściwych rzeczowo kierowników referatów i innych komórek organizacyjnych.
5. Tryb opracowywania i przedstawiania na sesji projektu uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu regulują odrębne przepisy.

OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW REFERATÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE REALIZACJI UCHWAŁ RADY ORAZ SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z ICH WYKONANIA.

§ 33

 
1. Po podjęciu przez Radę uchwały – kierownik referatu lub inna komórka organizacyjna Urzędu opracowuje – na polecenie Wójta – sposób jej realizacji.
2. Sposób realizacji uchwały powinien określać w szczególności:
1) zadania wynikające z uchwały,
2) jednostki realizujące,
3) terminy wykonania.

§ 34


W przypadku, gdy z uchwały Rady wynika obowiązek złożenia przez Wójta sprawozdania lub informacji z jej realizacji, kierownik właściwego Referatu lub inna komórka organizacyjna opracowuje sprawozdanie lub informację celem przedstawienia ich w terminie określonym w uchwale.


OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW REFERATÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW KOMISJI, INTERPELACJI I WNIOSKÓW RADNYCH.

§ 35


1. Wnioski komisji oraz interpelacje i wnioski radnych rejestruje pracownik obsługujący Radę i jej komisje, a następnie niezwłocznie przekazuje kierownikom właściwych referatów lub innym komórkom organizacyjnym w Urzędzie.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie po otrzymaniu wniosku lub interpelacji podejmują niezbędne czynności w celu ich załatwienia oraz przygotowania odpowiedzi zainteresowanym.
3. Projekty odpowiedzi na wnioski i interpelacje przedkładane są do akceptacji i podpisu Wójtowi.
4. Odpowiedzi otrzymują:
1) na interpelacje i wnioski radnych:
a) radny;
b) pracownik ds. obsługi Rady i jej komisji (kopię);
2) na wniosek Komisji:
a) komisja,
b) pracownik ds. obsługi Rady i jej komisji (kopię).
5. O sposobie załatwienia wniosków komisji i wniosków radnych należy zawiadomić w ciągu 21 dni od ich otrzymania.
6. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona radnemu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty jej złożenia.
7. Stanowisko nie uwzględniające wniosku lub interpelacji powinno być szczegółowo uzasadnione.

§ 36

 
Nadzór nad wykonaniem postanowień określonych w § 39,40 41 Sekretarz, informując Wójta o przebiegu realizacji interpelacji i wniosków zgłaszanych do realizacji.


ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU
AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 37


1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.
2. Ograny Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem Gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Przed skierowaniem pod obrady Rady projekty aktów prawnych, aprobuje pod względem formalno – prawnym radca prawny Urzędu oraz merytorycznie Sekretarz.
5. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały.
6. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydawać Wójt w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
7. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
8. Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz na stronie BIP Urzędu Gminy.
9. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie , nadzór sprawuje Sekretarz.


ZASADY OBSŁUGI PRAWNEJ W URZĘDZIE

SPRAWY ORGANIZACYJNE

§ 38


1. Obsługa prawna w Urzędzie Gminy wykonywana jest przez radcę prawnego.
2. Obsługa prawna polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
3. Radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych w przepisach prawa i rzeczową potrzebę.
4. Radca prawny ma obowiązek formułowania oceny niezależnej od poleceń i nacisków z uwzględnieniem konieczności kierowania się zawsze prawem dla obiektywnej, rzetelnej i uczciwej oceny stanu faktycznego sprawy bez względu na wyrażone przez kogokolwiek polecenia, wskazówki i inne okoliczności pozaprawne.
5. Obsługa prawna, o której mowa w ust. 2 w prostych sprawach nie wymagających analizy skomplikowanego stanu faktycznego i prawnego wykonana jest niezwłocznie, zaś w sprawach skomplikowanych - w terminie 7 dni od złożenia wniosku o jej udzielenie.
6. Radcy prawnemu należy zabezpieczyć pełną obsługę administracyjną, niezbędne wydawnictwa, podręczniki i materiały biurowe.


ZADANIA RADCY PRAWNEGO

§ 39

 
1. Zadaniem radcy prawnego, poza zakresem zadań, o którym mowa w § 38 , jest:
1) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
2) sygnalizowanie o rażących lub powtarzających się naruszeniach prawa w działalności Urzędu,
3) konsultacje prawne i porady prawne zawierające w tle przedstawionego stanu faktycznego lub zamierzonego działania (zaniechania) przytoczenie, omówienie i wyjaśnienie przepisów prawa, znajdujących zastosowanie w tej sprawie wraz z praktycznym wskazaniem sposobu postępowania lub prawnych skutków określonego zachowania,
4) udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy lub innego stosunku prawnego, w sytuacji gdy radca prawny nie występuje jako pełnomocnik, a tylko jako doradca lub członek zespołu negocjującego,
5) wydawanie opinii prawnych,
6) uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych , w tym projektów aktów normatywnych i aktów administracyjnych, projektów umów, porozumień, statutów i regulaminów, listów intencyjnych, oświadczeń i innych pism lub dokumentów, mających istotne znaczenie dla prawnej ochrony interesów obsługiwanego Urzędu,
7) zastępstwo prawne i procesowe.

OPINIE PRAWNE

§ 40

1. Opinia prawna jest poglądem radcy prawnego jako specjalisty w dziedzinie prawa i zawiera wyrażoną na piśmie rozwiniętą ocenę prawną stanu faktycznego zamierzonego działania (zaniechania) lub przygotowanego projektu aktu normatywnego albo aktu administracyjnego.
2. Opinia prawna sporządzana jest w formie pisemnej na pisemny wniosek pracownika lub pracodawcy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać przedmiot wątpliwości i wyraźnie sprecyzowane pytanie. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty.
4. Dokumenty kompletowane są zgodnie ze wskazaniami radcy prawnego.
5. Radca prawny jest uprawniony do domagania się wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej.
6. Termin na sporządzenie opinii prawnej w sprawach skomplikowanych wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku.


ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW (STRON ) W URZĘDZIE

§ 41


1. Uprzejme, sprawne i kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie klientów jest naczelną zasadą pracy w Urzędzie. W Urzędzie obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Każde pismo powinno być zredagowane w sposób jasny i czytelny.
2. Wszyscy pracownicy Urzędu w toku wykonywania swych obowiązków służbowych winni umożliwić klientom realizację ich uprawnień i egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą troskę o ochronę ich słusznego interesu, a w szczególności:
1) udzielać klientom informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniać treść przepisów właściwych ze względu na przedmiot sprawy,
2) bezzwłocznie rozstrzygać sprawy, a gdy nie jest to możliwe ze względu na stopień ich złożoności, określać dokładny termin ich załatwienia w oparciu o przepisy k.p.a., a w sprawach podatkowych ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa,
3) respektować ściśle określone terminy, a w razie obiektywnych przeszkód w ich dotrzymaniu, powiadamiać o przyczynach zwłoki i określać nowy termin załatwienia sprawy,
4) wyczerpująco informować klientów o stanie wniesionych przez nich spraw na każde żądanie pisemne lub ustne,
5) informować klientów o przysługujących im środkach odwoławczych lub możliwości zaskarżenia niekorzystnych rozstrzygnięć.
3. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminach określonych w k.p.a. i przepisach szczególnych. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw klientów ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje Wójt i Sekretarz.
5. Pracodawca będzie dokonywał okresowych kontroli i ocen sposobu załatwiania całości spraw przez poszczególnych pracowników.
6. Przy załatwianiu indywidualnych spraw nie należy żądać zaświadczeń na potwierdzenie stanu faktycznego lub prawnego, możliwych do ustalenia na podstawie przedkładanych przez zainteresowanych do wglądu dokumentów urzędowych.

§ 42


1. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu, urzędnik zatwierdzający sprawę powinien odebrać od klienta - na jego wniosek - stosowne oświadczenie do protokołu, pouczając go wcześniej o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji. W protokole winny być zamieszczone dane personalne osoby składającej oświadczenie oraz data i podpis. Podpis ten powinien być uwierzytelniony przez pracownika przyjmującego oświadczenie.
2. Niezbędne do załatwienia sprawy dane lub informacje możliwe do ustalenia na podstawie posiadanej przez Urząd dokumentacji zbiera i kompletuje urzędnik załatwiający sprawę.

§ 43

1. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Uprawnienia w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz.1198, z późn. zm.).
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

§ 44


1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.
2. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie Wójt, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w Urzędzie.

§ 45


1. Jednym ze źródeł informacji o funkcjonujących w społeczeństwie opiniach na temat poziomu pracy Urzędu są skargi, wnioski i listy obywateli.
2. Celem umożliwienia stronom składanie skarg, wniosków i listów w sposób bezpośredni, Wójt przyjmuje klientów w każdy poniedziałek od godziny 14.00 do godziny 18.00. Miejsce i czas przyjęć klientów przez Wójta podaje się do publicznej wiadomości w formie trwałego ogłoszenia w siedzibie Urzędu.
3. Wszyscy pracownicy winni być obecni na swoich stanowiskach pracy w godzinach przyjmowania skarg, wniosków i listów przez Wójta, zapewniając Wójtowi w razie potrzeby szybką informację lub opinię w zakresie spraw wnoszonych przez klientów.
4. Z przyjęć klientów składających skargę, wniosek, list sporządza się protokół.
5. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez klientów określa k.p.a. oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
6. Sprawy wniesione przez klientów do Urzędu są ewidencjonowane w sekretariacie ogólnym, a następnie w spisach spraw na poszczególnych stanowiskach pracy.
7. Centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz zgłaszanych w czasie przyjęć klientów przez Wójta prowadzi sekretarz.
8. Rejestr skarg dot. kierownictwa Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi sekretarz .
9. Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i interwencji określa zał. Nr 4 .

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 46

1. Działalność Urzędu objęta jest kontrolą zewnętrzną w zakresie wynikającym z przepisów prawnych wykonywaną m.in. przez NIK, RIO, Wojewodę, Marszałka Województwa.
2. Osoby kontrolujące, przed przystąpieniem do kontroli zobowiązane są zgłosić swoje przybycie do Wójta lub jego Z-cy albo Sekretarza, którym okazują dokumenty uprawniające do przeprowadzenia kontroli, cel i zakres kontroli oraz dokonują stosownego wpisu w książce kontroli znajdującej się na stanowisku ds. kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego.

§ 47


1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje Wójt, Sekretarz, Skarbnik i kierownicy referatów w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych. Wójt może upoważnić do dokonywania kontroli w ściśle określonym zakresie innych pracowników Urzędu.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej reguluje odrębne Zarządzenie Wójta.

§ 48

Do wyłącznej kompetencji Wójta należą kontakty z prasą, radiem i TV.

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 49


1. Korespondencję wychodzącą z Urzędu podpisuje Wójt lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.
2. Wójt podpisuje osobiście:
1) zarządzenia i decyzje, postanowienia,
2) pisma kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz pisma kierowane do organów i instytucji państw obcych,
3) odpowiedzi na zapytania, wnioski dotyczące działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski posłów i senatorów,
5) odpowiedzi na skargi, wnioski, listy,
6) umowy dotyczące zobowiązań finansowych - wymagana jest kontrasygnata Skarbnika,
7) zaświadczenia.

§ 50


1. Wójt może upoważnić swojego zastępcę, Sekretarza i pracowników Urzędu do podpisywania dokumentów dotyczących spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Wójta, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
2. Korespondencja przeznaczona do podpisania przez Wójta powinna być złożona w kancelarii ogólnej Urzędu do godziny 1300. umożliwiającej wysyłkę dokumentu w danym dniu.

§ 51

 
1. Dokumenty przedstawione do podpisu Kierownikowi Urzędu powinny być uprzednio oznaczone na kopii inicjałem imienia i nazwiska pracownika, który opracował i napisał dokument, a w określonych przypadkach parafowane również przez radcę prawnego.
2. Opinii prawnej wymagają sprawy dotyczące w szczególności:
1) wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym,
2) spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
3) zawarcia ugody lub umowy w sprawach majątkowych,
4) sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi,

ZASADY ZAMAWIANIA, UŻYWANIA I PRZECHOWYWANIA PIECZĘCI URZĘDOWYCH

§ 52

1. Do składania zamówień na pieczęcie urzędowe dla poszczególnych referatów oraz pieczęci imiennych upoważnieni są kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska pracy.
2. Zamówienie na pieczęcie należy składać na stanowisku obsługi sekretariatu Wójta.
3. Pracownik dokonuje weryfikacji treści zamówionych pieczęci pod kątem zgodności z instrukcją kancelaryjną, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz wydanymi przez Wójta upoważnieniami.
4. Zlecenie podpisuje Wójt.
5. Wykonane pieczęcie rejestrowane są przez pracownika wymienionego w ust.2 w rejestrze pieczęci urzędowych.
6. Rejestr pieczęci zawiera: liczbę porządkową, odcisk pieczęci, datę pobrania i podpis osoby pobierającej, datę zwrotu i podpis osoby zwracającej, nr protokołu i datę fizycznej likwidacji pieczęci. Rejestr ten jest drukiem ścisłego zarachowania.
7. Pracownik, z którym rozwiązana została umowa o pracę jest zobowiązany rozliczyć się z pobranych pieczęci.
8. Decyzje, postanowienia z zakresu administracji publicznej opatrywane są pieczęcią nagłówkową Wójta, pieczęcią okrągłą z godłem państwowym i napisem w otoku "Wójt Gminy Nędza" oraz pieczęcią imienną Wójta ( lub z upoważnienia Wójta).
9. Pieczęcie urzędowe przechowywane są w sejfie. Za ich przechowywanie odpowiedzialne jest stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wójta.


OBIEG DOKUMENTÓW

§ 53


1. Szczegółową organizację obiegu pism reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz.67 )
2. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt powstających w wyniku działalności Urzędu oraz kategorie i okresy przechowywania reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

§ 54

 
W obiegu dokumentów należy przestrzegać następujących zasad:
1) wszystkie pisma (korespondencja) przechodzą przez kancelarię ogólną W korespondencji obowiązują oznaczenia podane w załączniku Nr 2 – Symbole literowe komórek organizacyjnych .
2) korespondencję przyjmuje pracownik kancelarii ogólnej rejestrując ją w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Następnie Wójt albo Sekretarz korespondencję dekretuje na stanowiska umieszczając odpowiednie dyspozycje dotyczące sposobu załatwienia sprawy. Dokumenty w wersji papierowej oraz elektronicznej są przekazywane kierownikom referatów lub na samodzielne stanowiska pracy. Odbiór korespondencji odbywa się w kancelarii ogólnej
3) pisma wychodzące z Urzędu składane są do podpisu w teczce właściwej komórki organizacyjnej w kancelarii ogólnej
4) Korespondencja wychodząca z Urzędu rejestrowana jest w elektronicznym systemie obiegu dokumentów. Przesyłki polecone oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru winne mieć na kopercie uwidoczniony numer ze spisu spraw oraz symbol komórki organizacyjnej, celem odnotowania w pocztowej książce nadawczej,
5) zakopertowaną i zaadresowaną korespondencję składa się w kancelarii ogólnej do godziny 13:00,
6) pracownicy przechowują pisma (dokumenty) w wersji papierowej w odpowiednich teczkach i segregatorach oraz w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.


TRYB PRACY W URZĘDZIE

§ 55


1. Tryb pracy w Urzędzie, prawa i obowiązki pracowników określa szczegółowo Regulamin Pracy.
2. Wójt jest bezpośrednim przełożonym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Pracownik Urzędu obowiązany jest przestrzegać zasady podporządkowania służbowego wynikającego z organizacji Urzędu i szczegółowego podziału czynności.
4. Pracownik, który otrzymał polecenie z pominięciem drogi służbowej, winien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić bezpośrednio przełożonego.
5. Pracownik prowadzący sprawę obowiązany jest do zbierania niezbędnych danych także od innych referatów i jednostek współdziałających.
6. W czasie nieobecności pracownika, sprawy prowadzone przez niego prowadzi wyznaczony przez Kierownika Urzędu lub kierownika referatu inny pracownik - Plan zastępstw stanowi załącznik nr 3. opracowywany jest na bieżąco przez sekretarza gminy.

§ 56


1. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy Urzędu ustala Wójt w regulaminie pracy..
2. Fakt spóźnienia pracownika do pracy wymaga osobistego wyjaśnienia przyczyn spóźnienia Wójtowi albo Sekretarzowi lub kierownikowi referatu.
3. Załatwianie w godzinach pracy prac innych niż służbowe dopuszczalne jest wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w kodeksie pracy i przepisach szczególnych.
4. Każde wyjście w sprawach osobistych, po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta lub Sekretarza albo kierownika referatu, winno być odnotowane w ewidencji wyjść. Sekretarz ustala termin odpracowania nieobecności.
5. Praca poza godzinami urzędowania może być wykonywana tylko za zgodą Wójta .

§ 57

1. W godzinach pracy Urzędu pracownik powinien być obecny na swoim stanowisku pracy.
2. Pracownik, który w godzinach służbowych przebywa poza stanowiskiem pracy zobowiązany jest poinformować współpracownika o miejscu swojego pobytu i czasie powrotu. W przypadku, gdy w danym pomieszczeniu pracuje sam, obowiązany jest zamieścić na drzwiach pokoju informację o tym, kto go zastępuje oraz nr pokoju, w którym załatwia się sprawy w ramach zastępstwa.
3. W czasie obrad Rady pracownik powinien być na swoim stanowisku pracy, zapewniając w razie potrzeby szybką informację lub opinię w zakresie spraw rozpatrywanych przez Radę.
4. Zabrania się pracownikom wynoszenia akt, jakichkolwiek narzędzi oraz wprowadzania do pomieszczeń Urzędu, po godzinach pracy, osób nie zatrudnionych w Urzędzie.
5. Po zakończeniu pracy pracownicy są zobowiązani do zabezpieczenia pomieszczeń biurowych a klucze pozostawiać w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 58

1. Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza miejsce stałej pracy mogą odbywać się na podstawie poleceń wyjazdu służbowego, wydanych przez Wójta .
2. Ewidencję wyjazdów prowadzi stanowisko d/s kancelaryjnych.

§ 59


1. Rozpoczynając urlop wypoczynkowy pracownik winien, w miarę możliwości podać miejsce pobytu na urlopie.
2. Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie terminowe sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, przekazuje je do załatwienia zastępującemu go pracownikowi.
3. Przesunięcie terminu urlopu lub odwołanie z urlopu może nastąpić z ważnych przyczyn w okolicznościach przewidzianych w kodeksie pracy.

§ 60


Wobec pracowników nie przestrzegających zasad dyscypliny pracy stosowane są kary przewidziane w kodeksie pracy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61


1. W sytuacjach nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia pracownicy zobowiązani są stawić się niezwłocznie w oznaczonym miejscu i czasie na wezwanie Kierownictwa Urzędu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie zarządzeniem Wójta.

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/