Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez wójta wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:

 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • komisje stałe,
 • komisje doraźne powołane do określonych zadań.


Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący:

 • organizuje pracę Rady, a w szczególności:
  • zwołuje sesje Rady,
  • kieruje obsługą kancelaryjną Rady,
  • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
 • prowadzi obrady Rady, a w szczególności:
  • przewodniczy obradom,
  • sprawuje policję sesyjną,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  • podpisuje uchwały Rady.

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Gminy, w sali narad (I piętro, pokój nr 14), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 • czynności proceduralne,
 • deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
 • oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 • apele - zawierające formalne niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 • opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Nędza tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział V pkt. 2 Statutu Gminy Nędza.

W obecnej kadencji 2014-2018 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący:

Gerard Przybyła
adres: ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
 telefon: (32) 410 20 18,
 tel./fax (32) 410 20 04  e-mail: przewodniczacy@nedza.pl
dyżur w Urzędzie Gminy Nędza, pok. nr 14:
w każdy wtorek od 14:00 do 15:00

Wiceprzewodniczący:

Krystian Okręt
adres: ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
 telefon: (32) 410 20 18,
 tel./fax (32) 410 20 04


Radni:

Bluszcz Brunon 
Bonk - Mozgawa Justyna
Flut Jan 
Francus  Jan
Gzuk Marian
Gzuk Norbert
Kalemba Karol 
Kowol Alicja
Krótki Krystian
Krystian Okręt
Kudla Piotr  
Marondel Gizela
Przybyła Gerard 
Skwierczyński Julian 
Wiesner Waldemar

Obsługę Rady Gminy prowadzi:

Sekretarz Gminy - mgr Krystyna Tront
ul. Sobieskiego 5, pok. nr 13, 47-440 Nędza
 tel.: (32) 410 20 18 w. 24,
 tel./fax: (32) 410 20 04
e-mail: sekretarz@nedza.pl  

 godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
piątek: od 7:00 do 14:00

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
  • nabywania i wykupu przez wójta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
   określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Obowiązki radnych:

 1. Radni powinni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców - osoby, które chciałyby złożyć skargi, wnioski lub postulaty.
 3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.
 4. Radni mają obowiązek uczestniczenia w sesjach Rady i posiedzeniach komisji.
E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/