Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj
Praca Urzędu

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia, natomiast organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin pracy.
Kierownik Urzędu Gminy, którym jest wójt, rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń, decyzji oraz innych aktów zawierających w szczególności opinie i stanowiska w określonych sprawach. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych są pracownikami samorządowymi. Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie:

  • wyboru - wójt,
  • powołania - skarbnik gminy,
  • umowy o pracę - pozostali pracownicy Urzędu Gminy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,sekretarz gminy,


Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

  • przestrzeganie prawa,
  • wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
  • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
  • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.


Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593).

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/