Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach

ul. Wiejska 68, 47-440 Babice
 tel.: (32) 410 20 63
Księgowość: (32) 410 20 21 
dyrektor: mgr Hanna Kowalska

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach jest placówką składającą się z Przedszkola w Babicach i Szkoły Podstawowej z klasami I-VI.
Placówka czynna jest:
- Przedszkole od godz. 7:30 do godz. 15:30
- Szkoła Podstawowa – zgodnie z obowiązującym planem lekcji (od godziny 8:00 do 15:20)
Działalność świetlicy środowiskowej w ZSP w Babicach:
Wtorek 14:00 – 17:00
Środa 14:00 – 17:00
Czwartek 14:00 – 17:00
(świetlica środowiskowa działa w podanych godzinach do dnia 22 grudnia 2010 r.)
Godziny urzędowania sekretariatu szkoły: 8:00 – 14:00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest gmina Nędza. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. W skład zespołu wchodzi 6-letnia szkoła realizująca treści programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania oraz jeden oddział przedszkolny, mieszany dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Nędza.

Organami zespołu są:

 • dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.

 • Działalnością zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor zespołu przedstawia do zatwierdzenia Urzędowi Gminy w Nędzy w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor zespołu współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora zespołu, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki.Do głównych zadań realizowanych przez szkołę należy:

 • zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się,
 • wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 •  opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania,
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.


Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
 • umożliwia wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole,
 • zapewnia opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
 • zapewnia udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • zapewnia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/