Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
SP. Z O.O. W NĘDZY


Na podstawie art 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 236) w związku z art 16 ust, 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz,U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm) oraz Uchwały Nr X/79/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy” w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 01.12.2011r przekształcono Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w spółkę prawa handlowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedziba w Nędzy
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. (PKD 36.00.Z) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2. (PKD 37.00.Z) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3. (PKD 42.11.Z) roboty związane z budową dróg i autostrad
4. (PKD 42.21.Z) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
5. (PKD 43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych
6. (PKD 43.22.Z) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
7. (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
8. (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
9. (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
10. (PKD 77.31.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
11. (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
12. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13. (PKD 81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
14. (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
15. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów
16. (PKD 49.42.Z) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
17. (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich
18. (PKD 39.00.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
19. (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842 500,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 1 685 (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć ) udziałów po 500,00 zł (słownie pięćset złotych) każdy.
Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładem w postaci:
1) składników mienia zakładu budżetowego określonych w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną cześć aktu notarialnego 
2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (wraz z własnością znajdujących się na tych gruntach budynków), które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego, wykazanych w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną cześć aktu notarialnego, a które na podstawie art. 23 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r Nr 45 poz. 236 z późn. zm.) stają się prawem użytkowania wieczystego, objętych niżej wymienionymi księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Raciborzu:
Gmina Nędza obejmuje 1 685 (słownie jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć) udziałów po 500,00 zł (słownie pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 842 500,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki.

E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/