Bip
grafika: drukuj :: nie drukuj

Plany i programy


Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy na 2004 rok

Zadanie Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
I. Zadania podstawowe
1. Realizowanie zadań wyznaczonych przez ustawę o bibliotekach, Statut Gminnej Biblioteki Publicznej i Regulamin Organizacyjny. wszyscy bibliotekarze cały rok
2. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich grupach czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. wszyscy bibliotekarze cały rok
3. Gromadzenie i propagowanie literatury związanej z Unią Europejską. wszyscy bibliotekarze cały rok
4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży szkolnej. wszyscy bibliotekarze cały rok
5. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie służby informacyjno-bibliograficznej. wszyscy bibliotekarze cały rok
6. Gromadzenie księgozbioru z dostosowaniem do potrzeb środowiska. wszyscy bibliotekarze cały rok
II. Księgozbiór
1. Dokonywanie zakupów nowości z wykorzystaniem najkorzystniejszych ofert księgarni i klubów zajmujących się dystrybucją książek. wszyscy bibliotekarze cały rok
2. Zakup hitów wydawniczych z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup czytelniczych. wszyscy bibliotekarze cały rok
3. Uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujące lektury szkolne. wszyscy bibliotekarze cały rok
4. Systematyczne poszerzanie księgozbiorów o literaturę o tematyce regionalnej i ochronie środowiska. wszyscy bibliotekarze cały rok
5. Systematyczne opracowywanie komputerowe zakupionych nowości. bibliotekarze GBP w Nędzy cały rok
6. Komputerowe wprowadzanie i dokonywanie przydziałów dla filii zakupionych nowości książkowych. wszyscy bibliotekarze cały rok
7. Oprawa nowości książkowych w folię. wszyscy bibliotekarze cały rok
8. Retrospekcja księgozbioru - wprowadzanie do komputera. wszyscy bibliotekarze cały rok
9. Reklasyfikacja księgozbiorów bibliotek według nowych zasad. wszyscy bibliotekarze cały rok
10. Selekcja księgozbiorów ze względu na dezaktualizację, zagubienia lub zniszczenia oraz sporządzanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji. wszyscy bibliotekarze według potrzeb
11. Melioracja katalogów bibliotecznych. kierownik GBP raz w kwartale
12. Skontrum księgozbioru w Filii w Babicach. kierownik GBP i kierownik filii czerwiec - lipiec
13. Wymiana książek w punkcie bibliotecznym w Szymocicach. kierownik GBP raz w kwartale
III. Czytelnicy i wypożyczenia
1. Utrzymanie czytelnictwa na poziomie lat poprzednich przez propagowanie zbiorów z różnych dziedzin. wszyscy bibliotekarze cały rok
2. Udostępnianie księgozbioru uczniom klas I-III na terenie Szkoły Podstawowej w Ciechowicach. bibliotekarz Filii w Zawadzie raz w tygodniu - cały rok szkolny
3. Rozmieszczenie informacji o godzinach pracy bibliotek na terenie sołectw w gminie. kierownik i bibliotekarze luty - marzec
4. Prowadzenie dokumentacji czytelnictwa. wszyscy bibliotekarze na bieżąco
5. Przestrzeganie terminów zwrotów książek przez czytelników - wysyłanie upomnień. wszyscy bibliotekarze na bieżąco
6. Prowadzenie ankiety wśród czytelników dotyczącej opinii o działalności biblioteki. bibliotekarze GBP w Nędzy marzec - kwiecień
7. Współpraca ze szkołami na terenie gminy Nędza celem upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów - informacja o stanie czytelnictwa. wszyscy bibliotekarze raz na kwartał
IV. Służba informacyjno-bibliograficzna
1. Systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie księgozbioru podręcznego. wszyscy bibliotekarze cały rok
2. Udzielanie czytelnikom informacji zgodnie z zapotrzebowaniem. wszyscy bibliotekarze cały rok
3. Gromadzenie materiałów ze źródeł poza książkowych do istniejących kartotek tematycznych. wszyscy bibliotekarze cały rok
4. Wzbogacenie katalogu ilustrowanego wykonanego przez najmłodszych czytelników. bibliotekarz w Filii w Zawadzie Książęcej cały rok
5. Gromadzenie wycinków prasowych do wystawek tematycznych i okolicznościowych. wszyscy bibliotekarze na bieżąco
6. Kontynuowanie kartoteki wycinków prasowych o Unii Europejskiej. bibliotekarze GBP w Nędzy cały rok
7. Utworzenie kącika źródeł o Unii Europejskiej. bibliotekarze GBP w Nędzy I kwartał
8. Wykonywanie napisów informacyjnych o układzie księgozbioru w bibliotekach. wszyscy bibliotekarze według potrzeb
V. Prace kulturalno-oświatowe
1. Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów poprzez lekcje biblioteczne. bibliotekarz Filii w Zawadzie Książęcej według zapotrzebowania
2. Odwiedziny bibliotek przez najmłodszych:
- wizyty przedszkolaków i młodszych klas szkoły podstawowej.
wszyscy bibliotekarze maj - czerwiec
3. Konkursy aktywności czytelniczej w klasach I-IV. bibliotekarz w Filii w Zawadzie Książęcej czerwiec
4. Wieczory baśni dla najmłodszych:
- wyświetlanie przeźroczy,
- konkurs na najładniej opowiedzianą bajkę,
- konkurs plastyczny.
Biblioteka w Nędzy i Filia w Zawadzie Książęcej raz w miesiącu
5. Wykonywanie haseł propagujących książkę. wszyscy bibliotekarze cały rok
6. Stworzenie "Kącika internetowego" dla czytelników. kierownik GBP według możliwości
VI. Sprawy administracyjno-gospodarcze
1. Realizowanie obowiązków kierownika GBP w Nędzy według wytycznych zawartych w Regulaminie Organizacyjnym GBP. kierownik GBP cały rok
2. Prowadzenie spraw kadrowych dotyczących pracowników kultury gminy Nędza. kierownik GBP w Nędzy na bieżąco
3. Bieżąca kontrola realizacji budżetu GBP w Nędzy. kierownik GBP w Nędzy na bieżąco
4. Opracowanie planów pracy, sprawozdań i dokumentacji związanych z działalnością instytucji kultury. kierownik GBP według potrzeb
5. Zaopatrzenie placówek w druki, środki czystości, materiały kancelaryjne. kierownik GBP i bibliotekarze według potrzeb
6. Terminowa prenumerata czasopism dla bibliotek gminy. kierownik GBP w Nędzy raz w kwartale
7. Uzupełnienie sprzętu bibliotecznego w Bibliotece w Nędzy i w Zawadzie Książęcej. kierownik GBP w Nędzy w miarę możliwości
VII. Inne prace
1. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Śląską w Katowicach i Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu. wszyscy bibliotekarze cały rok
2. Systematyczne śledzenie prasy fachowej w celu zapoznania się z bieżącymi sprawami bibliotek i kultury. wszyscy bibliotekarze cały rok
3. Opieka nad pracą Punktu Bibliotecznego w Szymocicach. kierownik GBP w Nędzy cały rok
E-mail: ug@nedza.pl http://bip.nedza.pl/